Przetarg 7665103 - „Termomodernizacja i modernizacja budynku Zespołu Szkół...

   
Analizuj Zamówienie 7665103 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-08-28
przedmiot ogłoszenia
„Termomodernizacja i modernizacja budynku Zespołu Szkół z oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego w Tychach”
Num
er referencyjny: RZP.271.21.2020.JM

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu termomodernizacji i modernizacji budynku Zespołu Szkół z oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego w Tychach.
Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje m.in.:
• docieplenie stropów oraz ścian zewnętrznych,
• budowę szybu windy wraz z montażem windy – do wykonania przewiduje się „Wariant 2”,
• wymianę stolarki i ślusarki,
• wymianę instalacji CO,
• wymianę opraw oświetleniowych,
• wymianę pionów wody zimnej i kanalizacji,
• roboty we wnętrzach budynku (m.in. malowanie ścian oraz wymianę posadzek w części pomieszczeń),
• roboty w piwnicy,
• montaż wentylacji mechanicznej,
• instalację oświetlenia zewnętrznego i monitoringu,
• zagospodarowanie terenu (w tym m.in. modernizacja schodów wejściowych wraz
z pochylnią dla niepełnosprawnych, wymianę ogrodzenia, budowę wiaty rowerowej).
Z realizacji wyłączone jest wykonanie drenażu opaskowego i izolacji ścian fundamentowych (prace te są już zrealizowane). Roboty w bliskim sąsiedztwie ww. zakresu prac należy wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności. W przypadku uszkodzenia wykonanego zakresu robót odpowiedzialność za naprawę spoczywa na Wykonawcy.

UWAGA!
Przedmiot zamówienia obejmuje zakres zgodny z dokumentacją:
1) Projektem budowlano-wykonawczym wraz ze STWiOR termomodernizacją
i modernizacją Szkoły z Oddziałami Integracyjnymi, autorstwa pracowni architektonicznej Modifika - architekt Barbary Zaklińskiej, ul. Prosta 56 , 43-100 Tychy;
2) Projektem budowlano-wykonawczym wraz ze STWiOR budowy szybu windowego wraz
z przebudową elewacji Szkoły z Oddziałami Integracyjnymi, autorstwa jw.;
3) Projektem budowlano-wykonawczym wraz ze STWiOR instalacji elektrycznej wymiany opraw oświetleniowych na oprawy LED, autorstwa Pracowni Projektowej Tomasz Sierociński;
4) Projektem uzupełniającym wraz ze STWiOR, autorstwa K4 Studio Projektowo Marek Dyczka, ul. Batorego 13 A/7, 43-200 Pszczyna;

Powyższe dokumentacje (pkt 1,2,3,4) należy rozpatrywać łącznie. W przypadku rozbieżności między projektami pracowni Modifika i Pracowni Projektowej Tomasz Sierociński, a K4 Studio Projektowe, jako wiążące należy przyjmować założenia projektu K4 Studio Projektowe.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z dokumentacją projektową stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

Realizacja zadania jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV poddziałanie: 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT. W związku powyższym Wykonawca zobowiązany jest do rozliczenia zadania zgodnie z wymogami instytucji współfinansującej.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540178022-N-2020 z dnia: 2020-09-17
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.1.3)
W ogłoszeniu jest:
• Wymagane jest skierowanie przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:
a) osoby z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,
b) osoby z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
c) osoby z uprawnieniami do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
oraz
d) osoby pełniącej funkcję kierownika robót z doświadczeniem na tym stanowisku w minimum jednej robocie ogólnobudowlanej o wartości min. 800 000,00 zł brutto wykonanej w ramach jednej umowy każda, zrealizowanej w przeciągu ostatnich 5 lat. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż przedmiotowy warunek stanowi kryterium oceny ofert w zakresie doświadczenia kierownika robót.
UWAGA: Zamawiający dopuszcza wskazanie tej osoby na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku.

