Przetarg 10552519 - Świadczenie usługi Centralnego Wydruku w Izbie...

   
Analizuj Zamówienie 10552519 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2024-05-22
przedmiot ogłoszenia
Świadczenie usługi Centralnego Wydruku w Izbie Administracji Skarbowej w Poznaniu oraz jednostkach jej podległych

1. Przedmiote
m umowy jest świadczenie usługi Centralnego Wydruku (dalej CW) w Izbie Administracji Skarbowej w Poznaniu oraz jednostkach jej podległych, obejmującej w szczególności: najem urządzeń (urządzenia wielofunkcyjne, urządzenia drukujące) wraz z oprogramowaniem (w tym licencjami do oprogramowania) w jednostkach organizacyjnych Izby oraz serwisem tych urządzeń zapewniającym ich należyte funkcjonowanie, obejmującym także wymianę wszelkich niezbędnych materiałów eksploatacyjnych, w tym tonerów. Przedmiot zamówienia obejmuje także najem serwerów wraz z oprogramowaniem (w tym licencjami). Ponadto w ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkoleń dla pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzeń, obsługi zaproponowanego oprogramowania, a także wymiany tonerów. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ. 3. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie dokonał podziału przedmiot zamówienia na części z uwagi na charakter usługi Centralnego Wydruku, która stanowi integralnie jedną całość - usługi Centralnego Wydruku w jednostkach Zamawiającego są funkcjonalnie ze sobą powiązane. Uzasadnienie braku podziału zamówienia na części wskazano w pkt 3.3. SWZ. 4. Na podstawie art. 441 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje prawo opcji, na zasadach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 5 do SWZ.5. Zamawiający, należy do grupy nadawców wskazanych w art. 155 ust. 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych i tym samym będzie zobligowany do jej stosowania w terminach wskazanych w tej ustawie. Przedmiotowa zmiana polegać będzie na zmniejszeniu ilości wydruków, z uwagi na wysyłanie przez Zamawiającego korespondencji za pomocą usług wskazanych w ustawie z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.Z uwagi na powyższe Zamawiający przewiduje ograniczenie podstawowego zakresu przedmiotu zamówienia wskazanego w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ do 80 % ilości wskazanych w tym załączniku, traktując tę ilość jako minimalną, gwarantowaną wielkość świadczenia stron, o której mowa w art. 433 pkt 4 ustawy pzp. 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 pzp.8. Stosownie do art.95 ust.1 pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu ustawy z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy, osób wykonujących bieżące czynności serwisowe i naprawcze.9. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 5 do SWZ.10. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie zgodności oferowanych do realizacji przedmiotu zamówienia urządzeń, serwerów CW oraz systemu zarządzania i druku podążającego z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w Szczegółowym przedmiocie zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. Złożone wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe muszą być zgodne z wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w pkt 7.3. (Tabela część B). Zamawiający przewiduje zastosowanie art. 107 ust. 2 pzp - wezwanie wykonawcy do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych w przypadku gdy wykonawca nie złożył ich wraz ofertą lub gdy złożone wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne.
branża Komputery, informatyka, technika biurowa, Poligrafia, Wydawnictwa
podbranża urządzenia, akcesoria biurowe i komputerowe, oprogramowanie komputerowe, serwis, naprawa, usługi kserograficzne, poligraficzne, inne
kody CPV 79800000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Wielkopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Wielkopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: urządzenia, akcesoria biurowe i komputerowe , oprogramowanie komputerowe , serwis, naprawa , usługi kserograficzne, poligraficzne, inne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10679268 2024-07-23
godz. 11:00
Dolnośląskie Zapewnienie wsparcia producenta na licencje Bezagentowej Ochrony Antywirusowej Przedmiotem zamówienia jest 1) przedłużenie wsparcia producenta dla posiadanych przez Zamawiającego licenc...
10686692 2024-07-24
godz. 10:00
Mazowieckie Zakup i dostawa akcesoriów komputerowych.
10641971 2024-07-24
godz. 17:00
Pomorskie RFI- Aplikacja do zarządzania energią elektryczną w domu klienta Spółka Energa Obrót dąży do przygotowania produktu - poprzez zakup i rozwój dedykowanej aplikacji - który zadba o ...
10683688 2024-07-26
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Zakup przełączników CORE na potrzeby CPD-3 w Toruniu 1. Przedmiot zamówienia stanowi: zakup dwóch przełączników CORE na potrzeby CPD-3 w Toruniu. Zakres zamówienia obejmuje: 1) dos...
10646337 2024-07-29
godz. 11:00
Mazowieckie Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Warszawskiej Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego jak:stacja robocza ...
10681073 2024-07-30
godz. 11:00
Lubelskie Budowa centrum aktywności społecznej w gminie Piaski Część 1: Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Kębłowie na działkach nr ew. 450/2, 450/1 wraz z zewnętrzną instalacją energety...
10665642 2024-08-05
godz. 23:59
Kujawsko-Pomorskie Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup i wdrożenie WNiP oraz zakup środków trwałych tj.: 1. Systemy klasy APS do automatycznego planowania produkcji oraz MES do monitorowania i rozl...
10676340 2024-08-12
godz. 10:00
Śląskie Przedmiotem zamówienia jest Dostawa sprzętu komputerowego, którego wyszczególnienie ilościowe określono w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 7 do specyfikacji...
10615628 2024-08-12
godz. 17:00
Mazowieckie Uruchomienie, utrzymanie i serwisowanie systemu zarządzania programem portfela projektów NATO
10676307 2024-08-14
godz. 09:00
Podlaskie 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania do jednostek organizacyjnych Miasta Białystok obsługiwanych przez Centrum Usług Informatycznych w Białymst...