Przetarg 9853008 - Termomodernizacja budynków szkolnych na terenie Gminy...

   
Analizuj Zamówienie 9853008 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-08-02
przedmiot ogłoszenia
Termomodernizacja budynków szkolnych na terenie Gminy Dobrodzień

Część 1: Część nr 1 zamówienia: Termomodernizacja budynku Szko
ły Podstawowej w Dobrodzieniu. Zakres przedmiotu zamówienia w ramach części nr 1 zamówienia obejmuje m. in. n/w roboty budowlane przeprowadzane w budynku Szkoły Podstawowej w Dobrodzieniu, ul. Piastowska 17, 46-380 Dobrodzień: a) roboty termomodernizacyjne budowlane (m. in. wymiana okien na okna z PVC, wymianę drzwi zewnętrznych na aluminiowe, docieplenie stropodachów budynku), b) demontaż obecnie eksploatowanych opraw oświetleniowych oraz montaż nowych opraw oświetlenia podstawowego i awaryjnego w technologii LED wraz z wykonaniem nowego okablowania, c) instalację gruntowych pomp ciepła z wymiennikami pionowymi, d) budowę instalacji fotowoltaicznej nr 1 i nr 2.

Część 2: Część nr 2 zamówienia: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pludrach. Zakres przedmiotu zamówienia w ramach części nr 2 zamówienia obejmuje m. in. n/w roboty budowlane przeprowadzane w budynku Szkoły Podstawowej w Pludrach, Al. Wyzwolenia 48, 46-375 Pludry: a) roboty termomodernizacyjne budowlane (m. in. wymianę drzwi zewnętrznych na aluminiowe, docieplenie stropodachów budynku), b) demontaż obecnie eksploatowanych opraw oświetleniowych oraz montaż nowych opraw oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego w technologii LED wraz z wykonaniem nowego okablowania, c) wymianę instalacji c.o. (m. in. roboty demontażowe i instalacyjne, demontaż istniejącej instalacji grzewczej c.o. z wyłączeniem prowadzonej podtynkowo, niekolidującej z instalacją projektowaną oraz obiegu grzewczego (w tym rurarzu, grzejników i armatury), doprowadzonego do pomieszczeń w rozbudowanej części szkoły, montaż nowej instalacji grzewczej c.o., w tym rurarzu, grzejników płytowych niskopojemnościowych i armatury regulacyjno-odcinającej, przyłączenie projektowanej instalacji c.o. do projektowanych rozdzielaczy instalacyjnych w pomieszczeniu obecnej kotłowni, roboty budowlane odtworzeniowe związane z projektowanymi robotami instalacyjnymi, roboty tynkarskie, roboty malarskie), d) instalację gruntowych pomp ciepła z wymiennikami pionowymi, e) budowę instalacji fotowoltaicznej.

Część 3: Część nr 3 zamówienia: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Turzy. Zakres przedmiotu zamówienia w ramach części nr 3 zamówienia obejmuje m. in. n/w roboty budowlane przeprowadzane w budynku Szkoły Podstawowej w Turzy, ul. Kolejowa 27, 46-380 Turza: a) roboty termomodernizacyjne budowlane (m. in. docieplenie ścian zewnętrznych nadziemnych budynku za pomocą styropianu, położenie tynku cienkowarstwowego, docieplenie cokołu i ścian fundamentowych budynku z zastosowaniem styropianu wraz z wykonaniem hydroizolacji, przebudowę podejść kanalizacji deszczowej, wymianę rur spustowych i rynien, wymianę okien na okna z PVC, wymianę drzwi zewnętrznych na aluminiowe, docieplenie stropodachów, montaż obróbek blacharskich, w tym parapetów zewnętrznych, rynien i rur spustowych, naprawę kominów i otworów wentylacyjnych, w tym roboty tynkarsko-malarskie, montaż elementów zdemontowanych z elewacji budynku, wykonanie opaski z kostki betonowej wokół budynku i odtworzenie nawierzchni zdemontowanych), b) wymianę instalacji c.o. (m. in. roboty demontażowe i instalacyjne, demontaż istniejącej instalacji, montaż nowej instalacji grzewczej c.o. w tym rurarzu, grzejników płytowych niskopojemnościowych i armatury regulacyjno-odcinającej, przyłączenie projektowanej instalacji c.o. do projektowanych rozdzielaczy instalacyjnych w pomieszczeniu obecnej kotłowni, roboty budowlane odtworzeniowe związane z projektowanymi robotami instalacyjnymi, roboty tynkarskie, roboty malarskie), c) demontaż obecnie eksploatowanych opraw oświetleniowych oraz montaż nowych opraw oświetlenia podstawowego, ewakuacyjnego i awaryjnego w technologii LED, d) instalację gruntowych pomp ciepła z wymiennikami pionowymi, e) budowę instalacji fotowoltaicznej.

