Przetarg 9003719 - Świadczenie usług pocztowych dla Związku Gmin Wierzyca ...

   
Analizuj Zamówienie 9003719 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-06-28
przedmiot ogłoszenia
Świadczenie usług pocztowych dla Związku Gmin Wierzyca

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie powszechnych usług poczt
owych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie: 1) przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych, 2) przyjmowania, przemieszczania i doręczania paczek pocztowych, 3) doręczania zwrotów przesyłek niedoręczonych po wyczerpaniu możliwości doręczenia lub wydania adresatom w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe.2. Sposób dostarczenia przesyłek określają następujące ustawy i akty wykonawcze:1) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,2) ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego,3) rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie reklamacji usługi pocztowej,4) rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego,5) ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe,6) regulamin Poczty Listowej, Światowy Związek Pocztowy sporządzony w Bernie dnia 28 stycznia 2005 r.,7) regulamin dotyczący Paczek pocztowych, Światowy Związek Pocztowy sporządzony w Bernie dnia 28 stycznia 2005 r.,8) ustawa z dnia 29 sierpnia 2015 r. Ordynacja podatkowa,9) inne powszechnie obowiązujące przepisy,10) „regulamin świadczenia usług pocztowych” zgodnie z art. 7 pkt 3 ustawy – Prawo pocztowe,11) ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, oraz niniejszy opis przedmiotu zamówienia.3. Wykazane w Formularzu ofertowym ilości poszczególnych rodzajów przesyłek zostały określone szacunkowo (orientacyjnie na podstawie analizy usług pocztowych z lat ubiegłych oraz przewidywanych działań) w celu obliczenia wartości oferty i porównania ofert i nie są ilościami zobowiązującymi Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę i nie będzie dochodził roszczeń z tytułu zmian ilościowych i rodzajowych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. 4. Wartość należności za świadczenie usług pocztowych obliczana będzie w okresach miesięcznych, jako iloczyn ceny jednostkowej zaoferowanej w ofercie przetargowej za dany rodzaj przesyłki oraz rzeczywistej ilości przesyłek danego rodzaju. Jeżeli przesyłka objęta przedmiotem umowy zostanie nadana z usługą dodatkową lub komplementarną nieujętą w formularzu oferty, to zostanie ona wyceniona zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem Wykonawcy opublikowanym na jego stronie internetowej. Uiszczanie opłat będzie następowało z dołu w terminie 21 dni od wystawienia faktury VAT.5. Cena podana przez wykonawcę nie będzie podlegała zmianom przez okres realizacji zamówienia z wyjątkiem:1) ustawowej zmiany obowiązku podatkowego Wykonawcy w zakresie podatku od towarów i usług (VAT),2) zmiany cennika powszechnych usług pocztowych zatwierdzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub w sposób dopuszczony przez obowiązujące przepisy Prawa pocztowego.6. Nadanie przesyłek następować będzie w dniu ich przyjęcia przez Wykonawcę od Zamawiającego. W przypadku zastrzeżeń dotyczących odebranych przesyłek, Wykonawca wyjaśnia je z Zamawiającym. Przy braku możliwości ich wyjaśnienia z Zamawiającym lub ich usunięcia w dniu ich nadania, nadanie takich przesyłek nastąpi w następnym dniu roboczym lub w dniu usunięcia zastrzeżeń.7. Terminy doręczania przesyłek pocztowych będą zgodne z przepisami prawa.8. Dla Przesyłek ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru Wykonawca będzie dostarczał do siedziby Zamawiającego, pokwitowane przez adresata potwierdzenie odbioru niezwłocznie po doręczeniu przesyłki.9. W przypadku nieobecności adresata, przedstawiciel Wykonawcy pozostawi zawiadomienie o próbie dostarczenia przesyłki ze wskazaniem, gdzie i kiedy adresat może odebrać przesyłkę. Termin odbioru przesyłki przez adresata wynosi 14 dni liczonych od dnia następnego po dniu pozostawienia zawiadomienia; w tym terminie wykonawca powtórnie zawiadamia adresata o pozostawieniu przesyłki we wskazanym miejscu. Po upływie terminu odbioru przesyłka zwracana jest Zamawiającemu wraz z podaniem przyczyny nieodebrania przez adresata. UWAGA – Potwierdzenie nadania przesyłki musi mieć moc dokumentu urzędowego zgodnie z art. 45 Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 896), 10. Użyte w SWZ określenia związane z opisem przedmiotu zamówienia oznaczają: -przesyłka priorytetowa – usługa realizowana najszybszą drogą w obrocie krajowym i zagranicznym, -przesyłka ekonomiczna – przesyłka listowa nierejestrowana lub polecona niebędąca przesyłką priorytetową; kategoria przesyłek doręczanych na terenie kraju do trzeciego dnia roboczego po dniu nadania, -przesyłka rejestrowana – przesyłkę pocztową przyjętą za pokwitowaniem przyjęcia i doręczaną za pokwitowaniem odbioru, -przesyłka nierejestrowana – przesyłkę listową nadaną i doręczoną bez pokwitowania, -przesyłka polecona – przesyłka rejestrowana będąca przesyłką listową, przemieszczana i doręczana w sposób zabezpieczający ją przed utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem; -zwrotne potwierdzenie odbioru – zwrócone nadawcy potwierdzenie odbioru zawierające datę i podpis odbiorcy, stanowiący potwierdzenie otrzymania przesyłki listowej. 