Przetarg 9949228 - Świadczenie usług pocztowych dla PBGiTR w Rzeszowie 1....

   
Analizuj Zamówienie 9949228 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-09-19
przedmiot ogłoszenia
Świadczenie usług pocztowych dla PBGiTR w Rzeszowie

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w 2023 roku na rzecz Podkarpacki
ego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie i jego komórek organizacyjnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek rejestrowanych i nierejestrowanych i ich ewentualnych zwrotów na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1640), dalej zwanej „ustawą Prawo pocztowe”. Wykaz lokalizacji poszczególnych komórek organizacyjnych Zamawiającego, na rzecz których świadczone będą usługi pocztowe stanowi załącznik nr 1 do SWZ.2. Przez przesyłki pocztowe, będące przedmiotem zamówienia, rozumie się przesyłki listowe:2.1. zwykłe - przesyłki nierejestrowane nie będące przesyłkami najszybszej kategorii,2.2. zwykłe o przyspieszonym trybie doręczenia - przesyłki nierejestrowane najszybszej kategorii,2.3. polecone - przesyłki rejestrowane nie będące przesyłkami najszybszej kategorii, przemieszczane i doręczane w sposób zabezpieczający je przed utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem,2.4. polecone o przyspieszonym trybie doręczenia - przesyłki rejestrowane przemieszczane i doręczane w sposób zabezpieczający je przed utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem najszybszej kategorii,2.5. polecone za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO) - przesyłki nie będące przesyłkami najszybszej kategorii przyjęte za pokwitowaniem przyjęcia i doręczone za pokwitowaniem odbioru,2.6. polecone o przyspieszonym trybie doręczenia za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO) – przesyłki najszybszej kategorii przyjęte za pokwitowaniem przyjęcia i doręczone za pokwitowaniem odbioru.3. Usługi pocztowe obejmują przyjmowanie, sortowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek listowych, o wadze do 2000 g oraz liczonych z tolerancją 2 mm wymiarach:3.1. Minimum – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm.3.2. Maksimum – suma długości wszystkich trzech wymiarów (długości, szerokości i wysokości) nie może przekroczyć 900 mm, przy czym najdłuższy nie może przekraczać 600 mm.4. Identyfikacja przesyłek w ramach poszczególnych usług odbywać się będzie poprzez:4.1. Format przesyłek:a) Format S do 500 g – żaden z wymiarów nie może przekroczyć: wysokość 20 mm, długość 230 mm, szerokość 160 mm, b) Format M do 1000 g – żaden z wymiarów nie może przekroczyć: wysokość 20 mm, długość 325 mm, szerokość 230 mm, c) Format L do 2000 g – suma długości, szerokości i wysokości 900 mm, przy czym największy z tych wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600 mm.4.2. Kategorię doręczenia zgodnie z podziałem opisanym w pkt 2.4.3. Wszystkie wymiary przyjmuje się z tolerancją +/- 2 mm.5. Przewidywane ilości i rodzaj przesyłek, jakie Zamawiający zamierza nadać w okresie trwania umowy:1) Przesyłki polecone (do 500 g – format S) - 13 943 szt.2) Przesyłki polecone (ponad 500 g do 1000 g – format M) - 24 szt.3) Przesyłki polecone (ponad 1000 g do 2000 g – format L) - 3 szt.4) Przesyłki polecone o przyspieszonym trybie doręczenia (do 50 g (obszar Europy)) - 8 szt.5) Przesyłki polecone o przyspieszonym trybie doręczenia (do 50 g (Ameryka Północna)) - 4 szt.6) Usługa potwierdzenie odbioru (przesyłki krajowe) - 6 965 szt.7) Usługa potwierdzenie odbioru (przesyłki zagraniczne) - 8 szt.8) Usługa "zwrot przesyłki poleconej" w obrocie krajowym” (do 500 g – format S) - 137 szt.9) Usługa "zwrot przesyłki poleconej" w obrocie zagranicznym” (do 50 g (obszar Europy) - 2 szt.10) EPO dla przesyłki powszechnej poleconej (do 500 g – format S) - 7 470 szt.6. Podane w pkt 5 ilości przesyłek zostały oszacowane na podstawie ilości i rodzaju dotychczas zlecanych usług. Ilości i rodzaje przesyłek, jakie faktycznie będą nadawane przez Zamawiającego uzależnione będą od jego rzeczywistych potrzeb, dlatego Zamawiający zastrzega możliwość nie zrealizowania w całości przedmiotu zamówienia oraz przewiduje skorzystanie z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp. Szczegółowe postanowienia w tym zakresie zostały opisane w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.7. Zamawiający może dokonywać zmian w zakresie rodzaju zamawianych usług. Zmiany mogą polegać na:7.1. zwiększeniu lub zmniejszeniu ilości i wartości danego rodzaju usług wymienionych w pkt 5,7.2. zamówieniu usługi nie wymienionej w pkt 5.8. Zamawiający:8.1. wymaga od Wykonawcy, żeby w trakcie obowiązywania umowy świadczył usługę elektronicznego potwierdzenia odbioru oraz przewiduje możliwość przejścia z papierowego druku zwrotnego potwierdzenia odbioru (ZPO) na elektroniczne potwierdzenie odbioru (EPO) w przypadku, jeżeli zmiana ta nie spowoduje wzrostu kosztów zamówienia po stronie Zamawiającego;8.2. dopuszcza możliwość świadczenia usług w zakresie przyjmowania przesyłek z wykorzystaniem systemu informatycznego, który automatycznie będzie przekazywał i odbierał pliki z informacjami o zarejestrowanych usługach, komunikując się bezpośrednio z placówką pocztową wskazaną w umowie.

