Przetarg 8053742 - Świadczenie usług medycznych na rzecz Izby Wytrzeźwień w...

   
Analizuj Zamówienie 8053742 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-03-31
przedmiot ogłoszenia
Świadczenie usług medycznych na rzecz Izby Wytrzeźwień w Zielonej Górze – z podziałem na części – liczba części IV

Zakres obowiązków dla Wykonawcy:- sprawowanie całodobowego nadzoru lekarskiego nad osobami przebywającymi w Izbie Wytrzeźwień, - prowadzenie badań lekarskich osób doprowadzonych do Izby Wytrzeźwień, - udzielanie pomocy doraźnej, która może być stosowana w Izbie Wytrzeźwień, - stwierdzenie stanu nietrzeźwości uzasadniającego zatrzymanie w Izbie Wytrzeźwień oraz stwierdzenie braku przeciwwskazań do umieszczenia w Izbie Wytrzeźwień,- wykonanie zabiegów higieniczno-sanitarnych, uwzględniając objawy stanu nietrzeźwości, - kierowanie do szpitala lub innego zakładu opieki zdrowotnej pacjentów Izby Wytrzeźwień, po stwierdzeniu takiej konieczności,- w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia u osoby doprowadzonej do Izby wystąpienia istotnych zakłóceń funkcji zdrowotnych organizmu, natychmiast powiadamia się pogotowie lub zespół ratownictwa medycznego, - sprawdzanie stanu zdrowia i zachowania pacjentów Izby Wytrzeźwień i przeprowadzanie w tym celu obchodu, - wydawanie zleceń odnośnie stosowania przymusu bezpośredniego w razie potrzeby w stosunku do osób, które działają na szkodę zdrowia i życia lub zachowaniem swym utrudniają personelowi Izby Wytrzeźwień wykonanie tych czynności oraz kontrola stanu zdrowia osoby , w stosunku do której zastosowano przymus bezpośredni, - przeprowadzanie badań lekarskich osób zwalnianych z Izby Wytrzeźwień na zasadach objętych przepisami,- prowadzenie rozmów profilaktyczno-terapeutycznych z pacjentami opuszczającymi izbę (współpraca z terapeutą), - prowadzenie niezbędnej dokumentacji lekarskiej, - sporządzanie raportów z przebiegu dyżurów, z uwzględnieniem ilości zużytych leków oraz innych istotnych okoliczności, - wykonywanie innych czynności lekarskich przynależnych Izbie Wytrzeźwień, - określenie niezbędnych ilości środków farmaceutycznych, leków oraz sprzętu medycznego niezbędnych do prawidłowej obsługi pacjentów izby wytrzeźwień będzie ustalane wspólnie z zamawiającym, - przestrzeganie terminów ważności leków, środków oraz wyrobów medycznych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie izb wytrzeźwień i placówek wskazanych lub utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego z dnia 08 grudnia 2014 r. ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1850 ze zm.),- Przedmiot umowy należy wykonać na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty ( Dz. U z 2020 r. poz. 514 ze zm. ) albo art. 1 ustawy z dnia 20 lipca 1950 r. o zawodzie felczera ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2150 ze zm. ).1.2. Wykonawca będzie świadczył usługi wynikające z niniejszej umowy w systemie dyżurowym.1.3. Harmonogram dyżurów (grafik dyżurów) określa Wykonawca w porozumieniu z Dyrektorem Izby Wytrzeźwień w Zielonej Górze lub osoba przez niego upoważniona.1.4. Przedmiot należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie izb wytrzeźwień i placówek wskazanych lub utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego z dnia 08 grudnia 2014 r. ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1850 ze zm.).dla części I: Przewidywana ilość godzin usług medycznych wynosi:a. w dni robocze - 552 godziny.b. w soboty i niedziele oraz święta nie wymienione w punkcie c i d – 288 godzin.c. dni świąteczne wolne od pracy: 1, 3, 23 maja, 15 sierpnia – 96 godzin. d. dni świąteczne wolne od pracy: 3 czerwca – 24 godziny.

1/2021
branża Medyczna
podbranża usługi medyczne
kody CPV 85121000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się