Przetarg 9947198 - Świadczenie usług pocztowych polegających na...

   
Analizuj Zamówienie 9947198 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-09-18
przedmiot ogłoszenia
Świadczenie usług pocztowych polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu, doręczaniu przesyłek listowych nadawanych przez senato
rów na terenie kraju

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2026 r. usług pocztowych polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek listowych nierejestrowanych (list zwykły) i przesyłek listowych rejestrowanych (list polecony) w obrocie krajowym w granicach Rzeczypospolitej Polskiej, w kategorii ekonomicznej, nadawanych przez senatorów, zwanych też „nadawcą”, oraz ich ewentualnym zwrocie do nadawcy po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania adresatowi.2. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia zgodnie z umową, stanowiącą załącznik nr 6 do SWZ, oraz obowiązującymi przepisami, w szczególności: ustawą z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, zwaną dalej „ustawą Pp”, aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie oraz regulaminem świadczenia usług pocztowych wykonawcy, wydanym na podstawie art. 21 ustawy Pp.3. Wykonawca zapewni senatorom realizację usługi pocztowej w kategorii przesyłek ekonomicznych w obrocie krajowym:3.1. przesyłki listowej nierejestrowanej (list zwykły),3.2. przesyłki listowej rejestrowanej (list polecony),3.3. o następujących wymiarach kopert (szerokość x długość): 110 mm x 220 mm,162 mm x 229 mm,229 mm x 324 mm;o wysokości do 20 mm i wadze do 500 g.4. Wykonawca zapewni realizację usługi pocztowej:4.1. za pośrednictwem placówek pocztowych, w rozumieniu art. 3 pkt 15 ustawy Pp, którymi dysponuje wykonawca na terenie Polski, zwanych dalej „placówkami”, w których nadawca będzie miał możliwość nadania przesyłki listowej w kopercie senatorskiej. Placówki muszą jednocześnie pełnić funkcję nadawczą i oddawczą. Zamawiający wymaga, aby wykonawca dysponował co najmniej czterema placówkami w każdym powiecie (minimum 1520 placówek na terenie Polski). W każdej z placówek będzie zatrudniona na podstawie stosunku pracy co najmniej jedna osoba wykonująca na stanowisku obsługi klienta usługę pocztową w zakresie przyjmowania przesyłek listowych. W trakcie realizacji umowy wykonawca, na żądanie zamawiającego, jest zobowiązany przedłożyć aktualny wykaz placówek, zgodnie z zasadami określonymi we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ;4.2. w dni robocze (5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku), w godzinach urzędowania danej placówki, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.5. Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 do SWZ.

BPKO.SZP.350.24.2023

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00413943/01 z dnia: 2023-09-26
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-09-27 12:00
Po zmianie:
2023-10-03 12:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-09-27 12:30
Po zmianie:
2023-10-03 12:30