11. Szacunkowa liczba listów nierejestrowanych to około 4500 szt. 12. Szacunkowa liczba listów niewymagających zwrotnego potwierdzenia odbioru dla wymienionych typów to ok. 757 szt. 13. Szacunkowa liczba przesyłek wymagających zwrotnego potwierdzenia odbioru o mocy dokumentu urzędowego to ok. 45 110 szt. (w tym krajowe 45071 szt. i zagraniczne 39 szt.). 14. Szacowana liczba zwrotów niedoręczonych przesyłek to ok. 4 000 szt. 15. Poszczególne ilości przesyłek mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego. 16. Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia zawarty został we Wzorze Umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

DA.271.3.2022


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00229168/01 z dnia: 2022-06-29
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-07-06 10:00
Po zmianie:
2022-07-07 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-07-06 10:15
Po zmianie:
2022-07-07 10:15
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-08-03
Po zmianie:
2022-08-04UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00242982/01 z dnia: 2022-07-07
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-07-07 10:00
Po zmianie:
2022-07-13 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-07-07 10:15
Po zmianie:
2022-07-13 10:15
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-08-04
Po zmianie:
2022-08-10UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00251628/01 z dnia: 2022-07-13
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 7.4. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia Przed zmianą:
1.Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy dotyczących: 1)udziału podwykonawcy (lub jego zmiany) na etapie realizacji umowy, jeżeli Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wobec tego Wykonawcy. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 462 ust. 7 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powołał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; 2)zmiany zakresu podwykonawstwa; 3)wystąpienia siły wyższej – rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony Umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałych na skutek działania siły wyższej; 4)zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów – w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień Umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego; 5)odpowiedniej zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany: a)stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, b)wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c)zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, d)zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, e)zmiany wysokości stawek cenowych wskazanych w formularzu ofertowym w przypadku zmiany cennika powszechnych usług pocztowych zatwierdzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub w sposób dopuszczalny przez obowiązujące przepisy Prawa pocztowego, przy czym dotyczy to zarówno wzrostu cen lub kosztów, jak i ich obniżenia, względem wysokości cen lub kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie, według następujących zasad: -maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia nie może przekroczyć 40% wartości umowy z dnia jej zawarcia; -waloryzacja nie może służyć do sanowania błędów Wykonawcy dokonanych w trakcie kalkulacji ceny oferty. Nie mogą one prowadzić, do zmniejszenia ryzyka związanego z niedoszacowaniem oferty przez Wykonawcę; -Wykonawca ma obowiązek zmiany wynagrodzenia należnego podwykonawcom, jeżeli Wykonawcy temu zmieniono wartość wynagrodzenia, w związku ze zmianami cen i kosztów realizacji zamówienia; -waloryzacja wysokości wynagrodzenia w związku ze wzrostem cen i kosztów możliwa będzie po przedstawieniu przez Wykonawcę, wnioskującego o zmianę wartości umowy szczegółowej analizy opartej na obiektywnych źródłach potwierdzających te zmiany. Analiza musi uwzględniać okoliczności, które występowały w trakcie składania ofert i wyliczania ceny oferowanej za realizację przedmiotu zamówienia oraz te, które wystąpiły nagle i spowodowały wzrost cen. 6) Zamawiający przewiduje również możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy w okolicznościach i przypadkach określonych w art. 455 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 oraz w ust. 2 Pzp.
