Przetarg 8976780 - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z...

   
Analizuj Zamówienie 8976780 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2022-06-14
przedmiot ogłoszenia
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywaniem funkcji zarządu dróg oraz zarządzaniem zielenią miejską N
umer referencyjny: DSR-ZP-III.271.52.2022
Łódzkim Programem Ubezpieczeniowym będącym przedmiotem zamówienia objęte zostaną wszystkie miejskie jednostki organizacyjne, a w ramach niniejszego zamówienia Zarząd Dróg i Transportu oraz Zarząd Zieleni Miejskiej. Lista jednostek dostępna jest na stronie:
https://bip.uml.lodz.pl/samorzad/miejskie-jednostki-organizacyjne/
Zamówienie obejmuje ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia.
WADIUM - Zamawiający będzie wymagał wniesienia wadium w wysokości 34 000,00 PLN - na etapie składania ofert.
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY - Zamawiający NIE wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ - Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 120 dni.
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. 1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia a) Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego wynikająca z posiadania mienia lub prowadzenia działalności w zakresie własnych bądź powierzonych zadań publicznych związanych z wykonywaniem funkcji zarządu dróg, zarządzaniem zielenią miejską, w tym zielenią miejską w pasie drogi, zarządzaniem ciekami wodnymi oraz w związku z wykonywaniem czynności oczyszczania miasta i zimowym utrzymaniem dróg. b) Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna zarówno z tytułu czynów niedozwolonych (odpowiedzialność deliktowa), jak również z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa). c) Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność za szkody w postaci zarówno strat rzeczywistych (damnum emergens), utraconych korzyści, jakie poszkodowany odniósłby, gdyby mu szkody nie wyrządzono (lucrum cessans), a także należne zadośćuczynienie, o ile wynika ze szkody osobowej, bez względu na odmienne postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia. d) Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność za szkody osobowe (na osobie), szkody rzeczowe (na mieniu), tzw. czyste straty finansowe oraz ich następstwa, do których naprawienia poszkodowanemu Ubezpieczony jest zobowiązany w myśl przepisów prawa. Jeżeli Umowa lub ogólne (szczególne) warunki ubezpieczenia mówią o „szkodzie” należy przez to rozumieć szkodę osobową (na osobie), rzeczową (na mieniu) lub tzw. czystą stratę finansową. e) Zakres ubezpieczenia obejmuje również szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa. 2. Informacje dodatkowe: Zakres terytorialny: Zakres terytorialny ubezpieczenia obejmuje wypadki, które wynikają z działań bądź zaniechań mających miejsce na terytorium RP, niezależnie od tego gdzie doszło do wypadku ubezpieczeniowego (także będące przedmiotem postępowania i orzeczeń sądów zagranicznych). W odniesieniu do podróży służbowych pracowników Ubezpieczającego zakres terytorialny obejmuje cały świat. 3. Wysokość sumy gwarancyjnej: Suma gwarancyjna wynosi 10 mln PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym, z zastrzeżeniem sublimitów określonych w poszczególnych zakresach ubezpieczenia.
branża Finanse - ubezpieczenia
podbranża majątkowe i komunikacyjne
kody CPV 66510000, 66516000
forma dialog konkurencyjny
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji łódzkie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora łódzkie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: majątkowe i komunikacyjne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9041192 2022-08-18
godz. 11:50
URZĄD GMINY I MIASTA ZAKOPANE Ubezpieczenie flotowe nowych autobusów dla Gminy Miasta Zakopane Numer referencyjny: BZP.271.64.2022 1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie komunikacyjne floty nowych autobusów Zama...
9099818 2022-08-18
godz. 12:00
URZĄD GMINY ŚWIERKLANIEC Usługa ubezpieczenia Gminy Świerklaniec wraz z jednostkami organizacyjnymi Część 1: PAKIET IUbezpieczenia wspólne dla wszystkich jednostek wymienionych w SWZ1. Ubezpieczenie odpowiedz...
9053554 2022-08-22
godz. 11:30
MENTOR S.A. Ubezpieczenie mienia Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie Numer referencyjny: BZU\14\7\22 1. Przedmiot zamówienia NIE został podzielony na części i obe...
9097492 2022-08-23
godz. 10:00
UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU COLLEGIUM MEDICUM IM. LUDWIKA RYDYGIERA W BYDGOSZCZY Dobrowolne ubezpieczenie NNW i OC studentów Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy UMK w Toruniu w roku akademickim 2022/2023 oraz 2023/2024 1. Przedmiotem zamówienia jest u...
9101581 2022-08-23
godz. 11:00
NASK NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej NASK – PIB oraz podmiotów zależnych 1.Przedmiotem zamówienia jest:a) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działaln...
9092841 2022-08-23
godz. 12:00
URZĄD GMINY KONSTANTYNÓW Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Konstantynów wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury Część 1: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gmi...
9101882 2022-08-24
godz. 10:00
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W KRAKOWIE Ubezpieczenie mienia (budynków oraz sprzętu przenośnego, komputerów w miejscu ubezpieczenia) w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie oraz Oddziałach na te...
9076893 2022-08-30
godz. 10:00
FUNDUSZ GÓRNOŚLĄSKI S.A. InterSilesia - modelowania działalności eksportowej przedsiębiorstw z sektora MŚP działających na terenie województwa śląskiego Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi po...
9080627 2022-09-02
godz. 10:00
UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W BIAŁYMSTOKU USŁUGA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚĆI CYWILNEJ UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO W BIAŁYSMTOKU Numer referencyjny: 79/2022 Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia ODPOWIE...
9086456 2022-09-05
godz. 10:00
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W LEGNICY Usługa ubezpieczenia podmiotów leczniczych Numer referencyjny: nr SWZ 143/2022/Legnica Pakiet nr 1 Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Leg...