Przetarg 8923880 - Ubezpieczenie majątkowe i OC Miasta Orzesze i jednostek...

   
Analizuj Zamówienie 8923880 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-05-23
przedmiot ogłoszenia
Ubezpieczenie majątkowe i OC Miasta Orzesze i jednostek organizacyjnych, Ubezpieczenie NNW dla członków OSP, Ubezpieczenie komu
nikacyjne

Część 1: A) Część nr 1: „Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej Miasta Orzesze (Urzędu Miejskiego Orzesze i jednostek organizacyjnych Miasta Orzesze) na okres od 01.07.2022 r. do 30.06.2024 r.” 1) Przedmiotem ubezpieczenia są poniższe ryzyka ubezpieczeniowe:a) ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,b) ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia, rozbicia szyb,c) ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku z ryzykiem dewastacji, wandalizmu, graffiti,d) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, e) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.2) Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia oraz załącznikami do niej, zwaną dalej „SWZ” i ofertą. 3) Szczegółowy zakres ochrony ubezpieczeniowej regulują Załączniki do SWZ: Opis przedmiotu zamówienia do Części nr 1- załącznik nr 4a Opis przedmiotu zamówienia, 7a Arkusze Oceny Ryzyka, 7b Sumy Ubezpieczenia dla jednostek i 9a Szkodowość 1.3. Wykonawcy mogą składać oferty zawierające rozwiązania równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SWZ. 1.4. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego oraz do złożenia wraz z ofertą kart technicznych lub innych dokumentów potwierdzających, że oferowane rozwiązania równoważne spełniają wymagania Zamawiającego opisane w przedmiocie zamówienia. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SWZ. Jeżeli Wykonawca nie złoży ww. dokumentów lub złożone dokumenty będą niekompletne (nie potwierdzając w ten sposób równoważności oferty w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający nie będzie wzywał do ich złożenia/uzupełnienia).1.5. KODY CPVCześć nr 1- 66.51.00.00-8 Usługi ubezpieczeniowe,- 66.51.60.00-0 Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,- 66.51.50.00-3 Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty,- 66.51.51.00-4 Usługi ubezpieczenia od ognia,- 66.51.52.00-5 Usługi ubezpieczenia własności,- 66.51.53.00-6 Usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów i straty finansowej,- 66.51.54.00-7 Usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów.1.6. Opis przedmiotu zamówienia sporządzony został z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych.1.7. Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca wykonujący czynności w zakresie realizacji zamówienia jest zobowiązany do zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, tj. osób wykonujących czynności w ramach niniejszego zamówienia, gdzie wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz.1320 z późn. zm.). Na Wykonawcy ciąży obowiązek zapewnienia, aby również podwykonawcy i dalsi podwykonawcy spełniali wszystkie wymogi względem osób zatrudnionych na umowę o pracę. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wystawianiem umów ubezpieczenia i rozliczaniem płatności wykonywane podczas realizacji zamówienia.Sposób weryfikacji zatrudnienia osób, kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnieniem, sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały opisane we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do SWZ. 1.8. Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy.

Część 2: Część nr 2: „Ubezpieczenia komunikacyjne (OC, auto-casco, NNW, assistance, auto szyby) pojazdów stanowiących własność lub użytkowanych przez Miasto Orzesze, a także użytkowanych przez jednostki ochotniczych straży pożarnych z terenu Miasta Orzesze na okres od 01.07.2022 r. do 30.06.2024 r.” 1) Przedmiotem ubezpieczenia są poniższe ryzyka ubezpieczeniowe:a) obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (OC i „Zielona Karta”),b) ubezpieczenie pojazdów autocasco (ACKR) ,c) ubezpieczenie komunikacyjnego assistance (ASS),d) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów (NNW),e) ubezpieczenie szyb samochodowych.2) Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia oraz załącznikami do niej, zwaną dalej „SWZ” i ofertą.3) Szczegółowy zakres ochrony ubezpieczeniowej reguluje Załącznik do SWZ: Opis przedmiotu zamówienia do Części nr 2 - załącznik nr 4b Opis przedmiotu zamówienia, 8a Wykaz pojazdów i 9b Szkodowość 1.3. Wykonawcy mogą składać oferty zawierające rozwiązania równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SWZ. 1.4. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego oraz do złożenia wraz z ofertą kart technicznych lub innych dokumentów potwierdzających, że oferowane rozwiązania równoważne spełniają wymagania Zamawiającego opisane w przedmiocie zamówienia. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SWZ. Jeżeli Wykonawca nie złoży ww. dokumentów lub złożone dokumenty będą niekompletne (nie potwierdzając w ten sposób równoważności oferty w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający nie będzie wzywał do ich złożenia/uzupełnienia).Cześć nr 2- 66.51.00.00-8 Usługi ubezpieczeniowe- 66.51.41.10-0 Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych,- 66.51.61.00-1 Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej,- 66.51.21.00-3 Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków,- 66.51.50.00-3 Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty (w odniesieniu do ryzyka auto-casco),1.6. Opis przedmiotu zamówienia sporządzony został z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych.1.7. Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca wykonujący czynności w zakresie realizacji zamówienia jest zobowiązany do zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, tj. osób wykonujących czynności w ramach niniejszego zamówienia, gdzie wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz.1320 z późn. zm.). Na Wykonawcy ciąży obowiązek zapewnienia, aby również podwykonawcy i dalsi podwykonawcy spełniali wszystkie wymogi względem osób zatrudnionych na umowę o pracę. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wystawianiem umów ubezpieczenia i rozliczaniem płatności wykonywane podczas realizacji zamówienia.Sposób weryfikacji zatrudnienia osób, kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnieniem, sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały opisane we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do SWZ. 1.8. Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy.

