Przetarg 9094951 - Świadczenie usługi A- realizacja liniowych kursów...

   
Analizuj Zamówienie 9094951 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2022-08-08
przedmiot ogłoszenia
Świadczenie usługi A- realizacja liniowych kursów międzywęzłowych dla Regionu Dystrybucji Kraków (cztery części) Numer re
ferencyjny: CZ.26.444.2022.DTW
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi A-realizacja liniowych kursów międzywęzłowych dla Regionu Dystrybucji Kraków (cztery części).
Usługa A – usługa polegająca na przewożeniu Przesyłek, w tym Przesyłek których zawartość będą stanowiły Przesyłki pocztowe oraz których zawartość będą stanowiły towary NIEbezpieczne w rozumieniu art. 2 pkt 4) ustawy z dnia 19.08. 2011 r. o przewozie materiałów NIEbezpiecznych, w ramach której Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia Przesyłek do przewozu w miejscu i terminie określonym w Harmonogramie realizacji Usługi A, stanowiącym zał. 1 do umowy, i wydania Przesyłek przyjętych do przewozu w miejscu określonym w tym załączniku.
Zamówienie zostało podzielone na cztery części.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zam., odpowiednio dla danej części, zawarto w Zał. 1 do Wzoru umowy (Harmonogram realizacji usługi).
3. Szczegółowe zasady realizacji przedmiotu zam., odpowiednio dla danej części, zostały określone we wzorze umowy-zał.3 do SWZ.
Świadczenie usługi A-realizacja liniowych kursów międzywęzłowych dla Regionu Dystrybucji Kraków w relacji Rudna Mała-Komorniki oraz Komorniki-Rudna Mała Część nr 1 1. Świadczenie usługi A-realizacja liniowych kursów międzywęzłowych w relacji Rudna Mała-Komorniki oraz Komorniki-Rudna Mała. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Załączniku nr 1 do wzoru umowy (Harmonogram realizacji usługi). 3. Szczegółowe zasady realizacji przedmiotu zamówienia, zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załączniki nr 3 do SWZ. 4. Wszystkie samochody przeznaczone przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia, winny spełniać wymagania zgodnie z Załącznikiem nr 2 do wzoru umowy: Parametry techniczno - użytkowe pojazdów. Zamawiający szacuje, że do prawidłowej realizacji usługi niezbędnie jest posiadanie dwóch zestawów minimum 24 tonowych ( ciągnik siodłowy z naczepą). 5. Łączna długość kursów wynosi: 307 224 km - zamówienie podstawowe: 215 057 km - zamówienie objęte prawem opcji: 92 167 km 6. Zobowiązanie Zamawiającego do zlecenia wykonania usługi A obejmuje tzw.zamówienia podstawowe. Zamawiający uprawniony jest do rozszerzenia w zakresie objętym tzw, prawem opcji. 7. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców. 8. Stosownie do art. 95 ust. 1 PZP Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu ustawy z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320), osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia. 9. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, przy czym nie może powierzyć podwykonawcy wykonania zamówienia w całości. 10. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy usług, w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 388 ust.2) pkt c) ustawy Pzp, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, zgodnie z przedmiotem zamówienia podstawowego (do 50% wartości usług stanowiących przedmiot zamówienia podstawowego). Jako zamówienie podstawowe, w tym konkretnym przypadku, Zamawiający rozumie maksymalną liczbę kilometrów (z prawem opcji) z zamówienia pierwotnego. 11. Warunki na jakich zostanie udzielone ww. zamówienie z wolnej ręki: Łączna długość kursów wynosi: 153 612 km - zamówienie podstawowe: 107 528 km - zamówienie objęte prawem opcji: 46 084 km 12. Wzór umowy zostanie przekazany Wykonawcy wraz z zaproszeniem do negocjacji. 13. Kary umowne będą przewidziane w takich samych przypadkach jak w umowie zawartej w postępowaniu na zamówienie podstawowe. 14. Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego będą uregulowane na zasadach analogicznych do umowy zawartej w postępowaniu na zamówienie podstawowe. 15. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji na warunkach analogicznych jak w umowie zawartej w postępowaniu na zamówienie podstawowe. 16. Okres zamówienia: 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia świadczenia usługi. 17. Zamawiający szacuje, że do prawidłowej realizacji usługi niezbędnie jest posiadanie dwóch zestawów minimum 24 tonowych ( ciągnik siodłowy z naczepą).
