Przetarg 7561672 - Udzielenie kredytu dla Gminy Międzyrzecz na sfinansowanie...

   
Analizuj Zamówienie 7561672 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2020-06-30
przedmiot ogłoszenia
Udzielenie kredytu dla Gminy Międzyrzecz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminu Międzyrzecz w roku 2020 Numer refe
rencyjny: WRG.271.9.2020
Przedmiot umowy stanowi udzielenie dla Gminy Międzyrzecz kredytu z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminu Międzyrzecz w roku 2020:1) wysokość udzielanego kredytu do 6 000 000,00 PLN,2) kredyt złotówkowy o zmiennej stopie procentowej,3) okres kredytowania: od dnia uruchomienia kredytu do 29 listopada 2030 roku,4) odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane będą przy przyjęciu, że rok ma 365 dni,5) zabezpieczenie kredytu: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, na których zostanie złożona kontrasygnata skarbnika,6) uruchomienie kredytu od dnia podpisania umowy według zleceń płatniczych w miarę zaistnienia potrzeb płatniczych do 31.12.2020,7) transze kredytu zostaną przekazane na rachunek Zamawiającego (podstawowy rachunek budżetu Gminy) prowadzony przez Bank BNP Paribas S.A. w Międzyrzeczu o numerze: 57 2030 0045 1110 0000 0129 8200,8) datą uruchomienia transzy kredytu może być tylko dzień roboczy, za który przyjmuje się dzień, w którym banki dokonują zwykłych czynności w kraju Zamawiającego i Banku,9) okres odsetkowy obejmuje okres jednego miesiąca, a odsetki będą naliczane wyłącznie od wypłaconych transz kredytu,10) spłata odsetek w okresach miesięcznych – do 15-go danego miesiąca, począwszy od następnego miesiąca po uruchomieniu transzy, na podstawie zawiadomień Banku o ich wysokości co najmniej 7 dni przed terminem ich wymagalności faxem lub drogą elektroniczną, przy czym, gdy ostatni dzień płatności odsetek przypadnie w dzień wolny od pracy, spłata odsetek nastąpi w dniu roboczym następującym po tym dniu,11) spłata odsetek za listopad 2030 roku ma nastąpić razem z ostatnią ratą kredytu, tj. 29 listopada 2030 r.,12) spłata kapitału w miesięcznych ratach według harmonogramu spłat, począwszy od miesiąca stycznia 2021 roku do listopada 2030 roku,13) Zamawiający przewiduje możliwość wcześniejszej spłaty części lub całości kapitału bez dodatkowych opłat, po zawiadomieniu banku o planowanej przedterminowej spłacie z 7-dniowym wyprzedzeniem,14) w przypadku wcześniejszej spłaty części lub całości kapitału – odsetki płatne od faktycznego zadłużenia,15) w przypadku, gdy dzień spłaty raty kapitałowej, wynikający z harmonogramu spłaty kredytu, przypadnie w dzień wolny od pracy, spłata raty nastąpi w dniu roboczym poprzedzającym dzień wolny od pracy,16) zapłata prowizji od faktycznie wykorzystanej transzy następować będzie w dniu planowanego uruchomienia transzy kredytu (przed jego przelewem na rachunek wskazany przez gminę),17) dopuszcza się możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. W takiej sytuacji raty spłat kredytu zostaną proporcjonalnie zmniejszone,18) oprocentowanie kredytu wyrażone będzie jako suma stawki WIBOR 1M i marży Banku, przy czym WIBOR 1M będzie stawką zmienną dla każdego okresu odsetkowego, a marża Banku przez cały okres kredytowania nie może być zwiększona.Zmiana wysokości oprocentowania kredytu dokonywana będzie miesięcznie na podstawie stawki WIBOR 1M z przedostatniego dnia miesiąca poprzedzającego dany miesiąc (okres obrachunkowy),19) Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania innych (dodatkowych) opłat związanych z obsługą udzielonego kredytu, z wyjątkiem prowizji w wysokości do 0,25 %, która będzie pobierana od faktycznie wykorzystanych transz kredytu. Wszystkie czynności wykonywane przy obsłudze kredytu przez Wykonawcę są bezpłatne dla Zamawiającego,20) Zamawiający nie dopuszcza umieszczania w umowie zapisu o udzieleniu pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym. Prowadzenie rachunków dodatkowych do obsługi kredytu będzie odbywało się bez opłat i prowizji. Wydawanie zaświadczeń o wysokości zaciągniętego kredytu i opinii jego obsługi odbywać się będzie bez opłat i prowizji,21) Zamawiający nie przewiduje wydłużenia okresu kredytowania,22) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od uruchomienia kredytu lub skorzystania tylko z jego części bez podania przyczyny.
branża Finanse - bankowość
podbranża kredyty, pożyczki
kody CPV 66113000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się