Część 3: C) Część nr 3: „Ubezpieczenie grupowe następstw nieszczęśliwych wypadków strażaków ratowników OSP i kandydatów na strażaków ratowników OSP, oraz członków młodzieżowych i dziecięcych drużyn pożarniczych z terenu Miasta Orzesze na okres od 01.07.2022 r. do 30.06.2024 r.”1) Przedmiotem ubezpieczenia są poniższe ryzyka ubezpieczeniowe:a) grupowe, bezimienne, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych (OSP) i kandydatów na strażaków ratowników OSP, oraz członków młodzieżowych i dziecięcych drużyn pożarniczych z terenu Miasta Orzesze.2) Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia oraz załącznikami do niej, zwaną dalej „SWZ” i ofertą, stanowiącymi integralną część umowy. 3) Szczegółowy zakres ochrony ubezpieczeniowej reguluje Załącznik do SWZ: Opis przedmiotu zamówienia do Części nr 3- załącznik nr 4c Opis przedmiotu zamówienia i 9c Szkodowość 1.3. Wykonawcy mogą składać oferty zawierające rozwiązania równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SWZ. 1.4. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego oraz do złożenia wraz z ofertą kart technicznych lub innych dokumentów potwierdzających, że oferowane rozwiązania równoważne spełniają wymagania Zamawiającego opisane w przedmiocie zamówienia. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SWZ. Jeżeli Wykonawca nie złoży ww. dokumentów lub złożone dokumenty będą niekompletne (nie potwierdzając w ten sposób równoważności oferty w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający nie będzie wzywał do ich złożenia/uzupełnienia).Cześć nr 3- 66.51.00.00-8 Usługi ubezpieczeniowe- 66.51.21.00-3 Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków,1.6. Opis przedmiotu zamówienia sporządzony został z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych.1.7. Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca wykonujący czynności w zakresie realizacji zamówienia jest zobowiązany do zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, tj. osób wykonujących czynności w ramach niniejszego zamówienia, gdzie wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz.1320 z późn. zm.). Na Wykonawcy ciąży obowiązek zapewnienia, aby również podwykonawcy i dalsi podwykonawcy spełniali wszystkie wymogi względem osób zatrudnionych na umowę o pracę. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wystawianiem umów ubezpieczenia i rozliczaniem płatności wykonywane podczas realizacji zamówienia.Sposób weryfikacji zatrudnienia osób, kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnieniem, sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały opisane we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do SWZ. 1.8. Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy.

WRZP.271.9.2022


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00185169/01 z dnia: 2022-05-30
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.1. Rola zamawiającego Przed zmianą:
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
Po zmianie:
Postępowanie prowadzą zamawiający działający wspólnie
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.9. Podział obowiązków - zamówienie wspólne Przed zmianą:

Po zmianie:
przeprowadzenie i udzielenie zamówienia publicznego
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.1. Ulica (Dane adresowe zamawiającego nr 10) Przed zmianą:

Po zmianie:
ul. Żorska 101
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.2. Miejscowość (Dane adresowe zamawiającego nr 10) Przed zmianą:

Po zmianie:
Orzesze
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.3. Kod pocztowy (Dane adresowe zamawiającego nr 10) Przed zmianą:

Po zmianie:
43-180
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.4. Województwo (Dane adresowe zamawiającego nr 10) Przed zmianą:

Po zmianie:
śląskie
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.5. Kraj (Dane adresowe zamawiającego nr 10) Przed zmianą:

Po zmianie:
Polska
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.6. Lokalizacja NUTS 3 (Dane adresowe zamawiającego nr 10) Przed zmianą:

Po zmianie:
Tyski
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.9. Adres poczty elektronicznej (Dane adresowe zamawiającego nr 10) Przed zmianą:

Po zmianie:
sp5@orzesze.pl
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.10. Adres strony internetowej (Dane adresowe zamawiającego nr 10) Przed zmianą:

Po zmianie:
https://orzesze.pl/p,79,szkola-podstawowa-nr-5
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.1. Ulica (Dane adresowe zamawiającego nr 11) Przed zmianą:

Po zmianie:
ul. 1000- lecia 3
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.2. Miejscowość (Dane adresowe zamawiającego nr 11) Przed zmianą:

Po zmianie:
Orzesze
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.3. Kod pocztowy (Dane adresowe zamawiającego nr 11) Przed zmianą:

Po zmianie:
43-180
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.4. Województwo (Dane adresowe zamawiającego nr 11) Przed zmianą:

Po zmianie:
śląskie
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.5. Kraj (Dane adresowe zamawiającego nr 11) Przed zmianą:

Po zmianie:
Polska
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.6. Lokalizacja NUTS 3 (Dane adresowe zamawiającego nr 11) Przed zmianą:

Po zmianie:
Tyski
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.9. Adres poczty elektronicznej (Dane adresowe zamawiającego nr 11) Przed zmianą:

Po zmianie:
sp6@orzesze.pl
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.10. Adres strony internetowej (Dane adresowe zamawiającego nr 11) Przed zmianą:

Po zmianie:
www.sp6.orzesze.pl
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.1. Ulica (Dane adresowe zamawiającego nr 12) Przed zmianą:

Po zmianie:
ul. Uczniowska 1
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.2. Miejscowość (Dane adresowe zamawiającego nr 12) Przed zmianą:

Po zmianie:
Orzesze
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.3. Kod pocztowy (Dane adresowe zamawiającego nr 12) Przed zmianą:

Po zmianie:
43-180
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.4. Województwo (Dane adresowe zamawiającego nr 12) Przed zmianą:

Po zmianie:
śląskie
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.5. Kraj (Dane adresowe zamawiającego nr 12) Przed zmianą:

Po zmianie:
Polska
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.6. Lokalizacja NUTS 3 (Dane adresowe zamawiającego nr 12) Przed zmianą:

Po zmianie:
Tyski
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.9. Adres poczty elektronicznej (Dane adresowe zamawiającego nr 12) Przed zmianą:

Po zmianie:
sp7@orzesze.pl
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.10. Adres strony internetowej (Dane adresowe zamawiającego nr 12) Przed zmianą:

Po zmianie:
https://www.orzesze.pl/p,81,szkola-podtawowa-nr-7
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.1. Ulica (Dane adresowe zamawiającego nr 13) Przed zmianą:

Po zmianie:
ul. Chrobrego 64
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.2. Miejscowość (Dane adresowe zamawiającego nr 13) Przed zmianą:

Po zmianie:
Orzesze
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.3. Kod pocztowy (Dane adresowe zamawiającego nr 13) Przed zmianą:

Po zmianie:
43-180
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.4. Województwo (Dane adresowe zamawiającego nr 13) Przed zmianą:

Po zmianie:
śląskie
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.5. Kraj (Dane adresowe zamawiającego nr 13) Przed zmianą:

Po zmianie:
Polska
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.6. Lokalizacja NUTS 3 (Dane adresowe zamawiającego nr 13) Przed zmianą:

Po zmianie:
Tyski
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.9. Adres poczty elektronicznej (Dane adresowe zamawiającego nr 13) Przed zmianą:

Po zmianie:
sekretariat@sp8.orzesze.pl
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.10. Adres strony internetowej (Dane adresowe zamawiającego nr 13) Przed zmianą:

Po zmianie:
www.sp8.orzesze.pl
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.1. Ulica (Dane adresowe zamawiającego nr 14) Przed zmianą:

Po zmianie:
ul. Kobiórska 1
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.2. Miejscowość (Dane adresowe zamawiającego nr 14) Przed zmianą:

Po zmianie:
Orzesze
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.3. Kod pocztowy (Dane adresowe zamawiającego nr 14) Przed zmianą:

Po zmianie:
43-180
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.4. Województwo (Dane adresowe zamawiającego nr 14) Przed zmianą:

Po zmianie:
śląskie
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.5. Kraj (Dane adresowe zamawiającego nr 14) Przed zmianą:

Po zmianie:
Polska
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.6. Lokalizacja NUTS 3 (Dane adresowe zamawiającego nr 14) Przed zmianą:

Po zmianie:
Tyski
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.9. Adres poczty elektronicznej (Dane adresowe zamawiającego nr 14) Przed zmianą:

Po zmianie:
sp9orzesze@poczta.onet.pl
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.10. Adres strony internetowej (Dane adresowe zamawiającego nr 14) Przed zmianą:

Po zmianie:
www.sp9.orzesze.pl
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.1. Ulica (Dane adresowe zamawiającego nr 15) Przed zmianą:

Po zmianie:
ul. Norwida 2
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.2. Miejscowość (Dane adresowe zamawiającego nr 15) Przed zmianą:

Po zmianie:
Orzesze
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.3. Kod pocztowy (Dane adresowe zamawiającego nr 15) Przed zmianą:

Po zmianie:
43-188
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.4. Województwo (Dane adresowe zamawiającego nr 15) Przed zmianą:

Po zmianie:
śląskie
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.5. Kraj (Dane adresowe zamawiającego nr 15) Przed zmianą:

Po zmianie:
Polska
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.6. Lokalizacja NUTS 3 (Dane adresowe zamawiającego nr 15) Przed zmianą:

Po zmianie:
Tyski
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.9. Adres poczty elektronicznej (Dane adresowe zamawiającego nr 15) Przed zmianą:

Po zmianie:
sp10wosz@tlen.pl
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.10. Adres strony internetowej (Dane adresowe zamawiającego nr 15) Przed zmianą:

Po zmianie:
https://orzesze.pl/p,84,szkola-podstawowa-nr-10
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.1. Ulica (Dane adresowe zamawiającego nr 16) Przed zmianą:

Po zmianie:
ul. Karola Miarki 4a
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.2. Miejscowość (Dane adresowe zamawiającego nr 16) Przed zmianą:

Po zmianie:
Orzesze
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.3. Kod pocztowy (Dane adresowe zamawiającego nr 16) Przed zmianą:

Po zmianie:
43-180
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.4. Województwo (Dane adresowe zamawiającego nr 16) Przed zmianą:

Po zmianie:
śląskie
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.5. Kraj (Dane adresowe zamawiającego nr 16) Przed zmianą:

Po zmianie:
Polska
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.6. Lokalizacja NUTS 3 (Dane adresowe zamawiającego nr 16) Przed zmianą:

Po zmianie:
Tyski
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.9. Adres poczty elektronicznej (Dane adresowe zamawiającego nr 16) Przed zmianą:

Po zmianie:
p1orzesze@o2.pl
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.10. Adres strony internetowej (Dane adresowe zamawiającego nr 16) Przed zmianą:

Po zmianie:
www.przedszkolenr1.orzesze.pl
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.1. Ulica (Dane adresowe zamawiającego nr 17) Przed zmianą:

Po zmianie:
ul. Miła 1a
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.2. Miejscowość (Dane adresowe zamawiającego nr 17) Przed zmianą:

Po zmianie:
Orzesze
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.3. Kod pocztowy (Dane adresowe zamawiającego nr 17) Przed zmianą:

Po zmianie:
43-180
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.4. Województwo (Dane adresowe zamawiającego nr 17) Przed zmianą:

Po zmianie:
śląskie
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.5. Kraj (Dane adresowe zamawiającego nr 17) Przed zmianą:

Po zmianie:
Polska
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.6. Lokalizacja NUTS 3 (Dane adresowe zamawiającego nr 17) Przed zmianą:

Po zmianie:
Tyski
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.9. Adres poczty elektronicznej (Dane adresowe zamawiającego nr 17) Przed zmianą:

Po zmianie:
p2@orzesze.pl
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.10. Adres strony internetowej (Dane adresowe zamawiającego nr 17) Przed zmianą:

Po zmianie:
https://orzeszkowebrzdace.edupage.org
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.1. Ulica (Dane adresowe zamawiającego nr 18) Przed zmianą:

Po zmianie:
ul. Szkolna 55
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.2. Miejscowość (Dane adresowe zamawiającego nr 18) Przed zmianą:

Po zmianie:
Orzesze
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.3. Kod pocztowy (Dane adresowe zamawiającego nr 18) Przed zmianą:

Po zmianie:
43-180
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.4. Województwo (Dane adresowe zamawiającego nr 18) Przed zmianą:

Po zmianie:
śląskie
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.5. Kraj (Dane adresowe zamawiającego nr 18) Przed zmianą:

Po zmianie:
Polska
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.6. Lokalizacja NUTS 3 (Dane adresowe zamawiającego nr 18) Przed zmianą:

Po zmianie:
Tyski
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.9. Adres poczty elektronicznej (Dane adresowe zamawiającego nr 18) Przed zmianą:

Po zmianie:
p3@orzesze.pl
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.10. Adres strony internetowej (Dane adresowe zamawiającego nr 18) Przed zmianą:

Po zmianie:
https://orzesze.pl/p,87,przedszkole-nr-3
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.1. Ulica (Dane adresowe zamawiającego nr 19) Przed zmianą:

Po zmianie:
ul. Mikołowska 128
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.2. Miejscowość (Dane adresowe zamawiającego nr 19) Przed zmianą:

Po zmianie:
Orzesze
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.3. Kod pocztowy (Dane adresowe zamawiającego nr 19) Przed zmianą:

Po zmianie:
43-180
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.4. Województwo (Dane adresowe zamawiającego nr 19) Przed zmianą:

Po zmianie:
śląskie
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.5. Kraj (Dane adresowe zamawiającego nr 19) Przed zmianą:

Po zmianie:
Polska
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.6. Lokalizacja NUTS 3 (Dane adresowe zamawiającego nr 19) Przed zmianą:

Po zmianie:
Tyski
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.9. Adres poczty elektronicznej (Dane adresowe zamawiającego nr 19) Przed zmianą:

Po zmianie:
p6@orzesze.pl
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.10. Adres strony internetowej (Dane adresowe zamawiającego nr 19) Przed zmianą:

Po zmianie:
https://orzesze.pl/p,88,przedszkole-nr-6
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.1. Ulica (Dane adresowe zamawiającego nr 2) Przed zmianą:

Po zmianie:
ul. Rynek 2a
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.2. Miejscowość (Dane adresowe zamawiającego nr 2) Przed zmianą:

