Przetarg 7548123 - ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĄTANIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W...

   
Analizuj Zamówienie 7548123 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-06-22
przedmiot ogłoszenia
ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĄTANIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W POMIESZCZENIACH PODLASKIEGO ODDZIAŁU REGIONALNEGO ARiMR I PODLEGŁYCH
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPRZĄTANIA I UTRZYMANIA TERENÓW ZEWNĘTRZNYCH WOKÓŁ SIEDZIB BIUR POWIATOWYCH ARiMR W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM I ZAMBROWIE
Numer referencyjny: BOR10.2610.1.2020.AK

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości w
pomieszczeniach Podlaskiego Oddziału Regionalnego ARiMR i podległych jednostek
organizacyjnych oraz sprzątania i utrzymania terenów zewnętrznych wokół siedzib Biur
Powiatowych ARiMR w Wysokiem Mazowieckiem i Zambrowie, w poniższym zakresie:
1) usług realizowanych codziennie, obejmujących:
a) mycie i dezynfekcję biurek wraz z zabudową i osłonami szklanymi oraz stolików, krzesełek
i urządzeń przeznaczonych dla beneficjentów w Punktach Obsługi Klienta, sekretariacie Oddziału Regionalnego i kancelariach Biur Powiatowych,
b) mycie i dezynfekcję klamek i poręczy,
c) opróżnianie koszy na śmieci oraz pojemników w niszczarkach biurowych wraz z wymianą wkładów foliowych i każdorazowe wynoszenie (nieczystości, ścinek) w odpowiednie miejsce zgodnie z systemem zbierania i segregowania odpadów obowiązującym w obiekcie oraz aktualnymi przepisami w tym zakresie,
d) mycie i dezynfekcję płaskich powierzchni podłóg z terakoty (gres, glazura, terakota) oraz powierzchni podestów i schodów w ramach ciągów komunikacyjnych,
e) sprzątanie schodów i wejść (podestów) do budynków tj.; w okresie letnim: zamiatanie schodów, odkurzanie wycieraczek, w okresie zimowym: usuwanie błota pośniegowego, zwalczanie śliskości i oblodzeń, odśnieżanie i posypywanie środkami uszorstniającymi, przy czym odśnieżanie i posypywanie środkami uszorstniającymi ciągów komunikacyjnych
i terenów utwardzonych winno być wykonane do godz. 7:30 i sukcesywnie w ciągu dnia w przypadku opadów śniegu,
f) opróżnianie zewnętrznych koszy na śmieci i wynoszenie nieczystości w odpowiednie miejsce zgodnie z systemem zbierania i segregowania odpadów obowiązującym w obiekcie oraz aktualnymi przepisami w tym zakresie ,
g) dbanie o czystość urządzeń sanitarnych: umywalki (zlewozmywaki), sedesy, pisuary, bidety, podajniki na mydło w płynie (czyszczenie przy użyciu środków dezynfekujących
i czyszczących nie rysujących, z efektem na sucho).
h) usuwanie na bieżąco pajęczyn, plam z wykładzin i mebli tapicerowanych, śladów rąk i innych zabrudzeń z powierzchni drzwi, mebli i okien,
2) usług realizowanych nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu, obejmujących:
a) odkurzanie wykładzin dywanowych,
b) przecieranie na wilgotno wraz z dezynfekcją blatów biurek, stolików, kontenerów i szafek gospodarczych środkami do tego przeznaczanymi.
3) usług realizowanych 1 raz w tygodniu, obejmujących:
a) mycie przeszkleń w drzwiach oraz w witrynach przeszklonych,
4) usług realizowanych wg potrzeb na bieżąco wokół siedzib 2 podległych jednostek organizacyjnych w Wysokiem Mazowieckiem i Zambrowie, obejmujących:
a) w okresie zimowym – odśnieżanie terenu utwardzonego wraz z parkingiem o łącznej powierzchni 1000,00 m² przyległego do terenu siedziby BP Wysokie Mazowieckie i terenu utwardzonego o powierzchni 100 m2 przyległego do terenu siedziby BP w Zambrowie,
b) w okresie zimowym – odśnieżanie powierzchni dachu budynku, w którym znajduje się siedziba BP Wysokie Mazowieckie (350,00 m²),
c) obsiewanie ubytków w trawnikach (materiał siewny Wykonawcy),
d) systematyczne uprzątanie opadających liści i gałęzi (wraz z ich wywozem),
e) utrzymywanie terenów zielonych: przycinanie, podlewanie, pielenie zieleni, usuwanie nieczystości, uprzątanie zalegających liści,
f) powiadamianie o zauważonych usterkach np. uszkodzeniach szyb okiennych lub drzwiowych, wadach w funkcjonowaniu punktów świetlnych, innych awariach.
