Przetarg 7268184 - Usługa asysty technicznej i konserwacji Zintegrowanego...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7268184 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-01-09
przedmiot ogłoszenia
Usługa asysty technicznej i konserwacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania Miastem OTAGO.
Numer referencyjny: DO-ZP.271.3.2020


Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie świadczenia usługi asysty technicznej i konserwacji Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem – OTAGO zwanego dalej Aplikacją, eUsługą objęte są następujące podsystemy wchodzące w skład Aplikacji:
1. ELUD\RM Ewidencja ludności z obsługą wyborów \ rejestr mieszkańców,
2. RISS\EDICTA Rejestracja i śledzenie spraw \ elektroniczny obieg dokumentów,
3. FKJB Obsługa finansowo księgowa jednostki budżetowej,
4. FKORG Obsługa finansowo księgowa organu,
5. PNIER Naliczanie podatków od nieruchomości,
6. WNIER Windykacja podatków od nieruchomości,
7. WYBUD Obsługa wydatków budżetowych,
8. WPBUD Wpływy budżetowe,
9. KOALA Obsługa koncesji,
10. KASA Obsługa Kasy,
11. PLBUD Obsługa planowania budżetu,
12. DOCZ Obsługa dodatków mieszkaniowych,
13. SWR Obsługa Świadczeń Rodzinnych,
14. KOS Kartoteka i Obsługa Słowników,
15. NWPOJ Podatek od środków transportu,
16. OPGRU Naliczania opłat za wieczyste użytkowanie,
17. WOGRU Windykacja opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,
18. OFA Obsługa zaliczki alimentacyjnej,
19. ODK Obsługa doręczeń korespondencji,
20. KADRY Kadry,
21. PŁACE Płace,
22. SOE Obsługa egzekucji komorniczych,
23. DOEN Obsługa dodatku energetycznego,
24. KSON Kompleksowy System Obsługi Nieczystości,
25. KAKSON Księgowość Analityczna Kompleksowego Systemu Obsługi Nieczystości
26. JPK Obsługa jednolitego pliku kontrolnego,
27. ZAK Zwrot podatku akcyzowego od oleju napędowego,
28. GRIP Generalny Rejestr Informacji Pracownika,
29. Rodzina
30. ePortal (VAT Centralny),
31. ORU Generalny Rejestr Umów,
32. FKPLAN Plan Budżetu.
33. OPGRU uwłaszczenie
34. Splitpayment
35. Dobry start
System OTAGO i Baza Danych pracują pod systemem operacyjnym MS Windows Server 2008R2. Wersja bazy danych Oracle Database Standard Edition One ver. 11.2.0.4.0 z ważną usługą software update license & suport. System został stworzony za pomocą programu Oracle Developer, 6i a także narzędzi do tworzenia aplikacji na przeglądarki internetowe. Właścicielem kodów źródłowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia.
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr I.3 do SIWZ.
Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane przez Wykonawcę, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i kontaktować się z Zamawiającym w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia władały językiem polskim w stopniu komunikatywnym. W przypadku, gdy ww. osoby nie będą władały językiem polskim, w czasie trwania umowy i dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić tłumacza na własny koszt
i własnym staraniem.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie o tym, że realizując usługę asysty dla aplikacji systemu OTAGO nie narusza praw majątkowych producenta ani firm trzecich (treść oświadczenia zawarta jest w załączniku nr I.1 do SIWZ.
Ze względu na charakter usługi Zamawiający odstępuje od wskazania zakresu czynności wykonywanych przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.
ksploatowanej w Urzędzie Miasta Zielona Góra, w skład której wchodzą Baza Danych, oprogramowanie oraz podsystemy.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540007913-N-2020 z dnia: 2020-01-15
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2.
W ogłoszeniu jest:
Data:2020-01-17,godzina 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
Data:2020-01-24,godzina 10:00
branża Komputery, informatyka, technika biurowa
podbranża usługi informatyczne, oprogramowanie komputerowe, serwis, naprawa
kody CPV 72267100, 72320000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się