Przetarg 7574192 - Świadczenie usług w zakresie ochrony fizycznej osób i...

   
Analizuj Zamówienie 7574192 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2020-07-07
przedmiot ogłoszenia
Świadczenie usług w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia przez SUFO w kompleksach w Grudziądzu, Chełmnie i Grubnie, Brodn
icy, Jamach
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia przez SUFO
W kompleksach w Grudziądzu, Chełmnie, Grubnie, Brodnicy i Jamach”
— numer sprawy 20/2020 według zadań następująco:
Zadanie nr 1: Świadczenie usług ochrony osób i mienia przez SUFO w kompleksach
W Grudziądzu.
Zadanie nr 2: Świadczenie usług ochrony osób i mienia przez SUFO w kompleksach
W Chełmnie i Grubnie.
Zadanie nr 3: Świadczenie usług ochrony osób i mienia przez SUFO w kompleksach
W Brodnicy.
Zadanie nr 4: Świadczenie usług ochrony osób i mienia przez SUFO w kompleksie w Jamach
Dane szczegółowe opisu przedmiotu zamówienia stanowiące „Wykazy posterunków z wymaganiami dla obsady ochrony oraz czas ochrony” podlegają ograniczeniu w powszechnym dostępie do informacji publicznej co do treści w nich zawartych w związku z przepisami o ochronie informacji NIEjawnych oraz ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.
2. ZAKRES DZIAŁANIA SUFO:
Wymagania zasadnicze.
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do m.in.:
W zadaniu nr 1: całodobowej ochrony osób i mienia przy wykorzystaniu pracowników ochrony na posterunkach uzbrojonych, posiadających „legitymacje kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej” oraz „legitymację pracownika dopuszczonego do posiadania broni”, w Grudziądzu:
Kompleks nr 1442 przy ul. Legionów 52-
Kompleks nr 1451/W przy ul. Saperów (n/Wisłą)-
Kompleksy nr 1444 przy ul. Bema 16-
Kompleksy nr 1445 przy ul. Jagiełły 11-23-
Kompleks nr 1446 przy ul Jagiellończyka 2-
Kompleks nr 1449 przy ul. Hallera 62-
Kompleks nr 439 przy ul. Mieszka I-
Kompleks nr 439 przy ul. Dąbrówki-
W tym do obsługi portierskiej przy wykorzystaniu pracowników ochrony posiadających „legitymacje kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej” w Grudziądzu:
Kompleks nr 1442 przy ul. Legionów 52 i ul. Kruszelnickiego-
Kompleksy nr 1444 przy ul. Bema 16-
Kompleksy nr 1445 przy ul. Jagiełły 11-23-
Kompleks nr 1442 przy ul. Legionów 48A (WKU)-
Oraz dozorcy, przy wykorzystaniu pracowników ochrony posiadających „legitymacje kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej” w Grudziądzu:
Kompleks nr 1442 przy ul. Kruszelnickiego-
Kompleks nr 1464 przy ul. Walentynowicz 6-
Patrolowaniu przy wykorzystaniu pracowników ochrony posiadających „legitymacje kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej” oraz „legitymację pracownika dopuszczonego do posiadania broni”
W Grudziądzu:
Kompleks nr 1455 przy ul. Bema 27-
W zadaniu nr 2: całodobowej ochrony osób i mienia przy wykorzystaniu pracowników ochrony posiadających „legitymacje kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej” oraz „legitymację pracownika dopuszczonego do posiadania broni” w:
Chełmnie - kompleks nr 1232 przy Al. 3 Maja-
— kompleks nr 1226 przy ul. Biskupiej,
— kompleks nr 1231 przy ul. Gorczyckiego.
Grubnie - kompleks nr 1234-
W tym do obsługi portierskiej przy wykorzystaniu pracowników ochrony posiadających „legitymacje kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej” w Chełmnie:
— kompleks nr 1232 przy Al. 3 Maja 4.
Oraz patrolowanie przy wykorzystaniu pracowników ochrony posiadających „legitymacje kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej” w Chełmnie:
— kompleks nr 1231 strzelnica garnizonowa.
W zadaniu nr 3: całodobowej ochrony osób i mienia przy wykorzystaniu pracowników ochrony posiadających „legitymacje kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej” oraz „legitymację pracownika dopuszczonego do posiadania broni” w Brodnicy:
— kompleks nr 1146 przy ul. Czwartaków 1.
W tym do obsługi portierskiej przy wykorzystaniu pracowników ochrony posiadających „legitymacje kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej” w Brodnicy:
— kompleks nr 1146 przy ul. Czwartaków 1,
— kompleks nr 5812 przy ul. Królowej Jadwigi 4 (WKU).
