Przetarg 8627044 - Świadczenie usług nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem...

   
Analizuj Zamówienie 8627044 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2021-12-27
przedmiot ogłoszenia
Świadczenie usług nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem HIS Asseco AMMS, upgrade do wersji AMMS lub równoważnego systemów p
atomorfologia i zakażenia szpitalne wraz z dostawą i wdrożeniem ... Numer referencyjny: DZP/130/2021
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego wraz z instalacją, licencji oraz usług wsparcia technicznego oprogramowania dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku z podziałem na 3 części:
1) Część Nr 1 (przedmiot zamówienia): Świadczenie usług nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem HIS Asseco AMMS, upgrade do wersji AMMS lub równoważnego systemów patomorfologia i zakażenia szpitalne
2) Część Nr 2 (przedmiot zamówienia): Dostawa, instalacja i wdrożenie 40 sztuk mobilnych (chmurowych) kwalifikowanych podpisów elektronicznych do bezpiecznego podpisywania e-dokumentów.
3) Część Nr 3 (przedmiot zamówienia): Dostawa i wdrożenie rozwiązania do przetwarzania dokumentacji papierowej do elektronicznej
Świadczenie usług nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem HIS Asseco AMMS, upgrade do wersji AMMS lub równoważnego systemów patomorfologia i zakażenia szpitalne Część nr 1 Świadczenie usług nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem HIS Asseco AMMS, upgrade do wersji AMMS lub równoważnego systemów patomorfologia i zakażenia szpitalne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 3/1 do SWZ.
Dostawa, instalacja i wdrożenie 40 sztuk mobilnych (chmurowych) kwalifikowanych podpisów elektronicznych do bezpiecznego podpisywania e-dokumentów Część nr 2 Dostawa, instalacja i wdrożenie 40 sztuk mobilnych (chmurowych) kwalifikowanych podpisów elektronicznych do bezpiecznego podpisywania e-dokumentów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 3/2 do SWZ.
Przedmiot zamówienia: Dostawa, instalacja i wdrożenie rozwiązania do przetwarzania dokumentacji papierowej do elektronicznej Część nr 3 Przedmiot zamówienia: Dostawa, instalacja i wdrożenie rozwiązania do przetwarzania dokumentacji papierowej do elektronicznej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 3/3 do SWZ.

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 010-021555 z dnia 2022-01-14:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
w zakresie części nr 1
niniejszy warunek Zamawiający uzna za spełniony jeżeli Wykonawca wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie usługę nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem HIS Asseco AMMS lub równoważnym o wartości NIE mniejszej niż 540 000,00 zł.
Za oprogramowanie „równoważne” do oprogramowania HIS Asseco AMMS w rozumieniu wyżej wskazanego warunku udziału w postępowaniu uznaje się licencje kompatybilne z systemem HIS Asseco AMMS użytkowanym przez Zamawiającego, z nim zintegrowane i używającej wspólnej bazy danych.
w zakresie części nr 2
niniejszy warunek Zamawiający uzna za spełniony jeżeli Wykonawca wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie 2 dostawy, obejmujące instalację i wdrożenie mobilnych (chmurowych) kwalifikowanych podpisów elektronicznych do bezpiecznego podpisywania e-dokumentów o wartości każdej z dostaw NIE mniejszej niż 5 000,00 zł, przy czym w ramach każdej z dostaw Wykonawca powinien dostarczyć co najmniej 15 podpisów jednorazowo.
w zakresie części nr 3
niniejszy warunek Zamawiający uzna za spełniony jeżeli Wykonawca wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie dostawę i instalację rozwiązania do przetwarzania dokumentacji papierowej do elektronicznej o wartości NIE mniejszej niż 370.000,00 zł.
Powinno być:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
w zakresie części nr 1
niniejszy warunek Zamawiający uzna za spełniony jeżeli Wykonawca wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie usługę nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem HIS Asseco AMMS lub równoważnym o wartości NIE mniejszej niż 540 000,00 zł.
Za oprogramowanie „równoważne” do oprogramowania HIS Asseco AMMS w rozumieniu wyżej wskazanego warunku udziału w postępowaniu uznaje się licencje kompatybilne z systemem HIS Asseco AMMS użytkowanym przez Zamawiającego, z nim zintegrowane i używającej wspólnej bazy danych.
w zakresie części nr 2
niniejszy warunek Zamawiający uzna za spełniony jeżeli Wykonawca wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie 2 dostawy, obejmujące instalację i wdrożenie kwalifikowanych podpisów elektronicznych do bezpiecznego podpisywania e-dokumentów o wartości każdej z dostaw NIE mniejszej niż 5 000,00 zł, przy czym w ramach każdej z dostaw Wykonawca powinien dostarczyć co najmniej 15 podpisów jednorazowo
w zakresie części nr 3
niniejszy warunek Zamawiający uzna za spełniony jeżeli Wykonawca wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie dostawę i instalację rozwiązania do przetwarzania dokumentacji papierowej do elektronicznej o wartości NIE mniejszej niż 370.000,00 zł.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 24/01/2022
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 03/02/2022
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 23/04/2022
Powinno być:
Data: 03/05/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 24/01/2022
Czas lokalny: 09:30
Powinno być:
Data: 03/02/2022
Czas lokalny: 09:30


