Przetarg 8835044 - Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 74 w Gdańsku, ul....

   
Analizuj Zamówienie 8835044 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2022-04-11
przedmiot ogłoszenia
Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 74 w Gdańsku, ul. Magellana 3 realizowana w ramach projektu „G1- Kompleksowa moderniza
cja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych (...) Numer referencyjny: 56/BZP-U.500.16/2022/TK
Pełna nazwa zamówienia, która ze względu na ograniczoną liczbę znaków, NIE zmieściła się w sekcji II.1.1 ogłoszenia, brzmi: Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 74 w Gdańsku, ul. Magellana 3 realizowana w ramach projektu „G1- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020
1. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: 1) roboty rozbiórkowe, demontażowe i przygotowawcze; 2) roboty izolacyjne; 3) roboty budowlano-montażowe; 4) roboty instalacyjne: sanitarne; 5) roboty instalacyjne: elektryczne i teletechniczne. Ponadto, o ile dla wykonania robót budowlanych wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia będzie konieczne wykonanie innych robót, czynności lub uzyskanie zezwoleń, to wykonawca wykona te roboty i czynności oraz uzyska niezbędne zezwolenia własnym kosztem i staraniem.

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 091-249494 z dnia 2022-05-11:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Zamiast:
5. Wykonawca NIE jest obowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy (Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia). Zamawiający przewiduje możliwość żądania tego
oświadczenia wyłącznie od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona.
Powinno być:
5. Wykonawca NIE jest obowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy (Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia). Zamawiający przewiduje możliwość żądania tego oświadczenia wyłącznie od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona. Wraz z oświadczeniem, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wykonawca składa oświadczenie zgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr 2a do SWZ.”
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 13/05/2022
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 17/05/2022
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Powinno być:
Data: 14/08/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 13/05/2022
Czas lokalny: 12:10
Powinno być:
Data: 17/05/2022
Czas lokalny: 12:10
branża Elewacje, termomodernizacje
podbranża termomodernizacja
kody CPV 45000000, 45210000, 45232460, 45310000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: termomodernizacja

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8881125 2022-05-19
godz. 09:00
URZĄD GMINY WILCZYCE „Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wilczyce” Część 1: Część I: − Remont budynku Ochotniczej Straty Pożarnej w Darominie w ramach termomodernizacji budynków...
8753093 2022-05-20
godz. 10:00
URZĄD MIASTA ZAWIERCIE Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Porębska 46 w Zawierciu” Numer referencyjny: WIZP.271.13.2022.AS 1. Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. P...
8908022 2022-05-23
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Zlecę wykonanie ocieplenia budynku Opis Właściciel firmy budującej domy z drewna zleci wykonanie ocieplenia budynku (domek drewniany) powierzchnia ok. 100m2 styropianem na kleju wraz z zato...
8890464 2022-05-24
godz. 12:00
URZĄD MIASTA ŻYRARDÓW Wykonanie remontu i termomodernizacji budynku przy ul. Farbiarskiej 1 w Żyrardowie Przedmiotem zamówienia jest remont oraz termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z budo...
8892605 2022-05-25
godz. 09:00
STAROSTWO POWIATOWE W CIESZYNIE Zmniejszenie zużycia energii w wybranych budynkach stanowiących własność Powiatu Cieszyńskiego – budynki segmentu nr 1 i nr 3 Powiatowego Domu Pomocy Społecznej „Feniks” w Skoczowie, ul. Spo...
8890972 2022-05-26
godz. 10:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W SZCZECINIE Termomodernizacja Budynku Głównego w SP ZOZ MSWiA w Szczecinie w ramach programu: Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów ochrony zdrowia oraz zastosowanie inst...
8906088 2022-05-31
godz. 10:00
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ W WAŁBRZYCHU Remont stropu nad piwnicami w budynku Oddziału ZUS Plac Grunwaldzki 1 w Wałbrzychu. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie posadzki, izolacji termi...
8898906 2022-05-31
godz. 11:00
URZĄD GMINY RZEWNIE Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji 3 budynków użyteczności publicznej tj. Urząd Gminy, Ośrodek Zdrowia oraz budynek socjalno-warsztatowy stacji uzdatni...
8908971 2022-06-07
godz. 10:00
MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PILE Kompleksowa modernizacja budynków komunalnych - opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. O.M. Kolbe 64 w Pile 1 Przedmiotem zamówienia jest: ko...
8909885 2022-06-10
godz. 09:00
URZĄD MIASTA RZESZÓW Wykonanie termomodernizacji wraz z robotami towarzyszącymi dla 6 obiektów na terenie Miasta Rzeszowa Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla 6 obiektów na terenie miasta...