Oraz dozorcy przy wykorzystaniu pracowników ochrony posiadających „legitymacje kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej” w Brodnicy-
— kompleks nr 1127 strzelnica garnizonowa,
— kompleks nr 1127 przy Al. Piłsudskiego.
W zadaniu nr 4: całodobowej ochrony osób i mienia przy wykorzystaniu pracowników ochrony posiadających „legitymacje kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej” oraz „legitymację pracownika dopuszczonego do posiadania broni” w Jamach:
— kompleks nr 1278 w m. Jamy.
Wykonawca będzie realizował ochronę również przy pomocy istniejących w obiektach systemów alarmowych (SSWiN), telewizyjnego systemu nadzoru (TSN) oraz systemu kontroli dostępu (SKD). Zamawiający NIE przewiduje możliwości ingerowania przez Wykonawcę w powyższe systemy swoimi urządzeniami i ich podłączania. Szkolenie pracowników ochrony Wykonawcy dotyczące obsługi systemu alarmowego prowadził będzie Zamawiający (w poszczególnych jednostkach/instytucjach przez osoby wyznaczone).
Ochrona przez SUFO realizowana będzie w systemie całodobowym z podziałem na dwie zmiany. Czas trwania zmiany wynosi 12 godzin. Zmiany rozpoczynające się o godz. 6.00 i 18.00 (w zad. nr 4 od 8.00-20.00). NIE dopuszcza się aby pracownicy ochrony kontynuowali pracę w kolejno po sobie następujących zmianach, bez względu na formę oraz obiekt w którym wykonywali usługę.
3. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy z najwyższą starannością, ochrona osób i mienia (terenu, obiektów i urządzeń itd.) przed zniszczeniem, kradzieżą, penetracją osób trzecich oraz wykonywanie czynności kontrolnych obejmujących stałą bezpośrednią ochronę fizyczną. Wykonawca świadcząc ochronę poprzez patrolowanie, obserwację oraz uruchomienie grupy interwencyjnej lub patrolu interwencyjnego, zapewnia pełną obsadę kadrową posterunków wewnątrz kompleksów wyszczególnionych przez Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z następującymi przepisami:
1) ustawy z dnia 22.8.1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838 t.j.),
2) ustawy z dnia 5.8.2010 r. o ochronie informacji NIEjawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 742),
3) rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 19.6.1999 r. w sprawie ochrony przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne terenów jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1770),
4) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.10.2011 r. w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz. U. z 2015 r. poz. 992),
5) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 1998 r.
W sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami gminnymi/ miejskimi (Dz. U. z 1998 r 161, poz. 1108).
6) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony (Dz. U. z 2003 r., Nr 116, poz. 1090)
7) ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U. z 2019 r. poz.1781).
a
Część nr: 1
Nazwa: Świadczenie usług ochrony osób i mienia przez SUFO w kompleksach w Grudziądzu
1)
Krótki opis
PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA jest usługa w zakresie fizycznej ochrony osób i mienia (tj. terenów, obiektów, urządzeń, osób, mienia i porządku na terenie chronionym), realizowana przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne (SUFO) w formie stałej i bezpośredniej, monitorowanie sygnałów alarmowych (jeżeli występuje na danym kompleksie).
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do m.in.:
W zadaniu nr 1: całodobowej ochrony osób i mienia przy wykorzystaniu pracowników ochrony
Na posterunkach uzbrojonych, posiadających „legitymacje kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej” oraz „legitymację pracownika dopuszczonego do posiadania broni”, w Grudziądzu:
Kompleks nr 1442 przy ul. Legionów 52-
Kompleks nr 1451/W przy ul. Saperów (n/Wisłą)-
Kompleksy nr 1444 przy ul. Bema 16-
Kompleksy nr 1445 przy ul. Jagiełły 11-23-
Kompleks nr 1446 przy ul Jagiellończyka 2-
Kompleks nr 1449 przy ul. Hallera 62-
Kompleks nr 439 przy ul. Mieszka I-
Kompleks nr 439 przy ul. Dąbrówki-
W tym do obsługi portierskiej przy wykorzystaniu pracowników ochrony posiadających „legitymacje kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej” w Grudziądzu:
Kompleks nr 1442 przy ul. Legionów 52 i ul. Kruszelnickiego-
Kompleksy nr 1444 przy ul. Bema 16-
Kompleksy nr 1445 przy ul. Jagiełły 11-23-
Kompleks nr 1442 przy ul. Legionów 48A (WKU)-
Oraz dozorcy, przy wykorzystaniu pracowników ochrony posiadających „legitymacje kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej” w Grudziądzu:
Kompleks nr 1442 przy ul. Kruszelnickiego-
Kompleks nr 1464 przy ul. Walentynowicz 6-
Patrolowaniu przy wykorzystaniu pracowników ochrony posiadających „legitymacje kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej” oraz „legitymację pracownika dopuszczonego do posiadania broni”
W Grudziądzu:
Kompleks nr 1455 przy ul. Bema 27-
Wielkość lub zakres
Wymagania zasadnicze.
