Przetarg 8444872 - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i...

   
Analizuj Zamówienie 8444872 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-10-07
przedmiot ogłoszenia
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłe
k pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na rzecz Urzędu Gminy Kęty

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na rzecz Urzędu Gminy Kęty w roku 2022.2. Przez Wykonawcę – Operatora rozumie się przedsiębiorcę/ów uprawnionego/ych do wykonywania działalności pocztowej.3. Przez przesyłki pocztowe będące przedmiotem zamówienia rozumie się:a) zwykłe – przesyłki nierejestrowane nie będące przesyłkami najszybszej kategorii w obrocie krajowym i zagranicznym,b) zwykłe priorytetowe – przesyłki nierejestrowane najszybszej kategorii w obrocie krajowym i zagranicznym,c) polecone – przesyłki rejestrowane nie będące przesyłkami najszybszej kategorii w obrocie krajowym i zagranicznym,d) polecone priorytetowe – przesyłki rejestrowane najszybszej kategorii w obrocie krajowym i zagranicznym,e) polecone za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO) – przesyłki nie będące przesyłkami najszybszej kategorii przyjęte za potwierdzeniem nadania i doręczone za pokwitowaniem odbioru w obrocie krajowym i zagranicznym,f) polecone priorytetowe za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO) – przesyłki najszybszej kategorii przyjęte za potwierdzeniem nadania i doręczone za pokwitowaniem odbioru w obrocie krajowym i zagranicznym,g) przesyłki w obrocie zagranicznym dotyczyć będą krajów europejskich i pozaeuropejskich,h) FORMAT S to przesyłki o wadze do 500 g i wymiarach: MINIMUM – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm, MAKSIMUM – żaden z wymiarów nie może przekroczyć: wysokość 20 mm, długość 230 mm, szerokość 160 mm,i) FORMAT M to przesyłki o wadze do 1000g i wymiarach: MINIMUM – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm, MAKSIMUM – żaden z wymiarów nie może przekroczyć: wysokość 20 mm, długość 325 mm, szerokość 230 mm,j) FORMAT L to przesyłki o wadze do 2000 g i wymiarach: MINIMUM – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm, MAKSIMUM – suma długości, szerokości i wysokości 900 mm, przy czym największy z tych wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600 mm,k) paczki pocztowe GABARYT A to przesyłki (rejestrowane) o wymiarach: MINIMUM – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm, MAKSIMUM – żaden z wymiarów nie może przekroczyć: wysokość 300 mm, długość 600 mm, szerokość 500 mm,l) paczki pocztowe GABARYT B to przesyłki (rejestrowane) o wymiarach: MINIMUM – jeśli choć jeden z wymiarów przekracza: długość 600 mm, szerokość 500 mm lub wysokość 300 mm, MAKSIMUM – suma długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż długość – 3000 mm, przy czym największy wymiar nie może przekroczyć 1500 mm, m) wszystkie wymiary przyjmuje się z tolerancją /- 2 mm,n) przesyłki kurierskie o wadze do 2000 g w obrocie krajowym wg. którego przesyłki kurierskie standard doręczane będą w terminie gwarantowanym D2 a deklarowanym D1. (zgodnie z Regulaminem Wykonawcy).4. Szacunkowa roczna ilość wysyłek została zawarta w „Formularzu cenowo-ilościowym”, który stanowi Załącznik Nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu.5. Zamawiający umieszcza na przesyłkach w sposób trwały i czytelny informacje jednoznacznie identyfikujące adresata i nadawcę, jednocześnie określając rodzaj przesyłki (zwykła, polecona, priorytetowa) na stronie adresowej przesyłki.Dane Zamawiającego będą umieszczane na przesyłce w miejscu nadawcy. Tym samym Zamawiający nie dopuszcza umieszczania danych innego podmiotu w miejscu nadawcy zarówno nad jak i pod danymi Zamawiającego.6. Z oznaczenia potwierdzającego wniesienie opłaty jednoznacznie wynika nazwa Wykonawcy, z którym Zamawiający zawarł umowę w postępowaniu.7. Opakowanie przesyłek listowych stanowi koperta Zamawiającego, odpowiednio zabezpieczona. Zamawiający jest odpowiedzialny za nadawanie przesyłek listowych i paczek w stanie zabezpieczającym przed dostępem do zawartości oraz umożliwiającym Wykonawcy doręczenie bez ubytku i uszkodzenia do miejsca zgodnie z adresem przeznaczenia.8. Zamawiający będzie nadawał przesyłki w stanie uporządkowanym według kategorii rodzajowej i wagowej na podstawie wykazu ilościowego i wagowego nadanych przesyłek, w dwóch egzemplarzach, z których oryginał będzie przeznaczony dla Wykonawcy, a kopia dla Zamawiającego. Wykonawca potwierdza odbiór nadanych przesyłek pieczęcią, podpisem i datą na zestawieniu.9. Zamawiający wymaga aby usługa dostarczania przesyłek świadczona była przez Wykonawcę do każdej wskazanej przez Zamawiającego miejscowości w Polsce i zagranicą. 