5) usług realizowanych, co najmniej jeden raz na dwa tygodnie wokół 2 podległych jednostek organizacyjnych w Wysokiem Mazowieckiem i Zambrowie, obejmujących:
a) koszenie (strzyżenie) trawy w okresie od 01 maja do 30 września wraz z usuwaniem pokosu
z posesji.
6) usług realizowanych, co najmniej jeden raz w miesiącu, obejmujących:
a) sprzątanie pomieszczeń magazynów, składnic akt i archiwów.
b) czyszczenie i konserwacja zewnętrznych powierzchni mebli biurowych oraz kuchennych,
c) czyszczenie parapetów i dostępnych części grzejników centralnego ogrzewania, listew ochronnych (odbojowych) we wszystkich pomieszczeniach,
d) mycie wewnątrz i na zewnątrz lodówek i mikrofalówek przy zastosowaniu odpowiednich preparatów antyseptycznych,
e) czyszczenie całej powierzchni ścian pokrytych glazurą w sanitariatach
i pomieszczeniach socjalnych oraz mycie luster,
f) przecieranie na mokro drzwi z ościeżnicami we wszystkich pomieszczeniach Zamawiającego.
g) mycie tablic, gablot i oznakowania,
h) czyszczenie kratek wentylacyjnych,
7) usług realizowanych dwa razy w trakcie obowiązywania umowy, obejmujących:
a) listopad 2020r. oraz kwiecień 2021 r.
mechaniczne czyszczenie i konserwacja powierzchni twardych podłóg (PCV, gres, płytki ceramiczne) za pomocą stosownych urządzeń z użyciem odpowiednich środków chemicznych, zgodnych z zaleceniami producenta tj.: zdjęcie starych warstw środka nabłyszczającego i ponowne lakierowanie, impregnacja podłoża. Termin wykonania usługi powinien być uzgodniony z właściwym Kierownikiem Biura.
czyszczenie parą wodną pod ciśnieniem spoin (fug) przy glazurze, zlewów, urządzeń sanitarnych i umywalek,
b) wrzesień 2020r. oraz maj 2021 r.
dwustronne mycie okien wraz z ramami i parapetami. Celem prawidłowego wykonania usługi w niektórych przypadkach wymagane jest użycie szelek bezpieczeństwa lub podnośnika koszowego.
– nie dotyczy jednostki Biura Powiatowego i Podlaskiego Oddziału Regionalnego w Łomży (pozycja nr 8, 16 i 17 w Tabeli nr 1).
– Wykonawca – w ramach realizacji obowiązków spoczywających na Zamawiającym na mocy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r., poz. 2010 ze zm.) – uprząta odpady (śmieci), błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia z chodników położonych wzdłuż siedzib 2 podległych jednostek o powierzchni 500,00 m² (BP Wysokie Mazowieckie) i 100,00 m² (BP Zambrów), a dodatkowo wyżej wymienione czynności na terenie parkingu o pow. 500,00m² (BP Wysokie Mazowieckie) wraz ze skutecznym posypywaniem powierzchni środkami uszorstniającymi w sposób przeciwdziałający poślizgom.