ZP.271.7.2023

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00370563/01 z dnia: 2023-08-28
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-08-30 10:00
Po zmianie:
2023-09-08 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-08-30 11:00
Po zmianie:
2023-09-08 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2023-09-28
Po zmianie:
2023-10-07


****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00382477/01 z dnia: 2023-09-05
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-09-08 10:00
Po zmianie:
2023-09-13 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-09-08 11:00
Po zmianie:
2023-09-13 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2023-10-07
Po zmianie:
2023-10-12


****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00389974/01 z dnia: 2023-09-11
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-09-13 10:00
Po zmianie:
2023-09-19 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-09-13 11:00
Po zmianie:
2023-09-19 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2023-10-12
Po zmianie:
2023-10-18


****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00399168/01 z dnia: 2023-09-15
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-09-19 10:00
Po zmianie:
2023-09-22 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-09-19 11:00
Po zmianie:
2023-09-22 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2023-10-18
Po zmianie:
2023-10-21


****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00401580/01 z dnia: 2023-09-18
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 3.6. Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej Przed zmianą:
1. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodne z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą Pzp” lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny). 2. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e -Zamówienia. 3. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”. 4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza). 5. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia. 6. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: - w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia: Dariusz Dykta,
tel. 34 35 75 100 wew. 55, - w zakresie dotyczącym zagadnień proceduralnych:
Marek Kochel, tel. 34 35 75 100 wew. 36, e-mail: m.kochel@dobrodzien.pl.
36, e-mail: m.kochel@dobrodzien.pl.
Po zmianie:
1. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodne z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą Pzp” lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny), lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny). 2. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e -Zamówienia. 3. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”. 4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza). 5. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia. 6. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: - w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia: Roman Wieczorek
tel. 34 35 75 100 wew. 55, - w zakresie dotyczącym zagadnień proceduralnych:
Marek Kochel tel. 34 35 75 100 wew. 36, e-mail: m.kochel@dobrodzien.pl.
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 9.1. Informacje dodatkowe Przed zmianą:
1. Minimalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 5 lat od dnia podpisania przez strony umowy protokołu odbioru końcowego robót „bez uwag”. 2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter kosztorysowy. 3. Niniejszy Projekt dofinansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014 – 2021 w ramach programu: „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”, obszar programowy: Energia, na podstawie Umowy MFEOG.07.04.11-08-120/21-00 w sprawie Projektu „Termomodernizacja budynków szkolnych na terenie Gminy Dobrodzień”. 4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i zamontowania na terenie inwestycji tablic informacyjnych (3 szt. - po jednej tablicy na terenie każdej szkoły), zgodnie z wymaganiami ww. Projektu. UWAGA: 1) Zamawiający zaleca wykonywanie robót w godzinach popołudniowych (pozalekcyjnych), tzn. po zajęciach szkolnych w budynku szkoły; 2) Zamawiający zwraca uwagę na fakt, że roboty będą wykonywane w czasie normalnie prowadzonej nauki szkolnej; 3) Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą będzie przekazywał etapami plac budowy. 4) Wykonawca obowiązany jest do przeprowadzenia inwentaryzacji uwzględniającej miejsca lęgowe ptaków i nietoperzy na terenie objętym inwestycją. 5. Zamawiający nie przewiduje wymogu złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia.