Po zmianie:
Orzesze
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.3. Kod pocztowy (Dane adresowe zamawiającego nr 2) Przed zmianą:

Po zmianie:
43-180
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.4. Województwo (Dane adresowe zamawiającego nr 2) Przed zmianą:

Po zmianie:
śląskie
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.5. Kraj (Dane adresowe zamawiającego nr 2) Przed zmianą:

Po zmianie:
Polska
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.6. Lokalizacja NUTS 3 (Dane adresowe zamawiającego nr 2) Przed zmianą:

Po zmianie:
Tyski
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.9. Adres poczty elektronicznej (Dane adresowe zamawiającego nr 2) Przed zmianą:

Po zmianie:
mops@orzesze.pl
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.10. Adres strony internetowej (Dane adresowe zamawiającego nr 2) Przed zmianą:

Po zmianie:
http://jo.orzesze.bip.gmina.pl/index.php?id=405
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.1. Ulica (Dane adresowe zamawiającego nr 20) Przed zmianą:

Po zmianie:
ul. Mleczna 2
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.2. Miejscowość (Dane adresowe zamawiającego nr 20) Przed zmianą:

Po zmianie:
Orzesze
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.3. Kod pocztowy (Dane adresowe zamawiającego nr 20) Przed zmianą:

Po zmianie:
43-180
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.4. Województwo (Dane adresowe zamawiającego nr 20) Przed zmianą:

Po zmianie:
śląskie
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.5. Kraj (Dane adresowe zamawiającego nr 20) Przed zmianą:

Po zmianie:
Polska
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.6. Lokalizacja NUTS 3 (Dane adresowe zamawiającego nr 20) Przed zmianą:

Po zmianie:
Tyski
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.9. Adres poczty elektronicznej (Dane adresowe zamawiającego nr 20) Przed zmianą:

Po zmianie:
p7@orzesze.pl
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.10. Adres strony internetowej (Dane adresowe zamawiającego nr 20) Przed zmianą:

Po zmianie:
p7.orzesze.pl
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.1. Ulica (Dane adresowe zamawiającego nr 21) Przed zmianą:

Po zmianie:
ul. Wieniawskiego 4
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.2. Miejscowość (Dane adresowe zamawiającego nr 21) Przed zmianą:

Po zmianie:
Orzesze
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.3. Kod pocztowy (Dane adresowe zamawiającego nr 21) Przed zmianą:

Po zmianie:
43-180
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.4. Województwo (Dane adresowe zamawiającego nr 21) Przed zmianą:

Po zmianie:
śląskie
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.5. Kraj (Dane adresowe zamawiającego nr 21) Przed zmianą:

Po zmianie:
Polska
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.6. Lokalizacja NUTS 3 (Dane adresowe zamawiającego nr 21) Przed zmianą:

Po zmianie:
Tyski
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.9. Adres poczty elektronicznej (Dane adresowe zamawiającego nr 21) Przed zmianą:

Po zmianie:
zgkim@orzesze.pl
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.10. Adres strony internetowej (Dane adresowe zamawiającego nr 21) Przed zmianą:

Po zmianie:
https://orzesze.pl/p,97,zaklad-gospodarki-komunalnej-i-mieszkaniowej
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.1. Ulica (Dane adresowe zamawiającego nr 3) Przed zmianą:

Po zmianie:
św. Wawrzyńca 23
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.2. Miejscowość (Dane adresowe zamawiającego nr 3) Przed zmianą:

Po zmianie:
Orzesze
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.3. Kod pocztowy (Dane adresowe zamawiającego nr 3) Przed zmianą:

Po zmianie:
43-180
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.4. Województwo (Dane adresowe zamawiającego nr 3) Przed zmianą:

Po zmianie:
śląskie
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.5. Kraj (Dane adresowe zamawiającego nr 3) Przed zmianą:

Po zmianie:
Polska
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.6. Lokalizacja NUTS 3 (Dane adresowe zamawiającego nr 3) Przed zmianą:

Po zmianie:
Tyski
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.9. Adres poczty elektronicznej (Dane adresowe zamawiającego nr 3) Przed zmianą:

Po zmianie:
biborz@poczta.onet.pl
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.10. Adres strony internetowej (Dane adresowe zamawiającego nr 3) Przed zmianą:

Po zmianie:
https://biblioteka.orzesze.pl/
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.1. Ulica (Dane adresowe zamawiającego nr 4) Przed zmianą:

Po zmianie:
ul. Rynek 1
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.2. Miejscowość (Dane adresowe zamawiającego nr 4) Przed zmianą:

Po zmianie:
Orzesze
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.3. Kod pocztowy (Dane adresowe zamawiającego nr 4) Przed zmianą:

Po zmianie:
43-180
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.4. Województwo (Dane adresowe zamawiającego nr 4) Przed zmianą:

Po zmianie:
śląskie
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.5. Kraj (Dane adresowe zamawiającego nr 4) Przed zmianą:

Po zmianie:
Polska
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.6. Lokalizacja NUTS 3 (Dane adresowe zamawiającego nr 4) Przed zmianą:

