Przetarg 9949228 - Świadczenie usług pocztowych dla PBGiTR w Rzeszowie 1....

   
Analizuj Zamówienie 9949228 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-09-19
przedmiot ogłoszenia
Świadczenie usług pocztowych dla PBGiTR w Rzeszowie

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w 2023 roku na rzecz Podkarpacki
ego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie i jego komórek organizacyjnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek rejestrowanych i nierejestrowanych i ich ewentualnych zwrotów na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1640), dalej zwanej „ustawą Prawo pocztowe”. Wykaz lokalizacji poszczególnych komórek organizacyjnych Zamawiającego, na rzecz których świadczone będą usługi pocztowe stanowi załącznik nr 1 do SWZ.2. Przez przesyłki pocztowe, będące przedmiotem zamówienia, rozumie się przesyłki listowe:2.1. zwykłe - przesyłki nierejestrowane nie będące przesyłkami najszybszej kategorii,2.2. zwykłe o przyspieszonym trybie doręczenia - przesyłki nierejestrowane najszybszej kategorii,2.3. polecone - przesyłki rejestrowane nie będące przesyłkami najszybszej kategorii, przemieszczane i doręczane w sposób zabezpieczający je przed utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem,2.4. polecone o przyspieszonym trybie doręczenia - przesyłki rejestrowane przemieszczane i doręczane w sposób zabezpieczający je przed utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem najszybszej kategorii,2.5. polecone za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO) - przesyłki nie będące przesyłkami najszybszej kategorii przyjęte za pokwitowaniem przyjęcia i doręczone za pokwitowaniem odbioru,2.6. polecone o przyspieszonym trybie doręczenia za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO) – przesyłki najszybszej kategorii przyjęte za pokwitowaniem przyjęcia i doręczone za pokwitowaniem odbioru.3. Usługi pocztowe obejmują przyjmowanie, sortowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek listowych, o wadze do 2000 g oraz liczonych z tolerancją 2 mm wymiarach:3.1. Minimum – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm.3.2. Maksimum – suma długości wszystkich trzech wymiarów (długości, szerokości i wysokości) nie może przekroczyć 900 mm, przy czym najdłuższy nie może przekraczać 600 mm.4. Identyfikacja przesyłek w ramach poszczególnych usług odbywać się będzie poprzez:4.1. Format przesyłek:a) Format S do 500 g – żaden z wymiarów nie może przekroczyć: wysokość 20 mm, długość 230 mm, szerokość 160 mm, b) Format M do 1000 g – żaden z wymiarów nie może przekroczyć: wysokość 20 mm, długość 325 mm, szerokość 230 mm, c) Format L do 2000 g – suma długości, szerokości i wysokości 900 mm, przy czym największy z tych wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600 mm.4.2. Kategorię doręczenia zgodnie z podziałem opisanym w pkt 2.4.3. Wszystkie wymiary przyjmuje się z tolerancją /- 2 mm.5. Przewidywane ilości i rodzaj przesyłek, jakie Zamawiający zamierza nadać w okresie trwania umowy:1) Przesyłki polecone (do 500 g – format S) - 13 943 szt.2) Przesyłki polecone (ponad 500 g do 1000 g – format M) - 24 szt.3) Przesyłki polecone (ponad 1000 g do 2000 g – format L) - 3 szt.4) Przesyłki polecone o przyspieszonym trybie doręczenia (do 50 g (obszar Europy)) - 8 szt.5) Przesyłki polecone o przyspieszonym trybie doręczenia (do 50 g (Ameryka Północna)) - 4 szt.6) Usługa potwierdzenie odbioru (przesyłki krajowe) - 6 965 szt.7) Usługa potwierdzenie odbioru (przesyłki zagraniczne) - 8 szt.8) Usługa zwrot przesyłki poleconej w obrocie krajowym” (do 500 g – format S) - 137 szt.9) Usługa zwrot przesyłki poleconej w obrocie zagranicznym” (do 50 g (obszar Europy) - 2 szt.10) EPO dla przesyłki powszechnej poleconej (do 500 g – format S) - 7 470 szt.6. Podane w pkt 5 ilości przesyłek zostały oszacowane na podstawie ilości i rodzaju dotychczas zlecanych usług. Ilości i rodzaje przesyłek, jakie faktycznie będą nadawane przez Zamawiającego uzależnione będą od jego rzeczywistych potrzeb, dlatego Zamawiający zastrzega możliwość nie zrealizowania w całości przedmiotu zamówienia oraz przewiduje skorzystanie z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp. Szczegółowe postanowienia w tym zakresie zostały opisane w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.7. Zamawiający może dokonywać zmian w zakresie rodzaju zamawianych usług. Zmiany mogą polegać na:7.1. zwiększeniu lub zmniejszeniu ilości i wartości danego rodzaju usług wymienionych w pkt 5,7.2. zamówieniu usługi nie wymienionej w pkt 5.8. Zamawiający:8.1. wymaga od Wykonawcy, żeby w trakcie obowiązywania umowy świadczył usługę elektronicznego potwierdzenia odbioru oraz przewiduje możliwość przejścia z papierowego druku zwrotnego potwierdzenia odbioru (ZPO) na elektroniczne potwierdzenie odbioru (EPO) w przypadku, jeżeli zmiana ta nie spowoduje wzrostu kosztów zamówienia po stronie Zamawiającego;8.2. dopuszcza możliwość świadczenia usług w zakresie przyjmowania przesyłek z wykorzystaniem systemu informatycznego, który automatycznie będzie przekazywał i odbierał pliki z informacjami o zarejestrowanych usługach, komunikując się bezpośrednio z placówką pocztową wskazaną w umowie.