****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00423703/01 z dnia: 2023-10-02
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia Przed zmianą:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2026 r. usług pocztowych polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek listowych nierejestrowanych (list zwykły) i przesyłek listowych rejestrowanych (list polecony) w obrocie krajowym w granicach Rzeczypospolitej Polskiej, w kategorii ekonomicznej, nadawanych przez senatorów, zwanych też „nadawcą”, oraz ich ewentualnym zwrocie do nadawcy po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania adresatowi.
2. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia zgodnie z umową, stanowiącą załącznik nr 6 do SWZ, oraz obowiązującymi przepisami, w szczególności: ustawą z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, zwaną dalej „ustawą Pp”, aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie oraz regulaminem świadczenia usług pocztowych wykonawcy, wydanym na podstawie art. 21 ustawy Pp.
3. Wykonawca zapewni senatorom realizację usługi pocztowej w kategorii przesyłek ekonomicznych w obrocie krajowym:
3.1. przesyłki listowej nierejestrowanej (list zwykły),
3.2. przesyłki listowej rejestrowanej (list polecony),
3.3. o następujących wymiarach kopert (szerokość x długość):
110 mm x 220 mm,
162 mm x 229 mm,
229 mm x 324 mm;
o wysokości do 20 mm i wadze do 500 g.
4. Wykonawca zapewni realizację usługi pocztowej:
4.1. za pośrednictwem placówek pocztowych, w rozumieniu art. 3 pkt 15 ustawy Pp, którymi dysponuje wykonawca na terenie Polski, zwanych dalej „placówkami”, w których nadawca będzie miał możliwość nadania przesyłki listowej w kopercie senatorskiej. Placówki muszą jednocześnie pełnić funkcję nadawczą i oddawczą. Zamawiający wymaga, aby wykonawca dysponował co najmniej czterema placówkami w każdym powiecie (minimum 1520 placówek na terenie Polski). W każdej z placówek będzie zatrudniona na podstawie stosunku pracy co najmniej jedna osoba wykonująca na stanowisku obsługi klienta usługę pocztową w zakresie przyjmowania przesyłek listowych. W trakcie realizacji umowy wykonawca, na żądanie zamawiającego, jest zobowiązany przedłożyć aktualny wykaz placówek, zgodnie z zasadami określonymi we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ;
4.2. w dni robocze (5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku), w godzinach urzędowania danej placówki, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
5. Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 do SWZ.
Po zmianie:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2026 r. usług pocztowych polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek listowych nierejestrowanych (list zwykły) i przesyłek listowych rejestrowanych (list polecony) w obrocie krajowym w granicach Rzeczypospolitej Polskiej, w kategorii ekonomicznej, nadawanych przez senatorów, zwanych też „nadawcą”, oraz ich ewentualnym zwrocie do nadawcy po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania adresatowi.
2. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia zgodnie z umową, stanowiącą załącznik nr 6 do SWZ, oraz obowiązującymi przepisami, w szczególności: ustawą z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, zwaną dalej „ustawą Pp”, aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie oraz regulaminem świadczenia usług pocztowych wykonawcy, wydanym na podstawie art. 21 ustawy Pp.
3. Wykonawca zapewni senatorom realizację usługi pocztowej w kategorii przesyłek ekonomicznych w obrocie krajowym format S i M o wadze do 500 g
3.1. przesyłki listowej nierejestrowanej (list zwykły),
3.1.1. o następujących wymiarach kopert (szerokość x długość):
3.1.1.1. 110 mm x 220 mm, (format S)
3.1.1.2. 162 mm x 229 mm, (format S)
3.1.1.3. 229 mm x 324 mm; (format M)
3.2. przesyłki listowej rejestrowanej (list polecony),
3.2.1. o następujących wymiarach kopert (szerokość x długość):
3.2.1.1. 110 mm x 220 mm, (format S)
3.2.1.2. 162 mm x 229 mm, (format S)
3.2.1.3. 229 mm x 324 mm; (format M)
gdzie przyjmuje się, że:
format S – to przesyłki listowe o wymiarach:
minimum – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 mm x 140 mm, maksimum – żaden z wymiarów nie może przekroczyć wysokości: 20 mm, długości 230 mm, szerokości 160 mm. Wszystkie wymiary przyjmuje się z tolerancją /- 2 mm.
format M – to przesyłki listowe o wymiarach:
minimum – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 mm x 140 mm, maksimum – żaden z wymiarów nie może przekroczyć wysokości: 20 mm, długości 325 mm, szerokości 230 mm. Wszystkie wymiary przyjmuje się z tolerancją /- 2 mm.
4. Wykonawca zapewni realizację usługi pocztowej:
4.1. za pośrednictwem placówek pocztowych, w rozumieniu art. 3 pkt 15 ustawy Pp, którymi dysponuje wykonawca na terenie Polski, zwanych dalej „placówkami”, w których nadawca będzie miał możliwość nadania przesyłki listowej w kopercie senatorskiej. Placówki muszą pełnić funkcję nadawczą. Zamawiający wymaga, aby wykonawca dysponował co najmniej czterema placówkami w każdym powiecie (minimum 1520 placówek na terenie Polski). W każdej z placówek będzie zatrudniona na podstawie stosunku pracy co najmniej jedna osoba wykonująca na stanowisku obsługi klienta usługę pocztową w zakresie przyjmowania przesyłek listowych. W trakcie realizacji umowy wykonawca, na żądanie zamawiającego, jest zobowiązany przedłożyć aktualny wykaz placówek, zgodnie z zasadami określonymi we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ;
4.2. w dni robocze (5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku), w godzinach urzędowania danej placówki, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
5. Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 do SWZ.
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.3.5. Nazwa kryterium (Kryterium 2) Przed zmianą:
Liczba placówek pocztowych wykonawcy zlokalizowanych na terenie Polski, pełniących jednocześnie funkcję nadawczą i oddawczą.
Po zmianie:
Liczba placówek pocztowych wykonawcy zlokalizowanych na terenie Polski, pełniących funkcję nadawczą.
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 9.1. Informacje dodatkowe Przed zmianą:

Po zmianie:
Przed podpisaniem umowy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią zamawiającemu, na jego żądanie, umowę regulującą współpracę tych wykonawców.
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu Przed zmianą:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że jest wpisany do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, zwanej dalej „ustawą Pp”; wykonawca musi wykazać swój numer w rejestrze operatorów pocztowych w oświadczeniu – załącznik nr 3 do SWZ;
1.2. zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca:
1.2.1 wykaże że, wykonał/wykonuje co najmniej dwie usługi, które polegają na świadczeniu usług pocztowych w obrocie krajowym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych, o łącznej wartości co najmniej 1 200 000,00 zł brutto;
1.2.2. oświadczy w załączniku nr 3 do SWZ, że dysponuje w każdym powiecie na terenie Polski co najmniej czterema placówkami pocztowymi, w rozumieniu art. 3 pkt 15 ustawy Pp, które pełnią jednocześnie funkcję nadawczą i oddawczą, zwanymi dalej „placówkami pocztowymi”.
2. W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o wykonanie zamówienia warunek określony w:
– pkt 1.1 musi spełnić każdy wykonawca,
– pkt 1.2.1. musi spełnić co najmniej jeden wykonawca;
– pkt 1.2.2 musi spełnić co najmniej jeden wykonawca lub wykonawcy wspólnie.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
4. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych pomiotów musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający tę okoliczność.
5. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunku udziału w postępowaniu, a także zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.
6. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
7. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
8. Inne szczegółowe informacje zawiera SWZ.
Po zmianie:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że jest wpisany do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, zwanej dalej „ustawą Pp”; wykonawca musi wykazać swój numer w rejestrze operatorów pocztowych w oświadczeniu – załącznik nr 3 do SWZ;
1.2. zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca:
1.2.1 wykaże że, wykonał/wykonuje co najmniej dwie usługi, które polegają na świadczeniu usług pocztowych w obrocie krajowym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych, o łącznej wartości co najmniej 1 200 000,00 zł brutto;
1.2.2. oświadczy w załączniku nr 3 do SWZ, że dysponuje w każdym powiecie na terenie Polski co najmniej czterema placówkami pocztowymi, w rozumieniu art. 3 pkt 15 ustawy Pp, które pełnią funkcję nadawczą, zwanymi dalej „placówkami pocztowymi”.
2. W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o wykonanie zamówienia warunek określony w:
– pkt 1.1 musi spełnić każdy wykonawca,
– pkt 1.2.1. musi spełnić co najmniej jeden wykonawca;
– pkt 1.2.2 musi spełnić co najmniej jeden wykonawca lub wykonawcy wspólnie.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
4. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych pomiotów musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający tę okoliczność.
5. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunku udziału w postępowaniu, a także zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.
6. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
7. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
8. Inne szczegółowe informacje zawiera SWZ.
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 5.7. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Przed zmianą:
1. W zakresie potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 5.1.1 SWZ i pkt 5.1.2.2 SWZ, zamawiający żąda od wykonawców złożenia aktualnego na dzień składania ofert, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp ─ zgodnie ze wzorem i w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SWZ.
2. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia, w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnego na dzień złożenia wykazu usług, o których mowa w pkt 5.1.2.1 SWZ, wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane – sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ – wraz z załączonymi dowodami określającymi, czy wykazane usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Dowodami potwierdzającymi, że wykazane usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi były lub są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dowodów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku usług wykonywanych referencje bądź inne dokumenty, potwierdzające należyte wykonywanie usług muszą być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, dołączą do oferty oświadczenie, z którego będzie wynikać, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy (art. 117 ust. 4 ustawy Pzp).
4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą:
4.1. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (art. 118 ust. 3 ustawy Pzp); zobowiązanie musi spełniać warunki określone w art. 118 ust. 4 ustawy Pzp;
4.2. oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 125 ust. 5 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
5. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.
6. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
7. Inne szczegółowe informacje zawiera SWZ.
Po zmianie:
1. W zakresie potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 5.1.1 SWZ i pkt 5.1.2.2 SWZ, zamawiający żąda od wykonawców złożenia aktualnego na dzień składania ofert, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp ─ zgodnie ze wzorem i w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SWZ.
2. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia, w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnego na dzień złożenia wykazu usług, o których mowa w pkt 5.1.2.1 SWZ, wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane – sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ – wraz z załączonymi dowodami określającymi, czy wykazane usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Dowodami potwierdzającymi, że wykazane usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi były lub są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dowodów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku usług wykonywanych referencje bądź inne dokumenty, potwierdzające należyte wykonywanie usług muszą być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, dołączą do oferty oświadczenie, z którego będzie wynikać, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy (art. 117 ust. 4 ustawy Pzp).
4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą:
4.1. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (art. 118 ust. 3 ustawy Pzp); zobowiązanie musi spełniać warunki określone w art. 118 ust. 4 ustawy Pzp;
4.2. oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 125 ust. 5 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
5. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.
6. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
7. Inne szczegółowe informacje zawiera SWZ.
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 6.6. Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Przed zmianą:
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, w celu pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, zobowiązany jest przed zawarciem umowy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2% ceny brutto podanej w ofercie.
2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku formach, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w NBP O/O Warszawa nr 18 1010 1010 0023 6513 9120 0000 z dopiskiem: „zabezpieczenie należytego wykonania umowy w postępowaniu na świadczenie usług pocztowych polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek listowych nadawanych przez senatorów na terenie kraju”.
4. Zabezpieczenie wnoszone w formie gwarancji albo poręczeń musi zawierać zobowiązanie gwaranta albo poręczyciela do bezwarunkowej zapłaty zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia, na każde jego żądanie, w terminie maksymalnie 30 dni od pisemnego żądania kwoty zabezpieczenia.
5. Zamawiający nie przewiduje innych form wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.
7. W przypadku, gdy zabezpieczenie będzie wnoszone w innej formie niż pieniądz, zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu dokumentów, o których mowa w art. 450 ust. 1 pkt 2–5 ustawy Pzp.
7. Inne szczegółowe informacje zawiera SWZ.
Po zmianie:
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne, konsorcja), zobowiązani są ustanowić pełnomocnika zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać prawo pełnomocnika do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w imieniu wykonawców. Pełnomocnictwo podpisują osoby uprawnione do udzielenia pełnomocnictwa, zgodnie z formą reprezentacji każdego z wykonawców. W przypadku wspólników spółki cywilnej dopuszczalne jest przedłożenie umowy spółki cywilnej, z której wynika zakres i sposób reprezentacji, a w przypadku konsorcjum przedłożenie umowy konsorcjum. Postanowienia pkt 11.9 stosuje się odpowiednio.
Szczegółowe informacje zawiera SWZ.
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-10-03 12:00
Po zmianie:
2023-10-11 12:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-10-03 12:30
Po zmianie:
2023-10-11 12:30