Po zmianie:
1.Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy dotyczących: 1)udziału podwykonawcy (lub jego zmiany) na etapie realizacji umowy, jeżeli Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wobec tego Wykonawcy. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 462 ust. 7 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powołał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; 2)zmiany zakresu podwykonawstwa; 3)wystąpienia siły wyższej – rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony Umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałych na skutek działania siły wyższej; 4)zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów – w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień Umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego; 5)odpowiedniej zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany: a)stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, b)wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c)zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, d)zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, e)zmiany „cen jednostkowych brutto” w poszczególnych pozycjach wpisanych przez Wykonawcę w Formularzu cenowym (stanowiącym załącznik do umowy) w sytuacji spowodowanej zmianami tych cen w sposób dopuszczony przez Prawo pocztowe; jeżeli w trakcie obowiązywania umowy nastąpi zmiana w zakresie cen jednostkowych poszczególnych usług, Zamawiający, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu ze strony Wykonawcy o zaistnieniu tego zdarzenia, zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za świadczone usługi w wysokości obowiązującej na dzień wykonania usługi.. 6) Zamawiający przewiduje również możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy w okolicznościach i przypadkach określonych w art. 455 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 oraz w ust. 2 Pzp.
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-07-13 10:00
Po zmianie:
2022-07-21 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-07-13 10:15
Po zmianie:
2022-07-21 10:15
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-08-10
Po zmianie:
2022-08-18
branża Usługi transportowe
podbranża usługi kurierskie i pocztowe
kody CPV 64110000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: usługi kurierskie i pocztowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9098811 2022-08-18
godz. 11:00
ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W WARSZAWIE Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz odbierania z siedziby ZTM (04...
9077337 2022-08-19
godz. 10:00
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Wykonywanie usługi kolportażu polegającej na doręczaniu czasopisma samorządowego województwa łódzkiego do skrzynek pocztowych (jeden egzemplarz do jednej skrzynki) oraz prowadzeniu k...
8977375 2022-08-19
godz. 12:30
LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE W WARSZAWIE Świadczenie usług kurierskich w obrocie zagranicznym na rzecz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług kurierskich polegających na od...
9106249 2022-08-24
godz. 12:00
CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO W WARSZAWIE ZP-770-2/2022 Świadczenie usług pocztowych 5.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w rozumieniu ustawyz dnia 23 listopada 2012 r...
9071850 2022-08-26
godz. 12:00
POCZTA POLSKA S.A. Opróżnianie skrzynek, miasto Kraków, RD Kraków Numer referencyjny: CZ.26.346.2022.DTW Przedmiotem zamówienia jest świadczenie Usługi E, polegającej na opróżnianiu nadawczych skrzyn...
9086519 2022-08-29
godz. 11:00
POCZTA POLSKA S.A. Usługa G - przewóz ładunku pocztowego na kursach wewnątrz węzłowych na 17 zadaniach Numer referencyjny: CZ.26.435.2022.DTPŁ Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiaj...
9106848 2022-09-01
godz. 09:00
URZĄD MIASTA KRAKÓW Drukowanie i doręczanie decyzji podatkowych Numer referencyjny: OR-10.271.58.2022 1. Nazwa zamówienia: Drukowanie i doręczanie decyzji podatkowych. 2. Przedmiotem zamówienia jest drukowa...
9094953 2022-09-05
godz. 10:00
POCZTA POLSKA S.A. Obsługa kursów liniowych (Usługa A) Numer referencyjny: CZ.26.411.2022.DTPN Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego Usługi A (kursów liniowych) polegającej na...
9106959 2022-09-08
godz. 11:00
POCZTA POLSKA S.A. Realizacja kursów liniowych – Usługa A (podział na 4 części) Numer referencyjny: CZ.26.436.2022.DTZ Przedmiotem zamówienia jest realizacja kursów liniowych - Usługi A Realizacja ku...
8961325 2023-06-30
godz. 23:59
PROJEKT Zawody Sportowe - Bieg 1 laptop w cenie 2500zł METODA: zakup; RODZAJ: nowy śr. trwały, urządzenia (KŚT 491). Komputer typu laptop (w tym liczba i koszt jednostkowy) - 1 dla pracownika;...