Przetarg 9959698 - „Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów...

   
Analizuj Zamówienie 9959698 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2023-09-22
przedmiot ogłoszenia
„Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli NIEruchomości zamieszkałych i w części NIEzamiesz
kałych na terenie Gminy Piątek.”
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli NIEruchomości zamieszkałych i w części NIEzamieszkałych na terenie Gminy Piątek.
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i w części niezamieszkałych na terenie Gminy Piątek. 1.1. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych: od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i w części niezamieszkałych, z mobilnej zbiórki z punktów gniazdowych tj. pojemników typu „dzwon”, 1.2. Wykonawca w ramach zaoferowanej ceny zobowiązany jest do: a) zaopatrzenia nieodpłatnego właścicieli nieruchomości zabudowy jednorodzinnej: w worki żółte na frakcję suchą, w worki zielone na szkło , w worki brązowe na bioodpady, w pojemnik na pozostałe zmieszane odpady komunalne, b) zaopatrzenia nieodpłatnego właścicieli nieruchomości zabudowy wielorodzinnej w kontenery: na odpady zmieszane na odpady selektywnie zebrane na bioodpady c) zaopatrzenia nieodpłatnego punktów gniazdowych typu „dzwon” w pojemniki, d) Opis worków i pojemników: worki do selektywnej zbiórki powinny być wykonane z folii polietylenowej LDPE o grubości zapewniającej wytrzymałość, wiązane z góry, muszą być kolorowe zg. z obowiązującym w gminie regulaminem. worki na bioodpady powinny być wykonane z folii polietylenowej LDPE o grubości zapewniającej wytrzymałość, wiązane z góry, muszą być kolorowe zg. z obowiązującym w gminie regulaminem. pojemniki mogą być wykonane: - z tworzywa sztucznego o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej, przystosowanych do odbioru przez specjalistyczne pojazdy, - z blachy stalowej, - z ocynkowanej siatki i przystosowany do opróżniania. e) Potwierdzenie dostarczenia worków, pojemników, kontenerów: Worki, pojemniki Wykonawca dostarczy bezpośrednio do właścicieli nieruchomości zabudowy jednorodzinnej. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia potwierdzenia przekazania worków, pojemników opatrzone datą przekazania i podpisem właściciela nieruchomości bądź jego przedstawiciela W przypadku niemożności spełnienia tego warunku z przyczyn niezależnych od wykonawcy wskaże on zamawiającemu te przyczyny na piśmie i udokumentuje ich zaistnienie. Za dowód mogą być uznane wskazania urządzeń kontrolujących czas i przebieg tras pojazdów takich jak tachograf czy GPS. Za przyczyny niezależne od wykonawcy można będzie uznać w szczególności co najmniej trzykrotne niezastanie właściciela nieruchomości pod wskazanym adresem w godzinach 7.00 – 20.00. Kontenery Wykonawca dostarczy do zabudowy wielorodzinnej. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia zamawiającemu potwierdzenia od właścicieli nieruchomości zabudowy wielorodzinnej opatrzonego datą przekazania i podpisem właściciela bądź jego przedstawiciela. Pojemniki i kontenery stanowią własność Wykonawcy a po zakończeniu świadczenia usługi będą mogły być zabrane przez Wykonawcę 1.3. Szacunkowa liczba i rodzaj pojemników, kontenerów i worków do gromadzenia odpadów komunalnych: a) dla zabudowy jednorodzinnej: worki żółte do selektywnej zbiórki odpadów „frakcja sucha”: poj. 120 l – 81 000 szt. worki zielone do selektywnej zbiórki ,,szkło”: poj. 120 l – 21 000 szt. worki brązowe na bioodpady: poj. 120 l – 7200 szt. pojemniki (kosze) na odpady zmieszane: poj. 120 l – 1330 szt., Minimalna wielkość pojemnika dla rodziny 3-osobowej to 120 litrów. Zamawiający dopuszcza w przypadku rodzin większych (powyżej 3 osób) możliwość dostarczenia w zamian za np. dwa pojemniki o wielkości 120 l. pojemnik o wielkości 240l b) dla zabudowy wielorodzinnej: kontenery na odpady: poj. 1100 l – 38 szt. kontenery na odpady(FLD 5): poj. 5000 l – 6 szt. c) pojemniki w punktach gniazdowych: - siatka na PET HDS – 32 szt. - Igloo na szkło – 32 szt. 1.4. Wykonawca zobowiązany jest do oznaczenia pojemników oraz worków poprzez np. umieszczenie opisu określającego nieruchomość dla której jest on przeznaczony, z ilustrowanym lub słownym oznaczeniem właściwych odpadów do nich trafiających. Szczegóły w SWZ.
branża Sprzątanie
podbranża wywóz śmieci, utylizacja, składowiska
kody CPV 90500000, 90511000, 90512000, 90513100, 90514000, 90533000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji łódzkie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora łódzkie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: wywóz śmieci, utylizacja, składowiska

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10082086 2023-12-15
godz. 10:00
URZĄD GMINY KRZYKOSY Odbiór i transport odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Krzykosy
10114586 2023-12-15
godz. 12:00
URZĄD MIASTA OTWOCK Odbiór i wywóz niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych z terenu Targowiska Miejskiego, położonego w Otwocku przy ul. Batorego 32.
10141449 2023-12-18
godz. 11:00
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚW. RAFAŁA W CZERWONEJ GÓRZE Odbiór, transport i zagospodarowanie: ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego (UPPZ) kategorii 3, tj. resztek pokonsumpcyjnych niezakaźnych oraz odpadów z podoczyszczalni ścieków. Część...
10132170 2023-12-19
godz. 10:00
ZAKŁAD KOMUNALNY W DĘBEM WIELKIM Świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych z budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Dębe Wielkie w miejscowościach: Górki, Ruda i Celinów.
10089214 2023-12-27
godz. 10:00
MIEJSKI SZPITAL ZESPOLONY W CZĘSTOCHOWIE Tytuł: Świadczenie usługi odbioru, załadunku, transportu i utylizacji odpadów medycznych wytworzonych w obiektach SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie Opis: Przedmiotem zamó...
10092778 2023-12-27
godz. 12:00
URZĄD GMINY IWANOWICE Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Iwanowice Numer referencyjny: IGKR.271.2.12.2023.EP Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie odbioru i zagospoda...
10117347 2023-12-29
godz. 10:00
BIAŁOSTOCKIE CENTRUM ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W BIAŁYMSTOKU USŁUGI W ZAKRESIE ODPADÓW MEDYCZNYCH - USŁUGA W ZAKRESIE ODBIORU, TRANSPORTU, PRZETWARZANIA I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW MEDYCZNYCH
10120878 2024-01-04
godz. 09:00
URZĄD GMINY OSIEK MAŁY Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Osiek Mały oraz z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)
10134224 2024-01-04
godz. 10:00
4 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY Odbiór i transport odpadów kuchennych, medycznych oraz niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne do miejsc dalszego zagospodarowania z terenów kompleksów wojskowych administrowanych przez 4...
10123237 2024-01-05
godz. 11:00
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W JABŁONCE Wywóz oraz zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, skratek i zawartości piaskownika w 2024 roku z oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Jabłonka Opis...