Przetarg 9956448 - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i...

   
Analizuj Zamówienie 9956448 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-09-21
przedmiot ogłoszenia
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek lis
towych oraz paczek na rzecz Ministerstwa Finansów w latach 2024-2027. Szczegóły w SWZ i załacznikach do SWZ

C/605/23/BAD/B

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00420692/01 z dnia: 2023-09-29
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-10-02 12:00
Po zmianie:
2023-10-06 12:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-10-02 13:00
Po zmianie:
2023-10-06 13:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2023-10-31
Po zmianie:
2023-11-04


****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00430569/01 z dnia: 2023-10-05
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu Przed zmianą:
10.1.2 dot. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się posiadaniem wpisu do rejestru operatorów pocztowych, prowadzonych przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2023 r., poz. 1640);

10.1.4 dot. zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże:
10.1.4.1 że w okresie ostatnich 3 lat liczonych od dnia, w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał należycie co najmniej 2 usługi, z których każda polegała na świadczeniu usług pocztowych o wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto (dwieście tysięcy złotych 00/100) oraz
10.1.4.2 dysponowaniem co najmniej po jednej placówce pocztowej rozumianej jako jednostce organizacyjnej operatora pocztowego , świadczącej usługi pocztowe polegające na odbiorze przesyłek listowych oraz paczek pocztowych awizowanych w każdym powiecie w Polsce (w tym w miastach na prawach powiatu). Przy czym każda ww. jednostka musi spełniać warunki:
10.1.4.2.1 być czynna co najmniej 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku, z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy o ile dotyczy);
10.1.4.2.2 być oznakowana w sposób widoczny, tj. szyldem z nazwą bądź logo operatora pocztowego, na którego usługi składana jest oferta, umieszczonym w obrębie witryny, jednoznacznie wskazującym jednostkę operatora pocztowego,
Po zmianie:
10.1.2 dot. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się posiadaniem wpisu do rejestru operatorów pocztowych, prowadzonych przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2023 r., poz. 1640);

10.1.4 dot. zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże:
10.1.4.1 że w okresie ostatnich 3 lat liczonych od dnia, w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał należycie co najmniej 2 usługi, z których każda polegała na świadczeniu usług pocztowych o wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto (dwieście tysięcy złotych 00/100) oraz
10.1.4.2 dysponowaniem co najmniej po jednej placówce pocztowej rozumianej jako jednostce organizacyjnej operatora pocztowego , świadczącej usługi pocztowe polegające na odbiorze przesyłek listowych oraz paczek pocztowych awizowanych w każdym powiecie w Polsce (w tym w miastach na prawach powiatu). Przy czym każda ww. jednostka musi spełniać warunki:
10.1.4.2.1 być czynna co najmniej 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku, z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy o ile dotyczy);
10.1.4.2.2 być oznakowana w sposób widoczny, tj. szyldem z nazwą bądź logo operatora pocztowego, na którego usługi składana jest oferta, jednoznacznie wskazującym jednostkę operatora pocztowego,
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-10-06 12:00
Po zmianie:
2023-10-13 12:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-10-06 13:00
Po zmianie:
2023-10-13 13:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2023-11-04
Po zmianie:
2023-11-11


****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00437246/01 z dnia: 2023-10-10
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 2.9. Numer planu postępowań w BZP Przed zmianą:
2023/BZP 00141506/10/P
Po zmianie:
2023/BZP 00141506/11/P
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 5.7. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Przed zmianą:
11.6 W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej, określonych w pkt 10.1.2 i10.1.4 SWZ w celu niepodlegania wykluczeniu, Zamawiający będzie żądać na wezwanie następujących podmiotowych środków dowodowych:
11.6.1 wpisu do rejestru operatorów pocztowych, prowadzonych przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2023 r., poz. 1640);
11.6.2 wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wzór wykazu stanowi Załącznik F do SWZ;
11.6.3 wykazu narzędzi, dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego. Wzór wykazu narzędzi (placówek) stanowi Załącznik G do SWZ;

11.6.6 odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
11.6.7 Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków - art. 274 ust. 4 ustawy Pzp;
11.6.8 W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający może żądać od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, przy czym Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
Po zmianie:
11.6 W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej, określonych w pkt 10.1.2 i10.1.4 SWZ w celu niepodlegania wykluczeniu, Zamawiający będzie żądać na wezwanie następujących podmiotowych środków dowodowych:
11.6.1 wpisu do rejestru operatorów pocztowych, prowadzonych przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2023 r., poz. 1640);
11.6.2 wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wzór wykazu stanowi Załącznik F do SWZ;

11.6.6 odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
11.6.7 Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków - art. 274 ust. 4 ustawy Pzp;
11.6.8 W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający może żądać od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, przy czym Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-10-13 12:00
Po zmianie:
2023-10-18 12:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-10-13 13:00
Po zmianie:
2023-10-18 13:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2023-11-11
Po zmianie:
2023-11-16
branża Usługi transportowe
podbranża usługi kurierskie i pocztowe
kody CPV 64110000, 64112000, 64113000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: usługi kurierskie i pocztowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10087154 2023-11-30
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY WIELICZKA Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Gminy Wieliczka w 2024 roku 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych na potrzeby Gminy Wieliczka w 2024 r. w obrocie krajowym i z...
10109457 2023-11-30
godz. 23:59
POWIATOWY URZĄD PRACY W GDYNI Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni.
10104348 2023-12-01
godz. 09:00
URZĄD GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE Rir.271.52.2023 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Gminy Dobrzyniewo Duże w latach 2024-2025 PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA:
10102492 2023-12-01
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY PIŁA 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Gminy Piła i jednostek podległych w zakresie odbierania i nadawania przesyłek pocztowych, zw...
10106074 2023-12-04
godz. 11:00
URZĄD MIASTA I GMINY MORĄG 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miejskiego w Morągu w 2024 roku,z siedzibą ul. 11 Listopada ...
10099135 2023-12-06
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY PLESZEW Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie w latach 2024-2026 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Plesz...
10116507 2023-12-07
godz. 10:00
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY Przedmiotem zamówienia są usługi społeczne i inne wymienione w załączniku XIV do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publiczny...
10106468 2023-12-07
godz. 11:00
POWIATOWY URZĄD PRACY W KROTOSZYNIE Świadczenie Usług Pocztowych w obrocie krajowym w 2024 r.
10108804 2023-12-08
godz. 14:00
ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W TORUNIU Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu.
10116234 2023-12-08
godz. 23:59
OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w roku 2024 na rzecz Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki