Przetarg 6779931 - Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 5 000...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 6779931 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-05-22
przedmiot ogłoszenia
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 5 000 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budż
etu związanego z realizacją wydatków
Numer referencyjny: ZP.271.1.16.2019

a) Kwota kredytu: do 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych).
b) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia kwoty faktycznie uruchomionego kredytu.
c) Uruchomienie kredytu – w transzach w wysokości i terminie według zapotrzebowania Zamawiającego, nie później niż do 20.12.2019 r.
Termin wypłaty transz kredytu stanowi kryterium wyboru ofert, wypłata poszczególnych transz nastąpi najpóźniej w terminie 8 dni od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.
d) Zamawiający nie przewiduje prowizji z tytułu udzielenia kredytu.
e) Koszty oprocentowania - wyliczone będą w oparciu o stopę oprocentowania kredytu złotowego, równą stawce WIBOR 3M powiększoną o marżę proponowaną przez bank, wyrażoną w punktach procentowych (dwa miejsca po przecinku), niezmienną w okresie obowiązywania umowy.
f) Zamawiającemu przysługuje prawo wykorzystania kredytu w kwocie niższej niż kwota 5 000 000,00 PLN, bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów (opłat, prowizji itp.).
g) Zabezpieczenie : weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
h) Spłata kredytu (kapitału) dokonywana będzie zgodnie z harmonogramem.
i) Spłata rat odsetkowych będzie następowała w terminach kwartalnych na koniec miesiąca kończącego kwartał. Odsetki naliczane będą na koniec kwartału, a płacone do 20–ego dnia miesiąca następującego po kwartale. Odsetki naliczane będą od faktycznie wykorzystanych środków. Do obliczenia kwoty odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu w stosunku do 365 dni w roku.
j) Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami niż wymienione w SIWZ.
k) Zamawiającemu przysługuje prawo przedterminowej spłaty kredytu w całości lub części, bez dodatkowych kosztów (opłat, prowizji itp.). Oprocentowanie liczone będzie wówczas za okres faktycznego korzystania z kredytu.
l) Jedynym kosztem kredytu jest jego oprocentowanie wg zmiennej stopy procentowej uzależnionej od średniej arytmetycznej stawki WIBOR 3M za 3 miesiące poprzedzający okres, za który są naliczane i powiększone o marżę banku.
m) Wykonawca, będzie terminowo przekazywał środki pieniężne na rachunek Zamawiającego.
n) Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawca będą prowadzone w walucie polskiej (PLN).
o) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany umowy kredytowej w zakresie zmiany harmonogramu spłat.
p) W przypadku, gdy termin spłaty raty kredytu, przypadnie w dzień wolny od pracy, Zamawiający ureguluje wymaganą ratę w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty.
q) Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wykorzystania całości lub części kredytu bez ponoszenia kosztów.
r) Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.
s) Realizacja dyspozycji Zamawiającego następować będzie w formie bezgotówkowej na rachunek budżetu Gminy Niedrzwica Duża 53 8687 0009 2001 0000 0130 0001.
t) Zamawiający informuję, że wyłącznie dla porównywalności ofert należy przyjąć datę 30.06.2019 r., jako termin jednorazowego uruchomienia kredytu.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540107338-N-2019 z dnia: 2019-05-30
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Data: 2019-06-06, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski

W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2019-06-12, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polskiMiejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest:
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
1. Istotne postanowienia umowy zawarte są w Rozdziale III niniejszej SIWZ oraz poniżej. 2. Zamawiający dopuszcza, aby umowa o udzielenie zamówienia została sporządzona na wzorze obowiązującym u danego Wykonawcy, pod warunkiem iż do treści umowy zostaną wpisane istotne postanowienia specyfikacji oraz pod warunkiem, że treść umowy nie będzie sprzeczna z postanowieniami niniejszej SIWZ. 3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza złożył w terminie 3 dni od daty rozstrzygnięcia postępowania projekt umowy, który będzie uwzględniał wszystkie warunki określone w SIWZ. Zamawiający nie będzie związany przedstawionym przez Wykonawcę projektem umowy i zastrzega sobie prawo wnoszenia poprawek do szczegółowych zapisów projektu umowy. Poprawki mogą dotyczyć w szczególności warunków umowy, które nie zostały ściśle określone w SIWZ, przy czym ewentualne zmiany treści projektu umowy nie spowoduje sprzeczności z zapisami SIWZ. 4. Zamawiającemu przysługuje prawo wykorzystania kredytu w kwocie niższej niż kwota 5 000 000,00 PLN, bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów (opłat, prowizji itp.). 