2. Warunki wykonania zamówienia:
1) Wykonawca ma obowiązek:
a) zaopatrywać sanitariaty w:
- mydło (mydło w płynie do zamontowanych w sanitariatach pojemników na mydło lub –
w przypadku braku pojemników lub istnieniu pojemników niesprawnych – mydło w płynie
w pojemnikach z dozownikiem), mydło w płynie minimalne wymagania: łagodnie działające
o właściwościach nawilżających i pielęgnacyjnych oraz przyjemnym zapachu np. kwiatowym, pH w zakresie od 5 do 7, średnia konsystencja, średni stopień spienienia,
- papier toaletowy w rolkach – 100% celulozy, dwuwarstwowy, biały, gofrowany, dzielony, miękki, zapach neutralny,
- ręczniki papierowe składane ZZ jednowarstwowe - gofrowane, wodo-utwardzone, wykonane
w 100% z surowca ekologicznego o minimalnej gramaturze 35gr/m2, pełny wymiar listka 23x25cm (/-2 cm), kolor biały, zapach neutralny,
- środki zapachowe/odświeżacze powietrza (sukcesywna wymiana zużytych odświeżaczy na nowe),
- kostki toaletowe o działaniu antybakteryjnym, odświeżające i zapobiegające osadzaniu się kamienia,
- worki foliowe na śmieci;
b) zaopatrywać pomieszczenia socjalne (kuchenki) w:
- płyn do mycia naczyń – skutecznie usuwający tłuszcz i osad, łagodny dla skóry rąk, posiadający przyjemny zapach, o gęstości względnej, co najmniej 1,00 g/cm3, średnio pieniący się i zmywaki kuchenne (w każdej z lokalizacji zgodnie z Tabelą nr 1),
- ręczniki papierowe składane ZZ jednowarstwowe - gofrowane, wodo-utwardzone, wykonane
w 100% z surowca ekologicznego o minimalnej gramaturze 35gr/m², pełny wymiar listka 23x25cm (/-2 cm), kolor biały, zapach neutralny,
- środki zapachowe/odświeżacze powietrza (sukcesywna wymiana zużytych odświeżaczy na nowe),
- worki foliowe na śmieci;
Wszystkie środki czystości powinny być dostarczane w ilościach pokrywających dzienne zapotrzebowanie Zamawiającego, a w razie ich braku – uzupełniane w ciągu dnia pracy na bieżąco.
Środki higieny osobistej dostarczone przez Wykonawcę muszą być dostosowane do zamontowanych
w pomieszczeniach sanitarnych i socjalnych pojemników, a w przypadku braku pojemników lub istnieniu pojemników niesprawnych – mydło w płynie w pojemnikach z dozownikiem, liczbę pojemników wyszczególniono w Tabeli nr 1 stanowiącej Załącznik nr 1 do wzoru Umowy.
c) Wykonawca musi uwzględnić zakup: środków chemii gospodarczej (m.in. środków do pielęgnacji gresu, powierzchni drewnianych i drewnopodobnych, do mycia: szyb, toalet, umywalek, glazury, środków zapachowych/odświeżaczy powietrza, kostek WC, płynu do naczyń, zmywaków kuchennych, środków do dezynfekcji powierzchni mebli biurowych, klamek, poręczy i osłon szklanych, preparatu antyseptycznego do mycia lodówek i innych środków do czyszczenia twardych powierzchni), środków higieny osobistej (papier toaletowy, ręczniki papierowe, mydło
w płynie) oraz worków do koszy i niszczarek w ilościach zapewniających stałe zaopatrzenie sprzątanych pomieszczeń (zgodnie z Tabelą nr 1),
d) przekazywać środki czystości (w oryginalnych opakowaniach umożliwiających identyfikację producenta,) do siedzib Zamawiającego, do 5 dnia każdego miesiąca w obecności upoważnionego pracownika Zamawiającego,
e) wykonania kompleksowej usługi mycia okien w Biurach Powiatowych oraz w siedzibie Podlaskiego Oddziału Regionalnego ARiMR 2 razy w trakcie realizacji zamówienia, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego, tj.: 730-1530, w terminie uzgodnionym
z Zamawiającym, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Wykonawca musi uwzględnić, że mycie okien wysokich i nieotwieranych wymaga użycia odpowiedniego sprzętu tj: wysokich drabin, kijów teleskopowych, szelek bezpieczeństwa i podnośnika koszowego. Dlatego też w celu prawidłowej wyceny i wykonania przedmiotu zamówienia, Zamawiający zaleca dokonanie oględzin każdej z wymienionych w Tabeli nr 1 jednostek – z osobna,
f) wyposażenia osób sprzątających w profesjonalny sprzęt zgodny z wymogami BHP
i wymaganiami Zamawiającego (sprzęt do mycia okien tj.: zmywaki do okien, zbieraki/ściągacze do okien na teleskopowych wysięgnikach, wiadra, drabiny, szelki bezpieczeństwa, itp.) oraz odzież ochronną, sprzęt do prawidłowej konserwacji powierzchni twardych podłóg z PCV, gresu, płytek ceramicznych, środki czystości nie pozostawiające smug i zabrudzeń,
g) skierować do realizacji zamówienia odpowiednią liczbę osób oraz zwiększać ich liczbę przy wykonaniu kompleksowej usługi mycia okien, minimalną liczbę pracowników zatrudnionych przez Wykonawcę do realizacji umowy określa Tabela 1,
h) przekazać na 4 dni przed rozpoczęciem świadczenia usługi, listy wszystkich osób, które będą wykonywać usługę w poszczególnych lokalizacjach,
i) prowadzić stały nadzór nad osobami wykonującymi usługi i jakością świadczonych usług,
j) wystawienia faktur uwzględniających podział kosztów na wszystkie lokalizacje.
