Przetarg 7358000 - Termomodernizacja budynków Zespołu Parkowo – Pałacowego...

   
Analizuj Zamówienie 7358000 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-02-27
przedmiot ogłoszenia
Termomodernizacja budynków Zespołu Parkowo – Pałacowego w Końskich w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja
budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Końskie – budynki Zespołu Parkowo – Pałacowego” wraz z przebudową.
Numer referencyjny: ZP 271.1.6.2020

Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja wraz z przebudową Zespołu Parkowo – Pałacowego w Końskich, ul. Partyzantów 1, dz. nr 5188/1, 5188/2, obręb 0002, jednostka 260503_4 Końskie – miasto. Roboty budowlane będą realizowane na podstawie:
1. projektu budowlanego TERMOMODERNIZACJA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ZESPOŁU PARKOWO – PAŁACOWEGO W KOŃSKICH, SKRZYDŁO ZACHODNIE
ORAZ PAWILON PÓŁNOCNO – ZACHODNI,
2. projektu budowlanego TERMOMODERNIZACJA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ZESPOŁU PARKOWO – PAŁACOWEGO W KOŃSKICH, SKRZYDŁO WSCHODNIE
ORAZ PAWILON PÓŁNOCNO – WSCHODNI,
3. projektu budowlanego - PRZEBUDOWA BUDYNKÓW PAŁACOWYCH W ZAKRESIE
TERMOMODERNIZACJI DWÓCH BUDYNKÓW PAŁACOWYCH STANOWIĄCYCH
SKRZYDŁO WSCHODNIE I PAWILON PÓŁNOCNO – WSCHODNI ORAZ SKRZYDŁO ZACHODNIE I PAWILON PÓŁNOCNO – ZACHODNI – ETAP II TERMOMODERNIZACJA
4. projektu budowlanego - PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) BUDYNKU URZĘDU MIASTA I GMINY W KOŃSKICH – ETAP II OBEJMUJĄCA SKRZYDŁO WSCHODNIE WRAZ Z PAWILONEM ZESPOŁU PARKOWO – PAŁACOWEGO
5. projektu budowlano-wykonawczego PRZEBUDOWA BUDYNKÓW PAŁACOWYCH - ETAP I REMONT DACHÓW
6. projektu budowlanego - aneks PRZEBUDOWA BUDYNKÓW PAŁACOWYCH - ETAP I REMONT DACHÓW
7. projektu budowlanego - aneks PRZEBUDOWA BUDYNKÓW PAŁACOWYCH - ETAP I REMONT DACHÓW
8. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
9. programu prac konserwatorskich Elewacji budynku skrzydła zachodniego Pałacu
Zespołu Pałaców o ogrodowego w Końskich w zakresie: powierzchni tynkowanych,
detali sztukatorskich oraz stolarki okiennej i drzwiowej.
10. przedmiarów (stanowiący jedynie materiał informacyjno- pomocniczy),
12. audytów energetycznych
13. Decyzji Nr BP.6740.258.2019.MP z dnia 10.07.2019 r.
14. Decyzji Nr BP.6740.390.2013.MW z dnia 28.08.2013 r.
15. Decyzji Nr BP.6740.531.2013.MW z dnia 02.12.2013 r.
16. Decyzji Nr BP.6740.246.2012.MW z dnia 04.07.2012 r.
17. Decyzji Nr BP.6740.137.2013.MW z dnia 16.05.2013 r.
18. Decyzji Nr BP.6740.240.2014.MW z dnia 23.07.2014 r.
19. Decyzja Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach
Nr 10A/2020 znak: ZN.DW.5142.5.2020 z dnia 24.01.2020 r.
20. Decyzja Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach
Nr 290A/2019 znak: ZN.DW.5142.135.2019 z dnia 08.07.2019 r.
21. Decyzja Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach
Nr 263A/2019 znak: ZN.DW.5142.122.2019 z dnia 26.06.2019 r.
22. Decyzja Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach
Nr 373A/2016 znak: WUOZ.5134.325.11.2016.A z dnia 20.09.2016 r.
23. Decyzja Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach
Nr 153A/2012 znak: WUOZ.5134.325.10.2012.A z dnia 15.05.2012 r.
24. Decyzja Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach
Nr 63A/2013 znak: WUOZ.5134.325.2.2013.A z dnia 22.03.2013 r.
25. Decyzja Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach
Nr 84A/2014 znak: WUOZ.5134.325.3.2014.A z dnia 24.03.2014 r.
26. Decyzja Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach
Nr 160A/2014 znak: WUOZ.5134.325.4.2014.A z dnia 19.05.2014 r.