5. Zabezpieczenie : weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. 6. Spłata kredytu (kapitału) dokonywana będzie zgodnie z załączonym harmonogramem. 7. Spłata rat odsetkowych będzie następowała w terminach kwartalnych na koniec miesiąca kończącego kwartał. Odsetki naliczane będą na koniec kwartału, a płacone do 20–ego dnia miesiąca następującego po kwartale. Odsetki naliczane będą od faktycznie wykorzystanych środków. Do obliczenia kwoty odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu w stosunku do 365 dni w roku. 8. Kredyt będzie uruchomiony najpóźniej do 20 grudnia 2019 roku („na żądanie”). 9. Oprocentowanie kredytu będzie liczone w oparciu o WIBOR 3M. 10. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami niż wymienione w SIWZ. 11. Zamawiającemu przysługuje prawo przedterminowej spłaty kredytu w całości lub części, bez dodatkowych kosztów (opłat, prowizji itp.). Oprocentowanie liczone będzie wówczas za okres faktycznego korzystania z kredytu. 12. Jedynym kosztem kredytu jest jego oprocentowanie wg zmiennej stopy procentowej uzależnionej od średniej arytmetycznej stawki WIBOR 3M za 3 miesiące poprzedzający okres, za który są naliczane i powiększone o marżę banku. 13. Wykonawca, będzie terminowo przekazywał środki pieniężne na rachunek Zamawiającego. 14. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawca będą prowadzone w walucie polskiej (PLN). 15. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany umowy kredytowej w zakresie zmiany harmonogramu spłat. 16. Projekt umowy musi zawierać sankcje za naruszenie obowiązków określonych w Rozdz. VI SIWZ. 17. Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, mających na celu prawidłową realizację przedmiotu zamówienia, w następujących przypadkach: a) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy – w zakresie objętym zmianą; b) gdy zmiany będą korzystne dla Zamawiającego i będą leżały w interesie publicznym; c) dopuszcza się poprawę omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy; d) dopuszcza się zmianę Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy na innego legitymującego się takimi samymi kwalifikacjami po uprzedniej akceptacji Zamawiającego, e) dopuszcza się rezygnację z Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy; f) innych warunków umowy, jeżeli w chwili jej zawarcia nieznane były fakty mające na nie wpływ, przy jednoczesnym założeniu, że zakres spowoduje następstwa korzystne dla Zamawiającego, g) konieczności zmiany harmonogramu spłat kredytu, tj. wysokości transz spłaty kredytu, terminów spłat; h) dopuszcza się zmianę terminu wykonania umowy (w tym wydłużenia okresu kredytowania) w przypadkach: - działania siły wyższej, klęski żywiołowej – termin wykonania przedmiotu umowy może wówczas zostać przedłużony o czas trwania okoliczności; - wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy (przy zachowaniu przez niego należytej staranności), skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu zakończenia przedmiotu umowy. 21.W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany niniejszej umowy następujące zmiany: a) danych teleadresowych; b) danych rejestrowych; c) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron niniejszej umowy. 18. Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, będących podstawą zmiany. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. 19. Zmiany umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 20. Warunkiem wprowadzenia zmian do umowy jest zgoda obu stron umowy

W ogłoszeniu powinno być:
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
1. Istotne postanowienia umowy zawarte są w Rozdziale III niniejszej SIWZ oraz poniżej. 2. Zamawiający dopuszcza, aby umowa o udzielenie zamówienia została sporządzona na wzorze obowiązującym u danego Wykonawcy, pod warunkiem iż do treści umowy zostaną wpisane istotne postanowienia specyfikacji oraz pod warunkiem, że treść umowy nie będzie sprzeczna z postanowieniami niniejszej SIWZ. 3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza złożył w terminie 3 dni od daty rozstrzygnięcia postępowania projekt umowy, który będzie uwzględniał wszystkie warunki określone w SIWZ. Zamawiający nie będzie związany przedstawionym przez Wykonawcę projektem umowy i zastrzega sobie prawo wnoszenia poprawek do szczegółowych zapisów projektu umowy. Poprawki mogą dotyczyć w szczególności warunków umowy, które nie zostały ściśle określone w SIWZ, przy czym ewentualne zmiany treści projektu umowy nie spowoduje sprzeczności z zapisami SIWZ. 4. Zamawiającemu przysługuje prawo wykorzystania kredytu w kwocie niższej niż kwota 5 000 000,00 PLN, bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów (opłat, prowizji itp.). 