W ogłoszeniu powinno być:
Wymagane jest skierowanie przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:
a) osoby z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,
b) osoby z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
c) osoby z uprawnieniami do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
oraz
d) osoby pełniącej funkcję kierownika robót w branży budowlanej z doświadczeniem na tym stanowisku w minimum jednej robocie budowlanej o wartości min. 800 000,00 zł brutto, wykonanej w ramach jednej umowy i zrealizowanej w przeciągu ostatnich 5 lat.
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż przedmiotowy warunek stanowi kryterium oceny ofert w zakresie doświadczenia kierownika robót.
Zamawiający dopuszcza wskazanie tej samej osoby na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku.Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.1.3)
W ogłoszeniu jest:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
W ogłoszeniu powinno być:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:Data: 2020-09-21, godzina: 10:15,
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:Data: 2020-09-29, godzina: 10:15,

II.2) Tekst, który należy dodać


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.7)
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:
3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie III.4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
3.1 Dokumenty, o których mowa w punkcie 3 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
3.2 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis punktu 3.1 stosuje się.Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.5)
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:
Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania.UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540184866-N-2020 z dnia: 2020-09-25
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:Data: 2020-09-21, godzina: 10:15,
Ogłoszenie nr 540178022-N-2020 z dnia 16-09-2020 r. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:Data: 2020-09-29, godzina: 10:15,
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:Data: 2020-10-05, godzina: 10:15,
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540190013-N-2020 z dnia: 2020-10-02
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:Data: 2020-09-21, godzina: 10:15, Ogłoszenie nr 540178022-N-2020 z dnia16-09-2020 r. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:Data: 2020-09-29, godzina: 10:15,
Ogłoszenie nr 540184866-N-2020 z dnia 24-09-2020 r.
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:Data: 2020-10-05, godzina: 10:15,
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:Data: 2020-10-12, godzina: 10:15,UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540192606-N-2020 z dnia: 2020-10-06
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:Data: 2020-09-21, godzina: 10:15, 1. Ogłoszenie nr 540178022-N-2020 z dnia 16-09-2020 r. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:Data: 2020-09-29, godzina: 10:15, 2.Ogłoszenie nr 540184866-N-2020 z dnia24-09-2020 r. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:Data: 2020-10-05, godzina: 10:15, 3.Ogłoszenie nr 540190013-N-2020 z dnia 01-10-2020 r. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:Data: 2020-10-12, godzina: 10:15
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:Data: 2020-10-16, godzina: 10:15


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.1)
W ogłoszeniu jest:
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Termomodernizacja i modernizacja budynku Zespołu Szkół z oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego w Tychach”
W ogłoszeniu powinno być:
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 z oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego w Tychach”


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.1.2)
W ogłoszeniu jest:
Sytuacja finansowa lub ekonomiczna (...) • wymagane jest posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej o wartości minimum 2 000 000,00 zł.
W ogłoszeniu powinno być:
Sytuacja finansowa lub ekonomiczna (...) • wymagane jest posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej o wartości minimum 1 500 000,00 zł.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.4)
W ogłoszeniu jest:
Krótki opis przedmiotu zamówienia (...)Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu termomodernizacji i modernizacji budynku Zespołu Szkół z oddziałami Integracyjnymi przy ul.Czarnieckiego w Tychach. (...)
W ogłoszeniu powinno być:
Krótki opis przedmiotu zamówienia (...)Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu termomodernizacji i modernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul.Czarnieckiego w Tychach. (...)UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540193283-N-2020 z dnia: 2020-10-07
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:Data: 2020-09-21, godzina: 10:15,
1.Ogłoszenie nr 540178022-N-2020 z dnia 16-09-2020 r. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:Data:2020-09-29, godzina: 10:15, 2.Ogłoszenie nr 540184866-N-2020 z dnia24-09-2020 r. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-10-05, godzina: 10:15,
3.Ogłoszenie nr 540190013-N-2020 z dnia 01-10-2020 r. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:Data: 2020-10-12, godzina: 10:15
4.Ogłoszenie nr 540192606-N-2020 z dnia 05-10-2020 r. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:Data: 2020-10-16, godzina: 10:15
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:Data: 2020-10-19, godzina: 11:15
branża Budowlana - obiekty, Elewacje, termomodernizacje
podbranża obiekty użyteczności publicznej, termomodernizacja
kody CPV 31524000, 45000000, 45111200, 45111220, 45233200, 45300000, 45310000, 45313100, 45321000, 45330000, 45331100, 45400000, 45421100, 45430000, 45442100, 45443000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się