PBG.WZP-3321/6/2023
branża Usługi transportowe
podbranża usługi kurierskie i pocztowe
kody CPV 64110000, 64112000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: usługi kurierskie i pocztowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10648506 2024-07-17
godz. 10:00
Pomorskie Dzierżawa części nieruchomości gruntowej o pow. 41 m2 stanowiącej odpowiednio część działki nr 21/2 obręb 021, położonej przy ul. Kołobrzeskiej 61 w Gdańsku, przeznaczonej pod ...
10647063 2024-07-17
godz. 11:00
Śląskie Świadczenie usług pocztowych i kurierskich Zad. 1 – Usługi pocztowe Przedmiotem zamówienia jest:Świadczenie usług pocztowych i kurierskichZad. 1 – Usługi pocztoweZamawiający nie...
10673972 2024-07-19
godz. 08:00
Śląskie "Świadczenie usług pocztowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A." Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ. ZP-BZ-0008/24
10681306 2024-07-19
godz. 12:00
Mazowieckie Świadczenie usług kurierskich dla PARP
10673707 2024-07-19
godz. 12:00
Zachodniopomorskie Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym dla Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie
10671250 2024-07-24
godz. 10:00
Zachodniopomorskie 3.1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Gminy Postomino, które określone jest wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV k...
10685849 2024-07-25
godz. 08:00
Świętokrzyskie Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie odbioru, przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych ...
10684528 2024-07-25
godz. 09:00
Mazowieckie Sukcesywne świadczenie usług pocztowych dla Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Lublinie w obrocie krajowym i zagranicznym 2. Szczegółowy zakres przedstawia Opis Przedmiot...
10681236 2024-07-26
godz. 12:00
Mazowieckie Świadczenie usług doręczania i odbioru przesyłek KEP dla RD Warszawa - 23 części
10646349 2024-08-01
godz. 12:00
Mazowieckie Usługa F – Poczta firmowa - Kr 4, Kr 23, Kr 28, Kr 55, Kr 73, Skawina, Mielec, Nowy Targ, Ropczyce, Sędziszów Młp., Gorlice – 11 części Przedmiotem zamówienia jest świadczenie U...