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) odmowy wykonania usługi przez osoby wskazane przez Wykonawcę. Wykonawca w tej sytuacji zobowiązany jest do niezwłocznego wskazania innych osób – jednak w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia odmowy Zamawiającego,
b) żądania zastosowania środków i materiałów, wskazanych przez Zamawiającego,
w przypadku, gdy zastosowane przez Wykonawcę środki czystości i materiały eksploatacyjne są niewystarczające do utrzymania należytego stanu sanitarno-porządkowego obiektów lub ich zastosowanie jest uciążliwe dla osób przebywających w pomieszczeniach. Wykonawca jest zobowiązany do wprowadzenia zmian w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego, bez możliwości zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy,
c) przeprowadzania w każdym czasie oceny, jakości świadczonych usług. Wszelkie stwierdzone uchybienia lub nieprawidłowości zostaną odnotowane w ,,Protokole z kontroli” stanowiącym Załącznik nr 4 do wzoru Umowy. Sporządzony przez Zamawiającego protokół zostanie bezpośrednio przekazany Wykonawcy/ Przedstawicielowi Wykonawcy obecnemu podczas czynności kontrolnych lub przesłany drogą elektroniczną lub faksem do Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia stwierdzonych uchybień w trakcie przeprowadzonej kontroli najpóźniej w następnym dniu po ich stwierdzeniu i zgłoszeniu Wykonawcy. Osobami upoważnionymi do przeprowadzenia kontroli i podpisania Protokołu
z kontroli są Kierownicy Biur Powiatowych/Kierownik Biura Wsparcia Inwestycyjnego ARiMR lub inna upoważniona osoba, a w Podlaskim Oddziale Regionalnym – Kierownik Biura Oddziału Regionalnego lub inna upoważniona osoba,
d) odebrania usługi sprzątania i utrzymania terenów zewnętrznych w każdej jednostce na koniec każdego miesiąca:
Protokołem odbioru częściowego w każdej z jednostek na koniec każdego miesiąca. Protokoły odbioru będą sporządzone w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron,
osobą upoważnioną do podpisania Protokołu odbioru częściowego w danej lokalizacji jest Kierownik Biura lub inna upoważniona osoba. Wzór Protokołu odbioru częściowego stanowi Załącznik nr 5 do wzoru Umowy, przy czym protokoły będą podpisywane nie wcześniej niż w ostatnim dniu roboczym miesiąca,
Protokołem odbioru końcowego stanowiącym Załącznik nr 6 do wzoru Umowy - osobą upoważnioną do podpisania Protokołu odbioru końcowego jest Kierownik Biura Oddziału Regionalnego lub inna upoważniona osoba.
e) zażądania od Wykonawcy wskazania w ofercie stosowanych przez niego w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia środków czyszcząco-dezynfekujących oraz środków higieny osobistej –
w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości, co do ich jakości i zgodności z wymogami Zamawiającego,
f) żądania zwiększenia liczby osób sprzątających w przypadku stwierdzenia, że liczba osób sprzątających jest niewystarczająca do utrzymania należytego stanu sanitarno-porządkowego obiektów,
g) zlecenia dodatkowego sprzątania w razie wystąpienia takiej potrzeby:
w okresie zwiększonej intensywności pracy jednostek (ok. 3 miesiące w roku),
sprzątanie pomieszczeń jednostek w trakcie trwania remontów i po ich zakończeniu,
mycie wewnątrz i na zewnątrz opraw oświetleniowych wraz z demontażem obudowy lamp
na wezwanie Zamawiającego, bez możliwości zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy,
h) wydawania doraźnych poleceń osobom wykonującym usługi, związanych z zakresem ich czynności porządkowych.
