Przetarg 9943195 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Lubiewie i Bysławiu...

   
Analizuj Zamówienie 9943195 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-09-15
przedmiot ogłoszenia
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Lubiewie i Bysławiu

Część 1: Część nr 1 pn.: ,,Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Lu
biewie”1. Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Lubiewie.2. Zadanie będzie realizowane w Szkole Podstawowej w Lubiewie przy ul. Wojska Polskiego 16.3. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: a) termomodernizację ścian w budynku głównym i sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo-dydaktycznym,b) termomodernizację i wymianę pokrycia dachu wraz z elementami orynnowania, obróbek blacharskich i wykonania instalacji odgromowej na budynku głównym,c) termomodernizację i remont pokrycia dachu wraz z elementami orynnowania, obróbek blacharskich i wykonania instalacji odgromowej na sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo-dydaktycznym,d) wymianę części stolarki okiennej i parapetów zewnętrznych i wewnętrznych budynku głównym i sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo-dydaktycznym,e) wykonanie nowej opaski z kostki brukowej przy budynku głównym i sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo-dydaktycznym,f) wykonanie iniekcji ciekłokrystalicznej zabytkowego fragmentu szkoły wraz z izolacja pionowa fragmentu,g) demontaż starych pieców i montaż nowych pieców gazowych w układzie kaskadowym wraz z dostosowaniem instalacji c.o i wod.-kan. do potrzeb instalacji nowych kotłów oraz szkolenie obsługi.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, stanowiącej Załącznik nr 8 do SWZ, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiącej Załącznik nr 10 do SWZ oraz przedmiarze robót, stanowiącym Załącznik nr 12 do SWZ.5. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):45000000-7 Roboty budowlane 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne45321000-3 Izolacja cieplna45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45331110-0 Instalowanie kotłów45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

Część 2: Część nr 2 pn.: ,,Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Bysławiu”1. Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Bysławiu wraz z dostawą i montażem instalacji fotowoltaicznej.2. Zadanie będzie realizowane w Szkole Podstawowej w Bysławiu przy ul. Kwiatowej 9.3. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: a) termomodernizację ścian i docieplenie cokołu na budynku głównym,b) izolację cieplną stropodachu i poddaszy oraz wymianę elementów orynnowania i obróbek blacharskich na budynku głównym, c) termomodernizację i wymianę pokrycia dachu wraz z elementami orynnowania, obróbek blacharskich i instalacją odgromową na łączniku i sali gimnastycznej,d) wymianę części stolarki okiennej i parapetów zewnętrznych i wewnętrznych w budynku głównym,e) montaż ,,oddzielenia” klatki schodowej i holu w budynku głównym,f) montaż rolet zewnętrznych w kolorze białym na części okien w budynku głównym,g) montaż wyłazu dachowego na budynku głównym,h) wykonanie nowej opaski z kostki brukowej przy budynku głównym,i) demontaż starego pieca i montaż nowego pieca na pellet w układzie kaskadowym (przyłączenie do istniejącego zasobnika z pelletem) wraz dostosowaniem instalacji c.o i wod.-kan. do potrzeb instalacji nowego kotła, szkolenie obsługi,j) montaż instalacji fotowoltaicznej wraz ze szkoleniem obsługi. UWAGA!Przedmiot zamówienia nie obejmuje: wymiany pokrycia dachu i wykonania instalacji odgromowej na budynku głównym, termomodernizacji ścian, wymiany parapetów na łączniku i sali gimnastycznej oraz wykonania opaski przy łączniku i sali gimnastycznej, jak wskazano w Załączniku nr 9 Dokumentacja projektowa - Część nr 2.4. Wykonanie dostawy i montażu zestawu fotowoltaicznego wraz z podłączeniem, sprawdzeniem, dokonaniem rozruchu i przeprowadzeniem instruktażu użytkowników, potwierdzone zostanie protokołem podpisanym przez Przedstawiciela Zamawiającego, Wykonawcę oraz osobę posiadającą certyfikat instalatora OZE lub posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej, przy udziale Użytkownika.5. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania niezbędnego zgłoszenia przyłączenia instalacji fotowoltaicznej w lokalnym Zakładzie Energetycznym.6. Wykonawca jest zobowiązany do konfiguracji falownika, tj. połączenie z siecią internet w celu monitorowania zdalnie produkcji energii, korzyści ekologicznych i kontroli pracy instalacji fotowoltaicznej. 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, stanowiącej Załącznik nr 9 do SWZ, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiącej Załącznik nr 11 do SWZ i przedmiarze robót, stanowiącym Załącznik do nr 13 do SWZ.8. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):45000000-7 Roboty budowlane 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne45321000-3 Izolacja cieplna45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45261215-4 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych45331110-0 Instalowanie kotłów45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45261215-4 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