5. Zabezpieczenie : weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. 6. Spłata kredytu (kapitału) dokonywana będzie zgodnie z załączonym harmonogramem. 7. Spłata rat odsetkowych będzie następowała w terminach kwartalnych na koniec miesiąca kończącego kwartał. Odsetki naliczane będą na koniec kwartału, a płacone do 20–ego dnia miesiąca następującego po kwartale. Odsetki naliczane będą od faktycznie wykorzystanych środków. Do obliczenia kwoty odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu w stosunku do 365 dni w roku. 7a. Wysokość i termin spłaty kredytu/raty kredytu mogą być, w szczególnie uzasadnionym przypadku, zmienione, w drodze aneksu do umowy, na pisemny wniosek kredytobiorcy złożony wraz z odpowiednim uzasadnieniem na 15 dni przed terminem płatności raty kapitałowej. Oznaczony czas przesunięcia raty kapitałowej nie może wykraczać poza okres 1 roku kalendarzowego w poszczególnych latach kredytowania. Rata kapitałowa, której termin spłaty został przesunięty, wchodzi w skład niespłaconej części kapitału i jest oprocentowana na zasadach określonych w umowie kredytu.”. 8. Kredyt będzie uruchomiony najpóźniej do 20 grudnia 2019 roku („na żądanie”). 9. Stawka ustalana na okres 3 miesięcy w wysokości stawki WIBOR 3M jako średnia arytmetyczna wszystkich notowań w kwartale kalendarzowym (bez dni wolnych) i mająca zastosowanie od 1-go dnia kalendarzowego następnego kwartału 10. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami niż wymienione w SIWZ. 11. Zamawiającemu przysługuje prawo przedterminowej spłaty kredytu w całości lub części, bez dodatkowych kosztów (opłat, prowizji itp.). Oprocentowanie liczone będzie wówczas za okres faktycznego korzystania z kredytu. 12. Jedynym kosztem kredytu jest jego oprocentowanie wg zmiennej stopy procentowej uzależnionej od średniej arytmetycznej stawki WIBOR 3M za 3 miesiące poprzedzający okres, za który są naliczane i powiększone o marżę banku. 13. Wykonawca, będzie terminowo przekazywał środki pieniężne na rachunek Zamawiającego. 14. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawca będą prowadzone w walucie polskiej (PLN). 15. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany umowy kredytowej w zakresie zmiany harmonogramu spłat. 16. Projekt umowy musi zawierać sankcje za naruszenie obowiązków określonych w Rozdz. VI SIWZ. 17. Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, mających na celu prawidłową realizację przedmiotu zamówienia, w następujących przypadkach: a) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy – w zakresie objętym zmianą; b) gdy zmiany będą korzystne dla Zamawiającego i będą leżały w interesie publicznym; c) dopuszcza się poprawę omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy; d) dopuszcza się zmianę Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy na innego legitymującego się takimi samymi kwalifikacjami po uprzedniej akceptacji Zamawiającego, e) dopuszcza się rezygnację z Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy; f) innych warunków umowy, jeżeli w chwili jej zawarcia nieznane były fakty mające na nie wpływ, przy jednoczesnym założeniu, że zakres spowoduje następstwa korzystne dla Zamawiającego, g) konieczności zmiany harmonogramu spłat kredytu, tj. wysokości transz spłaty kredytu, terminów spłat; h) dopuszcza się zmianę terminu wykonania umowy (w tym wydłużenia okresu kredytowania) w przypadkach: - działania siły wyższej, klęski żywiołowej – termin wykonania przedmiotu umowy może wówczas zostać przedłużony o czas trwania okoliczności; - wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy (przy zachowaniu przez niego należytej staranności), skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu zakończenia przedmiotu umowy. 21.W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany niniejszej umowy następujące zmiany: a) danych teleadresowych; b) danych rejestrowych; c) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron niniejszej umowy. 18. Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, będących podstawą zmiany. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. 19. Zmiany umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 20. Warunkiem wprowadzenia zmian do umowy jest zgoda obu stron umowy
branża Finanse - bankowość
podbranża kredyty, pożyczki
kody CPV 66110000, 66113000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się