Przetarg 9959698 - „Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów...

   
Analizuj Zamówienie 9959698 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2023-09-22
przedmiot ogłoszenia
„Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli NIEruchomości zamieszkałych i w części NIEzamiesz
kałych na terenie Gminy Piątek.”
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli NIEruchomości zamieszkałych i w części NIEzamieszkałych na terenie Gminy Piątek.
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i w części niezamieszkałych na terenie Gminy Piątek. 1.1. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych: od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i w części niezamieszkałych, z mobilnej zbiórki z punktów gniazdowych tj. pojemników typu „dzwon”, 1.2. Wykonawca w ramach zaoferowanej ceny zobowiązany jest do: a) zaopatrzenia nieodpłatnego właścicieli nieruchomości zabudowy jednorodzinnej: w worki żółte na frakcję suchą, w worki zielone na szkło , w worki brązowe na bioodpady, w pojemnik na pozostałe zmieszane odpady komunalne, b) zaopatrzenia nieodpłatnego właścicieli nieruchomości zabudowy wielorodzinnej w kontenery: na odpady zmieszane na odpady selektywnie zebrane na bioodpady c) zaopatrzenia nieodpłatnego punktów gniazdowych typu „dzwon” w pojemniki, d) Opis worków i pojemników: worki do selektywnej zbiórki powinny być wykonane z folii polietylenowej LDPE o grubości zapewniającej wytrzymałość, wiązane z góry, muszą być kolorowe zg. z obowiązującym w gminie regulaminem. worki na bioodpady powinny być wykonane z folii polietylenowej LDPE o grubości zapewniającej wytrzymałość, wiązane z góry, muszą być kolorowe zg. z obowiązującym w gminie regulaminem. pojemniki mogą być wykonane: - z tworzywa sztucznego o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej, przystosowanych do odbioru przez specjalistyczne pojazdy, - z blachy stalowej, - z ocynkowanej siatki i przystosowany do opróżniania. e) Potwierdzenie dostarczenia worków, pojemników, kontenerów: Worki, pojemniki Wykonawca dostarczy bezpośrednio do właścicieli nieruchomości zabudowy jednorodzinnej. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia potwierdzenia przekazania worków, pojemników opatrzone datą przekazania i podpisem właściciela nieruchomości bądź jego przedstawiciela W przypadku niemożności spełnienia tego warunku z przyczyn niezależnych od wykonawcy wskaże on zamawiającemu te przyczyny na piśmie i udokumentuje ich zaistnienie. Za dowód mogą być uznane wskazania urządzeń kontrolujących czas i przebieg tras pojazdów takich jak tachograf czy GPS. Za przyczyny niezależne od wykonawcy można będzie uznać w szczególności co najmniej trzykrotne niezastanie właściciela nieruchomości pod wskazanym adresem w godzinach 7.00 – 20.00. Kontenery Wykonawca dostarczy do zabudowy wielorodzinnej. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia zamawiającemu potwierdzenia od właścicieli nieruchomości zabudowy wielorodzinnej opatrzonego datą przekazania i podpisem właściciela bądź jego przedstawiciela. Pojemniki i kontenery stanowią własność Wykonawcy a po zakończeniu świadczenia usługi będą mogły być zabrane przez Wykonawcę 1.3. Szacunkowa liczba i rodzaj pojemników, kontenerów i worków do gromadzenia odpadów komunalnych: a) dla zabudowy jednorodzinnej: worki żółte do selektywnej zbiórki odpadów „frakcja sucha”: poj. 120 l – 81 000 szt. worki zielone do selektywnej zbiórki ,,szkło”: poj. 120 l – 21 000 szt. worki brązowe na bioodpady: poj. 120 l – 7200 szt. pojemniki (kosze) na odpady zmieszane: poj. 120 l – 1330 szt., Minimalna wielkość pojemnika dla rodziny 3-osobowej to 120 litrów. Zamawiający dopuszcza w przypadku rodzin większych (powyżej 3 osób) możliwość dostarczenia w zamian za np. dwa pojemniki o wielkości 120 l. pojemnik o wielkości 240l b) dla zabudowy wielorodzinnej: kontenery na odpady: poj. 1100 l – 38 szt. kontenery na odpady(FLD 5): poj. 5000 l – 6 szt. c) pojemniki w punktach gniazdowych: - siatka na PET HDS – 32 szt. - Igloo na szkło – 32 szt. 1.4. Wykonawca zobowiązany jest do oznaczenia pojemników oraz worków poprzez np. umieszczenie opisu określającego nieruchomość dla której jest on przeznaczony, z ilustrowanym lub słownym oznaczeniem właściwych odpadów do nich trafiających. Szczegóły w SWZ.
branża Sprzątanie
podbranża wywóz śmieci, utylizacja, składowiska
kody CPV 90500000, 90511000, 90512000, 90513100, 90514000, 90533000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji łódzkie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora łódzkie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: wywóz śmieci, utylizacja, składowiska

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10599925 2024-06-20
godz. 18:00
Małopolskie 2200062615 - Usługa wydobycia i przewiezienia odpadu ze składowiska (geomembrany) do boksów magazynowych zgodnie z załączonym do postepowania zakresem - zakład Jedlicze ORLEN Południ...
10620746 2024-06-21
godz. 09:00
Lubelskie Wywóz odpadów komunalnych z placówek SP ZOZ Kraśnik przy ul. Chopina 13, Wyszyńskiego 6, Niepodległości Wywóz odpadów komunalnych z placówek SP ZOZ Kraśnik przy ul. Chopina 13, Wy...
10576905 2024-06-24
godz. 10:00
Pomorskie Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański 1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych ze wszystki...
10628910 2024-06-25
godz. 11:24
Śląskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów plastikowych po środkach chemicznych używanych do produkcji wody w TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Nowe Jaworzno.
10631511 2024-06-26
godz. 10:00
Wielkopolskie Kompleksowa usługa w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów takich jak: zawartości piaskowników (19 08 02), skratki (19 08 01)
10529571 2024-06-27
godz. 11:00
Mazowieckie wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych segregowanych z z obaszru OI Gdańsk -teren Bydgoszcz 13 gmin świadczenie kompleksowych usług odbioru, wywozu i zagospodarowania segregowany...
10634230 2024-06-30
godz. 09:00
Mazowieckie Uprzątnięcie i zabranie odpadów zielonych
10632634 2024-07-02
godz. 10:00
Śląskie Mechaniczne niszczenie dysków twardych 2.5 /3.5 oraz taśm LTO 8.
10627383 2024-07-03
godz. 10:00
Mazowieckie Oczyszczanie pozostałych terenów w roku 2025 Prace porządkowe na niezagospodarowanych terenach będących we władaniu m.st. Warszawy w Dzielnicy Włochy w 2025 r. TPBN.19.2024
10623197 2024-07-16
godz. 10:00
Łódzkie Usługa odzysku lub unieszkodliwiania odpadów o kodzie 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 07, 15 01 10*, 15 02 03, 16 01 19, 16 81 02, 16 82 02, 17 01 02, 17 09 04, 19 12 01, 19 ...