Przetarg 8634423 - Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej z...

   
Analizuj Zamówienie 8634423 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-12-31
przedmiot ogłoszenia
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej z elementami OZE w Powiecie Szydłowieckim na działce nr ewid. 1824/4. Zadani
e realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

1. Przedmiotem zamówienia obejmującego termomodernizację budynku użyteczności publicznej z elementami OZE - budynku sali widowiskowej Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza, zlokalizowanego przy ul. Kościuszki 39 w Szydłowcu - realizowanego w formule „zaprojektuj i wybuduj” – jest:1.1. opracowanie - na podstawie udostępnionego przez Zamawiającego Programu Funkcjonalno – Użytkowego - niezbędnej do realizacji przedsięwzięcia dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem (jeśli będzie taka koniczność) decyzji administracyjnych umożliwiających realizację prac w zgodzie z przepisami ustawy Prawo Budowlane,1.2. wykonanie robót budowlano – instalacyjnych w oparciu o opracowaną dokumentację projektowo – kosztorysową.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 7 do specyfikacji warunków zamówienia.3. Z uwagi na to, że wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie będzie miało charakter ryczałtowy, Wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na zakresie wskazanym w Programie Funkcjonalno - Użytkowym.4. Zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego zgodnie z umową nr RPMA.04.02.00-14-i213/20-00 z dnia 18.11.2021 roku.

RI.272.115.2021


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00013122/01 z dnia: 2022-01-12
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 5.7. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Przed zmianą:
2. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia wymaganych podmiotowych środków dowodowych, tj:
1) wykaz (którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do swz) wykonanych w okresie 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia głównych robót budowlanych, według wymagań Zamawiającego określonych w §7 pkt 1 ppkt. 4) (część pierwsza) swz, z podaniem przedmiotu, miejsca i daty wykonania, wartości i odbiorców wraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; w przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy lub usługi wskazane w wykazie były wykonywane, o którym mowa wcześniej, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.
2) wykaz (którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do swz) osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego według wymagań Zamawiającego określonych w §7 pkt 1 ppkt. 4) (część druga) swz;
3) aktualna i opłacona polisa, a w przypadku jego braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie powadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł
Po zmianie:
2. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia wymaganych podmiotowych środków dowodowych, tj:
1) wykaz (którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do swz) wykonanych w okresie 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia głównych robót budowlanych, według wymagań Zamawiającego określonych w §7 pkt 1 ppkt. 4) (część pierwsza) swz, z podaniem przedmiotu, miejsca i daty wykonania, wartości i odbiorców wraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; w przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy lub usługi wskazane w wykazie były wykonywane, o którym mowa wcześniej, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.
2) wykaz (którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do swz) osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego według wymagań Zamawiającego określonych w §7 pkt 1 ppkt. 4) (część druga) swz;
3) aktualna i opłacona polisa, a w przypadku jego braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie powadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 1.500.000,00 złUWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00020100/01 z dnia: 2022-01-14
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-01-18 09:00
Po zmianie:
2022-01-27 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-01-18 11:00
Po zmianie:
2022-01-27 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-02-16
Po zmianie:
2022-02-26UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00034019/01 z dnia: 2022-01-25
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.2.10. Okres realizacji - dni Przed zmianą:
250
Po zmianie:
230
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-01-27 09:00
Po zmianie:
2022-02-11 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-01-27 11:00
Po zmianie:
2022-02-11 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-02-26
Po zmianie:
2022-03-12UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00050958/01 z dnia: 2022-02-09
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-02-11 09:00
Po zmianie:
2022-02-25 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-02-11 11:00
Po zmianie:
2022-02-25 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-03-12
Po zmianie:
2022-03-26UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00064479/01 z dnia: 2022-02-22
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-02-25 09:00
Po zmianie:
2022-03-11 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-02-25 11:00
Po zmianie:
2022-03-11 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-03-26
Po zmianie:
2022-04-09UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00080610/01 z dnia: 2022-03-09
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-03-11 09:00
Po zmianie:
2022-03-25 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-03-11 11:00
Po zmianie:
2022-03-25 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-04-09
Po zmianie:
2022-04-23UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00096629/01 z dnia: 2022-03-24
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-03-25 09:00
Po zmianie:
2022-04-08 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-03-25 11:00
Po zmianie:
2022-04-08 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-04-23
Po zmianie:
2022-05-07UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00110370/01 z dnia: 2022-04-05
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-04-08 09:00
Po zmianie:
2022-04-22 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-04-08 11:00
Po zmianie:
2022-04-22 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-05-07
Po zmianie:
2022-05-21UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00125943/01 z dnia: 2022-04-19
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-04-22 09:00
Po zmianie:
2022-05-13 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-04-22 11:00
Po zmianie:
2022-05-13 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-05-21
Po zmianie:
2022-06-11
branża Elewacje, termomodernizacje, Projektowanie, Energia odnawialna (OZE)
podbranża projekt termomodernizacyjny, termomodernizacja, energia solarna, projekt OZE
kody CPV 45000000, 45210000, 45310000, 45320000, 45321000, 45331000, 45331110, 45332000, 45400000, 45453000, 71220000, 71320000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: projekt termomodernizacyjny , termomodernizacja , energia solarna , projekt OZE