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do m.in.:
W zadaniu nr 1: całodobowej ochrony osób i mienia przy wykorzystaniu pracowników ochrony
Na posterunkach uzbrojonych, posiadających „legitymacje kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej” oraz „legitymację pracownika dopuszczonego do posiadania broni”, w Grudziądzu:
Kompleks nr 1442 przy ul. Legionów 52-
Kompleks nr 1451/W przy ul. Saperów (n/Wisłą)-
Kompleksy nr 1444 przy ul. Bema 16-
Kompleksy nr 1445 przy ul. Jagiełły 11-23-
Kompleks nr 1446 przy ul Jagiellończyka 2-
Kompleks nr 1449 przy ul. Hallera 62-
Kompleks nr 439 przy ul. Mieszka I-
Kompleks nr 439 przy ul. Dąbrówki-
W tym do obsługi portierskiej przy wykorzystaniu pracowników ochrony posiadających „legitymacje kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej” w Grudziądzu:
Kompleks nr 1442 przy ul. Legionów 52 i ul. Kruszelnickiego-
Kompleksy nr 1444 przy ul. Bema 16-
Kompleksy nr 1445 przy ul. Jagiełły 11-23-
Kompleks nr 1442 przy ul. Legionów 48A (WKU)-
Oraz dozorcy, przy wykorzystaniu pracowników ochrony posiadających „legitymacje kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej” w Grudziądzu:
Kompleks nr 1442 przy ul. Kruszelnickiego-
Kompleks nr 1464 przy ul. Walentynowicz 6-
Patrolowaniu przy wykorzystaniu pracowników ochrony posiadających „legitymacje kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej” oraz „legitymację pracownika dopuszczonego do posiadania broni”
W Grudziądzu:
Kompleks nr 1455 przy ul. Bema 27-
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 31.12.2020. Zakończenie 30.11.2023
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2
Nazwa: Świadczenie usług ochrony osób i mienia przez SUFO w kompleksach w Chełmnie i Grubnie
1)
Krótki opis
PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA jest usługa w zakresie fizycznej ochrony osób i mienia (tj. terenów, obiektów, urządzeń, osób, mienia i porządku na terenie chronionym), realizowana przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne (SUFO) w formie stałej i bezpośredniej, monitorowanie sygnałów alarmowych (jeżeli występuje na danym kompleksie).
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do m.in.:
W zadaniu nr 2: całodobowej ochrony osób i mienia przy wykorzystaniu pracowników ochrony posiadających „legitymacje kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej” oraz „legitymację pracownika dopuszczonego do posiadania broni” w:
Chełmnie - kompleks nr 1232 przy Al. 3 Maja-
— kompleks nr 1226 przy ul. Biskupiej,
— kompleks nr 1231 przy ul. Gorczyckiego.
Grubnie - kompleks nr 1234-
W tym do obsługi portierskiej przy wykorzystaniu pracowników ochrony posiadających „legitymacje kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej” w Chełmnie:
— kompleks nr 1232 przy Al. 3 Maja 4.
Oraz patrolowanie przy wykorzystaniu pracowników ochrony posiadających „legitymacje kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej” w Chełmnie:
— kompleks nr 1231 strzelnica garnizonowa.
Wielkość lub zakres
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do m.in.:
Całodobowej ochrony osób i mienia przy wykorzystaniu pracowników ochrony posiadających „legitymacje kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej” oraz „legitymację pracownika dopuszczonego do posiadania broni” w:
Chełmnie - kompleks nr 1232 przy Al. 3 Maja-
— kompleks nr 1226 przy ul. Biskupiej,
— kompleks nr 1231 przy ul. Gorczyckiego.
Grubnie - kompleks nr 1234-
W tym do obsługi portierskiej przy wykorzystaniu pracowników ochrony posiadających „legitymacje kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej” w Chełmnie:
— kompleks nr 1232 przy Al. 3 Maja 4.
Oraz patrolowanie przy wykorzystaniu pracowników ochrony posiadających „legitymacje kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej” w Chełmnie:
— kompleks nr 1231 strzelnica garnizonowa.
