Przetarg 8311050 - Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia w...

   
Analizuj Zamówienie 8311050
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2021-08-04
przedmiot ogłoszenia
Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej w obiektach i terenach Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. Numer referencyjny: 3794/EZP/PFR
/2021
Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej w obiektach i terenach Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. wraz z realizacją pozostałych świadczeń określonych w Części II SWZ Projekcie umowy, zgodnie z zapisami SWZ.
Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej w obiektach i terenach Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A.wraz z realizacją pozostałych świadczeń określonych w Części II SWZ Projekcie umowy, zgodnie z zapisami SWZ: 1.Ochrona osób i mienia na terenie Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. winna być realizowana zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o ochronie osób i mienia”. 2.Usługa w zakresie ochrony osób i mienia w obiektach i na terenie Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. realizowana będzie zgodnie z „Planem ochrony Lubelskiego Węgla „Bogdanka” Spółka Akcyjna Bogdanka, 21-013 Puchaczów, woj. lubelskie” [dalej: Plan Ochrony], zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym Część II SWZ [dalej: Umowa] i obowiązującymi wewnętrznymi przepisami Zamawiającego. 3.Charakter działania jednostki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.: Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. jest przedsiębiorstwem wieloobiektowym, zlokalizowanym w centralnej części województwa lubelskiego w powiecie łęczyńskim, na obszarze gminy Puchaczów, Cyców i Ludwin.

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2021/S 168-440851 z dnia 2021-08-31:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 06/09/2021
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 09/09/2021
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 04/12/2021
Powinno być:
Data: 07/12/2021
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 06/09/2021
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 09/09/2021
Czas lokalny: 12:00


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2021/S 174-455140 z dnia 2021-09-08:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 09/09/2021
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 16/09/2021
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 07/12/2021
Powinno być:
Data: 14/12/2021
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 09/09/2021
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 16/09/2021
Czas lokalny: 12:00


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2021/S 179-467221 z dnia 2021-09-15:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
- dot. zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający wymaga, aby w celu potwierdzenia posiadania NIEzbędnej zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawcy wykazali, że:
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie zrealizowali należycie lub realizują należycie, co najmniej 2 (dwie) usługi, przy czym każda z tych usług polegała na świadczeniu usług z zakresu ochrony fizycznej osób oraz mienia ruchomego i NIEruchomego wyszczególnionego w § 3 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 24 czerwca 2003 r. w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony NIEprzerwanie przez okres minimum 12 miesięcy oraz wartość każdej z tych usług wynosiła co najmniej 3.000.000,00 PLN netto za okres 12 miesięcy (przez jedną usługę Zamawiający rozumie świadczenie ww. wskazanych usług/usługi w ramach jednej umowy),
W przypadku, gdy Wykonawca poda kwoty w walucie innej niż PLN, dla potrzeb oceny spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w niniejszej literze, Zamawiający przyjmie wartość w PLN wg kursu średniego NBP (tabela A) z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (a jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia NIE zostanie opublikowany przez NBP średni kurs walut, wówczas Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu tabeli kursów opublikowanej przez NBP).
Powinno być:
- dot. zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający wymaga, aby w celu potwierdzenia posiadania NIEzbędnej zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawcy wykazali, że: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie zrealizowali należycie lub realizują należycie, co najmniej 2 (dwie) usługi, przy czym każda z tych usług polegała na świadczeniu usług z zakresu ochrony fizycznej osób oraz mienia ruchomego i NIEruchomego dla obiektów wyszczególnionych w § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 24 czerwca 2003 r. w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony NIEprzerwanie przez okres minimum 12 miesięcy oraz wartość każdej z tych usług wynosiła co najmniej 3 000 000,00 PLN netto za okres 12 miesięcy (przez jedną usługę Zamawiający rozumie świadczenie ww. wskazanych usług/usługi w ramach jednej umowy)
W przypadku, gdy Wykonawca poda kwoty w walucie innej niż PLN, dla potrzeb oceny spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w niniejszej literze, Zamawiający przyjmie wartość w PLN wg kursu średniego NBP (tabela A) z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (a jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia NIE zostanie opublikowany przez NBP średni kurs walut, wówczas Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu tabeli kursów opublikowanej przez NBP).
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 16/09/2021
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 24/09/2021
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 14/12/2021
Powinno być:
Data: 22/12/2021
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 16/09/2021
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 24/09/2021
Czas lokalny: 12:00
branża Ochrona
podbranża ochrona osób i mienia
kody CPV 79710000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się