****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00428002/01 z dnia: 2023-10-04
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-10-11 12:00
Po zmianie:
2023-10-12 12:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-10-11 12:30
Po zmianie:
2023-10-12 12:30
branża Usługi transportowe
podbranża usługi kurierskie i pocztowe
kody CPV 64110000, 64112000, 64114000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: usługi kurierskie i pocztowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10079967 2023-11-28
godz. 10:00
STAROSTWO POWIATOWE W LUBARTOWIE Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Lubartowie 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym w zakresie przyjmowania, przemieszcza...
10084538 2023-11-29
godz. 12:00
URZĄD MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w roku 2024
10106331 2023-11-30
godz. 09:00
ZARZĄD TRANSPORTU METROPOLITALNEGO świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na rzecz Zarządu Transportu Metropolitalnego z siedzibą w Katowicach polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek oraz...
10100529 2023-11-30
godz. 11:00
MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH Zakup usług pocztowych dla MSZ 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, zwanych dalej „Usługami”, w zakresie:1) ...
10100403 2023-11-30
godz. 12:00
SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE Usługi pocztowe dla Samorządowego Kolegium Pocztowego w Poznaniu Przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów, w obrocie krajowym i zagranic...
10099135 2023-12-01
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY PLESZEW Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie w latach 2024-2026 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Plesz...
10111485 2023-12-05
godz. 10:00
STAROSTWO POWIATOWE W GŁOGOWIE RZ.2600.22.2023 Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Głogowie w roku 2024r., w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz pacze...
10103063 2023-12-05
godz. 11:00
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU „Świadczenie usług pocztowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu” 1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym (do każdego miejsc...
10083339 2023-12-07
godz. 10:00
URZĄD GMINY BIAŁE BŁOTA Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Urzędu Gminy Białe B...
10098323 2023-12-28
godz. 12:00
POCZTA POLSKA S.A. Drogowy transport przesyłek pocztowych - Usługa A - Kursy liniowe, 8 części, RD Kraków