Przetarg 8098960 - Uporządkowanie terenu z odpadów z działki nr 3960/3...

   
Analizuj Zamówienie 8098960 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-04-26
przedmiot ogłoszenia
Uporządkowanie terenu z odpadów z działki nr 3960/3 obręb Żagań

Przedmiotem zamówienia jest uporządkowanie terenu z odp
adów z działki nr 3960/3 położonej w obrębie Żagań, gmina Żagań, powiat żagański, województwo lubuskie. Zakres prac obejmuje usunięcie oraz przewiezienie do uprawnionego miejsca odzysku lub unieszkodliwiania (składowania) odpadów komunalnych zlokalizowanych na działce nr 3960/3 obręb Żagań, gm. Żagań. Przedmiot zamówienia winien być wykonany z należytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zgodnie z Ustawą o odpadach. Osoby wykonujące usługę nie mogą wykonywać prac w warunkach zagrażających życiu lub zdrowiu. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe w środowisku naturalnym spowodowane swoimi działaniami, także za niewłaściwe zabezpieczenie terenu w czasie świadczenia usługi. Teren, na którym wykonywane będą prace, powinien zostać zabezpieczony i znakowany przed wejściem osób trzecich. Wszelkie koszty wykonania zamówienia ponosi Wykonawca. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest odebranie usługi przez Zamawiającego protokołem pozytywnym. Zamawiający dokona zapłaty za przedmiot zamówienia przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w ramach usługi polegającej na uporządkowaniu terenu z odpadów z działki nr 3960/3 obręb Żagań – w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Rozdziale 3 SWZ.

GOR.WOP.260.7.2021
branża Sprzątanie
podbranża wywóz śmieci, utylizacja, składowiska
kody CPV 90511300, 90512000, 90533000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się