Zlecenie 7759008 - Świadczenie usługi polegającej na wykonywaniu badań...

   
Zamówienie 7759008 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-10-15
przedmiot zlecenia
Świadczenie usługi polegającej na wykonywaniu badań jakości wody w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Bystrzyca
w Lublinie Sp. z o.o. wg zadań 1-4:
Zadanie nr 1
Wykonywanie zaplanowanych, laboratoryjnych badań rutynowych jakości wody w obiektach basenowych MOSiR Bystrzyca w Lublinie Sp. z o.o., tj. Aqua Lublin, Strefa H2O, CRS Łabędzia, Słoneczny Wrotków oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli nad Zalewem Zemborzyckim.
Zadanie nr 2
Wykonywanie zaplanowanych, laboratoryjnych badań zawartości chloroformu i LTHM w wodzie basenowej w obiektach basenowych MOSiR Bystrzyca w Lublinie Sp. z o.o., tj. Aqua Lublin, Strefa H2O, CRS Łabędzia, Słoneczny Wrotków.
Zadanie nr 3
Wykonywanie zaplanowanych, laboratoryjnych badań jakości wody w instalacjach wodociągowych wody zimnej i ciepłej wody użytkowej w pozostałych obiektach sportowych MOSiR Bystrzyca w Lublinie Sp. z o.o., tj.: Hala Globus, Stadion Arena Lublin, Hala im. Z. Niedzieli, Stadion Lekkoatletyczny Start, Stadion Żużlowy Z5, Klub Sportowy Lublinianka, Stadion Kresowa.
Zadanie nr 4
Wykonywanie interwencyjnych badań laboratoryjnych jakości wody w obiektach MOSiR Bystrzyca w Lublinie Sp. z o.o.
Usługa stanowiąca przedmiot zamówienia musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj.:
a) Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. 2019 poz. 255),
20-609 Lublin, ul. Filaretów 44, tel. 81 466 51 00, fax 81 466 51 01, email:osrodek@mosir.lublin.pl,
www.mosir.lublin.pl
MOSiR Bystrzyca w I u blin ie Sp. z o.o, z siedzibą w I uhlinie, ul. rilaretów 44, 22-609 I ublin; wpisana do Rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wyrizi.il Gospodarczy Kiajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS. 0000390895; wysokość kapitału zakładowego 9? l?5 800,00 zl; NIP 712325374?
b) Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. 2015 poz. 2016),
c) Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294).
d) Wytycznymi Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny
e) Normami dotyczącymi metod analitycznych oraz poboru próbek.
Dotyczy Zadań nr 1-4.
W ramach usługi Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania następujących czynności:
1) Dojazd próbkobiorców do miejsc poboru próbek wg lokalizacji zawartych w harmonogramie, stanowiącym załącznik nr 3
2) Pobór i zabezpieczenie próbek wody
3) Transport próbek wody do laboratorium
4) Wykonanie badań wody, zgodnie z harmonogramem, stanowiącym załącznik nr 3
5) Sporządzenie sprawozdań z wykonanych badań i przekazanie ich Zamawiającemu w formie elektronicznej, poprzez przesłanie plików w formacie PDF pocztą email.
Dotyczy Zadania nr 4.
Uwaga:
1) Dojazd próbkobiorców do miejsc poboru próbek oraz pobór próbek wody musi nastąpić w ciągu 24 godzin (w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15:00) od mailowego zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania na wykonanie badań interwencyjnych.
2) Zgłoszenie będzie zawierać wyszczególnienie parametrów do badania, wybranych z kosztorysu przewidywanych badań interwencyjnych - załącznik nr 2.4, oraz lokalizację poboru próbek.
3) Transport próbek wody do laboratorium i rozpoczęcie badań musi nastąpić niezwłocznie, jednak nie dłużej niż w ciągu 8 godzin od poboru próbek oraz nie dłużej niż w ciągu 36 godzin (w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15:00) od mailowego zgłoszenia zapotrzebowania na wykonanie badań interwencyjnych.
4) Wykonanie badań jakości wody następować będzie zgodnie z terminami wynikającymi z właściwej dla badanego parametru metody analitycznej.
5) Sporządzenie sprawozdań z wykonanych badań i przekazanie ich Zamawiającemu w formie elektronicznej, poprzez przesłanie plików w formacie PDF pocztą email, musi nastąpić niezwłocznie po zakończeniu badań.
Kosztorys przewidywanych badań interwencyjnych - załącznik nr 2.4 wyszczególnia parametry wody, których pilną potrzebę analizy może zgłosić Zamawiający. Podana w kolumnie (3) kosztorysu (załącznik nr 2.4) ilość badań określona została na podstawie danych historycznych i traktować należy ją orientacyjnie, w celu oszacowania kosztów zamówienia. Rzeczywista ilość zleconych analiz dotyczyć będzie tylko wybranych parametrów i wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na wybrane zadania, bowiem każde zadanie, stanowi odrębny przedmiot zamówienia i będzie podlegało odrębnej procedurze związanej z wyborem oferty.
branża Laboratoria, Ekologia, środowisko
podbranża ekspertyzy, prognozy, usługi laboratoryjne
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się