Zlecenie 7749650 - Świadczenie całodobowej usługi ochrony fizycznej osób,...

   
Zamówienie 7749650 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-10-13
przedmiot zlecenia
Świadczenie całodobowej usługi ochrony fizycznej osób, budynków i mienia Sądu Rejonowego w Mielcu
2. Przedmiotem zamówieni
a jest świadczenie na rzecz Zamawiającego całodobowych usług w zakresie ochrony osób i mienia (terenu, obiektu urządzeń, mienia ruchomego) w obiekcie Sądu Rejonowego w Mielcu od poniedziałku do niedzieli, polegających na bezpośredniej ochronie fizycznej - w okresie od 01.01.2021 roku do 31 grudnia 2022 roku.
3. Zamawiający wymaga zapewnienia ochrony przez:
2 (dwóch) kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w dniach i godzinach urzędowania Sądu Rejonowego w Mielcu, tj.:
■ w poniedziałki od 08.00 do 16.00
■ od wtorku do piątku od 07.30 do 15.30
1 (jednego) kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej w pozostałych dniach i godzinach oraz dniach wolnych od pracy.
4. Wykonawca zobowiązany będzie do zatrudnienia wszystkich pracowników zatrudnionych przy realizacji usługi objętej umową na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (Dz.U.2020.1320-t.j. ze zm.).
5. Zamawiający wymaga, aby osoby realizujące usługę objętą umową w ramach łączącego ich z pracodawcą stosunku pracy świadczyły ją osobiście, w miejscu i czasie wskazanym przez pracodawcę, pod jego kierownictwem z podporządkowaniem służbowym, za wynagrodzeniem, z prawem do urlopu.
6. W terminie nie dłuższym niż 7 dni przed przystąpieniem do realizacji umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu listę pracowników ochrony przewidzianych do ochrony obiektu oraz nadzoru i kontroli wraz z informacją o podstawie do dysponowania pracownikami,
7. Wykonawca, najpóźniej w dniu zawarcia umowy oraz w trakcie jej realizacji na każde wezwanie Zamawiającego zobowiązuje się przedstawić bieżące dokumenty potwierdzające, że przedmiot umowy jest wykonywany przez osoby będące pracownikami Wykonawcy.
8. Zamawiający wymaga, aby do wykonania przedmiotu umowy był kierowany personel, którego wynagrodzenie za pracę jest równe lub przekracza równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10.10.2002r. o minimalnym wynagrodzeniu %apracę (Dz.U.2018.2177- t.j.).
9. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego informacji o naruszeniu przez Wykonawcę powyższych zobowiązań, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Państwową Inspekcję Pracy, celem podjęcia przez nią stosownego postępowania wyjaśniającego w tej sprawie. Obowiązek znajduje zastosowanie w szczególności w przypadku, gdy personel Wykonawcy będzie świadczył usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, zamiast na podstawie umowy o pracę.
10. Zamawiający wymaga, aby do wykonania przedmiotu umowy był kierowany personel cechujący się wysoką kulturą osobistą, brakiem nałogów, w szczególności uzależnienia od alkoholu lub innych środków odurzających.
11. Zamawiający winien posiadać system zarządzania jakością według normy
12. Pracownicy ochrony powinni:
a) być wpisani na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej prowadzonej przez Komendanta Głównego Policji,
b) posiadać minimum 1 (jeden) rok doświadczenia w ochronie obiektów użyteczności publicznej oraz przeszkolenie z BHP, ppoż. oraz z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej,
c) posiadać umundurowanie, oznakowanie i identyfikator zgodnie ze wzorem przyjętym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego,
d) być wyposażeni w: dopuszczalne prawem środki przymusu bezpośredniego, apteczkę pierwszej pomocy oraz środki łączności, umożliwiające stały, niezakłócony kontakt pomiędzy pracownikami, a odpowiednimi służbami i kierownictwem Zamawiającego,
e) posiadać umiejętność obsługi systemów alarmowych i innych urządzeń zainstalowanych w miejscu pełnienia służby oraz prowadzenia dokumentacji związanej z pełnioną służbą,
f) pozostawać w pełnej sprawności psychofizycznej oraz być w wieku do 65 lat życia,
g) wykazywać się znajomością rozmieszczenia i obsługi wyłączników prądu, zaworów wodnych, hydrantów, itp.,
h) wykazywać się znajomością podstawowych zadań realizowanych przez Biuro Obsługi Interesantów, Biuro Podawcze w tym Ksiąg Wieczystych.
