Przetarg 7390214 - Szkolenia dla uczniów i nauczycieli Technikum nr 3 w Łodzi...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7390214 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-03-17
przedmiot ogłoszenia
Szkolenia dla uczniów i nauczycieli Technikum nr 3 w Łodzi w zakresie budowy, obsługi i eksploatacji pomp ciepła oraz układó
w chłodniczych
Numer referencyjny: TECH3/RPO/6/2020

[numeracja zgodna z Ogłoszeniem publikowanym na stronie Zamawiającego] 3.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi szkoleniowej obejmującej: „Szkolenia dla uczniów i nauczycieli Technikum nr 3 w Łodzi w zakresie budowy, obsługi i eksploatacji pomp ciepła oraz układów chłodniczych” w ramach projektu Praktyczna edukacja OZE i klimatyzacja”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
3.2 Zamówienie podzielone jest na 7 części - Wykonawca może złożyć ofertę na dowolnie wybraną część lub części zamówienia:
3.2.1 Część 1 – „Budowa, obsługa i eksploatacja pomp ciepła”
3.2.2 Część 2 – „Agregaty wody lodowej”
3.2.3 Część 3 – „Podstawy chłodnictwa”
3.2.4 Część 4 – „Urządzenia w transporcie chłodniczym w odniesieniu do międzynarodowej umowy ATP”
3.2.5 Część 5 – „Układy amoniakalne w teorii i praktyce”
3.2.6 Część 6 – „Układy chłodnicze na dwutlenek węgla”
3.2.7 Część 7 – „Budowa, obsługa i eksploatacja klimatyzatorów typu SPLIT”
3.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym ilości uczniów, a także warunki realizacji zamówienia zawarte są w:
Załączniku nr 1.1-1.7 do Ogłoszenia o zamówieniu – Opis przedmiotu zamówienia (odpowiednio do części zamówienia),
Załączniku nr 6 do Ogłoszenia o zamówieniu – Wzór umowy (wspólny dla wszystkich części).
3.4 Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówienia (CPV):
80531200-7 Usługi szkolenia technicznego
80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego
3.5 Zamawiający nie określa wymagań zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, gdyż wykonanie tych czynności (instruktorzy) nie polega w ocenie Zmawiającego na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
3.6 Zamawiający nie dopuszcza składania wariantowych oraz modyfikacji przedmiotu zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym dokonanych przez wykonawców.
3.7 Załącznikami do Ogłoszenia są:
Załącznik nr 1.1-1.7 - Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 - Wstępne oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 3 - Wstępne oświadczenie wykonawcy dotyczące podstaw wykluczenia z postępowania
Załącznik nr 4 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 5.1-5.7 - Formularz cenowy (plik arkusza kalkulacyjnego)
Załącznik nr 6 - Wzór umowy


ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: „Budowa, obsługa i eksploatacja pomp ciepła”
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi szkoleniowej obejmującej szkolenia dla uczniów i nauczycieli Technikum nr 3 w Łodzi w zakresie budowy, obsługi i eksploatacji pomp ciepła oraz układów chłodniczych: „Budowa, obsługa i eksploatacja pomp ciepła”

Część nr: 2 Nazwa: „Agregaty wody lodowej”
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi szkoleniowej obejmującej szkolenia dla uczniów i nauczycieli Technikum nr 3 w Łodzi w zakresie budowy, obsługi i eksploatacji pomp ciepła oraz układów chłodniczych: „Agregaty wody lodowej”

Część nr: 3 Nazwa: „Podstawy chłodnictwa”
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi szkoleniowej obejmującej szkolenia dla uczniów i nauczycieli Technikum nr 3 w Łodzi w zakresie budowy, obsługi i eksploatacji pomp ciepła oraz układów chłodniczych: „Podstawy chłodnictwa”

Część nr: 4 Nazwa: „Urządzenia w transporcie chłodniczym w odniesieniu do międzynarodowej umowy ATP”
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi szkoleniowej obejmującej szkolenia dla uczniów i nauczycieli Technikum nr 3 w Łodzi w zakresie budowy, obsługi i eksploatacji pomp ciepła oraz układów chłodniczych: „Urządzenia w transporcie chłodniczym w odniesieniu do międzynarodowej umowy ATP”

Część nr: 5 Nazwa: „Układy amoniakalne w teorii i praktyce”
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi szkoleniowej obejmującej szkolenia dla uczniów i nauczycieli Technikum nr 3 w Łodzi w zakresie budowy, obsługi i eksploatacji pomp ciepła oraz układów chłodniczych: „Układy amoniakalne w teorii i praktyce”

Część nr: 6 Nazwa: „Układy chłodnicze na dwutlenek węgla”
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi szkoleniowej obejmującej szkolenia dla uczniów i nauczycieli Technikum nr 3 w Łodzi w zakresie budowy, obsługi i eksploatacji pomp ciepła oraz układów chłodniczych: „Układy chłodnicze na dwutlenek węgla”

Część nr: 7 Nazwa: „Budowa, obsługa i eksploatacja klimatyzatorów typu SPLIT”
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi szkoleniowej obejmującej szkolenia dla uczniów i nauczycieli Technikum nr 3 w Łodzi w zakresie budowy, obsługi i eksploatacji pomp ciepła oraz układów chłodniczych: „Budowa, obsługa i eksploatacja klimatyzatorów typu SPLIT”
branża Edukacja, szkolenia
podbranża edukacja, kursy i szkolenia inne, szkolenia zawodowe
kody CPV 80530000, 80531200
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Łódzkie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Łódzkie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się