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 31.12.2020. Zakończenie 30.11.2023
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 3
Nazwa: Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia przez SUFO w kompleksach w Brodnicy
1)
Krótki opis
1. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA jest usługa w zakresie fizycznej ochrony osób i mienia (tj. terenów, obiektów, urządzeń, osób, mienia i porządku na terenie chronionym), realizowana przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne (SUFO) w formie stałej i bezpośredniej, monitorowanie sygnałów alarmowych (jeżeli występuje na danym kompleksie).
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do m.in.:
W zadaniu nr 3: całodobowej ochrony osób i mienia przy wykorzystaniu pracowników ochrony posiadających „legitymacje kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej” oraz „legitymację pracownika dopuszczonego do posiadania broni” w Brodnicy:
— kompleks nr 1146 przy ul. Czwartaków 1.
W tym do obsługi portierskiej przy wykorzystaniu pracowników ochrony posiadających „legitymacje kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej” w Brodnicy:
— kompleks nr 1146 przy ul. Czwartaków 1,
— kompleks nr 5812 przy ul. Królowej Jadwigi 4 (WKU).
Oraz dozorcy przy wykorzystaniu pracowników ochrony posiadających „legitymacje kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej” w Brodnicy-
— kompleks nr 1127 strzelnica garnizonowa,
— kompleks nr 1127 przy Al. Piłsudskiego.
Wielkość lub zakres
PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA jest usługa w zakresie fizycznej ochrony osób i mienia (tj. terenów, obiektów, urządzeń, osób, mienia i porządku na terenie chronionym), realizowana przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne (SUFO) w formie stałej i bezpośredniej, monitorowanie sygnałów alarmowych (jeżeli występuje na danym kompleksie).
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do m.in.:
Całodobowej ochrony osób i mienia przy wykorzystaniu pracowników ochrony posiadających „legitymacje kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej” oraz „legitymację pracownika dopuszczonego do posiadania broni” w Brodnicy:
— kompleks nr 1146 przy ul. Czwartaków 1.
W tym do obsługi portierskiej przy wykorzystaniu pracowników ochrony posiadających „legitymacje kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej” w Brodnicy:
— kompleks nr 1146 przy ul. Czwartaków 1,
— kompleks nr 5812 przy ul. Królowej Jadwigi 4 (WKU).
Oraz dozorcy przy wykorzystaniu pracowników ochrony posiadających „legitymacje kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej” w Brodnicy-
— kompleks nr 1127 strzelnica garnizonowa,
— kompleks nr 1127 przy Al. Piłsudskiego.
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 31.12.2020. Zakończenie 30.11.2023
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
W zakresie zadania nr 3 - w okresie od 31.12.2020 r. do 31.3.2021 r. oraz
W okresie od 1.10.2023 do 30.11.2023 usługa będzie realizowana jedynie w zakresie obsługi portierskiej i dozorcy (bez posterunków uzbrojonych), natomiast w pozostałym okresie tj. od 1.4.2021 r. do 30.9.2023 r. usługa będzie realizowana w pełnym zakresie tj. obsługi portierskiej, dozorcy oraz dowódca ochrony oraz posterunki uzbrojone
Część nr: 4
Nazwa: Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia przez SUFO w kompleksie w Jamach
1)
Krótki opis
1. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA jest usługa w zakresie fizycznej ochrony osób i mienia (tj. terenów, obiektów, urządzeń, osób, mienia i porządku na terenie chronionym), realizowana przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne (SUFO) w formie stałej i bezpośredniej, monitorowanie sygnałów alarmowych (jeżeli występuje na danym kompleksie).
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do m.in.:
W zadaniu nr 4: całodobowej ochrony osób i mienia przy wykorzystaniu pracowników ochrony posiadających „legitymacje kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej” oraz „legitymację pracownika dopuszczonego do posiadania broni” w Jamach:
— kompleks nr 1278 w m. Jamy.
Wielkość lub zakres
1. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA jest usługa w zakresie fizycznej ochrony osób i mienia (tj. terenów, obiektów, urządzeń, osób, mienia i porządku na terenie chronionym), realizowana przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne (SUFO) w formie stałej i bezpośredniej, monitorowanie sygnałów alarmowych (jeżeli występuje na danym kompleksie).
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do m.in.:
Całodobowej ochrony osób i mienia przy wykorzystaniu pracowników ochrony posiadających „legitymacje kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej” oraz „legitymację pracownika dopuszczonego do posiadania broni” w Jamach:
— kompleks nr 1278 w m. Jamy.
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 31.12.2020. Zakończenie 30.11.2023
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
branża Ochrona
podbranża ochrona osób i mienia
kody CPV 79710000, 79711000, 79715000
forma przetarg ograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Kujawsko-Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Kujawsko-Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się