Zamawiający jednakże zaleca odbycie przez Wykonawcę wizji lokalnej.
Po zmianie:
1. Minimalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 5 lat od dnia podpisania przez strony umowy protokołu odbioru końcowego robót „bez uwag”. 2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter kosztorysowy. 3. Niniejszy Projekt dofinansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014 – 2021 w ramach programu: „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”, obszar programowy: Energia, na podstawie Umowy MFEOG.07.04.11-08-120/21-00 w sprawie Projektu „Termomodernizacja budynków szkolnych na terenie Gminy Dobrodzień”. 4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i zamontowania na terenie inwestycji tablic informacyjnych (3 szt. - po jednej tablicy na terenie każdej szkoły), zgodnie z wymaganiami ww. Projektu. 5. Wykonawca zobowiązany jest do: a) wykonania planu ruchu zakładu górniczego i uzyskania zatwierdzenia Urzędu Górniczego, b) wywozu i utylizacji odpadów w ilościach wynikających z rozbiórki nawierzchni, podbudowy i urobku, c) montażu parapetów zewnętrznych z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej w ilości wynikającej z demontaży, d) uwzględnienia w kosztach swojej oferty koszty przygotowania dokumentacji i związane z odbiorem UDT.
UWAGA: 1) Zamawiający zaleca wykonywanie robót w godzinach popołudniowych (pozalekcyjnych), tzn. po zajęciach szkolnych w budynku szkoły; 2) Zamawiający zwraca uwagę na fakt, że roboty będą wykonywane w czasie normalnie prowadzonej nauki szkolnej ponieważ nie ma możliwości całkowitego wyłączenia obiektu na czas wykonywania prac w zakresie wymiany źródeł ciepła, natomiast taka możliwość istnieje w części obiektu gdy dotyczyć to będzie oświetlenia i pozostałych robót w tym zakresie; 3) Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą będzie przekazywał etapami plac budowy; 4) Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia inwentaryzacji uwzględniającej miejsca lęgowe ptaków i nietoperzy na terenie objętym inwestycją;
5) Złom powstały z demontażu urządzeń kotłowni i instalacji grzewczej, tj. kotły i rury należy zezłomować, natomiast decyzje odnośnie grzejników podlegają uzgodnieniu co do ich dalszych losów z Zamawiającym; 6) Koszty i/lub zyski powstałe przy utylizacji złomu powstałego po demontażach istniejących urządzeń leżeć będą po stronie Wykonawcy. 6. Zamawiający nie przewiduje wymogu złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia. Zamawiający jednakże zaleca odbycie przez Wykonawcę wizji lokalnej.
UWAGA: W przypadku wystąpienia awarii na Platformie e-Zamówienia wszelkie informacje dotyczące niniejszego postępowania udostępnione będą na stronie internetowej https://bip.dobrodzien.pl/6332/7598/termomodernizacja-budynkow-szkolnych-na-terenie-gminy-dobrodzien.html
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu Przed zmianą:
1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie. 2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie. 3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa: a) Wykonawca musi wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 2 500 000,00 zł (w ramach części nr 1 zamówienia), b) Wykonawca musi wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 600 000,00 zł (w ramach części nr 2 zamówienia), c) Wykonawca musi wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 700 000,00 zł (w ramach części nr 3 zamówienia). UWAGA: Zamawiający nie wymaga sumowania sum ubezpieczenia. W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część zamówienia, Zamawiający uzna warunek, o którym mowa w punkcie 3. powyżej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się posiadaniem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w wysokości stanowiącej najwyższą sumę gwarancyjną części zamówienia, na którą Wykonawca składa ofertę. Przykład 1: Wykonawca składa ofertę na część nr 1 i 2 zamówienia – łączna wartość ubezpieczenia winna wynieść co najmniej 2 500 000,00 zł. Przykład 2: Wykonawca składa ofertę na część nr 2 i 3 zamówienia – łączna wartość ubezpieczenia winna wynieść co najmniej 700 000,00 zł. 4. Zdolność techniczna lub zawodowa: a) w ramach części nr 1 zamówienia Wykonawca musi wykazać, że:
- w okresie ostatnich 5. lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał w ramach jednego zamówienia (jednej umowy) roboty termomodernizacyjne budynku obejmujące wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, których wartość wynosiła co najmniej 500 000,00 zł brutto, - w okresie ostatnich 5. lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał w ramach jednego zamówienia (jednej umowy) roboty obejmujące dostawę, montaż i instalację co najmniej 1. szt. pompy ciepła wraz z wymaganymi odwiertami o wartości co najmniej 600 000,00 zł brutto, - w okresie ostatnich 5. lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał w ramach jednego zamówienia (jednej umowy) roboty polegające na montażu instalacji fotowoltaicznej o wartości co najmniej 300 000,00 zł brutto, - dysponuje co najmniej 1. osobą (kierownikiem robót) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – w co najmniej ograniczonym zakresie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, - dysponuje co najmniej 1. osobą (kierownikiem robót elektrycznych) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, – w co najmniej ograniczonym zakresie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie wystarczającym do kierowania robotami w zakresie sieci elektrycznych i elektroenergetycznych, - dysponuje co najmniej 1. osobą posiadającą uprawnienia SEP typu D, - dysponuje co najmniej 1. osobą posiadającą uprawnienia SEP typu E, b) w ramach części nr 2 zamówienia Wykonawca musi wykazać, że: - w okresie ostatnich 5. lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał w ramach jednego zamówienia (jednej umowy) roboty obejmujące dostawę, montaż i instalację co najmniej 1. szt. pompy ciepła wraz z wymaganymi odwiertami o wartości co najmniej 400 000,00 zł brutto, - dysponuje co najmniej 1. osobą (kierownikiem robót) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – w co najmniej ograniczonym zakresie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, - dysponuje co najmniej 1. osobą (kierownikiem robót elektrycznych) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – w co najmniej ograniczonym zakresie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie wystarczającym do kierowania robotami w zakresie sieci elektrycznych i elektroenergetycznych,
- dysponuje co najmniej 1. osobą (kierownikiem robót instalacyjnych) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – w co najmniej ograniczonym zakresie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie wystarczającym do kierowania robotami instalacyjnymi w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, - dysponuje co najmniej 1. osobą posiadającą uprawnienia SEP typu D, - dysponuje co najmniej 1. osobą posiadającą uprawnienia SEP typu E, c) w ramach części nr 3 zamówienia Wykonawca musi wykazać, że: - w okresie ostatnich 5. lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał w ramach jednego zamówienia (jednej umowy) roboty termomodernizacyjne budynku obejmujące wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, których wartość wynosiła co najmniej 300 000,00 zł brutto, - w okresie ostatnich 5. lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał w ramach jednego zamówienia (jednej umowy) roboty obejmujące dostawę, montaż i instalację co najmniej 1. szt. pompy ciepła wraz z wymaganymi odwiertami o wartości co najmniej 300 000,00 zł brutto, - dysponuje co najmniej 1. osobą (kierownikiem robót) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – w co najmniej ograniczonym zakresie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, - dysponuje co najmniej 1. osobą (kierownikiem robót elektrycznych) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – w co najmniej ograniczonym zakresie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie wystarczającym do kierowania robotami w zakresie sieci elektrycznych i elektroenergetycznych, - dysponuje co najmniej 1. osobą (kierownikiem robót instalacyjnych) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – w co najmniej ograniczonym zakresie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie wystarczającym do kierowania robotami instalacyjnymi w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, - dysponuje co najmniej 1. osobą posiadającą uprawnienia SEP typu D, - dysponuje co najmniej 1. osobą posiadającą uprawnienia SEP typu E. UWAGA: W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, Zamawiający uzna warunek, o którym mowa w punkcie 4. powyżej za spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje co najmniej jedną osobą w danej specjalności. 5. W przypadku warunku zdolności technicznej lub zawodowej, w zakresie dysponowania osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, Zamawiający uznaje wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) oraz uprawnienia obowiązujące wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawnych, a także zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 poz. 682 z późn. zm.), Zamawiający uznaje również wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 334).