Po zmianie:
Tyski
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.9. Adres poczty elektronicznej (Dane adresowe zamawiającego nr 4) Przed zmianą:

Po zmianie:
impreza@mok-orzesze.pl
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.10. Adres strony internetowej (Dane adresowe zamawiającego nr 4) Przed zmianą:

Po zmianie:
http://mok-orzesze.pl/new
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.1. Ulica (Dane adresowe zamawiającego nr 5) Przed zmianą:

Po zmianie:
ul. Mleczna 44A
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.2. Miejscowość (Dane adresowe zamawiającego nr 5) Przed zmianą:

Po zmianie:
Orzesze
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.3. Kod pocztowy (Dane adresowe zamawiającego nr 5) Przed zmianą:

Po zmianie:
43-180
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.4. Województwo (Dane adresowe zamawiającego nr 5) Przed zmianą:

Po zmianie:
śląskie
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.5. Kraj (Dane adresowe zamawiającego nr 5) Przed zmianą:

Po zmianie:
Polska
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.6. Lokalizacja NUTS 3 (Dane adresowe zamawiającego nr 5) Przed zmianą:

Po zmianie:
Tyski
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.9. Adres poczty elektronicznej (Dane adresowe zamawiającego nr 5) Przed zmianą:

Po zmianie:
zlobek@orzesze.pl
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.10. Adres strony internetowej (Dane adresowe zamawiającego nr 5) Przed zmianą:

Po zmianie:
http://jo.orzesze.bip.gmina.pl/index.php?id=1029
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.1. Ulica (Dane adresowe zamawiającego nr 6) Przed zmianą:

Po zmianie:
ul. Karola Miarki 1a
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.2. Miejscowość (Dane adresowe zamawiającego nr 6) Przed zmianą:

Po zmianie:
Orzesze
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.3. Kod pocztowy (Dane adresowe zamawiającego nr 6) Przed zmianą:

Po zmianie:
43-180
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.4. Województwo (Dane adresowe zamawiającego nr 6) Przed zmianą:

Po zmianie:
śląskie
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.5. Kraj (Dane adresowe zamawiającego nr 6) Przed zmianą:

Po zmianie:
Polska
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.6. Lokalizacja NUTS 3 (Dane adresowe zamawiającego nr 6) Przed zmianą:

Po zmianie:
Tyski
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.9. Adres poczty elektronicznej (Dane adresowe zamawiającego nr 6) Przed zmianą:

Po zmianie:
zsorzesze.sekretariat@wp.pl
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.10. Adres strony internetowej (Dane adresowe zamawiającego nr 6) Przed zmianą:

Po zmianie:
https://sp1orzesze.edupage.org/
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.1. Ulica (Dane adresowe zamawiającego nr 7) Przed zmianą:

Po zmianie:
ul. Bukowina 21
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.2. Miejscowość (Dane adresowe zamawiającego nr 7) Przed zmianą:

Po zmianie:
Orzesze
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.3. Kod pocztowy (Dane adresowe zamawiającego nr 7) Przed zmianą:

Po zmianie:
43-180
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.4. Województwo (Dane adresowe zamawiającego nr 7) Przed zmianą:

Po zmianie:
śląskie
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.5. Kraj (Dane adresowe zamawiającego nr 7) Przed zmianą:

Po zmianie:
Polska
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.6. Lokalizacja NUTS 3 (Dane adresowe zamawiającego nr 7) Przed zmianą:

Po zmianie:
Tyski
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.9. Adres poczty elektronicznej (Dane adresowe zamawiającego nr 7) Przed zmianą:

Po zmianie:
sp2@orzesze.pl
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.10. Adres strony internetowej (Dane adresowe zamawiającego nr 7) Przed zmianą:

Po zmianie:
www.sp2.orzesze.pl
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.1. Ulica (Dane adresowe zamawiającego nr 8) Przed zmianą:

Po zmianie:
ul. Szkolna 44
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.2. Miejscowość (Dane adresowe zamawiającego nr 8) Przed zmianą:

Po zmianie:
Orzesze
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.3. Kod pocztowy (Dane adresowe zamawiającego nr 8) Przed zmianą:

Po zmianie:
43-180
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.4. Województwo (Dane adresowe zamawiającego nr 8) Przed zmianą:

Po zmianie:
śląskie
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.5. Kraj (Dane adresowe zamawiającego nr 8) Przed zmianą:

Po zmianie:
Polska
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.6. Lokalizacja NUTS 3 (Dane adresowe zamawiającego nr 8) Przed zmianą:

Po zmianie:
Tyski
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.9. Adres poczty elektronicznej (Dane adresowe zamawiającego nr 8) Przed zmianą:

Po zmianie:
sp3@orzesze.pl
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.10. Adres strony internetowej (Dane adresowe zamawiającego nr 8) Przed zmianą:

Po zmianie:
www.sp3.orzesze.pl
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.1. Ulica (Dane adresowe zamawiającego nr 9) Przed zmianą:

Po zmianie:
ul. Stuska 10
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.2. Miejscowość (Dane adresowe zamawiającego nr 9) Przed zmianą:

Po zmianie:
Orzesze
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.3. Kod pocztowy (Dane adresowe zamawiającego nr 9) Przed zmianą:

Po zmianie:
43-183
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.4. Województwo (Dane adresowe zamawiającego nr 9) Przed zmianą:

Po zmianie:
śląskie
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.5. Kraj (Dane adresowe zamawiającego nr 9) Przed zmianą:

Po zmianie:
Polska
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.6. Lokalizacja NUTS 3 (Dane adresowe zamawiającego nr 9) Przed zmianą:

Po zmianie:
Tyski
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.9. Adres poczty elektronicznej (Dane adresowe zamawiającego nr 9) Przed zmianą:

Po zmianie:
sp4orzesze@interia.pl
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.10. Adres strony internetowej (Dane adresowe zamawiającego nr 9) Przed zmianą:

Po zmianie:
www.sp4.orzesze.pl
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.2. Nazwa zamawiającego (Informacje o zamawiającym nr 10) Przed zmianą:

Po zmianie:
Szkoła Podstawowa nr 5
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.4. Krajowy numer identyfikacyjny (Informacje o zamawiającym nr 10) Przed zmianą:

Po zmianie:
6351636809
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.2. Nazwa zamawiającego (Informacje o zamawiającym nr 11) Przed zmianą:

Po zmianie:
Szkoła Podstawowa nr 6
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.4. Krajowy numer identyfikacyjny (Informacje o zamawiającym nr 11) Przed zmianą:

Po zmianie:
635 163 68 15
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.2. Nazwa zamawiającego (Informacje o zamawiającym nr 12) Przed zmianą:

Po zmianie:
Szkoła Podstawowa nr 7
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.4. Krajowy numer identyfikacyjny (Informacje o zamawiającym nr 12) Przed zmianą:

Po zmianie:
635-18-43-201
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.2. Nazwa zamawiającego (Informacje o zamawiającym nr 13) Przed zmianą:

Po zmianie:
Szkoła Podstawowa nr 8
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.4. Krajowy numer identyfikacyjny (Informacje o zamawiającym nr 13) Przed zmianą:

Po zmianie:
635-16-36-844
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.2. Nazwa zamawiającego (Informacje o zamawiającym nr 14) Przed zmianą:

Po zmianie:
Szkoła Podstawowa nr 9
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.4. Krajowy numer identyfikacyjny (Informacje o zamawiającym nr 14) Przed zmianą:

Po zmianie:
635-16-36-850
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.2. Nazwa zamawiającego (Informacje o zamawiającym nr 15) Przed zmianą:

Po zmianie:
Szkoła Podstawowa nr 10
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.4. Krajowy numer identyfikacyjny (Informacje o zamawiającym nr 15) Przed zmianą:

Po zmianie:
635-16-36-867
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.2. Nazwa zamawiającego (Informacje o zamawiającym nr 16) Przed zmianą:

Po zmianie:
Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym nr 1
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.4. Krajowy numer identyfikacyjny (Informacje o zamawiającym nr 16) Przed zmianą:

Po zmianie:
635-16-36-672
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.2. Nazwa zamawiającego (Informacje o zamawiającym nr 17) Przed zmianą:

Po zmianie:
Przedszkole Nr 2
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.4. Krajowy numer identyfikacyjny (Informacje o zamawiającym nr 17) Przed zmianą:

Po zmianie:
635 16 36 689
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.2. Nazwa zamawiającego (Informacje o zamawiającym nr 18) Przed zmianą:

Po zmianie:
Przedszkole Nr 3
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.4. Krajowy numer identyfikacyjny (Informacje o zamawiającym nr 18) Przed zmianą:

Po zmianie:
635-16-36-695
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.2. Nazwa zamawiającego (Informacje o zamawiającym nr 19) Przed zmianą:

Po zmianie:
Przedszkole Nr 6
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.4. Krajowy numer identyfikacyjny (Informacje o zamawiającym nr 19) Przed zmianą:

Po zmianie:
635-16-36-703
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.2. Nazwa zamawiającego (Informacje o zamawiającym nr 2) Przed zmianą:

Po zmianie:
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.4. Krajowy numer identyfikacyjny (Informacje o zamawiającym nr 2) Przed zmianą:

Po zmianie:
6351606990
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.2. Nazwa zamawiającego (Informacje o zamawiającym nr 20) Przed zmianą:

Po zmianie:
Przedszkole Nr 7
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.4. Krajowy numer identyfikacyjny (Informacje o zamawiającym nr 20) Przed zmianą:

Po zmianie:
635-16-36-726
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.2. Nazwa zamawiającego (Informacje o zamawiającym nr 21) Przed zmianą:

Po zmianie:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.4. Krajowy numer identyfikacyjny (Informacje o zamawiającym nr 21) Przed zmianą:

Po zmianie:
635-10-42-518
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.2. Nazwa zamawiającego (Informacje o zamawiającym nr 3) Przed zmianą:

Po zmianie:
Miejska Biblioteka Publiczna w Orzeszu
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.4. Krajowy numer identyfikacyjny (Informacje o zamawiającym nr 3) Przed zmianą:

Po zmianie:
6351711474
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.2. Nazwa zamawiającego (Informacje o zamawiającym nr 4) Przed zmianą:

Po zmianie:
Miejskiego Ośrodka Kultury
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.4. Krajowy numer identyfikacyjny (Informacje o zamawiającym nr 4) Przed zmianą:

Po zmianie:
635-15-78-762
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.2. Nazwa zamawiającego (Informacje o zamawiającym nr 5) Przed zmianą:

Po zmianie:
Miejski Żłobek w Orzeszu
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.4. Krajowy numer identyfikacyjny (Informacje o zamawiającym nr 5) Przed zmianą:

Po zmianie:
6351847788
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.2. Nazwa zamawiającego (Informacje o zamawiającym nr 6) Przed zmianą:

Po zmianie:
Szkoła Podstawowa nr 1
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.4. Krajowy numer identyfikacyjny (Informacje o zamawiającym nr 6) Przed zmianą:

Po zmianie:
6351848032
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.2. Nazwa zamawiającego (Informacje o zamawiającym nr 7) Przed zmianą:

Po zmianie:
Szkoła Podstawowa nr 2
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.4. Krajowy numer identyfikacyjny (Informacje o zamawiającym nr 7) Przed zmianą:

Po zmianie:
6351636778
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.2. Nazwa zamawiającego (Informacje o zamawiającym nr 8) Przed zmianą:

Po zmianie:
Szkoła Podstawowa nr 3
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.4. Krajowy numer identyfikacyjny (Informacje o zamawiającym nr 8) Przed zmianą:

Po zmianie:
6351843218
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.2. Nazwa zamawiającego (Informacje o zamawiającym nr 9) Przed zmianą:

Po zmianie:
Szkoła Podstawowa nr 4
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.4. Krajowy numer identyfikacyjny (Informacje o zamawiającym nr 9) Przed zmianą:

Po zmianie:
635-16-36-790
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-05-31 09:00
Po zmianie:
2022-06-03 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-05-31 10:00
Po zmianie:
2022-06-03 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-06-29
Po zmianie:
2022-07-02UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00186993/01 z dnia: 2022-05-31
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-06-03 09:00
Po zmianie:
2022-06-06 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-06-03 10:00
Po zmianie:
2022-06-06 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-07-02
Po zmianie:
2022-07-05
branża Finanse - ubezpieczenia
podbranża majątkowe i komunikacyjne
kody CPV 66510000, 66512100, 66514110, 66515000, 66515100, 66515200, 66515300, 66515400, 66516000, 66516100
forma zapytanie ofertowe
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: majątkowe i komunikacyjne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9005480 2022-07-06
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY DOBRA Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie 209 komputerów przenośnych w ramach zadania pn. „Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”...
9018313 2022-07-07
godz. 00:00
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ Ubezpieczenie mienia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej - DAiO.263.224.2022
9008536 2022-07-07
godz. 09:00
GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY GUM2022 ZP0064 Zakup ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej badaczy i sponosora w badaniu klinicznym. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA:
8954054 2022-07-11
godz. 12:00
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W NYSIE USŁUGA UBEZPIECZENIA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W NYSIE Numer referencyjny: SWZ NR 76/2022/Nysa Zamówienie zostało podzielone na następujące części (pakiety). Zamawiający dopuszcza m...
8976780 2022-07-12
godz. 10:00
URZĄD MIASTA ŁODZI Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywaniem funkcji zarządu dróg oraz zarządzaniem zielenią miejską Numer referencyjny: DSR-ZP-III.271.52.2022 Łódzkim Programe...
8976786 2022-07-12
godz. 10:30
URZĄD MIASTA ŁODZI Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zarządu Lokali Miejskich Numer referencyjny: DSR-ZP-II.271.73.2022 Przedmiotem zamówienia, w oparciu o procedurę zamówień publicznych,...
8973229 2022-07-12
godz. 12:00
STADION MIEJSKI SP. Z O.O. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej "Stadionu Miejskiego" Sp. z o.o. w Białymstoku 1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Stadion...
9013439 2022-07-15
godz. 10:00
URZĄD GMINY LUBOMIA Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Lubomia i gminnych jednostek organizacyjnych-ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów oraz ubezp...
9018931 2022-07-15
godz. 11:00
INSTYTUT POMNIK-CENTRUM ZDROWIA DZIECKA W WARSZAWIE ZP/CZD/095/22 Ubezpieczenie Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w zakresie ryzyk komunikacyjnych Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia Instytutu „Pomnik – Centru...
9022201 2022-07-15
godz. 12:00
SZPITAL MIEJSKI W RABCE ZDROJU SP. Z O.O. USŁUGA UBEZPIECZENIA SZPITALA MIEJSKIEGO W RABCE-ZDROJU SP. Z O.O. Część 1: PAKIET I1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującegodziałalność leczni...