Przetarg 8137480 - Świadczenie usług przewozowych osób NIEpełnosprawnych na...

   
Analizuj Zamówienie 8137480 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2021-05-14
przedmiot ogłoszenia
Świadczenie usług przewozowych osób NIEpełnosprawnych na terenie miasta Gdańska w okresie 1.9.2021–27.6.2025 Numer referenc
yjny: BZP.271.21.2021.ICK
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na terenie miasta Gdańska usług przewozowych osób NIEpełnosprawnych i ich opiekunów, w latach szkolnych 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; 2024/2025 w sposób zgodny z uchwałą nr XXXIX/885/13 Rady Miasta Gdańska z 25 czerwca 2013 r. w sprawie ustalania rodzajów przewozów, zasad korzystania, organizacji, uprawnień i odpłatności przy przejazdach osób NIEpełnosprawnych, przystosowanymi do tego celu mikrobusami organizowanych przez Gminę Miasta Gdańska, SWZ z podziałem na 5 zadań, z opcją, ofertą oraz umową.
2. Szacow. maks. łączna liczba wozokm. dla 5 zadań to: 5 304 708 opcja 1 200 000 (dla zadania 3–5).
3. Wymagana łączna liczba busów dla 5 zadań – 66 szt. dla opcji – 15 szt. busów.
4. Opis przedmiotu zamów. określa rozdz. 2 SWZ.
Zadanie nr 1 Część nr 1 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na terenie miasta Gdańska usług przewozowych osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, w latach szkolnych 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; 2024/2025 w sposób zgodny z uchwałą nr XXXIX/885/13 Rady Miasta Gdańska z 25 czerwca 2013 r. w sprawie ustalania rodzajów przewozów, zasad korzystania, organizacji, uprawnień i odpłatności przy przejazdach osób niepełnosprawnych, przystosowanymi do tego celu mikrobusami organizowanych przez Gminę Miasta Gdańska, Specyfikacją Warunków Zamówienia z podziałem na części, z opcją, ofertą oraz niniejszą umową. 2. Opracowanie harmonogramów przebiegu tras w zadaniach /pakietach w oparciu o wykaz osób z adresami zamieszkania i adresy przedszkoli/szkół/placówek /ośrodków (zwanych dalej „placówkami”) oraz dokonywanie jego aktualizacji. Wykaz adresów zamieszkania dowożonych osób i adresy placówek będzie stanowił załącznik nr 2 do umowy, która zostanie podpisana po wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę, z którym Zamawiający zawrze umowę. 3. Obejmuje również wszystkie czynności niezbędne do należytego przewozu osób niepełnosprawnych, a zwłaszcza zapewnienia bezpieczeństwa i sprawowania opieki nad powierzonymi dziećmi/uczniami (zwanych dalej „dziećmi”). 4. Szacowana, maksymalna liczba wozokilometrów dla zadania nr 1 – 504 708 5. Przewozy osób niepełnosprawnych w zadaniu nr 1 – wykonywane będą specjalnie przystosowanymi mikrobusami w liczbie 6 – określonymi opisie przedmiotu zamówienia, w rozdziale 2 SWZ. 6. Przewozy będą realizowane w okresie od 1.9.2021 do 27.6.2025, w latach szkolnych wskazanych w pkt 1 powyżej, w dniach nauki szkolnej, od dnia rozpoczęcia zajęć edukacyjnych do ich zakończenia, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego ogłaszanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w godzinach rozpoczęcia i zakończenia zajęć lekcyjnych w poszczególnych placówkach. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian w zakresie liczby osób i adresów zamieszkania albo zmian osobowych na liście osób przewidzianych do przewozu oraz adresów placówek o czym poinformuje Wykonawcę, bez potrzeby sporządzania aneksu do umowy, jeżeli zmiany te nie skutkują koniecznością wykorzystania większej lub mniejszej liczby samochodów. 8. W okresie trwania umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia rocznej planowanej maksymalnej liczby wozokm w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego – nie więcej niż 30 % pakietu podstawowego.
ZADANIE NR 2 Część nr 2 1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na terenie miasta Gdańska usług przewozowych osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, w latach szkolnych 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; 2024/2025 w sposób zgodny z uchwałą Nr XXXIX/885/13 Rady Miasta Gdańska z 25 czerwca 2013 r. w sprawie ustalania rodzajów przewozów, zasad korzystania, organizacji, uprawnień i odpłatności przy przejazdach osób niepełnosprawnych, przystosowanymi do tego celu mikrobusami organizowanych przez Gminę Miasta Gdańska, Specyfikacją Warunków Zamówienia z podziałem na części, z OPCJĄ, ofertą oraz niniejszą umową. 2. opracowanie harmonogramów przebiegu tras w zadaniach /pakietach w oparciu o wykaz osób z adresami zamieszkania i adresy przedszkoli/szkół/placówek /ośrodków (zwanych dalej „placówkami”) oraz dokonywanie jego aktualizacji. Wykaz adresów zamieszkania dowożonych osób i adresy placówek będzie stanowił załącznik nr 2 do umowy, która zostanie podpisana po wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę, z którym Zamawiający zawrze umowę. 3. obejmuje również wszystkie czynności niezbędne do należytego przewozu osób niepełnosprawnych, a zwłaszcza zapewnienia bezpieczeństwa i sprawowania opieki nad powierzonymi dziećmi/uczniami (zwanych dalej „dziećmi”). 4.Szacowana, maksymalna liczba wozokilometrów dla ZADANIA nr 2 - 1 200 000 5.Przewozy osób niepełnosprawnych w ZADANIU nr 2 - wykonywane będą specjalnie przystosowanymi mikrobusami w liczbie 15 - określonymi opisie przedmiotu zamówienia, w Rozdziale 2 SWZ. 6. Przewozy będą realizowane w okresie od 01.09.2021 r. do 27.06.2025 r, w latach szkolnych wskazanych w pkt. 1 powyżej, w dniach nauki szkolnej, od dnia rozpoczęcia zajęć edukacyjnych do ich zakończenia, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego ogłaszanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w godzinach rozpoczęcia i zakończenia zajęć lekcyjnych w poszczególnych placówkach. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian w zakresie liczby osób i adresów zamieszkania albo zmian osobowych na liście osób przewidzianych do przewozu oraz adresów placówek o czym poinformuje Wykonawcę, bez potrzeby sporządzania aneksu do umowy, jeżeli zmiany te nie skutkują koniecznością wykorzystania większej lub mniejszej liczby samochodów. 8. W okresie trwania umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia rocznej planowanej maksymalnej liczby wozokm w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego - nie więcej niż 30 % pakietu podstawowego
ZADANIE NR 3 Część nr 3 1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na terenie miasta Gdańska usług przewozowych osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, w latach szkolnych 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; 2024/2025 w sposób zgodny z uchwałą Nr XXXIX/885/13 Rady Miasta Gdańska z 25 czerwca 2013 r. w sprawie ustalania rodzajów przewozów, zasad korzystania, organizacji, uprawnień i odpłatności przy przejazdach osób niepełnosprawnych, przystosowanymi do tego celu mikrobusami organizowanych przez Gminę Miasta Gdańska, Specyfikacją Warunków Zamówienia z podziałem na części, z OPCJĄ, ofertą oraz niniejszą umową. 2. opracowanie harmonogramów przebiegu tras w zadaniach /pakietach w oparciu o wykaz osób z adresami zamieszkania i adresy przedszkoli/szkół/placówek /ośrodków (zwanych dalej „placówkami”) oraz dokonywanie jego aktualizacji. Wykaz adresów zamieszkania dowożonych osób i adresy placówek będzie stanowił załącznik nr 2 do umowy, która zostanie podpisana po wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę, z którym Zamawiający zawrze umowę.. 3. obejmuje również wszystkie czynności niezbędne do należytego przewozu osób niepełnosprawnych, a zwłaszcza zapewnienia bezpieczeństwa i sprawowania opieki nad powierzonymi dziećmi/uczniami (zwanych dalej „dziećmi”). 4.Szacowana, maksymalna liczba wozokilometrów dla ZADANIA nr 3 - 1 200 000 OPCJA - 400 000 5.Przewozy osób niepełnosprawnych w ZADANIU nr 3 - wykonywane będą specjalnie przystosowanymi mikrobusami w liczbie 15 OPCJA- 5 - określonymi opisie przedmiotu zamówienia, w Rozdziale 2 SWZ. 6. Przewozy będą realizowane w okresie od 01.09.2020 r. do 25.06.2021 r, w roku szkolnym 2020/2021 w w latach szkolnych wskazanych w pkt. 1 powyżej, od dnia rozpoczęcia zajęć edukacyjnych do ich zakończenia, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego ogłaszanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w godzinach rozpoczęcia i zakończenia zajęć lekcyjnych w poszczególnych placówkach. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian w zakresie liczby osób i adresów zamieszkania albo zmian osobowych na liście osób przewidzianych do przewozu oraz adresów placówek o czym poinformuje Wykonawcę, bez potrzeby sporządzania aneksu do umowy, jeżeli zmiany te nie skutkują koniecznością wykorzystania większej lub mniejszej liczby samochodów. 8. W okresie trwania umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia rocznej planowanej maksymalnej liczby wozokm w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, nie więcej niż 30 % pakietu podstawowego.
ZADANIE NR 4 Część nr 4 1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na terenie miasta Gdańska usług przewozowych osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, w latach szkolnych 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; 2024/2025 w sposób zgodny z uchwałą Nr XXXIX/885/13 Rady Miasta Gdańska z 25 czerwca 2013 r. w sprawie ustalania rodzajów przewozów, zasad korzystania, organizacji, uprawnień i odpłatności przy przejazdach osób niepełnosprawnych, przystosowanymi do tego celu mikrobusami organizowanych przez Gminę Miasta Gdańska, Specyfikacją Warunków Zamówienia z podziałem na części, z OPCJĄ, ofertą oraz niniejszą umową. 2. opracowanie harmonogramów przebiegu tras w zadaniach /pakietach w oparciu o wykaz osób z adresami zamieszkania i adresy przedszkoli/szkół/placówek /ośrodków (zwanych dalej „placówkami”) oraz dokonywanie jego aktualizacji. Wykaz adresów zamieszkania dowożonych osób i adresy placówek będzie stanowił załącznik nr 2 do umowy, która zostanie podpisana po wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę, z którym Zamawiający zawrze umowę.. 3. obejmuje również wszystkie czynności niezbędne do należytego przewozu osób niepełnosprawnych, a zwłaszcza zapewnienia bezpieczeństwa i sprawowania opieki nad powierzonymi dziećmi/uczniami (zwanych dalej „dziećmi”). 4.Szacowana, maksymalna liczba wozokilometrów dla ZADANIA nr 4 - 1 200 000 OPCJA - 400 000 5.Przewozy osób niepełnosprawnych w ZADANIU nr 4 - wykonywane będą specjalnie przystosowanymi mikrobusami w liczbie 15 OPCJA - 5 - określonymi opisie przedmiotu zamówienia, w Rozdziale 2 SWZ. 6. Przewozy będą realizowane w okresie od 01.09.2020 r. do 25.06.2021 r, w roku szkolnym 2020/2021 w w latach szkolnych wskazanych w pkt. 1 powyżej, od dnia rozpoczęcia zajęć edukacyjnych do ich zakończenia, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego ogłaszanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w godzinach rozpoczęcia i zakończenia zajęć lekcyjnych w poszczególnych placówkach. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian w zakresie liczby osób i adresów zamieszkania albo zmian osobowych na liście osób przewidzianych do przewozu oraz adresów placówek o czym poinformuje Wykonawcę, bez potrzeby sporządzania aneksu do umowy, jeżeli zmiany te nie skutkują koniecznością wykorzystania większej lub mniejszej liczby samochodów. 8. W okresie trwania umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia rocznej planowanej maksymalnej liczby wozokm w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, nie więcej niż 30 % pakietu podstawowego.
ZADANIE NR 5 Część nr 5 1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na terenie miasta Gdańska usług przewozowych osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, w latach szkolnych 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; 2024/2025 w sposób zgodny z uchwałą Nr XXXIX/885/13 Rady Miasta Gdańska z 25 czerwca 2013 r. w sprawie ustalania rodzajów przewozów, zasad korzystania, organizacji, uprawnień i odpłatności przy przejazdach osób niepełnosprawnych, przystosowanymi do tego celu mikrobusami organizowanych przez Gminę Miasta Gdańska, Specyfikacją Warunków Zamówienia z podziałem na części, z OPCJĄ, ofertą oraz niniejszą umową. 2. opracowanie harmonogramów przebiegu tras w zadaniach /pakietach w oparciu o wykaz osób z adresami zamieszkania i adresy przedszkoli/szkół/placówek /ośrodków (zwanych dalej „placówkami”) oraz dokonywanie jego aktualizacji. Wykaz adresów zamieszkania dowożonych osób i adresy placówek będzie stanowił załącznik nr 2 do umowy, która zostanie podpisana po wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę, z którym Zamawiający zawrze umowę.. 3. obejmuje również wszystkie czynności niezbędne do należytego przewozu osób niepełnosprawnych, a zwłaszcza zapewnienia bezpieczeństwa i sprawowania opieki nad powierzonymi dziećmi/uczniami (zwanych dalej „dziećmi”). 4.Szacowana, maksymalna liczba wozokilometrów dla ZADANIA nr 5 - 1 200 000 OPCJA - 400 000 5.Przewozy osób niepełnosprawnych w ZADANIU nr 5 - wykonywane będą specjalnie przystosowanymi mikrobusami w liczbie 15 OPCJA - 5 - określonymi opisie przedmiotu zamówienia, w Rozdziale 2 SWZ. 6. Przewozy będą realizowane w okresie od 01.09.2020 r. do 25.06.2021 r, w roku szkolnym 2020/2021 w w latach szkolnych wskazanych w pkt. 1 powyżej, od dnia rozpoczęcia zajęć edukacyjnych do ich zakończenia, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego ogłaszanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w godzinach rozpoczęcia i zakończenia zajęć lekcyjnych w poszczególnych placówkach. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian w zakresie liczby osób i adresów zamieszkania albo zmian osobowych na liście osób przewidzianych do przewozu oraz adresów placówek o czym poinformuje Wykonawcę, bez potrzeby sporządzania aneksu do umowy, jeżeli zmiany te nie skutkują koniecznością wykorzystania większej lub mniejszej liczby samochodów. 8. W okresie trwania umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia rocznej planowanej maksymalnej liczby wozokm w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, nie więcej niż 30 % pakietu podstawowego.
branża Przewóz osób
kody CPV 60130000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się