13. Zakres obowiązków pracowników ochrony:ochrona fizyczna będzie pełniona zgodnie z Planem ochrony i obejmować będzie niżej wymienione czynności:
a) podejmowanie działań zmierzających do ochrony pracowników Zamawiającego w miejscu pracy oraz innych osób, przebywających na terenie obiektu Zamawiającego przed ewentualnym negatywnym oddziaływaniem osób trzecich, godzących w ich stan zdrowia lub bezpieczeństwa, a także w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowych,
b) podejmowanie działań polegających na zapobieganiu przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a także jego dewastacji lub zagarnięciu, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony punktu kasowego,
c) ścisłe współdziałanie z funkcjonariuszem Policji sądowej pełniącym służbę w budynku sądu,
d) znajomość przepisów i instrukcji obowiązujących w sądzie, a dotyczących powierzonego odcinka pracy,
e) w sytuacjach wymagających ewakuacji osób przebywających na terenie obiektu realizowanie czynności wymienionych w planie ewakuacji,
f) patrolowanie terenu obiektu,
g) wydawanie, przyjmowanie i przechowywanie kluczy do pomieszczeń zgodnie z obowiązującą u Zamawiającego procedurą,
h) bieżące i systematyczne prowadzenie Książki pełnienia służby oraz grafików pełnienia służby,
i) kontrolowanie ruchu osobowego i materiałowego,
j) obsługa central systemów alarmowych: sygnalizacji włamania i napadu oraz sygnalizacji pożaru i innych urządzeń zainstalowanych w pomieszczeniach ochrony (w tym wyłączanie i załączanie systemów alarmowych) oraz zgłaszanie usterek lub awarii tych urządzeń wyznaczonemu przedstawicielowi Zamawiającego,
k) otwieranie i zamykanie drzwi wejściowych do budynku, bramy, szlabanu itp.,
l) w okresie pomiędzy zamknięciem i otwarciem budynku - właściwe zabezpieczenie kluczy wejściowych przed kradzieżą, zagubieniem lub kopiowaniem,
m) uniemożliwienie osobom nieuprawnionym przebywania na terenie obiektu
po godzinach urzędowania oraz w dni ustawowo i urzędowo wolne od pracy,
n) prowadzenie ewidencji osób uprawnionych przebywających na terenie obiektu w dni robocze po godzinach urzędowania oraz w dni ustawowo i urzędowo wolne od pracy,
o) bieżąca obserwacja obiektu za pomocą urządzeń monitoringu wizyjnego,
p) w wypadku napadu lub pożaru albo innych zagrożeń dla chronionego życia
i mierna powiadomienie odpowiednich służb i wyznaczonych pracowników Zamawiającego,
r) udzielanie klientom podstawowych informacji z zakresu miejsca załatwienia spraw,
s) pomoc oraz współpraca z wyznaczonym przedstawicielem Zamawiającego w zakresie obsługi osob niepełnosprawnych, w tym obsługa schodołazu gąsienicowego oraz szyn najazdowych,
t) współpraca z koordynatorem ds. dostępności architektonicznej oraz koordynatorem ds. dostępności komunikacyjno-informacyjnej,
u) powiadomienie kierownictwa Zamawiającego oraz odpowiednich służb o zauważonych awariach instalacji wodociągowej, c.o., kanalizacyjnej; elektrycznej, gazowej, itp.,
v) zatrzymywanie do kontroli osób wynoszących bez upoważnienia urządzenia lub przedmioty stanowiące własność Zamawiającego,
w) sprawdzanie korytarzy i pomieszczeń ogólnodostępnych pod kątem pozostawienia przedmiotów budzących podejrzenie spowodowania wybuchu lub wywołania pożaru albo innej awarii,
w) sprawdzanie prawidłowości zamknięć i zabezpieczeń budynku,
z) zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji, uzyskanych w związku z wykonywaniem usługi, również po ustaniu umowy.
aa) wykonywanie czynności związanych z kontrolą osób wchodzących na teren Sądu w zakresie zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, w tym w szczególności mierzenie temperatury ciała osób wchodzących na teren Sądu, z wykorzystaniem termometru bezdotykowego zapewnionego przez Sąd, kontrolę dezynfekcji rąk osób wchodzących na teren Sadu, kontrolę przestrzegania innych wytycznych epidemiologicznych ustanowionych przez organy Państwowe oraz zarządcę nieruchomości.
14. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z limitem nie mniejszym niż 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Kopię pohsy ubezpieczeniowej Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w terminie do 7 dni od podpisania umowy.
15. Ochrona osób i mienia prowadzona będzie zgodnie z następującymi aktami prawnymi:
- ustawa z dnia 22.08.1997r. o ochronie osób i mienia (Dz.U.2020.838-t.j.);
- ustawa z dnia 05.08.2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.2019.742-t.j.);
- ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781-t.j.);
- ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U.2019.125).
branża Ochrona
podbranża ochrona osób i mienia
kody CPV 79710000
forma zamówienie inne
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się