Przetarg 7207433 - Świadczenie usług telefonii komórkowej w kraju i za...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7207433 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-12-04
przedmiot ogłoszenia
Świadczenie usług telefonii komórkowej w kraju i za granicą wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych na potrzeby Katoli
ckiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Numer referencyjny: AZP-240/PN-p30/082/2019

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez okres 24 miesięcy na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II usług telefonii komórkowej w kraju i za granicą oraz usług pakietowej transmisji danych wraz z usługą dostępu do Internetu
2. Na całość przedmiotu zamówienia składa się realizacja następujących działań:
1) świadczenie przez okres 24 miesięcy na rzecz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II usług telefonii komórkowej w kraju i za granicą oraz usług pakietowej transmisji danych wraz z usługą dostępu do Internetu dla co najmniej 45 i nie więcej niż 115 numerów abonenckich;
2) dostawa nie więcej niż 115 nowych aparatów telefonicznych na życzenie Zamawiającego.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 1 do SIWZ.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540272104-N-2019 z dnia: 2019-12-12
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-12-13, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-01-09, godzina: 10:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540001583-N-2020 z dnia: 2020-01-07
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-01-09, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-01-17, godzina: 10:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540009115-N-2020 z dnia: 2020-01-16
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-01-17, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-01-24, godzina: 10:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540013120-N-2020 z dnia: 2020-01-22
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-01-24, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-02-10, godzina: 10:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540023471-N-2020 z dnia: 2020-02-07
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-02-10, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-02-14, godzina: 10:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540027194-N-2020 z dnia: 2020-02-13
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.5)
W ogłoszeniu jest:
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obydwu Stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności w następującym zakresie: 1) zmiany właściwych przepisów prawa, a tym samym koniecznością dostosowania treści umowy do aktualnego stanu prawnego; 2) przedmiotem umowy, w sytuacji gdy w czasie trwania umowy nastąpi aktualizacja rozwiązań ze względu na postęp techniczny lub technologiczny (np. wycofanie z obrotu urządzeń lub materiałów), po zaproponowaniu przez Wykonawcę i zaakceptowaniu przez Zamawiającego urządzeń o parametrach technicznych, jakościowych i innych nie gorszych od parametrów urządzeń stanowiących przedmiot umowy. Zmiana nie może spowodować podwyższenia ceny oraz obniżenia parametrów technicznych, jakościowych i innych wynikających z oferty na podstawie której był dokonany wybór Wykonawcy; 3) przedmiotem umowy, w sytuacji gdy w czasie trwania umowy nastąpi wprowadzenie nowej technologii produktu objętego przedmiotową umową, po zaproponowaniu przez Wykonawcę i zaakceptowaniu przez Zamawiającego produktu równoważnego o parametrach technicznych, jakościowych i innych nie gorszych od parametrów urządzeń stanowiących przedmiot umowy. Zmiana nie może spowodować podwyższenia ceny oraz obniżenia parametrów technicznych, jakościowych i innych w szczególności jakości zastosowanych technologii wynikających z oferty na podstawie której był dokonany wybór Wykonawcy; 4) zmiany odpowiednich zapisów umowy, w sytuacji gdy w czasie trwania umowy zaistnieją okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 5) wystąpienia zdarzeń siły wyższej, jako zdarzeń zewnętrznie niemożliwych do przewidzenia i niemożliwych do zapobieżenia; 6) wysokości ceny, w sytuacji gdy w czasie trwania umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej części ceny, której zmiana dotyczy; 7) terminu, w przypadku o którym mowa w § 4 ust. 3 Umowy.