Po zmianie:
1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie. 2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie. 3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa: a) Wykonawca musi wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 2 500 000,00 zł (w ramach części nr 1 zamówienia), b) Wykonawca musi wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 600 000,00 zł (w ramach części nr 2 zamówienia), c) Wykonawca musi wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 700 000,00 zł (w ramach części nr 3 zamówienia). UWAGA: Zamawiający nie wymaga sumowania sum ubezpieczenia. W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część zamówienia, Zamawiający uzna warunek, o którym mowa w punkcie 3. powyżej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się posiadaniem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w wysokości stanowiącej najwyższą sumę gwarancyjną części zamówienia, na którą Wykonawca składa ofertę. Przykład 1: Wykonawca składa ofertę na część nr 1 i 2 zamówienia – łączna wartość ubezpieczenia winna wynieść co najmniej 2 500 000,00 zł. Przykład 2: Wykonawca składa ofertę na część nr 2 i 3 zamówienia – łączna wartość ubezpieczenia winna wynieść co najmniej 700 000,00 zł. 4. Zdolność techniczna lub zawodowa: a) w ramach części nr 1 zamówienia Wykonawca musi wykazać, że: - w okresie ostatnich 5. lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał w ramach jednego zamówienia (jednej umowy) roboty termomodernizacyjne budynku obejmujące wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, których wartość wynosiła co najmniej 500 000,00 zł brutto, - w okresie ostatnich 5. lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał w ramach jednego zamówienia (jednej umowy) roboty obejmujące dostawę, montaż i instalację co najmniej 1. szt. pompy ciepła wraz z wymaganymi odwiertami o wartości co najmniej 600 000,00 zł brutto, - w okresie ostatnich 5. lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał w ramach jednego zamówienia (jednej umowy) roboty polegające na montażu instalacji fotowoltaicznej o wartości co najmniej 300 000,00 zł brutto, - dysponuje co najmniej 1. osobą (kierownikiem robót) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – w co najmniej ograniczonym zakresie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, - dysponuje co najmniej 1. osobą (kierownikiem robót elektrycznych) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, – w co najmniej ograniczonym zakresie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie wystarczającym do kierowania robotami w zakresie sieci elektrycznych i elektroenergetycznych, - dysponuje co najmniej 1. osobą posiadającą uprawnienia SEP typu D, - dysponuje co najmniej 1. osobą posiadającą uprawnienia SEP typu E, b) w ramach części nr 2 zamówienia Wykonawca musi wykazać, że: - w okresie ostatnich 5. lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał w ramach jednego zamówienia (jednej umowy) roboty obejmujące dostawę, montaż i instalację co najmniej 1. szt. pompy ciepła wraz z wymaganymi odwiertami o wartości co najmniej 400 000,00 zł brutto, - dysponuje co najmniej 1. osobą (kierownikiem robót) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – w co najmniej ograniczonym zakresie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, - dysponuje co najmniej 1. osobą (kierownikiem robót elektrycznych) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – w co najmniej ograniczonym zakresie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie wystarczającym do kierowania robotami w zakresie sieci elektrycznych i elektroenergetycznych, - dysponuje co najmniej 1. osobą (kierownikiem robót instalacyjnych) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – w co najmniej ograniczonym zakresie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie wystarczającym do kierowania robotami instalacyjnymi w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, - dysponuje co najmniej 1. osobą posiadającą uprawnienia SEP typu D, - dysponuje co najmniej 1. osobą posiadającą uprawnienia SEP typu E, c) w ramach części nr 3 zamówienia Wykonawca musi wykazać, że: - w okresie ostatnich 5. lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał w ramach jednego zamówienia (jednej umowy) roboty termomodernizacyjne budynku obejmujące wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, których wartość wynosiła co najmniej 300 000,00 zł brutto, - w okresie ostatnich 5. lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał w ramach jednego zamówienia (jednej umowy) roboty obejmujące dostawę, montaż i