Przetarg 8632191 - Termomodernizacja obiektów i sieci Niepublicznego Zakładu...

   
Analizuj Zamówienie 8632191 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-12-30
przedmiot ogłoszenia
Termomodernizacja obiektów i sieci Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital im. Prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o. o


Przedmiotem projektu jest głęboka termomodernizacja budynku głównego Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital im. Prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o. o., przy ul. Nadodrzańskiej 6 w Słubicach.Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzania nieistotnych zmian na etapie wykonawstwa oraz zatwierdzania rozwiązań pod względem estetycznym i kolorystycznym.Wykonawca zaprojektuje, wybuduje i odda do użytkowania przedmiot umowy w stanie wolnym od wad i usterek oraz dostarczy wszelką dokumentację wbudowanych materiałów, potwierdzeń dokonania prac zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi dla danego typu obiektów. W przypadku gdy przedmiot zamówienia opisany jest przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wszędzie gdzie wskazano takie elementy należy dorozumiewać użycie zwrotu „lub równoważne”.Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia występują nazwy własne lub znaki towarowe, należy je traktować wyłącznie jako przykład, który dokładnie odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia. Zamawiający jednocześnie zwraca uwagę, że użycie w dokumentacji nazw własnych lub znaków towarowych do opisu szczegółowego zakresu przedmiotu zamówienia:• ma tylko i wyłącznie ułatwić Wykonawcom odczytanie przedmiotowej dokumentacji pod kątem funkcjonalności oczekiwanych rozwiązań;• nie ma celu ograniczenia konkurencji przez narzucanie lub sugerowanie konkretnych rozwiązań.Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie termomodernizacji budynku użyteczności publicznej – szpitala w Słubicach zgodnie z niniejszą specyfikacją (wraz ze wzorem umowy), Programem funkcjonalno-użytkowym. Wykonana termomodernizacja powinna spełnić co najmniej parametry ekologiczne określone w audycie energetycznym (w zakresie zmniejszenia poziomu emisji oraz efektywności energetycznej). Obiekt objęty przedmiotowym zamówieniem nie jest obiektem zabytkowym.Obiekt objęty przedmiotowym zamówieniem znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej - strefa ochrony konserwatorskiej B1 (historyczny układ urbanistyczny Słubic).Zakres zadania obejmuje prace termomodernizacyjne:1. Wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonych projektów i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, w tym:a) wykonanie termomodernizacji w zakresie ocielenia przegród budowlanych – ścian zewnętrznych, stropodachów wraz z wymianą stolarki okiennej (wraz z usprawnieniem wentylacji grawitacyjnej) i drzwiowej, zgodnie z audytem energetycznym, audytem oświetlenia i programem funkcjonalno-użytkowym,b) wykonanie modernizacji instalacji branży sanitarnej - instalacji c.o., c.w.u., wod-kan wraz z modernizacją źródła ciepła. w zakresie wynikającym z audytów i programu funkcjonalno- użytkowego,c) wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniach związanych z modernizacją źródeł ciepła.d) wykonanie instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 150 kW (lub równoważnej zapewniającej uzysk energii 150000 kWh/rok) wraz z układem pomiarowo- rozliczeniowym i zdalnym monitorowaniem, zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym,e) instalację przyłączanego obiektu od miejsca rozgraniczenia własności urządzeńf) elektroenergetycznych Wykonawca winien wykonać we własnym zakresie, zgodnie z uzgodnionym z energetyką projektem i zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,g) wymiana istniejących opraw świetlówkowych i żarowych na nowe LED, wraz z instalacją elektryczną i wymianą rozdzielni elektrycznychh) rozbudowę budynku o klatkę schodową zgodnie z opracowanym projektem, zatwierdzonym przez Zamawiającego.2. Montaż instalacji i urządzeń elektrycznych, w tym podłączenie instalacji