Przetarg 9068821 - Świadczenie usługi przewozu przesyłek transportem...

   
Analizuj Zamówienie 9068821 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2022-07-26
przedmiot ogłoszenia
Świadczenie usługi przewozu przesyłek transportem samochodowym do Holandii dla RD Warszawa Numer referencyjny: CZ.26.453.2022.D
TW
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie samochodowych kursów liniowych w ruchu międzynarodowym - tj. Usługi AM, polegającej na przewożeniu transportem drogowym Przesyłek, których zawartość będą stanowiły Przesyłki pocztowe, w ramach której Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia Przesyłek do przewozu w miejscu i terminie określonym w Harmonogramie realizacji Usługi AM, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, i wydania Przesyłek przyjętych do przewozu w miejscu określonym w tym załączniku.
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie samochodowych kursów liniowych w ruchu międzynarodowym - tj. Usługi AM, polegającej na przewożeniu transportem drogowym Przesyłek, których zawartość będą stanowiły Przesyłki pocztowe, w ramach której Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia Przesyłek do przewozu w miejscu i terminie określonym w Harmonogramie realizacji Usługi AM, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, i wydania Przesyłek przyjętych do przewozu w miejscu określonym w tym załączniku. 2. Wolumen kursów dla zamówienia podstawowego do realizacji przez Wykonawcę przedstawiony został w poniższym zestawieniu. 2.1.Nazwa / relacja kursu : Warszawa – Amsterdam (Holandia); 2.2.Kategoria pojazdu: kat Ib do 3,5 tony 2.2.1.Wolumen dla zamówienia podstawowego (głównego): 2.3.Maksymalna liczba kursów (z prawem opcji) - 34; 2.4Liczba kursów objęta tzw. prawem opcji (30%) - 10; 2.5.Liczba kursów objęta tzw. zamówieniem podstawowym (70%) - 24 3. Szczegółowy opis realizacji Usługi AM opisano w „Harmonogramie realizacji Usługi AM” stanowiącym Załącznik nr 1 do wzoru umowy. 4. Wszystkie samochody przeznaczone przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy, winny spełniać wymagania zgodnie z Załącznikiem nr 2 do wzoru umowy. 5. W oparciu o posiadane doświadczenie Zamawiający szacuje, że do prawidłowej realizacji Usługi AM niezbędne jest posiadanie minimalnej liczby samochodów: 5.1. Nazwa / relacja kursu: Warszawa – Amsterdam (Holandia) 5.2. Szacunkowa ilość pojazdów niezbędnych do realizacji usługi AM w okresie: 5.2.1.grudzień - styczeń: 2 5.2.2.luty - czerwiec:1 6. Szczegółowe zasady realizacji przedmiotu zamówienia, zostały określone w projekcie umowy stanowiącym Załączniki nr 3 do SWZ.. 7. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 8. Stosownie do art. 95 ust. 1 PZP Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu ustawy z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320), osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia. 9. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, przy czym nie może powierzyć podwykonawcy wykonania zamówienia w całości. 10. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy usług, w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 388 ust.2) pkt c) ustawy Pzp, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, zgodnie z przedmiotem zamówienia podstawowego (do 50% wartości usług stanowiących przedmiot zamówienia podstawowego). Warunki na jakich zostanie udzielone ww. zamówienie z wolnej ręki: Przedmiotem zamówienia dodatkowego jest świadczenie Usługi AM, polegającej na przewożeniu transportem drogowym Przesyłek, których zawartość będą stanowiły Przesyłki pocztowe, w ramach której Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia Przesyłek do przewozu w miejscu i terminie określonym w Harmonogramie realizacji Usługi AM, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, i wydania Przesyłek przyjętych do przewozu w miejscu określonym w tym załączniku. 1) Wolumen kursów dla zamówienia dodatkowego do realizacji przez Wykonawcę przedstawiony został w tabeli poniżej. 1.2) Nazwa / relacja kursu: Warszawa – Amsterdam (Holandia) 1.3) Kategoria Pojazdu: kat Ib do 3,5 tony 1.4) Wolumen dla zamówienia dodatkowego (uzupełniającego): 1.4.1.Maksymalna liczba kursów (z prawem opcji) - 17 1.4.1.1.Liczba kursów objęta tzw. prawem opcji (30%) - 5 1.4.2.1.Liczba kursów objęta tzw. zamówieniem podstawowym (70%) - 12 2) Projekt umowy zostanie przekazany Wykonawcy wraz z zaproszeniem do negocjacji. 3) Kary umowne będą przewidziane w takich samych przypadkach jak w umowie zawartej w postępowaniu na zamówienie podstawowe. 4) Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego będą uregulowane na zasadach analogicznych do umowy zawartej w postępowaniu na zamówienie podstawowe. 5) Okres zamówienia: maksymalnie do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy.
branża Usługi transportowe
podbranża usługi kurierskie i pocztowe
kody CPV 60100000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: usługi kurierskie i pocztowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9137305 2022-09-26
godz. 10:00
KANCELARIA SEJMU RP Usługa pocztowa świadczona na rzecz posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie przesyłek listowych do końca IX kadencji Sejmu Numer referencyjny: BIT.ZP.3021.26.2022.AMW Przed...
9166770 2022-09-26
godz. 11:00
POCZTA POLSKA S.A. Usługa A - świadczenie usług transportowych w krajowym transporcie drogowym rzeczy, liniowe przewozy ładunku pocztowego. Obsługa kursu liniowego nr: 17131/13172 i 17182/18172 Numer refe...
9140144 2022-09-26
godz. 11:00
POCZTA POLSKA S.A. Realizacja Usługi G (podział na 7 części) Numer referencyjny: CZ.26.264.2022.DTZ 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego Usługi G, polegającej na przewoże...
9175573 2022-09-28
godz. 10:00
POLSKIE WYDAWNICTWO MUZYCZNE W KRAKOWIE Część 1: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym przez Wykonawcę – Operatora pocztowego w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek poczt...
9185880 2022-09-29
godz. 12:00
URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Konfekcjonowanie przesyłek ws. decyzji podatkowych na potrzeby Centrum Obsługi Podatnika w 2023 r. Przedmiotem zamówienia jest konfekcjonowanie przesyłek ws. decyzji podatkowych ws. pod...
9187697 2022-09-30
godz. 09:00
URZĄD GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI Przedmiotem zamówienia są: „Usługi pocztowe świadczone dla Urzędu Gminy w Tomaszowie Mazowieckim” w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczenia i doręc...
9172522 2022-10-03
godz. 09:50
STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA Świadczenie usług pocztowych na rzecz Straży Miejskiej Miasta Poznania 1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych oraz odbiór przesyłek z siedziby Zamawiającego w ...
9189724 2022-10-03
godz. 14:00
SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH Świadczenie na rzecz Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym SKO/1/ZP/2022
9179162 2022-10-17
godz. 11:00
POCZTA POLSKA S.A. Realizacja kursów liniowych – Usługa A (podział na 4 części) Numer referencyjny: CZ.26.482.2022.DTZ Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego Usługi A. Usług...
8961325 2023-06-30
godz. 23:59
PROJEKT Zawody Sportowe - Bieg 1 laptop w cenie 2500zł METODA: zakup; RODZAJ: nowy śr. trwały, urządzenia (KŚT 491). Komputer typu laptop (w tym liczba i koszt jednostkowy) - 1 dla pracownika;...