Przetarg 7468941 - Sukcesywne wykonywanie robót budowlanych remontowych w...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7468941 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-05-07
przedmiot ogłoszenia
Sukcesywne wykonywanie robót budowlanych remontowych w obiektach Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Numer referencyjny: UMW/A
Z/PN-35/20

1. Sukcesywne wykonywanie robót budowlanych remontowych w miarę potrzeb i na podstawie odrębnych zleceń w zakresie:
- prac rozbiórkowych,
- wykonywania tynków i okładzin ściennych,
- wykonywanie zabudów z płyt G-K i sufitów podwieszanych,
- wykonywanie posadzek,
- wykonywanie robót malarskich,
- naprawy i wymiany elementów instalacji sanitarnych
- naprawy i wymiany elementów instalacji elektrycznych
w obiektach Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
2. Sposób wykonania przedmiotu zamówienia:
1) Prace remontowe będą wykonywane sukcesywnie, w miarę potrzeb oraz na podstawie od-rębnych zleceń, które będą rozliczane na podstawie cen jednostkowych z zał. nr 8.1 do SIWZ (ceny jednostkowe - branża budowlana) z zał. nr 8.2 do SIWZ (ceny jednostkowe - branża sanitarna) oraz z zał. nr 8.3 do SIWZ ( ceny jednostkowe- branża elektryczna i tele-techniczna).
2) Ceny przedstawione przez Wykonawcę w zał. nr 8.1 , 8.2 i 8.3 do SIWZ mają wynikać ze szczegółowych kosztorysów sporządzonych w oparciu o zestawienia składników cenotwór-czych-jednolitej ceny roboczogodziny i stawki narzutów - branża budowlana , sanitarna ,elektryczna i teletechniczna, będących załącznikami nr 8.4 , 8.5 i 8.6 do SIWZ. Ceny ma-teriałów należy przyjąć łącznie z kosztami zakupu. Na zgłoszenie Zamawiającego, Wyko-nawca przygotuje kosztorys ofertowy na dany zakres prac na podstawie załącznika nr 8.1 , 8.2 i 8.3 do SIWZ. Po akceptacji przez Zamawiającego, będzie on podstawą do wystawie-nia zlecenia. Po przeprowadzeniu naprawy Wykonawca rozliczy prace kosztorysem powy-konawczym.
3) W przypadku wykonywania zakresu prac nie ujętego w wykazie cen jednostkowych, Wyko-nawca rozliczy je na podstawie katalogów nakładów rzeczowych powszechnie stosowanych przy kosztorysowaniu robót budowlanych i składników cenotwórczych określonych w za-łącznikach nr 8.4 8.5 i 8.6 do SIWZ. Natomiast materiały będą rozliczane według średnich cen rynkowych wykazanych w wydawnictwie Sekocenbud z poprzedniego kwartału łącznie z kosztami zakupu.
4) Odbiór robót będzie odbywał się w ciągu 7 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego pi-semnego zgłoszenia o ich zakończeniu.
5) Do zgłoszenia Wykonawca dołączy:
- kosztorys powykonawczy
- w przypadku ingerowania w istniejącą instalację elektryczną (naprawa): protokoły badań i pomiarów instalacji elektrycznej.
6) Po podpisaniu protokołu odbioru i zatwierdzeniu kosztorysu powykonawczego Wykonawca złoży fakturę w siedzibie Działu Nadzoru Inwestycji i Remontów UMW we Wrocławiu, przy ulicy Marcinkowskiego 2-6.
3. Dodatkowa informacja dla Wykonawców.
Na etapie przygotowywania oferty, wymaga się od Wykonawców zapoznania się z całością SIWZ
i załączników do SIWZ, i wszystkimi szczegółami wymagań Zamawiającego.
branża Budowlana - remonty, wykończenia
podbranża malowanie, remont, wykończenie
kody CPV 45000000, 45111220, 45111300, 45262500, 45310000, 45311200, 45331000, 45410000, 45421146, 45421152, 45442100
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Dolnośląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się