Zlecenie 7692029 - Udostępnienie licencji na korzystanie z publikacji...

   
Zamówienie 7692029 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-09-11
przedmiot zlecenia
Udostępnienie licencji na korzystanie z publikacji elektronicznej obejmującej bazy danych systemu informacji prawnej oraz moduł
ów specjalistycznych w trybie on-line w okresie 12 miesięcy.
IV. Minimalne wymagania oferowanego produktu:
Opisane poniżej wymagania mają charakter minimalny. Wykonawca może zaproponować szerszy zakres zawartości i funkcjonalności.
1. Udzielona i udostępniona przez Wykonawcę Zamawiającemu licencja na korzystanie z elektronicznego systemu informacji prawnej musi obejmować okres 12 miesięcy.
2. Baza systemu musi być na bieżąco aktualizowana, nie rzadziej niż co tydzień.
3. W godzinach od 6 do 24 każdego dnia dostępność systemu nie może być niższa niż 98%
(liczona jako współczynnik czasu dostępności do czasu ogółem, w skali tygodnia).
4. Wykonawca udostępni licencję na korzystanie z elektronicznego systemu informacji prawnej z prawem jednoczesnego dostępu 10 użytkowników jednocześnie on-line do bazy wiedzy prawnej oraz do modułów tematycznych:
a. Komentarze do aktów prawnych w szczególności z zakresu:
• ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy
• prawo zamówień publicznych;
• prawa pracy;
• finansów publicznych;
• ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
• ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
• ustawy o ochronie danych osobowych;
• ustawy o dostępie do informacji publicznej.
Wybór komentarzy (nie mniej niż 1 do wskazanych wyżej ustaw ) nie starszych niż z roku 2015 r.
Jako komentarz należy rozumieć elektroniczną wersje komentarzy do aktów prawnych - całości aktów lub ich części, w tym do aktów zmieniających - zarówno dostępnych wcześniej jako publikacja książkowa, jak i dostępnych wyłącznie w wersji elektronicznej. Komentarzem nie jest omówienie zmian do ustaw. W przypadku publikacji wielotomowych lub/i wydanych pod redakcją jednego z autorów lub/i wielu autorów dotyczących jednego aktu prawnego, uznaje się przedmiot komentarza jako jeden.
b. Moduł tematyczny z zakresu zamówień publicznych, który będzie posiadał minimum:
a) orzecznictwo i komentarze w sprawie zamówień publicznych;
b) praktyczne opracowania ekspertów w tych dziedzinach;
c) formularze i wzory dokumentów.
d) możliwość uzyskania pisemnej odpowiedzi udzielonej przez radcę prawnego lub specjalistę z zakresu zamówień publicznych na zadane przez Licencjobiorcę pytania w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od daty ich wysłania.
e) aktualizowaną bazę pytań;
f) analizę zagadnień praktycznych np. komentarze praktyczne ocenione co do aktualności, odpowiedzi na pytania ocenione co do aktualności, wzory dokumentów ocenione co do aktualności, powiązanych ze sobą tematycznie, dostępnych w ramach danej analizy, mających na celu rozwiązanie lub kompleksowe omówienie problemu przez specjalistów, ekspertów z danej branży.;
c. Moduł tematyczny z zakresu księgowo-kadrowego, który będzie posiadał minimum:
a) orzecznictwo i komentarze w sprawach księgowo- kadrowych;
b) praktyczne opracowania ekspertów w tych dziedzinach;
c) formularze i wzory dokumentów;
d) możliwość uzyskania pisemnej odpowiedzi udzielanej przez radcę prawnego lub specjalistę z zakresu księgowo- kadrowego na zadane przez Licencjobiorcę pytania w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od daty ich wysłania;
e) aktualizowaną bazę pytań;
f) analizę zagadnień praktycznych np. komentarze praktyczne ocenione co do aktualności, odpowiedzi na pytania ocenione co do aktualności, wzory dokumentów ocenione co do aktualności, powiązanych ze sobą tematycznie, dostępnych w ramach danej analizy, mających na celu rozwiązanie lub kompleksowe omówienie problemu przez specjalistów, ekspertów z danej branży.
5. Wykonawca udostępni licencję na korzystanie z elektronicznego systemu informacji prawnej z prawem w okresie abonamentowym poprzez podłączony do niej Internet- Serwer, zabezpieczony na login i hasło;
6. Baza systemu informacji prawnej powinna zawierać akty prawne opublikowane w Dziennikach Ustaw i Dziennikach Urzędowych Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski od 1960 r.
7. Komplet informacji formalnych o aktach od 1918 roku (co najmniej: identyfikator, tytuł, organ wydający, data uchwalenia lub wydania aktu, data ogłoszenia, data wejścia w życie).
8. Komplet tekstów aktów ujednoliconych i ocenionych, co do obowiązywania, opublikowanych w Dzienniku Ustaw od 1 stycznia 1918 r.
9. Możliwość udostępniania kolejnych wersji historycznych aktów obowiązujących i uchylonych.
10. Oznaczenie identyfikacji aktów obowiązujących, nieobowiązujących i oczekujących publikowanych w Dz. U. i M. P. z poziomu aktu prawnego.
11. System musi posiadać komplet tekstów projektów ustaw wraz z kompletem uzasadnień od III Kadencji Sejmu.
12. System musi zawierać Orzeczenia sądowe (nie mniej niż 100 000), w tym Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, Trybunału Konstytucyjnego oraz sądów apelacyjnych.
13. System musi posiadać możliwość dokonywania przez użytkownika zmiany daty oceny, co do obowiązywania aktów z Dz. U. i M.P., czego efektem ma być przywołanie całego systemu prawa - aktów obowiązujących, nieobowiązujących oraz oczekujących (wersji tekstów oraz relacji między aktami) na wybraną przez użytkownika datę.
14. System musi posiadać orzeczenia administracji: wojewodów, Głównej Komisji Arbitrażowej, Regionalnych Izb Obrachunkowych, Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, Zespołu Arbitrów przy Prezesie UZP i Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie UZP, Komisji orzekających w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych.
15. System musi posiadać glosy i tezy do orzeczeń sadów polskich, orzeczeń sadów europejskich oraz orzeczeń administracji z oznaczeniem ich aktualności.
16. System musi posiadać możliwość porównania treści całego aktu prawnego po zmianie do jego wersji przed zmianą.
17. System musi pracować w ogólnie dostępnych przeglądarkach internetowych.
18. Interfejs graficzny systemu w języku polskim.
Wykonawca składający ofertę zobowiązany będzie do udostępnienia oferowanego produktu
podając login i hasło dostępu (dla jednej osoby) na okres 3 dni roboczych dla PUP - od dnia
17.09.2020 r. do dnia 21.09.2020 r. celem sprawdzenia i wypróbowania przez Zamawiającego
możliwości funkcjonalnych oferowanego produktu.
branża Komputery, informatyka, technika biurowa, Usługi informacyjne, bazy danych, tłumaczenia
podbranża oprogramowanie komputerowe, bazy danych
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Kujawsko-Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Kujawsko-Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się