Zlecenie 10103204 - Świadczenie usług w zakresie obsługi Powiatu Polickiego w...

   
Zamówienie 10103204 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2023-11-23
przedmiot zlecenia
Świadczenie usług w zakresie obsługi Powiatu Polickiego w obszarze geologii, w szczególności poprzez merytoryczny nadzór nad wykon
ywaniem zadań należących do właściwości starosty jako właściwego organu administracji geologicznej, wynikających z przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2023 r. poz. 633 ze zm.).
1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
a) Obsługa geologiczna obejmuje w szczególności opracowywanie merytoryczne zagadnień związanych ze sprawowaniem przez Starostę Polickiego funkcji organu administracji geologicznej pierwszej instancji, w tym:
konsultacji i doradztwa w sprawach dotyczących wykonywania robót geologicznych, wydobywania kopalin ze złóż, ochrony złóż kopalin, wód podziemnych i innych składników środowiska w związku z wykonywaniem robót geologicznych i wydobywaniem kopalin,
analizy i oceny merytorycznej wszelkiej dokumentacji geologicznej wpływającej do Zamawiającego, w tym wymagającej zatwierdzenia w drodze decyzji administracyjnej przez organ administracji geologicznej, tj.: projektów robót geologicznych, dokumentacji geologicznej, hydrogeologicznej, geologiczno-inżynierskiej i innej,
formułowania na podstawie przeprowadzonych analiz i dokonanej oceny merytorycznej, opinii w zakresie kompletności i prawidłowości ocenianych dokumentacji geologicznych; opinie powinny być formułowane w sposób jasny i niebudzący wątpliwości co do ich treści, a także umożliwiać na ich podstawie precyzyjne redagowanie wezwań, projektów decyzji, postanowień i zawiadomień; każda opinia powinna być zaopatrzona imienną pieczęcią jej autora zawierającą numer uprawnień geologicznych oraz własnoręcznym podpisem.
b) Forma współpracy z Zamawiającym-umowa zlecenie.
c) Zadanie może być realizowane w miejscu wybranym przez Wykonawcę, w tym w jego siedzibie bądź w miejscu jego zamieszkania. W razie potrzeby zgłoszonej przez Wykonawcę, Zamawiający udostępni miejsce w swojej siedzibie niezbędne do wykonywania zadania.
branża Geodezja, geologia, archeologia, kartografia, zagospodarowanie przestrzenne
podbranża usługi geologiczne
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Zachodniopomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Zachodniopomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: usługi geologiczne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10258016 2024-02-28
godz. 09:00
Śląskie Ocena stanu zagrożenia tąpaniami i wstrząsami w pokładach przewidzianych do eksploatacji poniżej 400m wraz z oceną skłonności górotworu do tąpań dla PGG S.A. KWK ROW Ruch Chwałow...
10275468 2024-02-28
godz. 14:00
Dolnośląskie GKIII.4027.3.2024 Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla części działki nr 266 położonej w obrębie ewidencyjnym Grabina Pd, w jednostce ewidencyjnej Strzegom-miasto, powiat ...
10264871 2024-02-29
godz. 11:00
Mazowieckie Badania terenowe zaczynów cementowych oraz badania zaczynów na migrację gazu w otworze wiertniczym Jastrzębiec 8
10262707 2024-03-01
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego Gąsawa GT-1 dla rozpoznania zasobów złóż wód termalnych oraz określenia możliwości ich wykorzystania Przedmiotem zamówienia jest wykonan...
10275152 2024-03-07
godz. 10:00
Mazowieckie Roboty wiertnicze metodą udarowo-okrętną w rurach osłonowych, związane z realizacją zatwierdzonego projektu robót geologicznych na wykonanie 10 otworów wiertniczych o łącznym proje...
10281058 2024-03-11
godz. 12:00
Opolskie Poszukiwanie i rozpoznawanie złoża kruszywa naturalnego oraz torfu w m. Solarnia, gm. Bierawa PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Cena kwotę netto za całość realizacji zadania 1 usługa
10280991 2024-03-11
godz. 14:00
Dolnośląskie Wykonanie opinii biegłego/specjalisty w zakresie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnych w sprawie zmian kierunku i natężenia odpływu wód opadowych i roztop...
10255633 2024-03-12
godz. 10:00
Mazowieckie Usługi obejmujące wykonanie rdzeniowanego, pionowego otworu wiertniczego o głębokości 400 m – Kwieciszów PIG-1 wraz z badaniami geofizycznymi oraz dozorem geologicznymSzczegółowy z...
10269425 2024-03-26
godz. 11:15
Małopolskie Przedmiotem zamówienia jest:„Wykonanie robót geologicznych dla potrzeb sporządzenia dokumentacji warunków geologiczno-inżynierskich projektowanej drogi ekspresowej S52 na odcinku Biel...
9694445 2025-05-23
godz. 23:59
Mazowieckie Usługi branży geotechnicznej dla zadań realizowanych przez Wydział Projektowania