fotowoltaiki do sieci elektroenergetycznej, zgodnie z warunkami uzyskanymi od miejscowego operatora sieci dystrybucyjnej3. Przeprowadzenie wymaganych prób i badań, przed uzyskaniem odbiorów robót i przygotowaniem dokumentów związanych z oddaniem do użytkowania zmodernizowanego obiektu i instalacji. W trakcie prób należy zweryfikować na drodze pomiarów osiągniętą sprawność elektryczną systemu fotowoltaicznego w odniesieniu do sprawności deklarowanej przez producenta elementów układu fotowoltaiki.W ramach wybranego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego będą wykonane następujące prace w budynku głównym szpitala: • Stropodach o powierzchni: 1656 m2. Przewiduje się ocieplenie stropodachu wełną mineralną wdmuchiwaną w 1. przestrzeń miedzystropową o współczynniku λ = 0,038 W/m2·K o grubości 24 cm. • Stropodach pomieszczenia technicznego o powierzchni: 59 m2. Przewiduje się ocieplenie stropodachu styropapą o współczynniku λ = 0,038 W/m2·K o grubości 5 cm. • Ściany zewnętrzne o powierzchni: 2154 m2. Przewiduje się ocieplenie ścian styropianem metodą BSO o współczynniku λ = 0,033 W/m2·K o grubości 15 cm. • Okna o powierzchni: 840,6 m2. Wymiana okien i montaż nawiewników o średnim współczynniku U = 0,9 W/m2·K. • Drzwi zewnętrzne o powierzchni: 32,9 m2. Wymiana drzwi zewnętrznych na nowe o średnim współczynniku U = 1,3 W/m2·K. • Ściany zewnętrzne sutereny o powierzchni: 859 m2. Przewiduje się ocieplenie ścian sutereny styropianem ekstrudowanym o współczynniku λ = 0,036 W/m2·K o grubości 15 cm. • Ściany zewn. Ocieplone o powierzchni: 145 m2. Przewiduje się ocieplenie ścian styropianem metodą BSO o współczynniku λ = 0,033 W/m2·K o grubości 6 cm. • Modernizacja układu c.w.u. Proponuje się częściowe wytwarzanie c.w.u. z pompy ciepła, wymianę zasobników c.w.u., instalacji c.w.u. oraz cyrkulacji i wykonanie izolacji przewodów oraz montaż zaworów termostatycznych z automatyczną dezynfekcja termiczną. Usprawnienie obejmuje zmianę sposobu wytwarzania c.w.u. - częściowe wytwarzanie c.w.u. z pompy ciepła (ok. 40% całkowitego zużycia), wymianę zasobników c.w.u., wymianę przewodów instalacji c.w.u. oraz cyrkulacji (ok. 32 pionów i ok. 105 mb. poziomów rozprowadzających i 420 mb. rury pionowe), izolację przewodów rozprowadzających pianką poliuretanową (grubość w zależności od średnicy rur zgodnie z Warunkami Technicznymi), wyposażenie instalacji cyrkulacji w termostatyczne zawory cyrkulacyjne MTCV z automatyczna dezynfekcją termiczną wraz ze złączkami montażowymi i układem sterowania (wersja C). • Usprawnienie obejmuje: Przewiduje się wprowadzenie pompy ciepła typu powietrze/woda zasilanej elektrycznie wymiana grzejników żeliwnych i rurowych na grzejniki płytowe (ok. 189 szt.) wraz z montażem zaworów termostatycznych (głowice termostatyczne przeznaczone dla budynków publicznych (wandaloodporne)) oraz wymiana instalacji.Zakres prac dodatkowych obejmuje:• Remont pochylni i schodów, wymiana balustrad balkonowychZakres obejmuje wykonanie okładzin z płytek, wymianę balustrad przy schodach zewnętrznych i balustrad balkonów, dobudowę klatki schodowej.• Wymiana instalacji kanalizacji.Zakres obejmuje wymianę kanalizacji sanitarnej w całym budynku.Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykonania: • dokumentacji projektowej obejmującej co najmniej: - projekty budowlane i wykonawcze w podziale na branże wg wymagań prawnych w zakresie obszarów termomodernizowanych,- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,- wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z obliczeniami przedstawiające osiągnięcie efektu ekologicznego oraz ekonomicznego wykonanej termomodernizacji,- wykonanie certyfikatu energetycznego dla obiektu,• harmonogramu rzeczowo-finansowego na realizację robót budowlanych,• wykonania zadania termomodernizacji zgodnie z opracowanymi i zatwierdzonymi projektami wykonawczymi, PFU, SWZ oraz audytami.Zamawiający nie przewiduje składania zamówień częściowych. Niniejsze zamówienie stanowi zamierzenie budowlane stanowiące nierozerwalną całość, dla której wydane będzie jedno pozwolenie na budowę.

