Zlecenie 8496576 - Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w...

   
Zamówienie 8496576 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2021-10-28
przedmiot zlecenia
Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Zdunach
Zamówienie dotyczy świadczenia usług pocztowych w obrocie kraj
owym i zagranicznym dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Zdunach, polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek pocztowych oraz ich zwrotów o masie poniżej i powyżej 350 gramów. Zamawiający wyłącza z zakresu przedmiotu zamówienia konieczność nadawania części przesyłek w sposób określony w przepisach art. 57 § 5 pkt. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) art. 12 § 6 pkt. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540) oraz pism sądowych. Pisma te będą nadawane za pośrednictwem operatora wyznaczonego.
2. Szczegółowe informacje dotyczące wykonywanej usługi:
1) przez przesyłki pocztowe, będące przedmiotem zamówienia rozumie się przesyłki listowe:
a) zwykłe - przesyłki nierejestrowane, nie będące przesyłkami najszybszej kategorii w obrocie krajowym;
b) zwykłe priorytetowe-przesyłki nierejestrowane, będące przesyłkami najszybszej kategorii w obrocie krajowym i w obrocie zagranicznym;
c) polecone - rejestrowane, nie będące przesyłkami najszybszej kategorii w obrocie krajowym i w obrocie zagranicznym;
d) polecone priorytetowe - przesyłki rejestrowane najszybszej kategorii w obrocie krajowym i zagranicznym;
e) polecone ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO) - przesyłki nie będące przesyłkami najszybszej kategorii przyjęte za potwierdzeniem nadania i doręczenia za pokwitowaniem odbioru;
f) polecone priorytetowe za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO) - przesyłki najszybszej kategorii przyjęte za potwierdzeniem nadania i doręczenia za pokwitowaniem odbioru.
2) przez paczki pocztowe rozumie się paczki:
a) zwykłe - rejestrowane, nie będące paczkami najszybszej kategorii;
b) priorytetowe-rejestrowane, najszybszej kategorii.
3. Zamawiający wymaga od Wykonawcy realizacji przedmiotu zamówienia z zachowaniem wymogów wynikających z przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. 2020 poz. 1041) oraz obowiązujących aktów wykonawczych.
4. Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usługi dostarczania przesyłek w Polsce i poza granicami kraju. W zakresie przesyłek nadanych na teren zagranicy wystarczającym będzie dostarczanie przez Wykonawcę przesyłek do każdego miejsca zagranicą objętego Porozumieniem ze Światowym Związkiem Pocztowym.
5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował placówką nadawczą w miejscowości, w której znajduje się jednostka Zamawiającego oraz wymaga, aby punkty odbioru niedoręczonych pod adres przesyłek (awizowanych) znajdowały się na terenie każdej gminy lub gminy sąsiedniej.
6. Wykonawca zobowiązany będzie świadczyć usługi codziennego wydawania i odbioru przesyłek w placówce pocztowej na terenie miasta Zduny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00- 15.00.
7. Nadanie przesyłek następować będzie w dniu ich odbioru przez Wykonawcę od Zamawiającego.
8. Zamawiający jest odpowiedzialny za nadawanie przesyłek listowych i paczek w stanie umożliwiającym Wykonawcy doręczanie bez ubytku i uszkodzenia do miejsca zgodnie z adresem przeznaczenia. Zamawiający będzie nadawał przesyłki w stanie uporządkowanym według kategorii rodzajowej i wagowej. Opakowanie przesyłek listowych stanowi zaklejona koperta Zamawiającego, opakowanie paczki stanowi sztywne pudełko lub papier Zamawiającego. Zamawiający umieszcza w sposób trwały i czytelny informacje jednoznacznie identyfikujące adresata i nadawcę, jednocześnie określając rodzaj przesyłki oraz pełną nazwę i adres zwrotny nadawcy.
9. Zamawiający nie dopuszcza stosowania przez wykonawcę własnych opakowań na listy i przesyłki. Zamawiający nie dopuszcza, by na kopercie oprócz danych wskazanych przez Zamawiającego znajdowały się inne informacje.
10. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na podstawie właściwie przygotowanych przez Zamawiającego przesyłek do nadania oraz zestawienia ilościowego z wyszczególnieniem adresów. W przypadku przesyłek rejestrowanych zestawienie będzie sporządzane w 2 egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego i Wykonawcy.
11. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać przesyłki zgodnie z przepisami:
1) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540),
2) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego(Dz. U. z 2021 r. poz. 735)
12. Z uwagi na specyfikę wykonywanych zadań (m.in. prowadzenie postępowań podatkowych), Zamawiający informuje, że większość generowanych przesyłek listowych obejmuje doręczanie pism urzędowych.
13. W przypadku przesyłek, które nie są rejestrowane - ilość i waga przyjętych lub zwróconych przesyłek, stwierdzona będzie na podstawie zestawienia nadanych lub zwróconych przesyłek, sporządzonego przez Zamawiającego w dwóch egzemplarzach po jednym dla Wykonawcy i Zamawiającego.
