Przetarg 7494099 - SVA/NDM/4620-12/2020: Przebudowa budynku hotelowego przy ul....

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7494099 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-05-21
przedmiot ogłoszenia
SVA/NDM/4620-12/2020: Przebudowa budynku hotelowego przy ul. Waldorffa 37 w Warszawie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budy
nek internatowy dla tymczasowego zakwaterowania żołnierzy zawodowych– Zadanie WA W22 – Wykonanie płyty żelbetowej w przebudowywanym obiekcie.
Numer referencyjny: SVA/NDM/4620-12/2020

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie prac w zakresie robót budowlanych
i wykończeniowych na przebudowywanym budynku hotelowym przy ul. Waldorffa 37 w Warszawie.
Zamówienie obejmuje wykonanie prac zgodnie z dokumentacją projektową tj.:
a) roboty ziemne – wykopy pod płytę żelbetową;
b) roboty żelbetowe – wykonanie płyty żelbetowej;
c) utylizacja i wywóz materiałów
d) wykonania projektu organizacji robót i technologii
e) wykonania dokumentacji powykonawczej (4 egzemplarze w formie papierowej i elektronicznej).
W cenie oferty Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym koszty zakupu i dostawy materiałów oraz niezbędnego sprzętu do wykonania robót, a także koszty utrzymania i likwidacji zaplecza budowy (wraz z częścią socjalną).
Zakres prac obejmuje także, usunięcie usterek i nieprawidłowości ujawnionych w czasie realizacji Umowy
i Okresie Gwarancyjnym.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w dokumentacji (dokumentacja projektowa
i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót) - załącznik nr 9 do SIWZ.
Ilość robót określona jest w Tabeli elementów rozliczeniowych (załącznik nr 10 do SIWZ), którą należy uzupełnić i złożyć wraz z ofertą.
branża Budowlana - remonty, wykończenia
podbranża przebudowa, adaptacja, modernizacja pomieszczeń
kody CPV 45000000, 45400000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się