Przetarg 8999372 - [U/18/2022] Sukcesywne świadczenie usług pocztowych i...

   
Analizuj Zamówienie 8999372 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-06-24
przedmiot ogłoszenia
[U/18/2022] Sukcesywne świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Uniwersytetu Opo
lskiego.

Część 1: 1. Przedmiotem zamówienia jest: 1.1. Sukcesywne świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Uniwersytetu Opolskiego.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:- załącznik nr 1.1. i 1.1.A. do SWZ – dla części nr 1.

Część 2: 1. Przedmiotem zamówienia jest: 1.1. Sukcesywne świadczenie usług kurierskich na potrzeby Uniwersytetu Opolskiego.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:- załącznik nr 1.2. i 1.2.A. do SWZ – dla części nr 2.

U/18/2022


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00235344/01 z dnia: 2022-07-01
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-07-04 10:00
Po zmianie:
2022-07-06 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-07-04 10:30
Po zmianie:
2022-07-06 10:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-08-02
Po zmianie:
2022-08-04UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00237861/01 z dnia: 2022-07-04
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 9.1. Informacje dodatkowe Przed zmianą:
I. Uszczegółowienie dot. terminu wykonania przedmiotu zamówienia:
1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia (odpowiednio do części)
1.1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: sukcesywnie przez dwanaście [ 12 ] miesięcy w okresie
od dnia 11.08.2022 r. do dnia 11.08.2023 r.
1.2. Umowa zawarta w wyniku przedmiotowego postępowania wygaśnie mimo niewykorzystania środków na jaką zostanie zawarta umowa w wyniku przedmiotowego postępowania po upływie terminu obowiązywania umowy (wskazanego w pkt 4.1. SWZ) lub w momencie wykorzystania środków przeznaczonych na realizację przedmiotowego postępowania mimo nieupłynięcia terminu, o którym mowa w pkt 4.1. SWZ.
II. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy:
1. Na podstawie art. 95 ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. 2020 r. poz. 1320 ze zm.) osób wykonujących wskazane w pkt. 3.4.2 SWZ czynności związane z realizacją zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy.
2. Rodzaj czynności związanych z realizacją zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia:
- odbieranie przesyłek pocztowych (przesyłki listowe, paczki) od Nadawcy oraz doręczanie przesyłek pocztowych do Nadawcy;
- doręczanie adresatom/odbiorcom przesyłek pocztowych (przesyłki listowe i paczki pocztowe) nadanych przez Nadawcę;
- doręczanie Nadawcy zwrotów potwierdzeń odbioru oraz niedoręczonych przesyłek (przesyłki listowe i paczki pocztowe), po wyczerpaniu wszystkich możliwości ich doręczenia lub wydania adresatowi/ odbiorcy.
3. Sposób weryfikacji przez Zamawiającego zatrudnienia tych osób oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone przez Zamawiającego
w załączniku nr 3A – 3B do SWZ – Projekt umowy (odpowiednio do części).
III. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
1. na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy (z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy). Zamawiający nie przewiduje podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 ustawy.
2. na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 poz. 835), dalej jako ustawa o szczególnych rozwiązaniach.
Po zmianie:
I. Uszczegółowienie dot. terminu wykonania przedmiotu zamówienia:
1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia (odpowiednio do części)
1.1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: sukcesywnie przez dwanaście [ 12 ] miesięcy w okresie
od dnia 11.08.2022 r. do dnia 11.08.2023 r.
1.2. Umowa zawarta w wyniku przedmiotowego postępowania wygaśnie mimo niewykorzystania środków na jaką zostanie zawarta umowa w wyniku przedmiotowego postępowania po upływie terminu obowiązywania umowy (wskazanego w pkt 4.1. SWZ) lub w momencie wykorzystania środków przeznaczonych na realizację przedmiotowego postępowania mimo nieupłynięcia terminu, o którym mowa w pkt 4.1. SWZ.
II. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy:
1. Na podstawie art. 95 ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. 2020 r. poz. 1320 ze zm.) osób wykonujących wskazane w pkt. 3.4.2 SWZ czynności związane z realizacją zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy.
2. Rodzaj czynności związanych z realizacją zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia:
- odbieranie przesyłek pocztowych (przesyłki listowe, paczki) od Nadawcy oraz doręczanie przesyłek pocztowych do Nadawcy;