Świadczenie usługi A-realizacja liniowych kursów międzywęzłowych dla Regionu Dystrybucji Kraków w relacji Rudna Mała-Lisi Ogon oraz Lisi Ogon-Rudna Mała Część nr 2 1. Świadczenie usługi A-realizacja liniowych kursów międzywęzłowych w relacji Rudna Mała-Lisi ogon oraz Lisi Ogon-Rudna Mała. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Załączniku nr 1 do wzoru umowy (Harmonogram realizacji usługi). 3. Szczegółowe zasady realizacji przedmiotu zamówienia, zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załączniki nr 3 do SWZ. 4. Wszystkie samochody przeznaczone przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia, winny spełniać wymagania zgodnie z Załącznikiem nr 2 do wzoru umowy: Parametry techniczno - użytkowe pojazdów. Zamawiający szacuje, że do prawidłowej realizacji usługi niezbędnie jest posiadanie dwóch zestawów minimum 24 tonowych ( ciągnik siodłowy z naczepą). 5. Łączna długość kursów wynosi: 332 324 km - zamówienie podstawowe: 232 627 km - zamówienie objęte prawem opcji: 99 697 km 6. Zobowiązanie Zamawiającego do zlecenia wykonania usługi A obejmuje tzw.zamówienia podstawowe. Zamawiający uprawniony jest do rozszerzenia w zakresie objętym tzw, prawem opcji. 7. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców. 8. Stosownie do art. 95 ust. 1 PZP Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu ustawy z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320), osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia. 9. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, przy czym nie może powierzyć podwykonawcy wykonania zamówienia w całości. 10. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy usług, w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 388 ust.2) pkt c) ustawy Pzp, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, zgodnie z przedmiotem zamówienia podstawowego (do 50% wartości usług stanowiących przedmiot zamówienia podstawowego). Jako zamówienie podstawowe, w tym konkretnym przypadku, Zamawiający rozumie maksymalną liczbę kilometrów (z prawem opcji) z zamówienia pierwotnego. 11. Warunki na jakich zostanie udzielone ww. zamówienie z wolnej ręki: Łączna długość kursów wynosi: 166 162 km - zamówienie podstawowe: 116 313 km - zamówienie objęte prawem opcji: 49 849 km 12. Wzór umowy zostanie przekazany Wykonawcy wraz z zaproszeniem do negocjacji. 13. Kary umowne będą przewidziane w takich samych przypadkach jak w umowie zawartej w postępowaniu na zamówienie podstawowe. 14. Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego będą uregulowane na zasadach analogicznych do umowy zawartej w postępowaniu na zamówienie podstawowe. 15. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji na warunkach analogicznych jak w umowie zawartej w postępowaniu na zamówienie podstawowe. 16. Okres zamówienia: 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia świadczenia usługi. 17. Zamawiający szacuje, że do prawidłowej realizacji usługi niezbędnie jest posiadanie dwóch zestawów minimum 24 tonowych ( ciągnik siodłowy z naczepą).