3) Pozostałe warunki wykonania zamówienia:
a) w celu prawidłowej wyceny i wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający zaleca wykonanie oględzin pomieszczeń i terenów zewnętrznych w każdej z jednostek wymienionych w Tabeli nr 1 – z osobna. Ryzyko rezygnacji z przeprowadzenia oględzin obciąża Wykonawcę. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego. Koszty dokonania oględzin poniesie Wykonawca,
b) Wykonawca musi uwzględnić, iż czas pracy w jednostkach Zamawiającego obejmuje:
dni od poniedziałku do piątku,
w systemie jednozmianowym godz. od 730 do 1530,
w systemie dwuzmianowym godz. od 600 do 2200,
przy czym system dwuzmianowy jest przewidywany przez okres około 3 miesięcy w roku, we wszystkich jednostkach z wyjątkiem Podlaskiego Oddziału Regionalnego (pozycja nr 16 i 17 w Tabeli nr 1), a świadczenie usług winno odbywać się w godzinach pracy jednostek w uzgodnieniu
z kierownikami poszczególnych jednostek, przy czym Zamawiający wymaga, aby:
pomieszczenia: magazynków, magazynów, składnic materiałów biurowych, składnic akt, miejsca przechowywania akt, archiwum, pomieszczenia techniczne, pomieszczenia plombowane, pomieszczenia objęte System Kontroli Dostępu – były sprzątane w obecności pracownika Zamawiającego, w uzgodnionym z nim czasie,
sprzątanie i utrzymanie terenów zewnętrznych powinno odbywać się: w okresie wegetacji roślin
w czasie pracy jednostek Zamawiającego tj.: w godz. 730-1530, w okresie zimowym (w tym odśnieżanie dachu i parkingu) wokół siedzib 2 podległych jednostek do godziny 730 i sukcesywnie w ciągu dnia – w przypadku opadów śniegu,
c) Zamawiający wymaga, aby:
Wykonawca w okresie jesiennym systematycznie usuwał opadłe liście i gałęzie (wraz z ich wywozem), a w okresie zimowym we własnym zakresie zapewniał środki uszorstniające jak
i odpowiednie pojemniki do ich przechowywania,
przedmiot zamówienia był realizowany przy użyciu sprzętu, materiałów eksploatacyjnych, środków czystości o bezspornie dobrej jakości, dopuszczone do powszechnego stosowania
i narzędzi Wykonawcy, a także by Wykonawca dysponował sprzętem do prawidłowej konserwacji powierzchni twardych podłóg \ PCV, gresu, płytek ceramicznych,
używane środki czystości nie pozostawiały smug i zabrudzeń,
używany sprzęt był sprawny technicznie i przystosowany do charakteru wykonywanej pracy,
Wykonawca zorganizował świadczenie usług zgodnie z przepisami BHP, ppoż. oraz zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w ARiMR,
Wykonawca – w ramach realizacji obowiązków spoczywających na Zamawiającym na mocy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r., poz. 2010 ze zm.) – uprząta odpady (śmieci), błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia z chodników położonych wzdłuż siedzib 2 podległych jednostek
o powierzchni 500,00 m² (BP Wysokie Mazowieckie) i 100,00 m² (BP Zambrów), a dodatkowo wyżej wymienione czynności na terenie parkingu o pow. 500,00m² (BP Wysokie Mazowieckie) wraz ze skutecznym posypywaniem powierzchni środkami uszorstniającymi w sposób przeciwdziałający poślizgom – powierzchnie te są uwzględnione w Tabeli nr 1.
Wykonawca w całym okresie obowiązywania Umowy posiadał ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług sprzątania i utrzymania czystości (z sumą gwarancyjną nie niższą niż 800.000,00 zł brutto/rocznie).
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia powierzchni, której dotyczy
świadczenie usług sprzątania, zmiany lokalizacji (adresów siedzib) jednostek, przy czym:
a) zmiany lokalizacji (adresów) siedzib, zwiększenie/zmniejszenie powierzchni i będące jego następstwem zwiększenie/zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy zostaną uwzględnione poprzez udzielenie zamówienia uzupełniającego, w formie aneksu do niniejszej Umowy na podstawie art. 144 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843),
b) zmiana lokalizacji (adresów) siedzib jednostek, zmniejszenie powierzchni i będące ich następstwem zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy, zostaną uwzględnione w formie aneksu do niniejszej Umowy, na podstawie art. 144 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843),
4. Zamawiający nie przewiduje w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych
z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 Ustawy.
5. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a Ustawy wymaga od Wykonawcy lub Podwykonawcy
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę – w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040, 1043 i 1495) – osób wykonujących
wskazane przez Zamawiającego codzienne czynności porządkowe (nie dotyczy koordynatorów)
w zakresie i okresie realizacji przedmiotu zamówienia, w tym osób niepełnosprawnych w
rozumieniu ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1172), w ilości…… osób, wskazanej w
Formularzu ofertowym.
6. W przypadku ustania zatrudnienia, np: rozwiązania stosunku pracy przez osobę, osoby,
pracodawcę lub z innych przyczyn, w trakcie okresu, o którym mowa w pkt. 5, wykonawca
zobowiązuje się w ich miejsce zatrudnić na pozostały okres realizacji zamówienia licząc od dnia
ustania zatrudnienia, inne osoby, na warunkach, o których mowa w pkt. 5.
7. Wykonawca w terminie 5 dni licząc od daty rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy i na
każde wezwanie Zamawiającego przedstawi stosowne dokumenty potwierdzające zatrudnienie
przez Wykonawcę osób wykonujących przedmiot umowy na podstawie umów o pracę, o których
mowa w pkt. 4, a ponad to Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedłożenia przez
Wykonawcę dowodów zatrudnienia osób niepełnosprawnych wraz z dokumentami
potwierdzającymi niepełnosprawność tych osób (wykaz dokumentów, które Wykonawca może
przedłożyć Zamawiającemu: zanonimizowana umowa o pracę, dokumenty potwierdzające
opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie
umów o pracę wraz z informacją o liczbie odprowadzonych składek, które będzie mogło przyjąć
postać zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub zanonimizowany dowód potwierdzający
zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń).
8. Wykonawca zobowiązany będzie przy comiesięcznym podpisaniu Protokołu odbioru końcowego
do złożenia Oświadczenia w zakresie utrzymania warunków zatrudnienia pracowników
wskazanych w Formularzu ofertowym - wzór Oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do wzoru
Umowy.
9. Za każdy dzień opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu zobowiązania określonego w pkt. 6,
Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia.
10. W przypadku braku złożenia Oświadczenia dotyczącego utrzymania warunków zatrudnienia
pracowników wskazanych w Formularzu ofertowym bądź stwierdzenia przez Zamawiającego
niespełnienia w danym miesiącu obowiązywania umowy przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności porządkowe wynikające z realizacji
Umowy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,2 % łącznego wynagrodzenia brutto
Wykonawcy.
11. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
12. Zamawiający żąda, by Wykonawca podał cenę ryczałtową (brutto) za:
- świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach Podlaskiego Oddziału
Regionalnego ARiMR i podległych jednostkach o łącznej powierzchni 10.143,18 m²,
w okresie 1 miesiąca w przeliczeniu na 1m² powierzchni,
- świadczenie usługi sprzątania i utrzymania terenów zewnętrznych wokół siedzib 2 podległych jednostek w okresie 1 miesiąca.
UWAGA:
Zamawiający przewiduje zmianę siedziby Biura Powiatowego ARiMR w Grajewie, a tym samym zmianę ilości powierzchni podlegającej usłudze sprzątania o ok. 130 m², o czym poinformuje Wykonawcę, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem w formie pisemnej określając powierzchnię podlegającą świadczeniu usługi, datę rozpoczęcia świadczenia usługi na zwiększonej powierzchni, a także określeniem maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu świadczenia usługi.
Wykonawca ma obowiązek w trakcie przeprowadzki do nowej siedziby Biura Powiatowego w Grajewie, w ramach wynagrodzenia, skierować do realizacji zamówienia odpowiednią liczbę osób.

1. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
1) Usługi sprzątania – 90.91.00.00-9,
2) Usługi czyszczenia okien – 90.91.13.00-9,
3) Usługi sprzątania parkingów – 90.91.40.00-7,
4) Usługi w zakresie trawników – 77.31.41.00-5,
5) Usługi odśnieżania – 90.62.00.00-9.

Tabela nr 1 - Wykaz jednostek wraz z zestawieniem powierzchni objętych usługą sprzątania w terminie: 01.08.2020 r. – 31.07.2021 r.