ZP/TP/10/21


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00020142/01 z dnia: 2022-01-14
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.1.13. Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia? Przed zmianą:
NIE
Po zmianie:
TAK
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.1.14. Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia Przed zmianą:

Po zmianie:
Zamawiający określił wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 7.5. Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia Przed zmianą:
NIE
Po zmianie:
TAK
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 7.6. Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia Przed zmianą:

Po zmianie:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-01-17 10:00
Po zmianie:
2022-01-24 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-01-17 10:30
Po zmianie:
2022-01-24 10:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2021-02-15
Po zmianie:
2021-02-22
SEKCJA IV INFORMACJE DODATKOWE Zamawiający wydłużył termin składania ofert w zwiazku z udzielonymi odpowiedziami na pytania Wykonawcy. Odpowiedzi mają wpływ na opis przedmiotu zamówienia.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00030195/01 z dnia: 2022-01-21
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-01-24 10:00
Po zmianie:
2022-02-07 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-01-24 10:30
Po zmianie:
2022-02-07 10:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2021-02-22
Po zmianie:
2021-03-08
branża Dekarstwo, Elewacje, termomodernizacje, Ślusarka i stolarka otworowa, szklarstwo, Projektowanie, Energia odnawialna (OZE)
podbranża prace dekarskie, projekt budowlany, projekt dekarski, projekt termomodernizacyjny, okna, drzwi, termomodernizacja, energia solarna
kody CPV 9300000, 9331200, 45000000, 45210000, 45231000, 45260000, 45300000, 45310000, 45311000, 45315300, 45315600, 45315700, 45320000, 45321000, 45400000, 45420000, 45421100, 45450000, 45453000, 71220000, 71240000
forma zapytanie ofertowe
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: prace dekarskie , projekt budowlany , projekt dekarski , projekt termomodernizacyjny , okna, drzwi , termomodernizacja , energia solarna

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8914367 2022-06-03
godz. 12:00
URZĄD GMINY KIJE Przedmiotem zamówienia jest budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Kije w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.Przedmiot zamówienia obejmuje w s...
8928618 2022-06-05
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Zlecę wyk. elewacji - hala z biurem - ok. 250 m2 - Konin Zlecę wykonanie elewacji mokrej w obiekcie hala z biurem - w miejscowości Konin, w ilości łącznej ok. 250 m2 Zakres prac: a) Ociep...
8908007 2022-06-06
godz. 11:00
POCZTA POLSKA S.A. Opracowanie dokumentacji projektowej, dostosowanie pomieszczeń, zakup i posadowienie kontenera higieniczno-sanitarnego w UP Turawa ul. Opolska 17 opracowanie dokumentacji projektowej, dosto...
8924162 2022-06-07
godz. 10:00
STAROSTWO POWIATOWE W GŁOGOWIE Termomodernizacja obiektów oświatowych Powiatu Głogowskiego w podziale na części; realizowane w trybie „zaprojektuj i wybuduj” Część 1: CZĘŚĆ I – TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GŁÓWNEGO SZKOŁY O...
8927163 2022-06-09
godz. 10:00
URZĄD MIASTA JELENIA GÓRA "Termomodernizacja budynku Domu Harcerza w Jeleniej Górze wraz z przebudową schodów" w ramach zadania pn.: „Centrum Spotkań Młodzieży „Dom Harcerza” – remont i modernizacja obiektu – etap II...
8919594 2022-06-10
godz. 12:00
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA CENTRUM Wykonanie w 2022 roku niżej wymienionych robót: Prace projektowe w zakresie instalacji sanitarnych. Wymiana zaworów podpionowych. Wykonanie wiat śmietnikowych. Docieplenia stropodachów i wyk...
8921482 2022-06-10
godz. 23:59
OKRZEJA SOLAR PARK SP. Z O.O. Zwiększenie konkurencyjności Spółki poprzez budowę instalacji OZE. Wybudowanie farmy PV w miejscowości Olszyn - o mocy 665,6 kWp W ramach zadań planowane są wydatki ponoszone na: 1. Zakup i...
8899931 2022-06-13
godz. 11:00
STAROSTWO POWIATOWE W PSZCZYNIE 1. Przedmiotem zamówienia jest : „Modernizacja budynku basenu przy PZS nr 2 w Pszczynie, ul. Szymanowskiego 12”.2. Przedmiotowe zadanie będzie realizowane w procedurze zaprojektuj i wybuduj ...
8923006 2022-07-20
godz. 15:00
URZĄD MIASTA ŻARY ADAPTACJA RUIN ZAMKU NA "CENTRUM KULTURY I TRADYCJI ZAMKU DEWINÓW- BIBERSTEINÓW W ŻARACH" Adaptacja ruin zamku na "Centrum kultury i tradycji zamku Dewinów- Bibersteinów w Żarach" - opracowa...
8925181 2022-07-20
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Zlecę wykonanie wizualizacji wewnętrznych oraz rzutu mieszkań Zlecę wykonanie wizualizacji wewnętrzenej 2 obiektów oraz karte mieszkań