W ogłoszeniu powinno być:
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obydwu Stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności w następującym zakresie:
1) zmiany właściwych przepisów prawa, a tym samym koniecznością dostosowania treści umowy do aktualnego stanu prawnego;
2) przedmiotem umowy, w sytuacji gdy w czasie trwania umowy nastąpi wprowadzenie nowej technologii produktu objętego przedmiotową umową lub aktualizacja rozwiązań ze względu na postęp techniczny lub technologiczny (np. wycofanie z obrotu urządzeń lub materiałów), po zaproponowaniu przez Wykonawcę i zaakceptowaniu przez Zamawiającego urządzeń o parametrach technicznych, jakościowych i innych nie gorszych od parametrów urządzeń stanowiących przedmiot umowy. Zmiana nie może spowodować podwyższenia ceny oraz obniżenia parametrów technicznych, jakościowych i innych wynikających z oferty na podstawie której był dokonany wybór Wykonawcy;
3) zmiany odpowiednich zapisów umowy, w sytuacji gdy w czasie trwania umowy zaistnieją okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
4) wystąpienia zdarzeń siły wyższej, jako zdarzeń zewnętrznie niemożliwych do przewidzenia i niemożliwych do zapobieżenia;
5) wysokości ceny, w sytuacji gdy w czasie trwania umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej części ceny, której zmiana dotyczy;
6) terminu, w przypadku o którym mowa w § 3 ust. 3 Umowy.
2. W przypadku wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 3 ust. 3, Zamawiający wskazuje, że w sytuacji zaistnienia zmian mających wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę dopuszczalnym jest wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, jedynie w przypadku zaistnienia zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
4) wynikającej z konieczności waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy jeżeli nastąpiła znacząca zmiana sytuacji rynnowej w branży;
3. Zamawiający dokona zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w wyniku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług, jeżeli w okresie realizacji umowy ulegnie zmianie w drodze ustawowej stawka podatku VAT - będąca elementem wynagrodzenia Wykonawcy,
2) minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
4. Zmiany określone w ust. 3. pkt 1) do pkt 4) zostaną wprowadzone na umotywowany wniosek Wykonawcy w drodze aneksu do umowy. Umotywowany wniosek musi zawierać kalkulację udowadniającą, że zmiany stawki podatku VAT, zmiana minimalnego wynagrodzenia za pracę, zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiana wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych – mają wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
5. Zmiana wysokości wynagrodzenia możliwa jest jedynie w przypadku wydłużenia terminu obowiązywania Umowy oraz w sytuacji zaistnienia zmian mających wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem ust. 2.
6. Zmiana wysokości wynagrodzenia nie może prowadzić do uchybienia obowiązków Wykonawcy określonych w § 1 Umowy w zakresie zapewnienia Zamawiającemu stosowania minimalnych cen dostępnych w danym terminie z zachowaniem wymaganego standardu określonego przez Zamawiającego.
7. Ponadto, Zamawiający dopuszcza następujące istotne zmiany treści umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy zgodnie z dyspozycją art. 144 ust. 1 pkt. 2), pkt. 3), pkt. 4), pkt. 6) ustawy Pzp.
8. Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie obowiązywania umowy, zawierające opis proponowanych zmian i ich uzasadnienie.
9. Zmiana adresu, nazwy lub formy organizacyjno-prawnej oraz osób biorących udział w realizacji umowy którejkolwiek ze stron umowy nie stanowi zmiany jej treści i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. Strony zobowiązują się do informowania siebie wzajemnie o zmianie formy organizacyjno-prawnej, o zmianie adresu lub osób. W przypadku zaniechania obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, poczytuje się, że wszelkie doręczenia i powiadomienia skierowane pod dane teleadresowe, podane w niniejszej umowie uważa się skuteczne.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-02-14, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-02-25, godzina: 10:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540032909-N-2020 z dnia: 2020-02-24
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-02-25, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-03-03, godzina: 10:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540037931-N-2020 z dnia: 2020-03-04
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-03-03, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-03-06, godzina: 10:00
branża Telekomunikacja, Telefony
podbranża telekomunikacja usługi, osprzęt radiotelekomunikacyjny telefoniczny
kody CPV 32250000, 64210000, 64212000, 64212800
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się