Przetarg 7503507 - Świadczenie usługi konserwacji i obsługi serwisowej...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7503507 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2020-05-27
przedmiot ogłoszenia
Świadczenie usługi konserwacji i obsługi serwisowej wodnych systemów i instalacji p.poż. w obiektach Uniwersytetu Gdańskiego
Numer referencyjny: J711.291.1.44.2020.RR
1. Kod klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 50700000-2 Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych; 50800000-3 Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji.2. Przedmiotem zamówienia publicznego jest świadczenie usługi konserwacji i obsługi serwisowej wodnych systemów i instalacji p.poż. w obiektach Uniwersytetu Gdańskiego.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres czynności oraz wykaz obiektów określa załącznik nr 7 do SIWZ.4. Zaleca się, aby Wykonawca przed przystąpieniem do przygotowania oferty przeprowadził wizję lokalną i dokonał własnej oceny zakresu prac i ich faktycznych kosztów, które są konieczne do przygotowania oferty. Koszty dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca. Termin wizji należy uzgodnić z Zamawiającym.5. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę – zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 t.j. z późn. zm.) z uwzględnieniem regulacji w zakresie minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2018 r., poz. 2177 t.j. z późn. zm.), osób wykonujących czynności w zakresie wykonania usług serwisu i konserwacji tj. minimum 4 osoby w całym okresie realizacji umowy, zgodnie z zapisami rozdziału V pkt 1 ppkt 3) lit. b).6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części przedmiotu umowy w ramach prawa opcji poprzez rezygnację maksymalnie o 20 % wartości brutto umowy.W tym przypadku Wykonawcy nie przysługują roszczenia odszkodowawcze wobec Zamawiającego. Przewidziana rezygnacja (opcja) spowoduje odpowiednią zmianę ostatecznej ceny zamówienia. Skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany umowy.7. Wykonawca wykonujący przedmiot zamówienia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki jest:1) prowadzącym eksploatację i realizującym prace eksploatacyjne w rozumieniu rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. z 2013r., poz. 492),2) eksploatującym urządzenia, instalacje i sieci w zakresie eksploatacji i dozoru w rozumieniu rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadanych kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacja urządzeń instalacji i sieci (Dz.U. z 2003 r. nr 89 poz. 828).
branża Ochrona
podbranża sprzęt i instalacje p-poż
kody CPV 50700000, 50800000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się