Przetarg 6613514 - Termomodernizacja oraz remont i modernizacja budynku...

   
Analizuj wykonawcę Przetarg 6613514 (zakończony)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-02-27
przedmiot ogłoszenia
Termomodernizacja oraz remont i modernizacja budynku warsztatów szkolnych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międz
yrzeczu.
Numer referencyjny: OR.272.05.2019.PL

Przedmiotem zamówienia jest Termomodernizacja pięciu budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu wraz z poprawą warunków edukacyjnych w budynku warsztatów szkolnych poprzez wykonanie prac remontowo modernizacyjnych pracowni zawodowych, korytarzy, pomieszczeń socjalno-sanitarnych i sportowych wraz z pracami towarzyszącymi. Realizację inwestycji przewidziano w systemie zaprojektuj i wybuduj. Zadanie inwestycyjne realizowane przy udziale Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego -Lubuskie 2020 – Działanie 3.2. Efektywność energetyczna oraz Działanie 9.3. Rozwój infrastruktury edukacyjnej. Zakres rzeczowy zadania składa się z dwóch części i obejmuje: Część 1. Zamówienia: W zakresie dokumentacji projektowej: - opracowanie dokumentacji projektowej – uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do wykonywania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę (jeżeli taka konieczność będzie wynikała z zakresu prac objętych przedmiotem umowy) oraz wszelkich opinii, uzgodnień, oświadczeń i decyzji niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia dla termomodernizacji budynku warsztatów szkolnych przy ul. Marcinkowskiego 26 w Międzyrzeczu. W zakresie robót budowlano-instalacyjnych: - termomodernizację budynku – docieplenie ścian wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej fundamentów i ścian fundamentowych, docieplenie stropodachów, - wymianę wszystkich drzwi wejściowych do budynku, - wymianę okien stalowych, - modernizację instalacji C.O. i C.W.U. Parametry techniczne: - powierzchnia netto budynku warsztatów szkolnych 1 428,7 m2 – kubatura części ogrzewanej 6 520,80 m3. Część 2. Zamówienia: W zakresie dokumentacji projektowej: - opracowanie dokumentacji projektowej – uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do wykonywania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę (jeżeli taka konieczność będzie wynikała z zakresu prac objętych przedmiotem umowy) oraz wszelkich opinii, uzgodnień, oświadczeń i decyzji niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia dla budynku warsztatów szkolnych. W zakresie robót budowlano-instalacyjnych: - roboty demontażowe i budowlane w następującym zakresie: roboty demontażowe i rozbiórkowe, wykonanie ścian, zamurowań, ścianek działowych, przymurowań, uzupełnień, wykonanie sufitów podwieszanych, wykonanie izolacji przeciwwilgoci, cieplnych oraz przeciw dźwiękowych, wykonanie przegród wewnętrznych oraz wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej i wewnętrznych naświetli, wykonanie tynków, wypraw, sztablatur, wykonanie okładzin i oblicowań, wykonanie robót malarskich, wykonanie podłoża, wykonanie podłóg i posadzek, wykonanie elementów ślusarsko-kowalskich, wykonanie innych robót wykończeniowych wewnętrznych, wykonanie robót zewnętrznych w zakresie rozbiórki podjazdów do warsztatów, - roboty elektryczne – przebudowę i modernizację instalacji elektrycznej w następującym zakresie: montaż tablic rozdzielczych, wykonanie instalacji oświetlenia oraz instalacji oświetlenia ewakuacyjnego, wykonanie instalacji: gniazd wtyczkowych, multimedialnych, monitoringu, siłowych, - roboty sanitarne w następującym zakresie: wykonanie instalacji: wodociągowej i c.w.u., p.poż, kanalizacji sanitarnej, wentylacji i chłodzenia, - wykonanie instalacji i urządzeń specyficznych (techniki spawalnicze - system do odsysania zanieczyszczeń, wydzielenie boksów w pracowniach, zbiornik ciepłej wody użytkowej). UWAGA: Budynek warsztatów szkolnych zostanie poddany pracom termomodernizacyjnym w ramach Części 1 zamówienia. Parametry techniczne: powierzchnia warsztatów podlegająca modernizacji/remontowi 1263,11 m2. Szczegółowy opis zamówienia dla całości zadania zawarto w Rozdziale 2 SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (wraz z załącznikami). Wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia: 1. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia wymienione w pkt. 2.15 SIWZ, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy. 2. Sposób i okres wymaganego zatrudnienia osób realizujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: Zamawiający wymaga, aby wskazane niżej osoby, realizujące przedmiot zamówienia, które wykonywać będą czynności faktycznie związane z przedmiotem zamówienia opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy, tj. pracownicy fizyczni oraz operatorzy sprzętu wykonujący czynności wymienione w pkt. 2.15 SIWZ, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby. 3. Szczegółowe informacje w powyższym zakresie zawarto we wzorze umowy, w szczególności: 1) sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp, 2) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, 3) rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.
branża Budowlana - obiekty, Elewacje, termomodernizacje, Projektowanie
podbranża obiekty użyteczności publicznej, projekt budowlany, projekt termomodernizacyjny, termomodernizacja
kody CPV 42511110, 45000000, 45111291, 45223000, 45232140, 45232142, 45232460, 45261215, 45261900, 45262100, 45262500, 45300000, 45310000, 45311100, 45311200, 45312311, 45314320, 45315700, 45317000, 45324000, 45330000, 45331000, 45331100, 45332200, 45400000, 45410000, 45421100, 45453000, 71000000, 71313430, 71320000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się