Świadczenie usługi A-realizacja liniowych kursów międzywęzłowych dla Regionu Dystrybucji Kraków w relacji Rudna Mała-Pruszcz Gdański oraz Pruszcz Gdański-Rudna Mała Część nr 3 1. Świadczenie usługi A-realizacja liniowych kursów międzywęzłowych w relacji Rudna Mała-Pruszcz Gdański oraz Pruszcz Gdański-Rudna Mała. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Załączniku nr 1 do wzoru umowy (Harmonogram realizacji usługi). 3. Szczegółowe zasady realizacji przedmiotu zamówienia, zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załączniki nr 3 do SWZ. 4. Wszystkie samochody przeznaczone przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia, winny spełniać wymagania zgodnie z Załącznikiem nr 2 do wzoru umowy: Parametry techniczno - użytkowe pojazdów. Zamawiający szacuje, że do prawidłowej realizacji usługi niezbędnie jest posiadanie dwóch zestawów minimum 24 tonowych ( ciągnik siodłowy z naczepą). 5. Łączna długość kursów wynosi: 376 500 km - zamówienie podstawowe: 263 550 km - zamówienie objęte prawem opcji: 112 950 km 6. Zobowiązanie Zamawiającego do zlecenia wykonania usługi A obejmuje tzw.zamówienia podstawowe. Zamawiający uprawniony jest do rozszerzenia w zakresie objętym tzw, prawem opcji. 7. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców. 8. Stosownie do art. 95 ust. 1 PZP Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu ustawy z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320), osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia. 9. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, przy czym nie może powierzyć podwykonawcy wykonania zamówienia w całości. 10. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy usług, w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 388 ust.2) pkt c) ustawy Pzp, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, zgodnie z przedmiotem zamówienia podstawowego (do 50% wartości usług stanowiących przedmiot zamówienia podstawowego). Jako zamówienie podstawowe, w tym konkretnym przypadku, Zamawiający rozumie maksymalną liczbę kilometrów (z prawem opcji) z zamówienia pierwotnego. 11. Warunki na jakich zostanie udzielone ww. zamówienie z wolnej ręki: Łączna długość kursów wynosi: 188 250 km - zamówienie podstawowe: 131 775 km - zamówienie objęte prawem opcji: 56 475 km 12. Wzór umowy zostanie przekazany Wykonawcy wraz z zaproszeniem do negocjacji. 13. Kary umowne będą przewidziane w takich samych przypadkach jak w umowie zawartej w postępowaniu na zamówienie podstawowe. 14. Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego będą uregulowane na zasadach analogicznych do umowy zawartej w postępowaniu na zamówienie podstawowe. 15. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji na warunkach analogicznych jak w umowie zawartej w postępowaniu na zamówienie podstawowe. 16. Okres zamówienia: 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia świadczenia usługi. 17. Zamawiający szacuje, że do prawidłowej realizacji usługi niezbędnie jest posiadanie dwóch zestawów minimum 24 tonowych ( ciągnik siodłowy z naczepą).
Świadczenie usługi A-realizacja liniowych kursów międzywęzłowych dla Regionu Dystrybucji Kraków w relacji Niepołomice-Łódź oraz Łódź-Niepołomice Część nr 4 1. Świadczenie usługi A-realizacja liniowych kursów międzywęzłowych w relacji Niepołomice-Łódź oraz Łódź-Niepołomice. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Załączniku nr 1 do wzoru umowy (Harmonogram realizacji usługi). 3. Szczegółowe zasady realizacji przedmiotu zamówienia, zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załączniki nr 3 do SWZ. 4. Wszystkie samochody przeznaczone przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia, winny spełniać wymagania zgodnie z Załącznikiem nr 2 do wzoru umowy: Parametry techniczno - użytkowe pojazdów. Zamawiający szacuje, że do prawidłowej realizacji usługi niezbędnie jest posiadanie dwóch zestawów minimum 24 tonowych ( ciągnik siodłowy z naczepą). 5. Łączna długość kursów wynosi: 147 086 km - zamówienie podstawowe: 102 960 km - zamówienie objęte prawem opcji: 44 126 km 6. Zobowiązanie Zamawiającego do zlecenia wykonania usługi A obejmuje tzw.zamówienia podstawowe. Zamawiający uprawniony jest do rozszerzenia w zakresie objętym tzw, prawem opcji. 7. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców. 8. Stosownie do art. 95 ust. 1 PZP Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu ustawy z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320), osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia. 9. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, przy czym nie może powierzyć podwykonawcy wykonania zamówienia w całości. 10. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy usług, w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 388 ust.2) pkt c) ustawy Pzp, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, zgodnie z przedmiotem zamówienia podstawowego (do 50% wartości usług stanowiących przedmiot zamówienia podstawowego). Jako zamówienie podstawowe, w tym konkretnym przypadku, Zamawiający rozumie maksymalną liczbę kilometrów (z prawem opcji) z zamówienia pierwotnego. 11. Warunki na jakich zostanie udzielone ww. zamówienie z wolnej ręki: Łączna długość kursów wynosi: 73 543 km - zamówienie podstawowe: 51 480 km - zamówienie objęte prawem opcji: 22 063 km 12. Wzór umowy zostanie przekazany Wykonawcy wraz z zaproszeniem do negocjacji. 13. Kary umowne będą przewidziane w takich samych przypadkach jak w umowie zawartej w postępowaniu na zamówienie podstawowe. 14. Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego będą uregulowane na zasadach analogicznych do umowy zawartej w postępowaniu na zamówienie podstawowe. 15. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji na warunkach analogicznych jak w umowie zawartej w postępowaniu na zamówienie podstawowe. 16. Okres zamówienia: 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia świadczenia usługi. 17. Zamawiający szacuje, że do prawidłowej realizacji usługi niezbędnie jest posiadanie dwóch zestawów minimum 24 tonowych ( ciągnik siodłowy z naczepą).
branża Usługi transportowe
podbranża usługi kurierskie i pocztowe
kody CPV 60160000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: usługi kurierskie i pocztowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9172732 2022-09-26
godz. 09:50
STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA SMMP.V/3300-7/22 Świadczenie usług pocztowych na rzecz Straży Miejskiej Miasta Poznania
9166770 2022-09-26
godz. 11:00
POCZTA POLSKA S.A. Usługa A - świadczenie usług transportowych w krajowym transporcie drogowym rzeczy, liniowe przewozy ładunku pocztowego. Obsługa kursu liniowego nr: 17131/13172 i 17182/18172 Numer refe...
9134605 2022-09-27
godz. 15:00
VEOLIA ENERGIA POLSKA S.A. Usługi pocztowe i kurierskie dla wszystkich Spółek z Grupy Veolia w Polsce w latach 2023-2025
9171877 2022-09-28
godz. 10:00
POLITECHNIKA BYDGOSKA IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich na okres 24 mie...
9184559 2022-10-03
godz. 09:00
URZĄD GMINY GNIEZNO Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Gminy Gniezno 1. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym...
9189724 2022-10-03
godz. 14:00
SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH Świadczenie na rzecz Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym SKO/1/ZP/2022
9109775 2022-10-05
godz. 10:00
UNIWERSYTET WROCŁAWSKI „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagarnicznym na rzecz Uniwersytetu Wrocłaskiego” Numer referencyjny: BZP.2711.13.2022.ECS Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie n...
9145792 2022-10-05
godz. 11:00
POCZTA POLSKA S.A. Świadczenie usług transportowych w ramach realizacji kursów międzywęzłowych (Usługa A) w obszarze działania RD Warszawa (7 części) Numer referencyjny: CZ.26.520.2022.DTW Przedmiote...
9160633 2022-10-07
godz. 09:45
ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W KRAKOWIE Świadczenie usług pocztowych obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie Numer referencyjny: 114/2022 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usłu...
9194511 2022-10-10
godz. 09:00
STAROSTWO POWIATOWE W AUGUSTOWIE Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Starostwa Powiatowego w Augustowie 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych (nadawanie prz...