10. Terminy doręczenia przesyłek pocztowych: zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041) oraz rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1026).11. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania bezpłatnie Zamawiającemu druków zwrotnego potwierdzenia odbioru dla przesyłek krajowych i zagranicznych z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do przesyłek nadawanych i doręczanych w trybie specjalnym (KPA, Ordynacja podatkowa itp.) Zamawiający będzie wykorzystywał własne druki zwrotnego potwierdzenia odbioru.12. Operator zobowiązuje się do przekazania wszelkich oznaczeń przesyłek rejestrowanych i priorytetowych.13. Dla przesyłek rejestrowanych – poleconych, w przypadku nieobecności adresata, przedstawiciel Wykonawcy pozostawia zawiadomienie o próbie doręczenia przesyłki, ze wskazaniem gdzie i kiedy adresat może odebrać przesyłkę, w terminie 14 kolejnych dni, licząc od dnia następnego po dniu zostawienia zawiadomienia u adresata. Jeżeli adresat nie zgłosi się po odbiór przesyłki w/w terminie, Wykonawca sporządza powtórne zawiadomienie o możliwości jej odbioru, w terminie kolejnych 7 dni. Po upływie terminu odbioru przesyłka niezwłocznie zwracana jest Zamawiającemu wraz z podaniem przyczyny nieodebrania przez adresata.14. Pokwitowanie odbioru przesyłki Wykonawca będzie zwracał Zamawiającemu niezwłocznie po dokonaniu doręczenia przesyłki.15. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby miejsca wyznaczone na odbiór przesyłek awizowanych spełniały warunki umożliwiające swobodny, nieskrępowany odbiór przesyłek pocztowych. W tym celu wykonawca musi zapewnić, aby odbiór powyższych przesyłek odbywał się we wszystkie dni robocze, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.16. Wykonawca musi dysponować taką siecią swoich placówek, aby odbiór przesyłki przez adresata był możliwy najpóźniej w kolejnym dniu roboczym po dniu awizowania. Miejsce takie (pomieszczenie) musi być oznakowane w sposób widoczny szyldem z nazwą bądź logo Wykonawcy.Natomiast jeżeli znajduje się w pomieszczeniu, w którym prowadzona jest inna działalność gospodarcza, musi posiadać wyodrębnione stanowisko obsługi klientów w zakresie usług pocztowych i osobę do wydawania przesyłek. Prowadzona działalność gospodarcza nie może utrudniać dostępu do obsługi klienta w zakresie świadczenia usług pocztowych. Miejsce takie także musi być oznakowane jak powyżej.17. Obecnie Zamawiający posiada na terenie Gminy Kęty dwa punkty, w których świadczone są usługi w zakresie przesyłek pocztowych awizowanych tj.: - w Kętach dla mieszkańców Miasta Kęty, sołectw Bulowice i Witkowice; - w Nowej Wsi dla mieszkańców sołectw Nowa Wieś, Malec, Bielany i Łęki. Wobec powyższego w celu zachowania dotychczasowego standardu świadczenia usług pocztowych w opisanym zakresie, Zamawiający wyznacza spełnienie powyższego minimum przez wybranego Wykonawcę.Odpowiedzialność za jakość świadczonych usług w tym zakresie ponosi Wykonawca. Zamawiający przed podpisaniem umowy zastrzega sobie prawo do sprawdzenia lokalu oraz warunków w jakich Wykonawca będzie świadczył usługę w zakresie wydawania przesyłek pocztowych awizowanych. W przypadku niespełnienia wymogów, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy.18. Ilości wskazane w druku „Formularz cenowo-ilościowy” oferty, są wielkościami orientacyjnymi na co Wykonawca wyraża zgodę i nie będzie dochodził roszczeń z tytułu zmian ilościowych i rodzajowych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.Wykonawca, z którym Zamawiający podpisze umowę, nie przysługuje roszczenie o realizację usługi w wielkościach podanych w tabeli. Zmiana ta nie wymaga sporządzenia aneksu.19. Umowa będzie obowiązywać od 3 stycznia 2022 r. do 30 grudnia 2022 r. lub wcześniejszego wyczerpania kwoty maksymalnego wynagrodzenia przysługującego wykonawcy z tytułu realizacji umowy.20. Zamawiający będzie uiszczał opłaty za usługi pocztowe w formie opłaty z dołu. Świadczone usługi rozliczane będą w okresach miesięcznych na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę. Za okres rozliczeniowy przyjmuje się jeden miesiąc kalendarzowy. Termin płatności faktury VAT wynosi 21 dni kalendarzowych licząc od dnia wystawienia faktury, pod warunkiem, że doręczenie przesyłki z fakturą do siedziby Zamawiającego, nastąpi w ciągu 4 dni roboczych od dnia jej wystawienia. W przeciwnym wypadku termin płatności faktury wynosi 14 dni kalendarzowych licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu przesyłki z fakturą. Dodatkowo za dzień zapłaty strony przyjmują dzień wpływu środków na rachunek bankowy Wykonawcy. 21. Miesięczna należność za usługi realizowane w ramach umowy będzie uwzględniała wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z ilości wyekspediowanych w danym miesiącu przesyłek.

