Przetarg 8976779 - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej Miasta...

   
Analizuj Zamówienie 8976779 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2022-06-14
przedmiot ogłoszenia
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej Miasta Łodzi Numer referencyjny: DSR-ZP-III.271.51.2022
Przedmiotem zamówien
ia, w oparciu o procedurę zamówień publicznych, w trybie dialogu konkurencyjnego jest Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia (OC).
Łódzkim Programem Ubezpieczeniowym objęte zostaną wszystkie miejskie jednostki organizacyjne oraz instytucje kultury. Lista jednostek dostępna jest na stronie:
https://bip.uml.lodz.pl/samorzad/miejskie-jednostki-organizacyjne/
WADIUM
Zamawiający NIE wymaga wniesienia wadium
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający NIE wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 120 dni
1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia a) Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego wynikająca z posiadania mienia lub prowadzenia działalności w zakresie własnych bądź powierzonych zadań, w tym zadań publicznych określonych w przepisach prawa. Zakres ubezpieczenia obejmuje wszystkie inne zadania publiczne oraz prowadzoną przez Ubezpieczonego działalność z wyłączeniem odpowiedzialności cywilnej objętej ochroną ubezpieczeniową w ramach odrębnych postepowań publicznych (tzn. z wyłączeniem odpowiedzialności cywilnej związanej z wykonywaniem funkcji zarządu dróg, zarządzaniem zielenią miejską i ciekami wodnymi, wykonywaniem czynności oczyszczania miasta, w tym zimowym utrzymaniem dróg a także odpowiedzialności cywilnej związanej z posiadaniem i zarządzaniem mieniem zarządzanym lub administrowanym przez Zarząd Lokali Miejskich). Ubezpieczeniem objęta jest także odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzenia działalności socjalnej, kulturalnej, oświatowej (edukacyjnej), reklamowej, rekreacyjnej, sportowej oraz wszelkich innych przejawów aktywności Ubezpieczonego. b) Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna zarówno z tytułu czynów niedozwolonych (odpowiedzialność deliktowa), jak również z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa). Ochroną ubezpieczeniową objęta jest również odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego z tytułu wprowadzenia produktów do obrotu (OC produkt) bez względu na moment jego wprowadzenia. c) Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność za szkody w postaci zarówno strat rzeczywistych (damnum emergens), utraconych korzyści, jakie poszkodowany odniósłby, gdyby mu szkody nie wyrządzono (lucrum cessans), a także należne zadośćuczynienie, o ile wynika ze szkody osobowej, bez względu na odmienne postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia. d) Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność za szkody osobowe (na osobie), szkody rzeczowe (na mieniu), tzw. czyste straty finansowe oraz ich następstwa, do których naprawienia poszkodowanemu Ubezpieczony jest zobowiązany w myśl przepisów prawa. Jeżeli Umowa lub ogólne (szczególne) warunki ubezpieczenia mówią o „szkodzie” należy przez to rozumieć szkodę osobową (na osobie), rzeczową (na mieniu) lub tzw. czystą stratę finansową. e) Zakres ubezpieczenia obejmuje również szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa. 2. Informacje dodatkowe: Zakres terytorialny: Zakres terytorialny ubezpieczenia obejmuje wypadki, które wynikają z działań bądź zaniechań mających miejsce na terytorium RP, niezależnie od tego gdzie doszło do wypadku ubezpieczeniowego (także będące przedmiotem postępowania i orzeczeń sądów zagranicznych). W odniesieniu do podróży służbowych pracowników Ubezpieczającego zakres terytorialny obejmuje cały świat. 3. Wysokość sumy gwarancyjnej: Suma gwarancyjna wynosi 10 mln zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym, zastrzeżeniem sublimitów określonych w poszczególnych zakresach ubezpieczenia.
branża Finanse - ubezpieczenia
podbranża majątkowe i komunikacyjne
kody CPV 66510000, 66516000
forma dialog konkurencyjny
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji łódzkie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora łódzkie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: majątkowe i komunikacyjne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9031445 2022-08-17
godz. 11:30
CENTRUM ONKOLOGII IM. PROF. FRANCISZKA ŁUKASZCZYKA W BYDGOSZCZY Kompleksowa usługa ubezpieczenia Centrum Onkologii im prof. Franciszka Łukaszczyka 1. Przedmiotem zamówienia jest „Kompleksowa usługa ubezpieczenia Centrum Onkologii im prof. Franciszk...
9098169 2022-08-17
godz. 12:00
SZPITAL MIEJSKI W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH SP. Z O.O. USŁUGA UBEZPIECZENIA SZPITALA MIEJSKIEGO W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH SP. Z O.O. Część 1: 1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność ...
9092880 2022-08-17
godz. 12:00
MUZEUM NARODOWE W KRAKOWIE Świadczenie usług ubezpieczanie mienia i odpowiedzialności cywilnej Muzeum Narodowego w Krakowie 1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie w następującym zakresie:1) Ubezpieczenie ...
9060535 2022-08-18
godz. 12:30
STAROSTWO POWIATOWE W ZGORZELCU Część 1: 1. Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Powiatu Zgorzeleckiego wraz z jednostkami organizacyjnymi w okresie od 01 wrześ...
9073231 2022-08-18
godz. 15:00
ZGO AQUARIUM SP. Z O.O. Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem i użytkowaniem mienia oraz w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz od odpowiedzialności cywil...
9088151 2022-08-22
godz. 09:00
URZĄD GMINY ŻUKOWO USŁUGA UBEZPIECZENIA GMINY ŻUKOWO Część 1: Część I - PAKIET Ia) Ubezpieczenia wspólne dla wszystkich jednostek wymienionych w SWZ-Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tyt. p...
9095524 2022-08-23
godz. 10:00
CENTRUM NAUKI KOPERNIK Ubezpieczenie mienia, OC, komunikacyjne oraz NNW dla Centrum Nauki Kopernik – zamówienie z podziałem na 2 części Część 1: Cześć I – Ubezpieczenie majątkowe wraz z odpowiedzial...
9047683 2022-08-25
godz. 11:00
URZĄD GMINY CZERWONAK Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Czerwonak w tym urzędu, jednostek organizacyjnych i OSP Numer referencyjny: BZ.271.15.2022 Przedmiotem zamówienia jest ubezpie...
9109549 2022-08-26
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY LUBRANIEC Ubezpieczenie Gminy Lubraniec Część 1: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk,Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego...
9104975 2022-08-26
godz. 11:00
EIB S.A. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie Część 1: Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk Część 2: (a)...