PBG.WZP-3321/6/2023
branża Usługi transportowe
podbranża usługi kurierskie i pocztowe
kody CPV 64110000, 64112000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: usługi kurierskie i pocztowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10089478 2023-11-28
godz. 09:00
URZĄD MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ „USŁUGI POCZTOWE W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM ŚWIADCZONE NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA I GMINY W BUSKU-ZDROJU” 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowy...
10062884 2023-11-29
godz. 10:00
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. STANISŁAWA RYBICKIEGO W SKIERNIEWICACH Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym.
10100780 2023-11-30
godz. 09:00
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA ŚLĄSKI ODDZIAŁ REGIONALNY W CZĘSTOCHOWIE Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Śląskiego Oddziału Regionalnego i 17 Biur Powiatowych ARiMR w 2024 roku Część 1: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie u...
10100109 2023-11-30
godz. 09:00
MIEJSKI URZĄD PRACY W KIELCACH Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym świadczone na potrzeby Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach w 2024 roku. NO-III.271.11.2023
10099629 2023-11-30
godz. 09:00
URZĄD GMINY WEJHEROWO Świadczenie usług pocztowych i kurierskich dla Gminy Wejherowo oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Gminy Wejherowo oraz Gminnego Ośro...
10100669 2023-11-30
godz. 10:00
ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH Świadczenie usług pocztowych dla Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez wykonawcę na rzecz zamawiającego usług pocztowych w obroci...
10104225 2023-12-01
godz. 09:00
URZĄD GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Gminy Dobrzyniewo Duże w latach 2024-2025 3.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie kra...
10104567 2023-12-01
godz. 09:00
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH Świadczenie usług pocztowych dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach w obrocie krajowym i zagranicznym oraz usługi pieniężnego przekazu pocztowego w 2024 roku Część 1: Część 1. – U...
10106804 2023-12-04
godz. 12:00
STAROSTWO POWIATOWE W PŁOŃSKU Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz usług kurierskich -okres realizacji lata 2024-2025. Część 1: Część 1 – Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i ...
10110581 2023-12-05
godz. 10:00
SZCZECIŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz przyjmowanie i wypłata przekazów pieniężnych na potrzeby Szczecińskiego Centrum Świadczeń w 2024 roku. Część 1: Przedmiot...