Lp. Nazwa i adres jednostki Telefon kontaktowy Powierzchnie wewnętrzne Powierzchnie zewnętrzne
Powierzchnia pomieszczeń ogółem (m²)
objęta usługą sprzątania Gres / lastryko w m2 Wykładzina dywanowa w m2 Powierzchnia do sprzątania
1 raz w miesiącu (m²) Szacunkowa powierzchnia okien
(dwustronnie) w m² Minimalna liczba osób sprzątających pow. biurowa zatrudnionych przez Wykonawcę na umowę o pracę Minimalna liczba osób sprzątających tereny zewnętrzne zatrudnionych przez Wykonawcę na umowę o pracę Szacunkowe zatrudnienie pracowników stałych Szacunkowa liczba beneficjentów
odwiedzających biuro w ciągu dnia Liczba kabin w.c. (szt.) Liczba pisuarów (szt.) Liczba pojemników na papier toaletowy
(duża rolka) (szt.) Liczba pojemników na mydło w płynie
(wolnostojący) (szt.) Liczba dozowników na ręczniki papierowe
(szt.) Liczba odświeżaczy (szt.) Liczba koszy na śmieci dużych 35 l
i większych (szt.) Liczba koszy biurowych 20 l (szt.) Liczba lodówek(L), mikrofalówek(M)
i zlewozmywaków(Z) w pom. socjalnym (szt.) Liczba niszczarek z workami małymi/dużymi
(szt.) Sprzątanie schodów wejściowych do
budynku BP (zamiatanie, odśnieżanie, sypanie środkami uszorstniającymi) Powierzchnia zewnętrzna utwardzona
do sprzątania przez cały rok (m²) Powierzchnia trawnika do sprzątania przez cały rok
i do strzyżenia w okresie V-IX (m²) Powierzchnia dachu/ parkingu
do odśnieżania w okresie zimowym (m²) Powierzchnia objęta obowiązkiem ustawowym (m²)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 Biuro Powiatowe
16-300 Augustów,
ul. Przemysłowa 6 661781073 592,25 234,02 358,23 93,42 166,30 1 0 29 20 4 0 4 3 4 5 5 37 2(L)
1 (M)
1 (Z) 2 duże tak 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Biuro Wsparcia Inwestycyjnego
15-427 Białystok,
ul. Lipowa 32A 605231153 684,76 206,82 477,95 85,03 168,56 1 0 43 100 4 0 4 4 5 4 3 76 2 (L)
1 (M)
1 (Z) 2 duże tak 0,00 0,00 0,00 0,00
2a Biuro Wsparcia Inwestycyjnego
15-427 Białystok,
ul. Lipowa 32 605231153 360,43 197,45 258,51 95,12 134,85 1 0 39 30 3 1 4 4 4 4 3 35 1 (L)
1 (M)
1 (Z) 1duża tak 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Biuro Powiatowe
15-427 Białystok,
ul. Lipowa 32A 661780745 735,49 257,93 477,57 89,78 261,56 2 0 67 200 4 0 4 5 5 4 5 61 2 (L)
2 (M)
2 (Z) 1 mała
2 duże tak 0,00 0,00 0,00 0,00
3a Biuro Powiatowe
15-427 Białystok,
ul. Lipowa 32 661780745 92,94 92,94 0,00 92,94 1,80 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 nie 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Biuro Powiatowe
17-100 Bielsk Podlaski,
ul. Białowieska 113D 661781075 525,22 317,60 207,61 62,61 190,90 1 0 36 100 5 2 5 5 5 10 5 40 2 (L)
2 (M)
1 (Z) 1 mała
2 duże tak 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Biuro Powiatowe
19-203 Grajewo,
ul. Fabryczna 4 661781076 337,22 121,38 215,84 73,58 122,88 1 0 25 100 2 1 2 3 3 2 2/1 30 1 (L)
1 (M)
1 (Z) 1 mała
2 duże tak 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Biuro Powiatowe
17-200 Hajnówka,
ul Piłsudskiego 10 661781077 392,97 235,84 157,13 67,12 158,16 1 0 23 80 4 1 2 2 3 3 2 28 1 (L)
1 (M)
1 (Z) 1 mała
2 duże tak 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Biuro Powiatowe
18-500 Kolno
ul. Ks. Janusza 13 661781078 572,32 352,77 219,55 104,50 143,29 1 0 30 200 4 2 4 3 3 4 4 28 1(L)
1(M)
2(Z) 1 mała
2 duże tak 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Biuro Powiatowe
