Przetarg 7676873 - Termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej...

   
Analizuj Zamówienie 7676873
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-09-04
przedmiot ogłoszenia
Termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej w Tychach
Numer referencyjny: RZP.271
.24.2020.AW

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje kompleksowe wykonanie robót budowlanych objętych dokumentacją projektową (wskazaną poniżej) zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane t.j. Dz. U. 2020 poz. 1333 i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, zgodnie ze sztuką budowlaną i technologią wykonywania robót, a także wytycznymi producentów wyrobów budowlanych i materiałów, w tym m.in.:
• docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów,
• częściową wymianę stolarki,
• wymianę instalacji C.O. i CWU wraz z wszystkimi robotami odtwórczymi,
• wymianę pionów wody zimnej i kanalizacji wraz z wszystkimi robotami odtwórczymi i towarzyszącymi,
• wymianę opraw oświetleniowych,
• roboty we wnętrzach budynku (m.in. malowanie, wymiana posadzek, wymianę balustrad, czyszczenie i malowanie naświetli),
• wykonanie wentylacji mechanicznej,
• roboty w piwnicy,
• instalację oświetlenia zewnętrznego i monitoringu,
• zagospodarowanie terenu (w tym m.in. modernizacja utwardzeń, modernizacja schodów wejścia głównego i od strony dziedzińca, częściowa wymiana ogrodzenia, wykonanie ogródka deszczowego, modernizacja murku zieleńca).

Z realizacji wyłączone jest wykonanie drenażu opaskowego i izolacji ścian fundamentowych (prace te są już zrealizowane). Roboty w bliskim sąsiedztwie w/w zakresu prac należy wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności. W przypadku uszkodzenia wykonanego zakresu robót odpowiedzialność za naprawę spoczywa na Wykonawcy.
Po stronie wykonawcy pozostaje: przeszkolenie 3 pracowników szkoły w zakresie użytkowania m.in.: wentylacji mechanicznej, instalacji CO, elementów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania placówki.
W terminie 14 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca będzie zobligowany
do przedstawienia Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz zbiorczego zestawienia kosztów. Powyższe dokumenty po akceptacji Zamawiającego będą stanowiły załącznik do umowy.
Realizacja zadania jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV poddziałanie: 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT. W związku powyższym Wykonawca zobowiązany jest do rozliczenia zadania zgodnie z wymogami instytucji współfinansującej.
Z uwagi na fakt, iż roboty będą prowadzone na czynnym obiekcie Wykonawca uzgodni szczegółowy harmonogram prac z Dyrekcją szkoły i zapewni możliwość stałego funkcjonowania placówki z możliwie najmniejszymi uciążliwościami dla uczniów i pracowników. Wymianę instalacji CO należy prowadzić poza sezonem grzewczym.
Wykonawca będzie zobowiązany do zorganizowania cotygodniowej rady budowy z udziałem kierownika budowy, przedstawiciela Zamawiającego i Dyrekcji szkoły. Odbiory częściowe wewnątrz budynku będą dokonywane po wykonaniu wszystkich robót dla poszczególnych pomieszczeń, co umożliwi przekazanie ich do użytkowania. Wszystkie roboty zanikowe
i ulegające zakryciu będą odbierane przez Zamawiającego, o czym Wykonawca będzie zobowiązany powiadomić z dwudniowym wyprzedzeniem. Dla wszystkich zabudowywanych materiałów Wykonawca przedstawi dokument dopuszczający do stosowania w budownictwie.
Wykonawca będzie prowadził roboty z uwzględnieniem wymagań ustawy „Prawo budowlane”.
Po stronie Wykonawcy pozostaje m.in. wykonanie wszystkich obowiązków nałożonych
na Zamawiającego w ramach wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę, stanowiących załącznik nr 4a do SIWZ (Decyzja nr 325/2018 z dnia 1.06.2018 – dotyczące termomodernizacji, modernizacji). Po stronie Wykonawcy będzie także uzyskanie decyzji o pozwoleniu
na użytkowanie oraz spełnienie pozostałych wymagań nałożonych przez PINB
na Zamawiającego na etapie zawiadomienia o zakończeniu budowy.
Po zakończeniu inwestycji Wykonawca będzie zobowiązany do przekazania Zamawiającemu kompletu dokumentacji powykonawczej i odbiorowej w tym m.in. dokumentów dopuszczających do stosowania w budownictwie dla wszystkich użytych materiałów
i wyrobów, instrukcji użytkowania i wyników wszystkich badań i kontroli technicznych wymaganych projektem i obowiązującymi przepisami. Ponadto przedstawi świadectwo charakterystyki energetycznej budynku oraz operat geodezyjny powykonawczy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ i obejmuje:
1. Projekt budowlano-wykonawczy wraz ze STWiOR Termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 w Tychach przy ul. Skłodowskiej 4, autorstwa Studio S1, Marek Stojanowski
2. Projekt budowlano-wykonawczy wraz ze STWiOR instalacji elektrycznej wymiany opraw oświetleniowych na oprawy LED, autorstwa Pracowni Projektowej Tomasz Sierociński
3. Projekt uzupełniający wraz ze STWiOR autorstwa K4 Studio Projektowo Marek Dyczka, ul. Batorego 13 A/7, 43-200 Pszczyna.
Powyższe dokumentacje (pkt 1,2,3) należy rozpatrywać łącznie. W przypadku rozbieżności między projektami pracowni Studio S1 i Pracowni Projektowej Tomasz Sierociński, a K4 Studio Projektowe, jako wiążące należy przyjmować założenia projektu K4 Studio Projektowe.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540183685-N-2020 z dnia: 2020-09-24
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Data: 2020-09-30, godzina: 10:15,
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2020-10-07, godzina: 10:15,UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540189937-N-2020 z dnia: 2020-10-02
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Data: 2020-09-30, godzina: 10:15
zmieniono ogłoszeniem
nr 540183685-N-2020 z dnia 23-09-2020 r. na
Data: 2020-10-07, godzina: 10:15
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2020-10-19, godzina: 10:15UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540200938-N-2020 z dnia: 2020-10-15
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Data: 2020-09-30, godzina: 10:15 zmieniono ogłoszeniem nr 540183685-N-2020 z dnia 23-09-2020 r. na Data: 2020-10-07, godzina: 10:15
zmieniono ogłoszeniem nr 540189937-N-2020 z dnia 01-10-2020 r. na Data: 2020-10-19, godzina: 10:15
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2020-10-23, godzina: 10:15
branża Budowlana - obiekty, Elewacje, termomodernizacje
podbranża obiekty użyteczności publicznej, termomodernizacja
kody CPV 31524000, 45000000, 45111200, 45111220, 45233200, 45300000, 45321000, 45330000, 45331100, 45331210, 45400000, 45421100, 45430000, 45442100, 45443000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się