instalację co najmniej 1. szt. pompy ciepła wraz z wymaganymi odwiertami o wartości co najmniej 300 000,00 zł brutto, - dysponuje co najmniej 1. osobą (kierownikiem robót) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – w co najmniej ograniczonym zakresie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, - dysponuje co najmniej 1. osobą (kierownikiem robót elektrycznych) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – w co najmniej ograniczonym zakresie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie wystarczającym do kierowania robotami w zakresie sieci elektrycznych i elektroenergetycznych, - dysponuje co najmniej 1. osobą (kierownikiem robót instalacyjnych) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – w co najmniej ograniczonym zakresie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie wystarczającym do kierowania robotami instalacyjnymi w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, - dysponuje co najmniej 1. osobą posiadającą uprawnienia SEP typu D, - dysponuje co najmniej 1. osobą posiadającą uprawnienia SEP typu E. UWAGA: W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, Zamawiający uzna warunek, o którym mowa w punkcie 4. powyżej za spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje co najmniej jedną osobą w danej specjalności. Zamawiający ww. warunek udziału w postępowaniu, uzna za spełniony jeśli Wykonawca wykaże w ramach jednej roboty łącznie roboty, o których mowa w ww. punkcie lit. a) tiret 1-3 (np. dowolnie wybrane dwa zakresy spośród wymienionych: roboty termomodernizacyjne budynku obejmujące wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, roboty obejmujące dostawę, montaż i instalację co najmniej 1 szt. pompy ciepła wraz z wymaganymi odwiertami, roboty polegające na montażu instalacji fotowoltaicznej) – do wartości najwyższych spośród łączonych ze sobą. 5. W przypadku warunku zdolności technicznej lub zawodowej, w zakresie dysponowania osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, Zamawiający uznaje wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) oraz uprawnienia obowiązujące wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawnych, a także zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 poz. 682 z późn. zm.), Zamawiający uznaje również wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 334).
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 6.4.1. Informacje dotyczące wadium Przed zmianą:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w następujących wysokościach: a) na część nr 1 zamówienia – 50 000,00 zł; b) na część nr 2 zamówienia – 15 000,00 zł; c) na część nr 3 zamówienia – 20 000,00 zł; 2. Wadium dotyczące określonej części zamówienia wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych; d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2023 r. poz. 462). 4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Spółdzielczym w Leśnicy Oddział Dobrodzień o numerze: 57 8907 1047 2005 4000 0765 0005 z dopiskiem "Wadium – Termomodernizacja budynków szkolnych na terenie Gminy Dobrodzień – część nr …* zamówienia” (*należy wskazać wybraną część zamówienia). UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. Powyższy rachunek Banku Spółdzielczego w Leśnicy Oddział Dobrodzień jest rachunkiem nieoprocentowanym. 5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe wymagania: a) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp, bez potwierdzania tych okoliczności, b) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium, c) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze pisemne żądanie, d) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy, niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem, iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert),
e) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania, f) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Dobrodzień, Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień, g) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy Pzp), Zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum); h) dopuszcza się, aby wadium zostało wniesione przez pełnomocnika (np. lidera) lub przez jeden z podmiotów występujących wspólnie. i) musi zostać złożone w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie: a) pieniężnej - zaleca się, by dowód dokonania przelewu został dołączony do oferty; b) poręczeń lub gwarancji - wymaga się, by oryginał dokumentu został złożony wraz z ofertą. 7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona. 8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa ustawa Pzp.
