Przetarg 7643602 - Udzielenie kredytu długoterminowego dla Powiatu Janowskiego...

   
Analizuj Zamówienie 7643602 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2020-08-14
przedmiot ogłoszenia
Udzielenie kredytu długoterminowego dla Powiatu Janowskiego w kwocie 5 200 000,00 PLN Numer referencyjny: L-II.272.7.2020
Przedm
iotem niniejszego zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego dla Powiatu Janowskiego w kwocie 5 200 000,00 PLN (słownie: pięć milionów dwieście tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w 2020 roku.1) kredyt obrotowy w kwocie 5 200 000,00 PLN;2) okres kredytowania – 2.11.2020–31.12.2034;3) okres karencji w spłacie kredytu: od dnia uruchomienia kredytu do dnia 30 marca 2021 r.;4) spłata kapitału:— kwartalne raty spłaty kredytu pierwsza spłata na dzień 31 marca 2021 r. i następne na koniec każdego kwartału w kwocie 12 500,00 PLN w latach 2021–2024. W każdym roku spłata ogółem wynosi 50 000,00 PLN,— w roku 2025 – raty kwartalne w kwocie 25 000,00 PLN. Spłata ogółem w roku wynosi 100 000,00 PLN,— w roku 2026 – raty kwartalne w kwocie 50 000,00 PLN. Spłata ogółem w roku wynosi 200 000,00 PLN,— w latach 2027–2028 – raty kwartalne w kwocie 12 500,00 PLN. Spłata ogółem w każdym roku wynosi 50 000,00 PLN,— w latach 2029–2031 – raty kwartalne w kwocie 150 000,00 PLN. Spłata ogółem w każdym roku wynosi 600 000,00 PLN,— w latach 2032–2033 – raty kwartalne w kwocie 200 000,00 PLN. Spłata ogółem w każdym roku wynosi 800 000,00 PLN,— w roku 2034 – raty w kwocie 300 000,00 PLN. Spłata ogółem w roku 1 200 000,00 PLN;5) oprocentowanie będzie liczone, jako zmienna stawka WIBOR dla depozytów 3-miesięcznych, przyjętej z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego okres odsetkowy, powiększona o marżę banku, która jest stała przez cały okres realizacji umowy;6) odsetki spłacane będą od kwot uruchomionych kredytu. Pierwsza spłata odsetek na dzień 30.11.2020 r. Odsetki będą spłacane miesięcznie na koniec miesiąca. Ponadto należy przyjąć 365/366 dni rozliczeniowych;7) kredyt będzie uruchamiany od 2.11.2020 do 30.12.2020 w zależności od potrzeb;8) kredyt nie może być obciążony innymi opłatami i prowizjami niż wymienione w SIWZ;9) w przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki będą liczone do dnia spłaty kredytu, a nie do końca umowy (tj. możliwość przedterminowej spłaty kredytu bez ponoszenia kosztów);10) do wyliczenia odsetek miesięcznych należy przyjąć faktyczną liczbę dni w danym miesiącu.11) rata w spłacie kapitału:— od 1–16 wynosi – 12 500,00 PLN,— od 17–20 wynosi – 25 000,00 PLN, — od 21–24 wynosi – 50 000,00 PLN,— od 25–32 wynosi – 12 500,00 PLN, — od 33–44 wynosi – 150 000,00 PLN,— od 45–52 wynosi – 200 000,00 PLN,— od 53–56 wynosi – 300 000,00 PLN;12) zabezpieczenie: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową i kontrasygnatą Skarbnika;13) bank będzie naliczał odsetki wyłącznie od wypłaconych transz kredytu;14) bank nie będzie naliczał odsetek od kwoty niewykorzystanego kredytu;15) Wykonawca, będzie terminowo przekazywał środki pieniężne na rachunek Zamawiającego;16) wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawca będą prowadzone w walucie polskiej (PLN).
branża Finanse - bankowość
podbranża kredyty, pożyczki
kody CPV 66113000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się