Przetarg 7389736 - Świadczenie usługi stałej ochrony fizycznej osób i...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7389736 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2020-03-17
przedmiot ogłoszenia
Świadczenie usługi stałej ochrony fizycznej osób i mienia na terenie Ministerstwa Rozwoju w Warszawie przy pl. Trzech Krzyży
3/5 Numer referencyjny: BDG-V.2610.11.2020.PS
1. Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Pzp przewiduje prawo opcji.2. Podstawowy przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usługi:2.1. stałej ochrony fizycznej osób i mienia na terenie nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie Ministerstwa Rozwoju w Warszawie przy pl. Trzech Krzyży 3/5;2.2. konwojowania wartości pieniężnych, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do IWZ).Realizacja podstawowego przedmiotu zamówienia rozpocznie się w 2020 r. i zostanie zakończona w terminie 12 miesięcy, licząc od daty rozpoczęcia realizacji umowy lub po wyczerpaniu wynagrodzenia brutto, przewidzianego na realizację podstawowego przedmiotu umowy.3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji do niniejszego podstawowego przedmiotu zamówienia, przy czym opcjonalny przedmiot zamówienia obejmuje:3.1. opcja 1 – świadczenie usługi stałej ochrony fizycznej osób i mienia przez okres kolejnych dwunastu miesięcy od daty zakończenia realizacji podstawowego przedmiotu zamówienia lub do wyczerpania środków przewidzianych na realizację opcji 1, na terenie nieruchomości pozostających w trwałym zarządzie Ministerstwa Rozwoju w Warszawie przy pl. Trzech Krzyży 3/5 wraz z konwojowaniem wartości pieniężnych, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do IWZ);3.2. opcja 2 – świadczenie usługi stałej ochrony fizycznej osób i mienia przez okres kolejnych dwunastu miesięcy od daty zakończenia realizacji opcji 1 lub do wyczerpania środków przewidzianych na realizację opcji 2, na terenie nieruchomości pozostających w trwałym zarządzie Ministerstwa Rozwoju w Warszawie przy pl. Trzech Krzyży 3/5 wraz z konwojowaniem wartości pieniężnych, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do IWZ).4. Zamawiający zastrzega, że ma prawo do nieskorzystania z opcjonalnego przedmiotu zamówienia. W takim przypadku wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego.5. Realizacja opcjonalnego przedmiotu zamówienia nastąpi po uprzednim przesłaniu przez Zamawiającego stosownej informacji do wykonawcy, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych przed zakończeniem realizacji podstawowego przedmiotu zamówienia, a w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z kolejnego opcjonalnego przedmiotu zamówienia (opcja 2), nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych przed zakończeniem realizacji opcjonalnego przedmiotu zamówienia (opcji 1). W przypadku nieprzystąpienia przez wykonawcę do realizacji opcjonalnego przedmiotu zamówienia (opcja 1 lub opcja 2) umowa ulegnie rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym z winy wykonawcy z dniem zakończenia realizacji podstawowego przedmiotu zamówienia (a w przypadku odmowy realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie opcji 2 – z dniem zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia w opcji 1), bez konieczności składania przez Zamawiającego oświadczenia woli w przedmiocie rozwiązania umowy. W takim wypadku Zamawiający obciąży wykonawcę karą umowną w wysokości 20 % maksymalnego łącznego umownego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 wzoru umowy (Załącznik nr 2 do IWZ).6. Zamawiający żąda, stosownie do dyspozycji art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, aby w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca lub podwykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.), osoby realizujące podstawowy przedmiot zamówienia oraz opcjonalny przedmiot zamówienia, co zostało określone w § 3 ust. 11 wzoru umowy (Załącznik nr 2 do IWZ). Zamawiający wymaga, aby te osoby otrzymywały świadczenia za pracę zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2177 ze zm.).
branża Ochrona
podbranża ochrona osób i mienia
kody CPV 79710000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się