Po zmianie:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w następujących wysokościach: a) na część nr 1 zamówienia – 50 000,00 zł; b) na część nr 2 zamówienia – 15 000,00 zł; c) na część nr 3 zamówienia – 20 000,00 zł; 2. Wadium dotyczące określonej części zamówienia wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych; d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2023 r. poz. 462). 4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Spółdzielczym w Leśnicy Oddział Dobrodzień o numerze: 57 8907 1047 2005 4000 0765 0005 z dopiskiem "Wadium – Termomodernizacja budynków szkolnych na terenie Gminy Dobrodzień – część nr …* zamówienia” (*należy wskazać wybraną część zamówienia). UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. Powyższy rachunek Banku Spółdzielczego w Leśnicy Oddział Dobrodzień jest rachunkiem nieoprocentowanym. 5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe wymagania: a) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp, bez potwierdzania tych okoliczności, b) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium, c) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze pisemne żądanie, d) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy, niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem, iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert),
e) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania, f) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Dobrodzień, Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień, g) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy Pzp), Zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum); h) dopuszcza się, aby wadium zostało wniesione przez pełnomocnika (np. lidera) lub przez jeden z podmiotów występujących wspólnie. i) musi zostać złożone w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie: a) pieniężnej - zaleca się, by dowód dokonania przelewu został dołączony do oferty; b) poręczeń lub gwarancji - wymaga się, by oryginał dokumentu został złożony wraz z ofertą. 7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą, lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona. 8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa ustawa Pzp.
9. W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia, wadium wnoszone w formie poręczenia lub gwarancji może przyjąć postać jednego dokumentu i nie ma konieczności składania dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium odrębnie dla każdej z części zamówienia.
branża Ciepłownictwo i gaz, Dekarstwo, Elewacje, termomodernizacje, Energia odnawialna (OZE)
podbranża instalacje grzewcze, pokrycia dachowe, termomodernizacja, energia solarna, pompy ciepła
kody CPV 45000000, 45261000, 45262100, 45311100, 45311200, 45315100, 45317000, 45320000, 45421000, 45430000, 45453000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Opolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Opolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: instalacje grzewcze , pokrycia dachowe , termomodernizacja , energia solarna , pompy ciepła

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10080051 2023-12-07
godz. 09:00
STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Remont budynku biblioteki Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim.2. Przedmiotem zamówien...
10087217 2023-12-07
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY UNIEJÓW 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących przebudowy budynku zabytkowego dworku pełniącego funkcję miejsko – gminnego ośrodka kultury oraz szkoły muzycznej, wraz...
10088896 2023-12-08
godz. 09:00
URZĄD GMINY GORLICE Wykonanie robót budowlanych przy zabytkowej Szkole w Bielance (Gmina Gorlice) Część 1: Część 1 – Elementy zewnętrzne Zakres prac:1) Ustawienie rusztowań,2) Demontaż istniejącego pokrycia da...
10119019 2023-12-11
godz. 06:00
POLREGIO S.A. Zapytanie o informację cenową na Montaż latarni ulicznej solarnej w PUT Wrocław
10126634 2023-12-12
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY MYSZYNIEC Wykonanie zastępcze usunięcia wad gwarancyjnych w 11 instalacjach fotowoltaicznych wykonanych w ramach zadania pn.: Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii na ...
10113140 2023-12-13
godz. 11:15
URZĄD MIASTA SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI Przebudowa i remont konstrukcji dachu budynku dawnego dworu „OFICYNA II” w miejscowości Góra Ropczycka. 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących przebudowy i r...
10117642 2023-12-14
godz. 09:00
URZĄD GMINY BUKOWSKO Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Karlikowie wraz z przebudową wewnątrz budynku i zagospodarow...
10125046 2023-12-15
godz. 23:59
AGRANA FRUIT POLSKA SP. Z O.O. Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej Powstaje w kontekście projektu
9844778 2023-12-29
godz. 12:00
ZABRZAŃSKIE TOWARZYSTWO SZKOLNE W ZABRZU Przedmiotem zamówienia są prace projektowe, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii i systemem zarządzania energią oraz prace projektowe, dostawa i montaż instal...
10118253 2024-01-15
godz. 13:00
ENERGA LOGISTYKA SP. Z O.O. EGD - Budowa pięciu elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy zainstalowanej 42,471 MW +/- 5 kW, wraz z wyprowadzeniami mocy. Energa Logistyka Sp. z o. o. uprzejmie zaprasza do wzięcia udz...