Przetarg 9912639 - Świadczenie usług eksploatacyjno-konserwacyjnych...

   
Analizuj Zamówienie 9912639 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2023-09-01
przedmiot ogłoszenia
Świadczenie usług eksploatacyjno-konserwacyjnych urządzeń, instalacji i sieci: wod-kan, cieplnych (c.o, para, c.w.u, c.t), generat
orów dwutlenku chloru, kolektorów słonecz i gazu w kompleksie R.SZ.S Numer referencyjny: P-46-2023
Świadczenie usług eksploatacyjno-konserwacyjnych urządzeń, instalacji i sieci: wod-kan, cieplnych (c.o, para, c.w.u, c.t), generatorów dwutlenku chloru, kolektorów słonecz i gazu w kompleksie R.SZ.S
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 5.1. nie podlegają wykluczeniu w odniesieniu do podstaw wykluczenia wykonawcy określonych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. 5.2. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 129 ze zm.). Zgodnie z powyższym przepisem z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się: 1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. 5.3. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576. Na zamawiających prowadzących postępowania o wartości równej lub przekraczającej progi unijne nałożony został obowiązek wykluczania z postępowania „rosyjskich wykonawców”, tj.: 1) obywateli rosyjskich, osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy z siedzibą w Rosji; 2) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji; 3) osób fizycznych lub prawnych, podmioty lub organy działające w imieniu lub pod kierunkiem: a. obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji lub b. osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50% należą do obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji, 4) podwykonawców, dostawców i podmioty, na których zdolności wykonawca lub koncesjonariusz polega, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia lub koncesji, jeżeli taki podwykonawca, dostawca, podmiot, na którego zdolności wykonawca polega, należy do którejkolwiek z kategorii podmiotów wymienionych w punktach 1-3. 5.4. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy: c.d. III. 1.1)
branża Ciepłownictwo i gaz, Nieruchomości, grunty, parkingi, administracja, Wodno - kanalizacyjna
podbranża instalacje grzewcze, obsługa techniczna nieruchomości, instalacje wewnętrzne
kody CPV 50000000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: instalacje grzewcze , obsługa techniczna nieruchomości , instalacje wewnętrzne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10101491 2023-11-29
godz. 11:00
ORLEN BUDONAFT SP. Z O.O. Wykonanie prac instalacyjnych sanitarnych i technologicznych przy wprowadzeniu systemu MultiEnergy na stacji paliw w Pruszkowie zgodnie z zakresem i projektem budowlanym umieszczonym w załąc...
10077839 2023-11-29
godz. 15:00
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SZARE DOMY wykonanie wymiany poziomów centralnego ogrzewania w budynkach przy ul. J. Fałata 9,11,13 i 15 w Warszawie
10076619 2023-11-30
godz. 10:00
MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MZB SP. Z O.O. W WAŁBRZYCHU Dostawa i wymiana wodomierzy w gminnych lokalach mieszkalnych i użytkowych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez MZB Sp. z o.o. w Wałbrzychu 1. Przedmiot zamówienia obejmuj...
10103085 2023-11-30
godz. 12:00
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU Wymiana pionu kanalizacyjnego w budynku C1 Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul. Grunwaldzkiej 53 we Wrocławiu
10063350 2023-12-01
godz. 14:30
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DĄBROWA W ŁODZI Wykonanie w roku 2024 następujących robót i usług: Modernizacja elewacji budynków, Wymiana poziomów i pionów instalacyjnych, Wymiana wymienników ciepła ciepłej wody użytkowej, Remont dźwigu ...
10098600 2023-12-04
godz. 09:00
NADLEŚNICTWO KRYNKI Obsługa techniczna ogrodu leśnego „Silvarium”, Ośrodka rehabilitacji ptaków i ssaków Przytulisko oraz parkingu AUL. Przedmiotem zamówienia jest Obsługa techniczna ogrodu leśnego „Silvarium”...
10107603 2023-12-06
godz. 09:00
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W SZCZECINIE Kompleksowa obsługa szaletów publicznych na Basenie Górniczym, przy ul. Miodowej i przy ul. Turkusowej w Szczecinie (w podziale na części) Część 1: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje:a) zapew...
10106136 2023-12-12
godz. 09:45
ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W KRAKOWIE Remont 6 lokali mieszkalnych zasobu Gminy Miejskiej Kraków, w podzielę na 6 części. Część 1: Część 1: ul. Sobieskiego 6/17 wg Załącznika nr 10 do SWZ,1. Przedmiotem zamówienia jest standard...
10112051 2023-12-12
godz. 13:00
SIERADZKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA wymiana wodomierzy w budynkach wielorodzinnych wraz z usługą rozliczenia wody i usługą serwisową
10076899 2023-12-13
godz. 23:59
KRAKODLEW S.A. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa elementów składowych instalacji odzysku ciepła z wybitej masy formierskiej, wytwarzanej na bazie piasku kwarcowego i żywic furanowych. Elementy sk...