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8920772 2022-05-27
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Zlecę docieplenie domu; skucie tynków i docieplenie styropianem czarnym 15cm, tynkowanie, częściowy (lub całkowity) remont balkonu
8923950 2022-05-30
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Zlecę docieplenie domu; skucie tynków i docieplenie styropianem czarnym 15cm, tynkowanie, częściowy (lub całkowity) remont balkonu
8899957 2022-05-31
godz. 10:00
URZĄD GMINY JABŁOŃ Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Jabłoń W ramach zadania planuje się montaż gruntowych pomp ciepła oraz instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej w gminie J...
8900057 2022-06-01
godz. 09:00
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W POZNANIU Roboty budowlane obejmujące hydroizolację i termoizolację ściany fundamentowej budynku Urzędu Skarbowego w Kępnie wraz z robotami towarzyszącymi 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlan...
8924887 2022-06-03
godz. 12:00
URZĄD MIASTA I GMINY LUBAWKA PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu elewacji budynku Ciasna 18 w Lubawce Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu elewacji budynk...
8915286 2022-06-06
godz. 08:00
ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKANIOWYCH-TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. ZP/2022/000267/1 Wykonanie docieplenia dachu, docieplenia stropu poddasza oraz docieplenia stropu nad piwnicą w budynkach przy ul. Bytomskiej 3a, ul. Bytomskiej 3b oraz ul. Krakusa 6 w Zabrz...
8919247 2022-06-06
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY KROSNO ODRZAŃSKIE „Przebudowa z termomodernizacją Budynku szkoły Podstawowej w Wężyskach i pracami towarzyszącymi” 1. Budynek będący przedmiotem opracowania jest zlokalizowany we wsi Wężyska. Budynek jest ob...
8880897 2022-06-08
godz. 11:00
URZĄD GMINY NAGŁOWICE Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla budynku sali gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Warzynie Pierwszym Numer referencyjny: ZP.271.10.2022 1. Przedmiotem zamówienia jest z...
8928045 2022-06-08
godz. 12:00
URZĄD MIASTA I GMINY KOŹMIN WIELKOPOLSKI Rozbudowa budynku przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wielkopolskim Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku użyteczności publicznej wraz z przebudową, rozbudowa i nadbudową.Przed...
8921973 2022-07-19
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** elewacja + ocieplenie Dzień dobry, szukam ekipy do zrobienia elewacji na dwóch bliźniakach w Modlnicy k. Krakowa. Powierzchnia elewacji około 400 m2. Styropian 12 cm + tynk silikonowy 1 kol...