- doręczanie Nadawcy zwrotów potwierdzeń odbioru oraz niedoręczonych przesyłek (przesyłki listowe i paczki pocztowe), po wyczerpaniu wszystkich możliwości ich doręczenia lub wydania adresatowi/ odbiorcy.
3. Sposób weryfikacji przez Zamawiającego zatrudnienia tych osób oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone przez Zamawiającego
w załączniku nr 3A – 3B do SWZ – Projekt umowy (odpowiednio do części).
III. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
1. na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy (z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy). Zamawiający nie przewiduje podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 ustawy.
2. na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 poz. 835), dalej jako ustawa o szczególnych rozwiązaniach.
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-07-06 10:00
Po zmianie:
2022-07-08 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-07-06 10:30
Po zmianie:
2022-07-08 10:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-08-04
Po zmianie:
2022-08-06UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00242400/01 z dnia: 2022-07-06
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-07-08 10:00
Po zmianie:
2022-07-13 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-07-08 10:30
Po zmianie:
2022-07-13 10:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-08-06
Po zmianie:
2022-08-11UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00245702/01 z dnia: 2022-07-08
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-07-13 10:00
Po zmianie:
2022-07-15 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-07-13 10:30
Po zmianie:
2022-07-15 10:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-08-11
Po zmianie:
2022-08-13
branża Usługi transportowe
podbranża usługi kurierskie i pocztowe
kody CPV 64110000, 64112000, 64113000, 64120000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Opolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Opolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: usługi kurierskie i pocztowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9103271 2022-08-18
godz. 10:00
SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY Realizacja usług kurierskich (przesyłek medycznych i standardowych) na rzecz SU NR 2 im. J. Biziela w Bydgoszczy PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Wartość oferty załączyć wypełniony formul...
9092170 2022-08-18
godz. 10:00
ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE M.ST. WARSZAWY Świadczenie usług pocztowych w 2022/2024 w obrocie krajowym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych i ich ewentualnych zwrotów na potrzeby ZGN Praga-P...
9098811 2022-08-18
godz. 11:00
ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W WARSZAWIE Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz odbierania z siedziby ZTM (04...
9105416 2022-08-19
godz. 09:00
PL.2012+ SP. Z O.O. Uzyskanie oferty na świadczenie usług kurierskich: > Na terenie Warszawy > Na terenie całego kraju 2.2 Przesyłki na terenie Warszawy: Szacunkowe ilości przewidywanych przesyłek w okres...
9048216 2022-08-19
godz. 10:00
UNIWERSYTET WROCŁAWSKI 1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi kurierskiej w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Uniwersytetu Wrocławskiego.2. Usługa kurierska obejmuje przyjmowanie, przemieszczanie ...
9103557 2022-08-19
godz. 11:30
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WEJHEROWIE Świadczenie usług pocztowych dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie 4.1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania ...
9071793 2022-08-19
godz. 12:00
MINISTERSTWO FINANSÓW Kompleksowa usługę wydruku, konfekcjonowania i wysyłki korespondencji do Użytkowników Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej Krajowej Administracji Skarbowej (SPOE KAS) Numer referencyjn...
9068821 2022-08-26
godz. 11:00
POCZTA POLSKA S.A. Świadczenie usługi przewozu przesyłek transportem samochodowym do Holandii dla RD Warszawa Numer referencyjny: CZ.26.453.2022.DTW Przedmiotem zamówienia jest świadczenie samochodowych k...
9071850 2022-08-26
godz. 12:00
POCZTA POLSKA S.A. Opróżnianie skrzynek, miasto Kraków, RD Kraków Numer referencyjny: CZ.26.346.2022.DTW Przedmiotem zamówienia jest świadczenie Usługi E, polegającej na opróżnianiu nadawczych skrzyn...
9094951 2022-09-09
godz. 11:00
POCZTA POLSKA S.A. Świadczenie usługi A- realizacja liniowych kursów międzywęzłowych dla Regionu Dystrybucji Kraków (cztery części) Numer referencyjny: CZ.26.444.2022.DTW 1. Przedmiotem zamówienia je...