14. Usługę pocztową w zakresie przesyłki rejestrowanej uważa się za niewykonaną, jeżeli doręczenie przesyłki rejestrowanej lub zawiadomienie o próbie jej doręczenia nie nastąpiło w terminie 14 dni od dnia nadania, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie reklamacji usługi pocztowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 474).
15. Zamawiający będzie korzystał z wzorów druków ZPO (zwrotnego potwierdzenia odbioru), określonych w załącznikach A i B do niniejszego zapytania.
W przypadku listów rejestrowanych traktowanych jako przesyłka polecona ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, dla których nie wymaga się potwierdzenia odbioru zgodnie z załączonymi wzorami ZPO (załącznik A i B). Wykonawca ma zapewnić nieodpłatnie stosowane przez niego druki ZPO.
Dla przesyłek ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru Wykonawca będzie doręczał do siedziby Zamawiającego pokwitowane przez adresata potwierdzenie obioru niezwłocznie po dokonaniu doręczenia przesyłki, w terminach określonych w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r., w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (Dz. U. 2020, poz. 1026), dla przesyłek listownych niebędących przesyłkami najszybszej kategorii.
16. Do odpowiedzialności Wykonawcy za nienależyte wykonanie usługi pocztowej stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. 2020 poz. 1041), a w sprawach nieuregulowanych tymi przepisami stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2020 poz. 1740)
17. Podane przez Zamawiającego ilości poszczególnych pozycji przesyłek wyszczególnionych w załączniku nr 2 mają charakter szacunkowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania ilości wskazanych przesyłek. Określone rodzaje i ilości poszczególnych przesyłek w ramach świadczonych usług mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zmniejszenie lub zwiększenie przesyłek w obrębie pozycji wyszczególnionych w załączniku nr' 2 nie stanowi zmiany umowy.
18. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował placówką nadawczą w miejscowości, w której znajduje się jednostka Zamawiającego oraz wymaga, aby punkty odbioru niedoręczonych pod wskazany adres przesyłek (awizowanych) znajdowały się na terenie każdej innej gminy w Polsce w ilości co najmniej 1 i były czynne co najmniej 4 godziny dziennie w dni robocze, przy czym każdy punkt awizacyjny powinien stanowić odrębne pomieszczenie, odpowiednio oznaczone nazwą Wykonawcy oraz zapewniające prawidłowe zabezpieczenie przesyłek przed dostępem osób trzecich, gwarantujące zachowanie tajemnicy pocztowej oraz ochronę danych osobowych powierzonych Wykonawcy do przetwarzania przez Zamawiającego.
19. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę lub podwykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
20. Zamawiający wymaga, aby placówki Wykonawcy spełniały wymóg dostępności dla osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 62 Prawa Pocztowego.
branża Usługi transportowe
podbranża usługi kurierskie i pocztowe
kody CPV 64110000, 64112000, 64113000, 64120000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Wielkopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Wielkopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: usługi kurierskie i pocztowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8558999 2021-12-06
godz. 09:00
URZĄD MIASTA I GMINY KOŃSKIE Zakup usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów. 3.1. Przedmiotem zamówieni...
8547640 2021-12-06
godz. 10:00
STAROSTWO POWIATOWE W MIĘDZYRZECZU Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu w zakresie odbierania z budynku Starostwa i doręczania do Adresata przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zw...
8559204 2021-12-06
godz. 10:00
GÓRNA RABA SP. Z O.O. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla „Górna Raba” Sp. z o.o.w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2024 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych p...
8557319 2021-12-06
godz. 10:00
DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WE WROCŁAWIU Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu oraz jego Delegatur (Legnica, Wałbrzych i Jelenia Góra) Przedmiotem ...
8559620 2021-12-06
godz. 10:00
LUBELSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W LUBLINIE Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Numer referencyjny: OL.WAG.SDZP.261.6.2021 Przedmiotem ...
8545557 2021-12-06
godz. 12:00
KSIĄŻNICA POMORSKA IM. STANISŁAWA STASZICA Świadczenie usług pocztowych dla Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie ul. Podgórna 15/16 w 2022 r. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Opis przedmiotu zamówienia - opis przedmiot...
8548871 2021-12-07
godz. 11:00
POWIATOWY URZĄD PRACY W GLIWICACH Świadczenie usług pocztowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Gliwicach. Świadczenie usług pocztowych polegających na przyjmowaniu, sortowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek pocztowy...
8558795 2021-12-08
godz. 11:00
ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ ZP.271.1.2021 Świadczenie usług pocztowych dla Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA:
8553221 2021-12-09
godz. 08:00
URZĄD GMINY DĘBICA Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Gminy Dębica w okresie od 03.01.2022 – 29.12.2023 WI.271.26.2021 **************************** UWAGA ZMIANA OGŁO...
8558755 2021-12-09
godz. 10:00
STAROSTWO POWIATOWE W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek i paczek pocztowych oraz ich zwrotów w rozumieniu ustawyPrawo p...