OS.271.33.2021.AF


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2021/BZP 00231404/01 z dnia: 2021-10-13
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 7.4. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia Przed zmianą:
1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących warunkach:
1) zmiany przepisów określających wysokość należnego podatku VAT na usługi pocztowe w czasie trwania niniejszej umowy. Operator zastosuje obowiązujący podatek VAT, przy założeniu, iż ceny jednostkowe netto wskazane w formularzu cenowym nie zostaną zwiększone. W obu przypadkach niezbędne jest pisemne poinformowanie o tym fakcie Zamawiającego. Ewentualna zmiana cen usług nie wpłynie na maksymalną wartość umowy, która pozostanie bez zmian;
2) zmiany „cen jednostkowych brutto” w poszczególnych pozycjach wpisanych przez Wykonawcę w Formularzu cenowo- ilościowym (stanowiącym załącznik do umowy) w sytuacji spowodowanej zmianami tych cen w sposób dopuszczony przez Prawo pocztowe: jeżeli w trakcie obowiązywania umowy nastąpi zmiana w zakresie cen jednostkowych poszczególnych usług, Zamawiający, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu ze strony Wykonawcy o zaistnieniu tego zdarzenia, zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za świadczone usługi w wysokości obowiązującej na dzień wystawienia faktury VAT;
3) zmiany ilości zamawianych usług w ramach przedmiotu umowy, które nie powodują zwiększenia całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy;
4) zmiany zakresu ilościowo-przedmiotowego niniejszej umowy poprzez wyłączenie z zakresu niniejszej umowy części przesyłek pocztowych, w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, w szczególności gdy część przedmiotu umowy zostanie zastrzeżona dla Operatora wyznaczonego przepisem prawa;
5) zmiany, gdy ceny świadczonych usług zawarte w Formularzu cenowo-ilościowym ulegną zmniejszeniu w stosunku do cen usług pocztowych obowiązujących na rynku krajowym wskazanych w cenniku Wykonawcy;
6) aktualizacji danych wykonawcy poprzez zmianę nazwy firmy, adresu siedziby zmianę formy prawnej Wykonawcy itp.;
7) zmiana polegająca na dopuszczeniu udziału podwykonawcy/podwykonawców w sytuacji, gdy Wykonawca w treści oferty zadeklarował samodzielną realizację zamówienia;
8) konieczności usunięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań w niej użytych, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treści umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności lub doprecyzowanie jej postanowień w celu jednoznacznej jej interpretacji;
9) Zamawiający ma prawo zlecić usługę innemu operatorowi pocztowemu, a kosztami realizacji obciążyć Wykonawcę, jeżeli wykonawca z przyczyn przez niego zawinionych (tj. niewynikających np. z działania siły wyższej, bądź nadzwyczajnych okoliczności o charakterze zewnętrznym, których nie można przewidzieć) nie odbierze od Zamawiającego przesyłek w wyznaczonym dniu i czasie.
2. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić jedynie wtedy, gdy nie jest ona sprzeczna z ustawą Pzp i wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.
