Przetarg 7401633 - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta Łuków. W...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7401633 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-03-25
przedmiot ogłoszenia
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta Łuków. W imieniu Miasta Łuków, które jest Zamawiającym, działa na podstaw
ie art. 15 ust. 2, 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Pełnomocnik – Inter-Broker sp. z o.o.
Numer referencyjny: 119C/03/2020

Przedmiotem zamówienia jest Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta Łuków. Przedmiot zamówienia podzielony został na dwie następujące części:
Część I: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miasta Łuków. Zakres ubezpieczenia obejmuje:
1) ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,
2) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
3) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
4) obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości.
Część II: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Miasta Łuków. Zakres ubezpieczenia obejmuje:
1) obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,
2) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów na terenie państw należących do Systemu Zielonej Karty, a niebędących członkami Unii Europejskiej (tzw. ubezpieczenie Zielona Karta – ubezpieczenie bezskładkowe),
3) ubezpieczenie pojazdów od uszkodzenia i utraty auto casco,
4) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów,
5) rozszerzone, odpłatne ubezpieczenie assistance,
6) ubezpieczenie mini assistance (ubezpieczenie bezskładkowe, jeśli wykonawca takie posiada).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają następujące załączniki do SIWZ:
Załącznik nr 1: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający postanowienia obligatoryjne dotyczące realizacji wszystkich części zamówienia oraz dane do oceny ryzyka
Załącznik nr 1a: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej Miasta Łuków, dotyczący części I zamówienia
Załącznik nr 1b: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla ubezpieczenia pojazdów mechanicznych Miasta Łuków, dotyczący części II zamówienia
Załącznik nr 1c: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne – definicje pojęć i obligatoryjną treść klauzul dodatkowych, dotyczący części I i II zamówienia
Załącznik nr 1d: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne, dotyczący części I i II zamówienia
Załącznik nr 1e: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający wykaz mienia zgłaszanego do ubezpieczenia, dotyczący części I i II zamówienia
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miasta Łuków
Zakres ubezpieczenia obejmuje: 1) ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, 2) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, 3) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, 4) obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości.

Część nr: 2 Nazwa: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Miasta Łuków
Zakres ubezpieczenia obejmuje: 1) obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, 2) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów na terenie państw należących do Systemu Zielonej Karty, a niebędących członkami Unii Europejskiej (tzw. ubezpieczenie Zielona Karta – ubezpieczenie bezskładkowe), 3) ubezpieczenie pojazdów od uszkodzenia i utraty auto casco, 4) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, 5) rozszerzone, odpłatne ubezpieczenie assistance, 6) ubezpieczenie mini assistance (ubezpieczenie bezskładkowe, jeśli wykonawca takie posiada).


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540058353-N-2020 z dnia: 2020-04-03
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-04-07, godzina: 12:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-04-10, godzina: 12:00
branża Finanse - ubezpieczenia
podbranża majątkowe i komunikacyjne
kody CPV 66510000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Kujawsko-Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Kujawsko-Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się