Przetarg 7606128 - Świadczenie usług ochrony osób i mienia przed...

   
Analizuj Zamówienie 7606128
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-07-23
przedmiot ogłoszenia
Świadczenie usług ochrony osób i mienia przed kradzieżą, kradzieżą z włamaniem, rabunkiem i dewastacją obiektów na teren
ie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Numer referencyjny: R0AP0000.271.56.2020

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług ochrony osób i mienia przed kradzieżą, kradzieżą z włamaniem, rabunkiem i dewastacją obiektów na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przez okres 12 miesięcy.
1. Zakres przedmiotu zamówienia: świadczenie na rzecz Zamawiającego stałej usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia należącego do Zamawiającego na terenie obiektów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, na który składają się:
a) budynki i jego pomieszczenia oraz rzeczy znajdujące się w tych pomieszczeniach należące do Zamawiającego lub do osób trzecich
b) teren określony granicami działek 21, 38/1, 38/2,15 o powierzchni 4,9226 ha zabudowanych budynkami
w formie stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej oraz usług monitoringu z wykorzystaniem zainstalowanych na terenie Zamawiającego urządzeń alarmowych i przeciwpożarowych.

2. Ilość posterunków i ilość osób do realizacji usługi:
a) ul. C.K. Norwida 31 (portiernia wjazdowa z bramą i szlabanem) - usługa wykonywana przez 1 pracownika ochrony w dni robocze 16 godzin (od 15:15 do 7:15 rano dnia następnego), soboty, niedziele i święta 24 godziny na dobę,
b) ul. Mikulicza Radeckiego 6 (brama wjazdowa ze szlabanem) - usługa wykonywana przez 1 pracownika ochrony w dni robocze 16 godzin (od 15:00 do 7:00 rano dnia następnego), soboty, niedziele i święta 24 godziny na dobę,
c) teren rejonu Norwida i rejonu Klinik określone ulicami M. Curie-Skłodowskiej, C.K. Norwida, J. Mikulicza-Radeckiego, Pl. Grunwaldzki: - usługa wykonywana przez patrol ruchomy 2 pracowników w dni robocze 14 godzin (od 17:00 do 7:00 rano dnia następnego) soboty, niedziele i święta 24 godziny na dobę,
d) ul. C.K. Norwida 25 ochrona kasy i konwój pieniędzy z ul. Norwida 25 do oddziałów PKO BP S.A. i placówek Poczty Polskiej S.A. oraz z oddziałów PKO BP S.A. i placówek Poczty Polskiej S.A na ul. Norwida 25, a także pomiędzy budynkami UPWr - usługa wykonywana przez 1 pracownika ochrony osób i środków pieniężnych: w dni robocze (poniedziałek, środa, czwartek) 5 godzin (od 8:30 do 13:30); wtorek i piątek 6 godzin (od 8:30 do 14:30).
3. Zakres zadań:
a) Działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej pracowników Zamawiającego i innych osób w strefie podlegającej ochronie,
b) Działania zapobiegające przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, w szczególności kradzieżom, włamaniom i innym formom wyprowadzenia mienia poza strefę kontrolowaną, przeciwdziałanie powstaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń,
c) Niedopuszczenie do wstępu osób nieuprawnionych na teren siedziby Zamawiającego,
d) Prowadzenie obserwacji osób wchodzących na teren objęty dozorem i opuszczających go oraz podejmowanie stosownych interwencji w przypadku zaistnienia takiej potrzeby,
e) Ochrona obiektu przed wszelkimi działaniami niepożądanymi zwłaszcza ze strony osób trzecich, a w szczególności zapobieganie zakłóceniom porządku,
f) Kontrola pod względem możliwości wyrządzenia szkód tj. malowania sprayem, aktów samowoli, sabotażu, dewastacji mienia,
g) Wzywanie patrolu interwencyjnego,
h) Obchód terenu określonego granicami działek 21, 38/1, 38/2,15 o powierzchni 4,9226 ha zabudowanych budynkami,
i) Inne czynności uzgodnione z Zamawiającym.y
Szczegółowe zasady realizacji zamówienia określa załącznik nr 5 do SIWZ wzór umowy


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540138813-N-2020 z dnia: 2020-07-30
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-03, godzina: 10:00,

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-10, godzina: 10:00,
branża Ochrona
podbranża ochrona osób i mienia
kody CPV 79710000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Dolnośląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się