Przetarg 7731671 - Udzielenie i obsługa kredytów długoterminowych w...

   
Analizuj Zamówienie 7731671 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-10-02
przedmiot ogłoszenia
Udzielenie i obsługa kredytów długoterminowych w łącznej kwocie 4 000 000,00 zł
Numer referencyjny: ZP.271.24.2020

Udzie
lenie i obsługa kredytów długoterminowych w łącznej kwocie 4 000 000,00 zł
Zamówienie podzielone zostało na dwie Części tj.:
Część nr 1
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 3 000 000,00 zł, przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy, w celu sfinansowania wydatków na wkład krajowy w realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
Część nr 2
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 000 000,00 zł, przeznaczonego na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów
Szczegółowe zasady udzielenia kredytów oraz obowiązki Wykonawców określone zostały w poszczególnych Częściach ogłoszenia, w treści SIWZ oraz w załącznikach do SIWZ.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 3 000 000,00 zł, przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy, w celu sfinansowania wydatków na wkład krajowy w realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1) Kwota kredytu – 3 000 000,00 zł 2) Okres kredytowania – od dnia podpisania umowy do 30 grudnia 2030 r. 3) Uruchomienie kredytu – w ciągu maksymalnie 10 dni roboczych (zgodnie z drugim kryterium oceny ofert) od złożenia dyspozycji przez Zamawiającego, 4) Zamawiającemu przysługuje prawo wykorzystania kredytu w kwocie niższej niż 3 000 000,00 zł, bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów (opłat, prowizji, itp.). 5) Wykonawca dopuszcza przeznaczenie środków kredytu na refundację wydatków już poniesionych w 2020 r. 6) Okres karencji przy spłacie kapitału – do 30 marca 2021 r. 7) Spłata kapitału – w 40 ratach kwartalnych od 31 marca 2021 r. do 30 grudnia 2030 r., 8) Oprocentowanie kredytu liczone będzie od kapitału pomniejszonego o spłacone raty, w oparciu o zmienną stawkę WIBOR 3M za okres 3 miesięcy poprzedzających okres, za który są naliczane plus stała marża banku. 9) Dla obliczenia ceny oferty należy przyjąć stawkę WIBOR 3M na dzień 30 września 2020 r. oraz jako datę uruchomienia kredytu dzień 17 listopada 2020 r. 10) Marża Wykonawcy nie może ulec zwiększeniu w czasie trwania umowy. 11) Przy naliczaniu odsetek przyjmuje się, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych, a rok liczy 365/366 dni. 12) Odsetki od kredytu naliczone są w kwartalnych okresach obrachunkowych i płatne – na podstawie zawiadomienia od Wykonawcy - w terminie na ostatni roboczy dzień każdego kwartału, poczynając od 31.12.2020 r. 13) Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Zamawiający wyraża zgodę na kontrasygnatę skarbnika gminy na wekslu i deklaracji wekslowej. 14) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia zabezpieczenia w formie oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc. 15) Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedterminowej spłaty całości lub części kredytu, po uprzednim zawiadomieniu banku o zamiarze takiej spłaty, w terminie 7 dni przed jej realizacją oraz możliwość zmiany kwot spłaty rat kapitałowych kredytu w ramach ustalonych lat kredytowania - bez naliczania przez Wykonawcę z tego tytułu prowizji rekompensacyjnej lub innych opłat. Oprocentowanie liczone będzie wówczas za okres faktycznego korzystania z kredytu. 16) Jedynym kosztem kredytu jest jego oprocentowanie. Kredyt nie może być obciążony żadnymi innymi opłatami. 17) Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawca będą prowadzone w walucie polskiej (PLN). 18) Dokumenty dotyczące sytuacji finansowej gminy Głusk oraz opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Głusk.

Część nr: 2 Nazwa: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 000 000,00 zł, przeznaczonego na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1) Kwota kredytu – 1 000 000,00 zł 2) Okres kredytowania – od dnia podpisania umowy do 30 grudnia 2023 r. 3) Uruchomienie kredytu – w ciągu maksymalnie 10 dni roboczych (zgodnie z drugim kryterium oceny ofert) od złożenia dyspozycji przez Zamawiającego, 4) Zamawiającemu przysługuje prawo wykorzystania kredytu w kwocie niższej niż 1 000 000,00 zł, bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów (opłat, prowizji, itp.). 5) Wykonawca dopuszcza przeznaczenie środków kredytu na refundację wydatków już poniesionych w 2020 r. 6) Okres karencji przy spłacie kapitału – do 30 marca 2021 r. 7) Spłata kapitału – w 12 ratach kwartalnych od 31 marca 2021 r. do 30 grudnia 2023 r., 8) Oprocentowanie kredytu liczone będzie od kapitału pomniejszonego o spłacone raty, w oparciu o zmienną stawkę WIBOR 3M za okres 3 miesięcy poprzedzających okres, za który są naliczane plus stała marża banku. 9) Dla obliczenia ceny oferty należy przyjąć stawkę WIBOR 3M na dzień 30 września 2020 r. oraz jako datę uruchomienia kredytu dzień 17 listopada 2020 r. 10) Marża Wykonawcy nie może ulec zwiększeniu w czasie trwania umowy. 11) Przy naliczaniu odsetek przyjmuje się, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych, a rok liczy 365/366 dni. 12) Odsetki od kredytu naliczone są w kwartalnych okresach obrachunkowych i płatne – na podstawie zawiadomienia od Wykonawcy - w terminie na ostatni roboczy dzień każdego kwartału poczynając od 31.12.2020 r. 13) Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Zamawiający wyraża zgodę na kontrasygnatę skarbnika gminy na wekslu i deklaracji wekslowej. 14) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia zabezpieczenia w formie oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc. 15) Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedterminowej spłaty całości lub części kredytu, po uprzednim zawiadomieniu banku o zamiarze takiej spłaty, w terminie 7 dni przed jej realizacją oraz możliwość zmiany kwot spłaty rat kapitałowych kredytu w ramach ustalonych lat kredytowania - bez naliczania przez Wykonawcę z tego tytułu prowizji rekompensacyjnej lub innych oplat. Oprocentowanie liczone będzie wówczas za okres faktycznego korzystania z kredytu. 16) Jedynym kosztem kredytu jest jego oprocentowanie. Kredyt nie może być obciążony żadnymi innymi opłatami. 17) Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawca będą prowadzone w walucie polskiej (PLN). 18) Dokumenty dotyczące sytuacji finansowej gminy Głusk oraz opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Głusk.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540199431-N-2020 z dnia: 2020-10-14
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Data: 2020-10-15, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski

W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2020-10-19, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
branża Finanse - bankowość
podbranża kredyty, pożyczki
kody CPV 66110000, 66113000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się