Przetarg 7320965 - Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7320965 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-02-06
przedmiot ogłoszenia
Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych segregowanych i pozostałych po segregowaniu z terenu Instyt
utu Medycyny Pracy w Łodzi
Numer referencyjny: AZAPUZA/7/20/PN

I.
1) Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych segregowanych i pozostałych po segregowaniu z terenu Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi (w dalszej treści SIWZ zwanego „IMP”) mieszczącego się przy. ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8 gromadzonych w dwóch punktach:
Punkt A
A. kontener o pojemności 1,100 m3 – zmieszane - 3 szt.,
B. kontener o pojemności 0,120 m3 – papier - 1 szt.,
C. kontener o pojemności 0,120 m3 – szkło - 1 szt.,
D. kontener o pojemności 1,100 m3 – metale i tworzywa sztuczne - 1 szt.,

Punkt B
A. kontener o pojemności 1,100 m3 – zmieszane - 2 szt.,
B. kontener o pojemności 0,120 m3 – papier - 1 szt.,
C. kontener o pojemności 0,120 m3 – szkło - 1 szt.,
D. kontener o pojemności 0,120 m3 – bio - 1 szt.,

2) wywóz odpadów z terenu IMP przy ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8 odbywać się będzie:
a) odpady zmieszane - dwa razy w tygodniu we wtorki i piątki w godz. od 6.00 do 12.00;
b) odpady segregowane – jeden raz w tygodniu w godz. od 6.00 do 12.00 – dzień do ustalenia z Zamawiającym
3) Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowość wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania osób, którymi posłużył się do wykonania przedmiotu zamówienia, jak za swoje działania i zaniechania.

4) Wykonawca zobowiązany jest do zachowania niezmienności cen jednostkowych przez cały okres obowiązywania umowy.

5) Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o Zamawiającym niepodanych do wiadomości publicznej oraz danych osobowych, w których posiadanie wszedł w związku z wykonywaniem umowy, niezależnie od formy tych informacji i danych lub sposobu wejścia w ich posiadanie.

6) Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystywania informacji i danych, o których mowa w punkcie powyżej, w jakimkolwiek innym celu niż prawidłowe wykonanie umowy. Powyższe zobowiązanie Wykonawcy wiąże go bezterminowo. Po rozwiązaniu lub wykonaniu umowy, Wykonawca niezwłocznie usunie wszelkie posiadane informacje i dane.

7) Wykonawca oraz jego przedstawiciele są zobowiązani do zachowania poufności w odniesieniu do wszystkich informacji i danych uzyskanych od Zamawiającego oraz jego pracowników, niezależnie od formy ich przedstawienia lub zakomunikowania oraz nieudostępniania ich osobom trzecim w żaden sposób bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

II. Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Pzp:

1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity z 2019r. Dz. U. poz. 1040 ze zm.), przez wykonawcę lub podwykonawcę (jeżeli wykonawca powierza wykonanie części zamówienia podwykonawcy) osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia:
• Kierowanie pojazdami przeznaczonymi do wywozu odpadów
• Obsługa załadunku odpadów do pojazdów
2) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności do:
• żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny
• żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów
• przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia
3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę w trakcie realizacji zamówienia:

• oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
• Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z Pracownikami świadczącymi usługi. Dopuszczalny zakres danych osobowych obejmować będzie: imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika. Inne dane osobowe zatrudnianego pracownika należy usunąć. Przekazanie danych osobowych pracowników następuje w formie udostępnienia na podstawie niniejszej umowy oraz ustawy PZP. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników odpowiednich zgód na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wynikającym z umowy, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
• zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
• poświadczoną za zgodność z oryginałem, odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę, kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
4) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace fizyczne usługi sprzątania Zamawiający nałoży karę umowną w wysokości określonej we wzorze umowy. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.
5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
Postanowienia, dotyczące dokumentowania realizacji zamówienia przy udziale osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz sankcje za nieprzestrzeganie ww. warunków realizacji zamówienia zostały opisane w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.

III. Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie do załadunku na własny środek transportu
IV. Wykonawca wystawi miesięczną fakturę, na której należy wyszczególnić datę odbioru i rodzaj odpadów
branża Sprzątanie
podbranża wywóz śmieci, utylizacja, składowiska
kody CPV 90500000, 90511000, 90512000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Łódzkie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Łódzkie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się