Po zmianie:
1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących warunkach:
1) zmiany przepisów określających wysokość należnego podatku VAT na usługi pocztowe w czasie trwania niniejszej umowy. Operator zastosuje obowiązujący podatek VAT, przy założeniu, iż ceny jednostkowe netto wskazane w formularzu cenowym nie zostaną zwiększone. W obu przypadkach niezbędne jest pisemne poinformowanie o tym fakcie Zamawiającego. Ewentualna zmiana cen usług nie wpłynie na maksymalną wartość umowy, która pozostanie bez zmian;
2) zmiany „cen jednostkowych brutto” w poszczególnych pozycjach wpisanych przez Wykonawcę w Formularzu cenowo- ilościowym (stanowiącym załącznik do umowy) w sytuacji spowodowanej zmianami tych cen w sposób dopuszczony przez Prawo pocztowe: jeżeli w trakcie obowiązywania umowy nastąpi zmiana w zakresie cen jednostkowych poszczególnych usług, Zamawiający, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu ze strony Wykonawcy o zaistnieniu tego zdarzenia, zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za świadczone usługi w wysokości obowiązującej na dzień wystawienia faktury VAT;
3) zmiany ilości zamawianych usług w ramach przedmiotu umowy, które nie powodują zwiększenia całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy;
4) zmiany zakresu ilościowo-przedmiotowego niniejszej umowy poprzez wyłączenie z zakresu niniejszej umowy części przesyłek pocztowych, w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, w szczególności gdy część przedmiotu umowy zostanie zastrzeżona dla Operatora wyznaczonego przepisem prawa;
5) zmiany, gdy ceny świadczonych usług zawarte w Formularzu cenowo-ilościowym ulegną zmniejszeniu w stosunku do cen usług pocztowych obowiązujących na rynku krajowym wskazanych w cenniku Wykonawcy;
6) aktualizacji danych wykonawcy poprzez zmianę nazwy firmy, adresu siedziby zmianę formy prawnej Wykonawcy itp.;
7) zmiana polegająca na dopuszczeniu udziału podwykonawcy/podwykonawców w sytuacji, gdy Wykonawca w treści oferty zadeklarował samodzielną realizację zamówienia;
8) konieczności usunięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań w niej użytych, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treści umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności lub doprecyzowanie jej postanowień w celu jednoznacznej jej interpretacji;
2. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić jedynie wtedy, gdy nie jest ona sprzeczna z ustawą Pzp i wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2021-10-15 11:30
Po zmianie:
2021-10-18 11:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2021-10-15 12:00
Po zmianie:
2021-10-18 12:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2021-11-12
Po zmianie:
2021-11-16
branża Usługi transportowe
podbranża usługi kurierskie i pocztowe
kody CPV 64110000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: usługi kurierskie i pocztowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8458559 2021-10-25
godz. 09:00
URZĄD MIASTA BIELSKO-BIAŁA Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. 1) Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie obsługi pocztowej Urzędowi Miejskie...
8474945 2021-10-28
godz. 00:00
BIESZCZADZKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ W PRZEMYŚLU Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczenia i doręczania przesyłek pocztowych dla Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej
8459404 2021-10-29
godz. 11:00
ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W RAWICZU SP. Z O.O. DA.261.1.2022 Świadczenie usług pocztowych w 2022 r. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Świadczenie usług pocztowych w 2022 r. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie niżej wymienionych usług poczto...
8488701 2021-11-03
godz. 08:00
URZĄD MIASTA PYSKOWICE Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Pyskowicach Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, polegających na przyjmowaniu, pr...
8485707 2021-11-03
godz. 09:00
PGKIM SP. Z O.O. USŁUGI DRUOWANIA,KOPERTOWANIA ORAZ EKSPEDYCJI LISTÓW ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę i nie będzie dochodził roszczeń z tytułu zmian ilościow...
8488735 2021-11-03
godz. 10:00
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W WARSZAWIE Usługi pocztowe w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (DZ.U. z 2020 r. poz. 1041) tj. usługi pocztowe, opłacanie przesyłek pocztowych przy użyciu maszyny do frankowa...
8483306 2021-11-03
godz. 11:00
POWIATOWY SZPITAL IM. WŁADYSŁAWA BIEGAŃSKIEGO W IŁAWIE Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym, usług kurierskich oraz usługi odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego
8473292 2021-11-03
godz. 11:00
POCZTA POLSKA S.A. W WARSZAWIE realizacja usługi odbioru i doręczania paczek pocztowych i przesyłek kurierskich, tj. Usługa B – Gdańsk 3A, Gdańsk 4A (RD Gdańsk)
8492232 2021-11-09
godz. 09:30
ZAKŁAD KARNY W RAWICZU ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM W ZAKRESIE PRZYJMOWANIA, PRZEMIESZCZANIA I DORĘCZANIA PRZESYŁEK POCZTOWYCH, PACZEK POCZTOWYCH ORAZ ICH EWENTUALNYCH ZWROTÓW świ...
8492126 2021-11-10
godz. 11:00
URZĄD MIASTA I GMINY MORĄG 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miejskiego w Morągu w 2022 roku,z siedzibą ul. 11 Listopada ...