Przetarg 9943195 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Lubiewie i Bysławiu...

   
Analizuj Zamówienie 9943195 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-09-15
przedmiot ogłoszenia
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Lubiewie i Bysławiu

Część 1: Część nr 1 pn.: ,,Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Lu
biewie”1. Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Lubiewie.2. Zadanie będzie realizowane w Szkole Podstawowej w Lubiewie przy ul. Wojska Polskiego 16.3. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: a) termomodernizację ścian w budynku głównym i sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo-dydaktycznym,b) termomodernizację i wymianę pokrycia dachu wraz z elementami orynnowania, obróbek blacharskich i wykonania instalacji odgromowej na budynku głównym,c) termomodernizację i remont pokrycia dachu wraz z elementami orynnowania, obróbek blacharskich i wykonania instalacji odgromowej na sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo-dydaktycznym,d) wymianę części stolarki okiennej i parapetów zewnętrznych i wewnętrznych budynku głównym i sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo-dydaktycznym,e) wykonanie nowej opaski z kostki brukowej przy budynku głównym i sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo-dydaktycznym,f) wykonanie iniekcji ciekłokrystalicznej zabytkowego fragmentu szkoły wraz z izolacja pionowa fragmentu,g) demontaż starych pieców i montaż nowych pieców gazowych w układzie kaskadowym wraz z dostosowaniem instalacji c.o i wod.-kan. do potrzeb instalacji nowych kotłów oraz szkolenie obsługi.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, stanowiącej Załącznik nr 8 do SWZ, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiącej Załącznik nr 10 do SWZ oraz przedmiarze robót, stanowiącym Załącznik nr 12 do SWZ.5. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):45000000-7 Roboty budowlane 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne45321000-3 Izolacja cieplna45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45331110-0 Instalowanie kotłów45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

Część 2: Część nr 2 pn.: ,,Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Bysławiu”1. Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Bysławiu wraz z dostawą i montażem instalacji fotowoltaicznej.2. Zadanie będzie realizowane w Szkole Podstawowej w Bysławiu przy ul. Kwiatowej 9.3. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: a) termomodernizację ścian i docieplenie cokołu na budynku głównym,b) izolację cieplną stropodachu i poddaszy oraz wymianę elementów orynnowania i obróbek blacharskich na budynku głównym, c) termomodernizację i wymianę pokrycia dachu wraz z elementami orynnowania, obróbek blacharskich i instalacją odgromową na łączniku i sali gimnastycznej,d) wymianę części stolarki okiennej i parapetów zewnętrznych i wewnętrznych w budynku głównym,e) montaż ,,oddzielenia” klatki schodowej i holu w budynku głównym,f) montaż rolet zewnętrznych w kolorze białym na części okien w budynku głównym,g) montaż wyłazu dachowego na budynku głównym,h) wykonanie nowej opaski z kostki brukowej przy budynku głównym,i) demontaż starego pieca i montaż nowego pieca na pellet w układzie kaskadowym (przyłączenie do istniejącego zasobnika z pelletem) wraz dostosowaniem instalacji c.o i wod.-kan. do potrzeb instalacji nowego kotła, szkolenie obsługi,j) montaż instalacji fotowoltaicznej wraz ze szkoleniem obsługi. UWAGA!Przedmiot zamówienia nie obejmuje: wymiany pokrycia dachu i wykonania instalacji odgromowej na budynku głównym, termomodernizacji ścian, wymiany parapetów na łączniku i sali gimnastycznej oraz wykonania opaski przy łączniku i sali gimnastycznej, jak wskazano w Załączniku nr 9 Dokumentacja projektowa - Część nr 2.4. Wykonanie dostawy i montażu zestawu fotowoltaicznego wraz z podłączeniem, sprawdzeniem, dokonaniem rozruchu i przeprowadzeniem instruktażu użytkowników, potwierdzone zostanie protokołem podpisanym przez Przedstawiciela Zamawiającego, Wykonawcę oraz osobę posiadającą certyfikat instalatora OZE lub posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej, przy udziale Użytkownika.5. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania niezbędnego zgłoszenia przyłączenia instalacji fotowoltaicznej w lokalnym Zakładzie Energetycznym.6. Wykonawca jest zobowiązany do konfiguracji falownika, tj. połączenie z siecią internet w celu monitorowania zdalnie produkcji energii, korzyści ekologicznych i kontroli pracy instalacji fotowoltaicznej. 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, stanowiącej Załącznik nr 9 do SWZ, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiącej Załącznik nr 11 do SWZ i przedmiarze robót, stanowiącym Załącznik do nr 13 do SWZ.8. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):45000000-7 Roboty budowlane 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne45321000-3 Izolacja cieplna45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45261215-4 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych45331110-0 Instalowanie kotłów45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45261215-4 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

IiPP.271.1.10.2023
branża Budowlana - obiekty, Elewacje, termomodernizacje
podbranża obiekty użyteczności publicznej, termomodernizacja
kody CPV 45000000, 45100000, 45210000, 45233200, 45260000, 45261215, 45300000, 45310000, 45321000, 45331110, 45400000, 45421000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Kujawsko-Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Kujawsko-Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: obiekty użyteczności publicznej , termomodernizacja

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10605896 2024-06-28
godz. 09:00
Mazowieckie Wykonanie termomodernizacji i podniesienie efektywności kotłowni w obiekcie budowlanym w Wiśle 5.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji i podniesienie efektywności k...
10620027 2024-06-28
godz. 10:00
Wielkopolskie Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania pn.: „Rozbudowa i modernizacja DPS w Gnieźnie’’ 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej doku...
10621394 2024-06-28
godz. 10:00
Wielkopolskie Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Kaczorach, zlokalizowanego przy ulicy Chodzieskiej 5, na działkach ewidencyjnych nr 166/...
10623359 2024-07-01
godz. 10:00
Podkarpackie "Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Białobrzegach o salę sportową oraz pomieszczenia do edukacji przedszkolnej" Zakres robót do wykonania objętych przedmiotem zamówienia pn. „Rozb...
10624539 2024-07-01
godz. 10:00
Świętokrzyskie 1. Przedmiotem zamówienia jest „Termomodernizacja i Przebudowa Hali Sportowej”2. Zakres prac termoizolacyjnych obejmuje: - wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku powyżej ś...
10629892 2024-07-03
godz. 09:00
Łódzkie Inwestycje i remonty bazy oświatowej i sportowo – rekreacyjnej na terenie Gminy Brzeźnio Część 1: Część 1 przedmiotu zamówienia: Roboty remontowe oraz naprawcze wnętrza budynku ...
10626479 2024-07-04
godz. 10:00
Małopolskie 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji pod nazwą: "Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa szkoły podstawowej w Libertowie wraz z instalacjami oraz zago...
10634861 2024-07-05
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Przebudowa i remont pomieszczeń sanitarnych oraz dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa pożarowego budynku internatu Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Księcia Racibo...
10628929 2024-07-05
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie "Budowa modułowa żłobka w Braniewie" w systemie zaprojektuj i wybuduj 1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zadania pn. „Budowa modułowa żłobka w Braniewie” w systemie zapro...
10089386 2024-07-15
godz. 14:30
Dolnośląskie Remont z dociepleniem budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. G. Roweckiego 1 w Wałbrzychu Przedmiotem zamówienia jest remont wraz z dociepleniem budynku mieszkalnego w...