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 022-055763 z dnia 2022-02-01:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 03/02/2022
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 10/02/2022
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 03/05/2022
Powinno być:
Data: 10/05/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 03/02/2022
Czas lokalny: 09:30
Powinno być:
Data: 10/02/2022
Czas lokalny: 09:30
branża Komputery, informatyka, technika biurowa
podbranża komputery, serwery, usługi informatyczne, urządzenia, akcesoria biurowe i komputerowe, oprogramowanie komputerowe
kody CPV 32420000, 48420000, 72260000, 79121100
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Kujawsko-Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Kujawsko-Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: komputery, serwery , usługi informatyczne , urządzenia, akcesoria biurowe i komputerowe , oprogramowanie komputerowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8887138 2022-06-06
godz. 09:00
WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY W WARSZAWIE Dostawa sprzętu komputerowego do Wojskowego Instytutu Medycznego Numer referencyjny: PN/60/WZP/22 - 86/ZP/22 Dostawa sprzętu komputerowego do Wojskowego Instytutu Medycznego. Szczegółowy opi...
8883851 2022-06-07
godz. 16:00
PARK PAMIĘCI SP. Z O.O. Wdrożenie innowacyjnego sposobu świadczenia usług funeralnych i kremacyjnych w połączeniu z wprowadzeniem innowacyjnej usługi prosektoryjno-medycznej Cześć 1 - WÓZKI DO TRANSPORTU ZWŁOK PO ...
8880847 2022-06-09
godz. 10:00
URZĄD GMINY BIELINY Część 1. Zakup, dostawa i montaż systemów zarządzania sieciami wodno- kanalizacyjnymi (GIS,SCADA, system telemetryczny) Część 2. Zakup i dostawa fabrycznie nowego przewoźnego agregatu prądot...
8903005 2022-06-14
godz. 10:00
UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Sprzedaż z dostawą sprzętu komputerowego dla jednostek UAM (przedmiot zamówienia został podzielony na 5 części) Numer referencyjny: ZP/1432/D/22 Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu k...
8903061 2022-06-14
godz. 11:00
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W WARSZAWIE CENTRALA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Udzielenie subskrypcji na użytkowane przez Zamawiającego oprogramowanie Red Hat wraz z asystą techniczną Wykonawcy lub dostarczenie oprogramowania równoważnego wraz z asystą techniczną Numer...
8906864 2022-06-15
godz. 10:00
PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA WSCHODNIOEUROPEJSKA W PRZEMYŚLU Dostawa sprzętu związanego z zapewnieniem dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w ramach projektu pn. „Uczelnia dostępna – PWSW” Numer referencyjny: PWSW-DZP/382/I/07/22 1.Przedmiot ...
8910350 2022-06-20
godz. 10:00
WYŻSZA SZKOŁA REHABILITACJI W WARSZAWIE Regionalny Rozwój Uczelni Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z instalacją, uruchomieniem i instruktażem: 1) licencji bezterminowej oprogramowania do nauki i prezentacji struktur anato...
8906872 2022-06-20
godz. 10:00
INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ IM. HENRYKA NIEWODNICZAŃSKIEGO PAN W KRAKOWIE dostawa sprzętu komputerowego dla IFJ PAN w Krakowie Numer referencyjny: DZP.260.14.2022 Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego dla IFJ PAN w Krakowie, w tym: a) Zadanie n...
8910090 2022-06-20
godz. 10:00
UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI Dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń drukujących Numer referencyjny: ZP/71/2022 Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego jest: Dostawa sprzętu komputerowego i urządz...
8883263 2022-10-14
godz. 23:59
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W PASYMIU Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.2 Instytucje Kultury (schemat A) Powstaje w kontekście projektu RPWM.06.01.02-IZ.00-28-001/22