18-400 Łomża,
ul. Nowa 2 661781079 508,54 121,98 386,56 69,54 246,68 1 0 45 250 0 0 0 0 0 1 2 30 2 (L)
1 (M) 2 małe
2 duże nie 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Biuro Powiatowe
19-100 Mońki,
ul. Białostocka 51 661781080 416,42 264,86 150,14 110,78 140,48 1 0 25 50 2 2 2 2 3 2 2 15 1 (L)
1 (M)
1 (Z) 1 mała
2 duże tak 0,00 0,00 0,00 0,00
9a Biuro Powiatowe
19-100 Mońki,
ul. Strażacka 2 661781080 83,28 31,98 51,30 31,98 43,02 0 4 10 1 1 0 1 1 1 0 3 1 (L) 1 mała tak 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Biuro Powiatowe
16-500 Sejny,
ul. Zawadzkiego 3 661781081 430,70 248,80 181,90 46,85 121,14 1 0 20 50 4 0 4 2 3 4 2 21 1 (L)
1 (M)
1 (Z) 2 duże tak 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Biuro Powiatowe
17-300 Siemiatycze,
ul. Ks. Ściegiennego 1 661781082 476,48 210,55 265,93 82,48 247,10 1 0 32 120 2 1 2 2 3 2 3 25 1 (L)
1 (M)
1 (Z) 1 mała
2 duże tak 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Biuro Powiatowe
16-100 Sokółka,
ul. Piłsudskiego 8 661781083 487,38 254,78 232,60 83,41 221,50 1 0 40 200 4 2 4 2 3 3 3 36 1 (L)
2 (M)
1 (Z) 1 mała
2 duże tak 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Biuro Powiatowe
16-400 Suwałki,
ul. Sportowa 22 661781084 704,56 298,30 406,26 143,71 269,28 1 0 35 200 5 0 5 6 6 6 5/1 40 1 (L)
1 (M)
1 (Z) 1 mała
2 duże tak 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Biuro Powiatowe
18-200 Wysokie Mazowieckie,
ul. Ludowa 7 661781085 712,25 353,23 359,02 162,69 245,34 1 1 51 250 7 0 2 4 5 7 3 27 1 (L)
1 (M)
1 (Z) 1 mała
2 duże tak 1000,00 200,00 350,00/ 1000,00 500,00
15 Biuro Powiatowe
18-300 Zambrów,
Al. Wojska Polskiego 27 661781072 500,37 184,00 316,37 80,65 235,50 1 1 30 150 5 1 5 3 4 5 5 27 2 (L)
2 (M)
2 (Z) 1 mała
2 duże tak 100,00 350,00 0,00 100,00
16 Podlaski Oddział Regionalny
18-400 Łomża,
ul. Nowa 2 661781070 1 428,90 185,56 1243,34 123,74 565,86 2 0 145 70 0 0 0 3 3 3 1 99 5 (L)
3 (M)
3 (Z) 10 małych
10 dużych nie 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Podlaski Oddział Regionalny
18-400 Łomża,
ul. Aleja Legionów 14 661781070 100,70 100,70 0,00 100,70 0,00 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 (L)
0 (M)
0 (Z) 0 małych
0 dużych nie 0,00 0,00 0,00 0,00
RAZEM: 10.143,18 4.271,49 5.965,81 1.800,63 3.684,20 20 2 721 2.180 61 14 54 55 64 71 55/2 661 28(L)
23 (M)
21(Z) 24 małych
41 dużych 1100,00 550,00 350,00/ 1000,00 600,00


–Wykonawca – w ramach realizacji obowiązków spoczywających na Zamawiającym na mocy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r., poz. 2010 ze zm.) – uprząta odpady (śmieci), błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia z chodników położonych wzdłuż siedzib 2 podległych jednostek o powierzchni 500,00m² (BPWysokie Mazowieckie) i 100,00 m² (BP Zambrów), a dodatkowo wyżej wymienione czynności na terenie parkingu o powierzchni 500,00 m² (Wysokie Mazowieckie) wraz ze skutecznym posypywaniem powierzchni środkami uszorstniającymi w sposób przeciwdziałający poślizgom
branża Sprzątanie, Tereny zielone
podbranża sprzątanie pomieszczeń, sprzątanie terenu, zieleń
kody CPV 77314100, 90620000, 90910000, 90911300, 90914000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podlaskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podlaskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się