Inwestycję prowadzić zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Zamkowej, Ks. Granata, Mieszka I wraz z rejonem ulic 1 Maja oraz Sportowej z zespołem dworca kolejowego, uchwalonego uchwałą Nr XXVII/26512016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 października 2016 r. , opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego poz. 3842 z dnia 12 grudnia 2016 r. ;

1. Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca winien wypełnić obowiązki określone
w decyzjach Starosty Koneckiego udzielających pozwolenia na wykonywanie robót budowlanych oraz Świętokrzyskiego Konserwatora Zabytków w Kielcach na podstawie których będą realizowane roboty budowlane.
2. Przed rozpoczęciem robót budowlanych na terenie Zespołu pałacowo-parkowego w Końskich wpisanym do rejestru zabytków woj. świętokrzyskiego pod numerem A.487/1-14 Wykonawca winien powiadomić Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
w Kielcach o rozpoczęciu robót na przedmiotowym terenie z podaniem terminu rozpoczęcia
i zakończenia prac, osoby kierującej robotami budowlanymi (imię, nazwisko i adres) oraz osoby wykonującej nadzór inwestorski (imię, nazwisko i adres osoby) zgodnie z decyzją Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz wypełnić inne obowiązki wynikające z tych decyzji oraz decyzji Starosty Koneckiego.
3. Przed rozpoczęciem robót należy pozyskać zgodę zarządcy drogi krajowej na zajęcie pasa drogowego (dot. części chodnika od strony ul. Partyzantów) w celu ustawienia rusztowań oraz opracować „Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót” i przedłożyć go do zatwierdzenia przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach.
4. Obowiązkiem Wykonawcy jest pozyskać wszelkie niezbędne decyzje administracyjne w tym pozwolenie na użytkowanie obiektu.
5. Przystąpienie do realizacji prac związanych z infrastrukturą należy zgłosić w formie pisemnej do ww. gestorów sieci, w celu wyznaczenia nadzoru technicznego.
6. Obowiązkiem Wykonawcy Robót jest zawiadomienie zainteresowanych właścicieli działek i budynków o terminach prowadzenia robót i ograniczeniach ruchu kołowego (pisma i tablice informacyjne).
7. O planowanym terminie wykonania wykopów należy zawiadomić Użytkowników istniejących rurociągów i kabli.
8. Zakończone prace związane z przebudową infrastruktury należy zgłosić do odbioru wraz
z dokumentacją powykonawczą zawierającą m.in. inwentaryzację geodezyjną powykonawczą co najmniej 14 dni przed planowanym odbiorem.
9. Każdy z Wykonawców winien odwiedzić miejsce budowy celem sprawdzenia warunków placu budowy oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy.
10. Koszty odwiedzania miejsca budowy poniesie Wykonawca.
11. Od strony dziedzińca należy zabezpieczyć teren przed zdewastowaniem terenów zielonych, alejek żwirowych i kostki brukowej.
12. Ze względu na obiekt zabytkowy roboty należy wykonywać ze szczególną starannością i ostrożnością. W przypadku spowodowania szkód w trakcie wykonywania robót, Wykonawca zobowiązany jest do ich natychmiastowego naprawienia na własny koszt.
13. Nie przewiduje się przygotowania zaplecza budowy od strony dziedzińca.
14. Obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie wszystkich procedur administracyjnych związanych z prawidłowym oddaniem obiektu.
15. Opracowanie harmonogramu realizacji inwestycji.
16. W razie zmiany w trakcie realizacji inwestycji przepisów ds. p.poż., bhp, sanitarno-higienicznych oraz innych postanowień organów kontrolujących, Wykonawca dostosuje budynek do przepisów obowiązujących w dniu zakończenia inwestycji bez zmiany wynagrodzenia.
17. Przeprowadzenie wymaganych prób i badań, przed uzyskaniem odbiorów robót i przygotowaniem dokumentów związanych z oddaniem do użytkowania wybudowanych układów i obiektów.
18. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu.
19. Wnioskodawca zostaje zobowiązany do przekazania wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków, nie później niż w terminie 14 dni przed dniem rozpoczęcia prac, a w toku prac na 14 dni przed dokonaniem zmiany kierownika robót budowlanych, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz osoby samodzielnie wykonującej prace konserwatorskie lub nimi kierującej:
a. imion, nazwisk i adresów osób, o których mowa wyżej,
b. dokumentów potwierdzających spełnienie przez te osoby wymagań, o których mowa w art. 37c i 37a cyt. ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
c. oświadczenia osób, o których mowa powyżej, o przejęciu przez te osoby obowiązku kierowania robotami budowlanymi, wykonaniu nadzoru inwestorskiego i o przejęciu obowiązku kierowania pracami konserwatorskimi albo samodzielnego ich wykonania.
20. Wykonawca zobowiązany jest także do powiadomienia Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac
oraz do dokonania ich odbioru końcowego z udziałem wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540039200-N-2020 z dnia: 2020-03-04
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2
W ogłoszeniu jest:
Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
W prowadzonym postępowaniu wadium Każdy wykonawca przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium najpóźniej do dnia 16.03.2020 do godziny 09:00 (czasu lokalnego) w wysokości: 400 000,00 zł ( słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100).

W ogłoszeniu powinno być:
Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
W prowadzonym postępowaniu wadium Każdy wykonawca przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium najpóźniej do dnia 30.03.2020 do godziny 09:00 (czasu lokalnego) w wysokości: 400 000,00 zł ( słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100).Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-03-16, godzina: 09:00,

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-03-30, godzina: 09:00,
branża Budowlana - obiekty, Elewacje, termomodernizacje
podbranża obiekty zabytkowe, termomodernizacja
kody CPV 45000000, 45260000, 45300000, 45400000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Świętokrzyskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Świętokrzyskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się