Przetarg 7762469 - Świadczenie usługi monitoringu pracy pojazdów do zimowego...

   
Analizuj Zamówienie 7762469 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-10-19
przedmiot ogłoszenia
Świadczenie usługi monitoringu pracy pojazdów do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego
w latach 2020-2023.
Numer referencyjny: PZDW/WZP/243/WA/13/2020

Świadczenie usługi monitoringu pracy pojazdów do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego w 2020-2023
Szczegóły dotyczące realizacji zamówienia zawarte zostały w Rozdziale IV SIWZ stanowiącym Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia oraz Rozdziale V SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy
Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji i rękojmi za wady na cały okres trwania niniejszej umowy tj. od momentu pierwszej instalacji i odbioru systemu do końcowego demontażu potwierdzonego protokołem zdawczo - odbiorczym.
Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia określone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
W celu udokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy Wykonawca powinien oświadczyć w formularzu ofertowym, że osoby wykonujące w/w czynności w zakresie realizacji zamówienia będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę.
Zamawiający ma prawo do skontrolowania Wykonawcy w zakresie zatrudnienia osób,
o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy wzywając go na piśmie do przekazania informacji.
branża Telekomunikacja, Telefony
podbranża telekomunikacja usługi, osprzęt radiotelekomunikacyjny telefoniczny
kody CPV 38112100, 72317000, 72318000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się