IiPP.271.1.10.2023
branża Budowlana - obiekty, Elewacje, termomodernizacje
podbranża obiekty użyteczności publicznej, termomodernizacja
kody CPV 45000000, 45100000, 45210000, 45233200, 45260000, 45261215, 45300000, 45310000, 45321000, 45331110, 45400000, 45421000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Kujawsko-Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Kujawsko-Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: obiekty użyteczności publicznej , termomodernizacja

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10108359 2023-12-11
godz. 10:00
CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GNIEWIE Przebudowa i rozbudowa budynku biblioteki publicznej w ramach zadania pn.: Modernizacja budynku Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Gniewie przy Pl. Grunwaldzkim 16/17. 1. Przedmiotem...
10060448 2023-12-12
godz. 10:00
URZĄD MIASTA SIECHNICE „Świetlica wiejska z punktem bibliotecznym w Groblicach -etap I w systemie pod klucz, w formule zaprojektuj i wybuduj w podziale na zadania” 4.1. Przedmiotem Zamówienia Przedmiotem zamówien...
10115367 2023-12-13
godz. 08:00
RYBNICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA Kompleksowy remont elewacji wraz z dociepleniem budynków RSM na Osiedlu Nowiny i Centrum. Z podziałem na zadania.
10103890 2023-12-14
godz. 10:00
URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI Rozbudowa budynku szkoły w Zamieniu II 1. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Zamieniu na potrzeby oddział...
10117094 2023-12-15
godz. 00:00
PRYWATNY ZARZĄD MIESZKANIAMI SP. Z O.O. PZM-PATRON Remont elewacji frontowej z balkonami i podwórzowej z dociepleniem w budynku przy ul. Rydygiera 52-54
10124843 2023-12-15
godz. 10:00
URZĄD GMINY WÓLKA „Budowa żłobka, na działce nr ewid. 2306, 2277 w miejscowości Turka, gmina Wólka” „Budowa żłobka, na działce nr ewid. 2306, 2277 w miejscowości Turka, gmina WólkaBudowa budynku żłobka z ins...
10133542 2023-12-21
godz. 12:00
STAROSTWO POWIATOWE W ZAMOŚCIU „UTWORZENIE I WSPARCIE FUNKCJONOWANIA BRANŻOWEGO CENTRUM UMIEJĘTNOŚCI W ZWIERZYŃCU NA RZECZ ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI ZAWODOWEJ W DZIEDZINIE GEODEZJI” Przedmiotem zamówienia są roboty budowl...
10135147 2023-12-27
godz. 12:00
ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. STANISŁAWA SZUMCA W BIELSKU-BIAŁEJ Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sali szkoleniowo – konferencyjnej w ramach realizowanego przedsięwzięcia „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy ZSCKR" Przedmio...
10092679 2024-02-28
godz. 12:00
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ SP. Z O.O. Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynku mieszkalnego położonego ul. Słowackiego 10-12 w Jaworzynie Śląskiej polegająca na wykonaniu przemurowania kominów , dociepleniu stropo...
10089440 2024-03-18
godz. 10:00
URZĄD GMINY WAŁBRZYCH „Remont elewacji z dociepleniem ścian, wykonanie izolacji ścian piwnicznych oraz docieplenie stropów budynku wielorodzinnego ul. 11 Listopada 42 w Wałbrzychu” 1. Przedmiotem zamówienia jest...